Civilingenjör i Industriell ekonomi

300 högskolepoäng (start ht-10)

Översikt

Profil - innehåll

Examen

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2010 vecka 36 till
2015 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

45

Antagning

Förkunskapskrav

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2010 vecka 36 till
2015 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

45

Lärandemål

Profil - innehåll

Lärandemål

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2010 vecka 36 till
2015 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

45

Upplägg

Upplägg av utbildningenOBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2010

Obligatoriska kurser

Inledande programmering i Java, 7,5 hp, grundnivå.
 
Programmering ligger till grund för det mesta som hör till tillämpad IT.
Syftet med kursen är att ge en student, som inte har någon tidigare erfarenhet av programmering, en introduktion till problemlösning och programmering i programspråket Java.

Läs all information om kursen 'Inledande programmering i Java' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Linjär algebra, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenten inhämta de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska utbildningsprogram.

Läs all information om kursen 'Linjär algebra' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Industriell ekonomi, grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att de studerande ska få en introduktion till industriell ekonomi samt en uppfattning om hur dess delområden hänger samman.

Läs all information om kursen 'Industriell ekonomi, grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Miljöstrategi och hållbar utveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla sin förmåga till helhetssyn utifrån kretsloppsprincipen.
Kursen ska ge allmänna baskunskaper om hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Miljöstrategi och hållbar utveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2011

Obligatoriska kurser

Integrerat projekt I: Projektorganisation, 15 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studerande skall utveckla grundläggande kunskaper och insikter om projektarbete som arbetsform. I kursen ska studenten också integrera kunskaper från föregående kurser på programmet, särskilt gällande hållbarutveckling genom att planera, genomföra och avsluta ett projekt, om möjligt i samarbete med omgivande samhälle. De studerande skall utveckla generella akademiska förmågor samt tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt.

Läs all information om kursen 'Integrerat projekt I: Projektorganisation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mekanik grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet är att studenterna ska utveckla förståelse för mekanik (statik och partikeldynamik) och dess centrala roll som grundläggande ingenjörsämne, samt uppöva förmågan att utföra beräkningar inom området. Dessa kunskaper behövs sedan i de fortsatta tekniska tillämningskurserna.

Läs all information om kursen 'Mekanik grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Elkretsteori, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att kursdeltagare skall utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i metoder att analysera elektriska nät. Sådana kunskaper och färdigheter är nödvändiga grunder för vidare högskolestudier inom elektroteknikområdet och för professionellt arbete som ingenjör med anknytning till områdena elektroteknik och datateknik.

Läs all information om kursen 'Elkretsteori' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknisk Kommunikation, 7,5 hp, grundnivå.
 
Under kursen ska studenten utveckla sin medveten om vikten av effektiv kommunikation. I kursen tränar studenten den kommunikativa färdigheten både för de akademiska studierna och för den professionella yrkesrollen.

Läs all information om kursen 'Teknisk Kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2011

Obligatoriska kurser

Elkretsteori, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att kursdeltagare skall utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i metoder att analysera elektriska nät. Sådana kunskaper och färdigheter är nödvändiga grunder för vidare högskolestudier inom elektroteknikområdet och för professionellt arbete som ingenjör med anknytning till områdena elektroteknik och datateknik.

Läs all information om kursen 'Elkretsteori' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Innovativ och hållbar Produktutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenten bygga på sina kunskaper i mekaniska tillämpningsämnen med kunskaper om innovativ produktframtagning, projektstyrning,
miljöanpassad/hållbar produktutveckling och integrerad produktutveckling. I kursen skaffar sig studenten kunskaper i strategier, begrepp och metodik för produktutveckling och dess uppkomst samt planläggning från idéförslag i principkonstruktionsstadiet till primärkonstruktionsstadiet. Syftet med kursen är också att studenten skall skaffa sig basverktyg för att kunna analysera olika produktalternativ utifrån miljöns, omgivningens och kundernas krav.

Läs all information om kursen 'Innovativ och hållbar Produktutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Analys, 15 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 7,5 hp

Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys och dess tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Analys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Organisation och Management: Human Resource Management, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studerande skall utveckla grundläggande kunskaper och insikter om ledning och förvaltning av personalresurserna i organisationer. De studerande skall utveckla generella akademiska förmågor samt tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt.

Läs all information om kursen 'Organisation och Management: Human Resource Management' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2012

Obligatoriska kurser

Industriell ekonomi, fortsättningskurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att de studerande ska förstå logistikens betydelse för företagen. Studenterna ska även förstå de flöden och processer som går genom företag och hur de kan effektiviseras med hjälp av olika informationssystem.

Läs all information om kursen 'Industriell ekonomi, fortsättningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Industriell ekonomi III: IT och förändring i organisationer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Det specifika syftet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper och insikter om den förändrade roll mellan producent och konsument som håller på att utvecklas och som har sin grund i informationsteknologins utveckling. Ur ett organisatoriskt perspektiv handlar det om det nya samspelet mellan ledare, medarbetare och kunder. Ur ett tekniskt perspektiv handlar kursen om att inventera hur Informationsteknik gör detta nya samspel produktivt. Ett viktigt syfte är att de studerande ska utveckla förmå de studerande att utveckla metoder och arbetsformer som gör dessa kunskaper tillgängliga operativt i en industriell kontext.

Ett ytterligare syfte är att utveckla förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar inom IT och förändring i organisationer.

Kursen syftar också till att ge studenten tillfälle att integrera kunskaper från föregående kurser på programmet. De studerande skall utveckla generella akademiska förmågor samt tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt.

Läs all information om kursen 'Industriell ekonomi III: IT och förändring i organisationer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknikhistoria och Samhällsutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att skapa förståelse för samspelet mellan teknisk/teknologisk utveckling och samhällsutveckling i ett historiskt perspektiv; att bibringa förståelse för interaktionen mellan tekniska, ekonomiska, sociala, ekologiska och politiska förändringar under olika historiska epoker och i olika regioner. Kursen avser också att problematisera teknisk utveckling i ett genusperspektiv samt att skapa förståelse för teknologisk och samhällelig utveckling och förändring i vår tid mot bakgrund av äldre tiders teknologiska och samhälleliga förhållanden.

Läs all information om kursen 'Teknikhistoria och Samhällsutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2012

Inriktning: Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1)

Obligatoriska kurser

Matematik, fortsättningskurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge grundläggande förståelse för matematisk analys i flera variabler och transformteori. Innehållet har stor användning framför allt inom tekniska och naturvetenskapliga ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Matematik, fortsättningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Vågfysik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper om vågfysik samt en översiktlig förståelse för ämnets tillämpningsområden.

Läs all information om kursen 'Vågfysik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Introduktion till maskinteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten en inblick i ett urval av ämnesområden som ligger inom studentens utbildning samt tidigt få kontakt med företrädare för ett antal av våra forskargrupper. Kursen belyser också ingenjörens yrkesroll och den teknikvetenskapliga grund som undervisningen vilar mot. En bärande del i kursen är också praktiskt verkstadsarbete som förbereder studenten för att självständigt kunna arbeta med prototyputveckling i våra verkstäder och laboratorier.

Läs all information om kursen 'Introduktion till maskinteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematisk statistik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skall skaffa sig kunskaper i såväl sannolikhetsteori som statistisk teori och metodik. Tonvikten ligger på sannolikhetsteori och stokastiska processer med tekniska tillämpningar som grund för fortsatta studier i telekommunikation, signalbehandling, maskinteknik med mera.

Läs all information om kursen 'Matematisk statistik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2)

Obligatoriska kurser

Matematik, fortsättningskurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge grundläggande förståelse för matematisk analys i flera variabler och transformteori. Innehållet har stor användning framför allt inom tekniska och naturvetenskapliga ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Matematik, fortsättningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Vågfysik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper om vågfysik samt en översiktlig förståelse för ämnets tillämpningsområden.

Läs all information om kursen 'Vågfysik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematisk statistik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skall skaffa sig kunskaper i såväl sannolikhetsteori som statistisk teori och metodik. Tonvikten ligger på sannolikhetsteori och stokastiska processer med tekniska tillämpningar som grund för fortsatta studier i telekommunikation, signalbehandling, maskinteknik med mera.

Läs all information om kursen 'Matematisk statistik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Signalbehandling I, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska erhålla teoretiska grunder inom modern digital signalbehandling samt att ge kunskap och insikt om tillämpade signalbehandlingsproblem. Den studerande skall vara väl förberedd för så väl signalbehandling inom industrin som för fortsatta studier inom ämnet. Kursen skall huvudsakligen ge grundläggande kunskaper i signal- och systemteori med avsikt att ge de nödvändiga matematiska verktygen för digital signalbehandling.

Läs all information om kursen 'Signalbehandling I' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Inriktning: Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1)

Obligatoriska kurser

Energiteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall utveckla förståelse för termodynamiken och dess ingenjörsmässiga tillämpningar, uppöva förmågan att utföra energitekniska beräkningar, samt tydliggöra ämnets centrala roll som belysande av hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Energiteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Hållfasthetslära grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall lära sig att använda metoder för att bestämma begränsande krafter, moment, samt bestämma spänningar och deformationer i vanligt förekommande fall av mekaniskt belastade konstruktioner samt få förståelse för hållfasthetslärans teoretiska bas.

Läs all information om kursen 'Hållfasthetslära grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Materiallära, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen ska ge en grundläggande förståelse för de mekanismer som styr ett materials mekaniska egenskaper. I kursen skaffar sig även studenten grundläggande kunskaper om olika typer av konstruktionsmaterial. Dessa kunskaper behövs sedan i de fortsatta tekniska tillämpningskurserna.

Läs all information om kursen 'Materiallära' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillverkningsteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Tillverkningsteknik, är ett mycket brett begrepp, och kursen koncentreras till att omfatta den mekaniska verkstadsindustrins metoder. Syftet är att studenterna ska skaffa sig en tillverkningsteknisk allmänbildning som en maskiningenjör behöver för att på ett kostnadsmedvetet sätt delta i och styra produktutveckling.

Läs all information om kursen 'Tillverkningsteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2)

Obligatoriska kurser

Analog och digital elektronik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenterna skall få en översikt över enkla digitala kretselement och sådana analoga kretsar som ofta förekommer i digital miljö.

Läs all information om kursen 'Analog och digital elektronik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Datakommunikation och nätverksteknik, 15 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall utveckla grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om nätverk och hur dessa sätts samman. Studenten skall även lära sig olika nätverkstyper och olika typer av utrustning och protokoll som används i datornätverk. Studenterna skall också förvärva förståelse för olika metoder och protokoll för både små och stora lokala nätverk samt för enklare routade nätverk. Vidare skall studenten förvärva förståelse för protokoll och teknologier som används i olika typer av WAN (Wide Area Network).

Läs all information om kursen 'Datakommunikation och nätverksteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvarudesign, 7,5 hp, grundnivå.
 
För att kunna producera programvara som uppfyller rätt krav för rätt kostnad, inom rätt tidram och med rätt kvalitet så krävs det att man följer en kontrollerad process och att man lägger tid på tidig planering av programvaruproduktionen (modellering och design).
I den här kursen förväntas studenten införskaffa förståelse för en utvecklingsprocess för mjukvara och för de grundläggande aktiviteter och artefakter som tas fram under utvecklingsprocessen. Vidare förväntas studenten införskaffa förståelse för objektorienterad modellering och design. Detta binds sedan samman i och med att studenten förväntas visa sina förvärvade kunskaper genom att utveckla ett mindre system.

Läs all information om kursen 'Programvarudesign' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Inriktning: Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1)

Obligatoriska kurser

Entreprenörskap och det innovativa företaget, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
De studerande skall:
  • tillägna sig en förståelse av entreprenörskaps- och innovationsteori,
  • god förståelse av innovations- och entreprenörskapsmönster i olika kontexter,
  • tillägna sig kunskap om relevanta informationsresurser och -spridning


Läs all information om kursen 'Entreprenörskap och det innovativa företaget' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Värdeinnovation, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Värdeinnovation är att samtidigt bedriva ett differentieringsfokus och söka låg kostnad. Värdeinnovation fokuserar på att göra konkurrensen irrelevant genom att skapa ett nytt och unikt värde för köpare och företag, och därigenom öppna upp nya och obestridda marknadsutrymme. Eftersom värdet för köpare kommer från erbjudandets möjligheter minus dess pris, samt att värdet för företaget genereras från erbjudandets pris minus dess kostnader uppnås värdeinnovation först när hela systemet av nytta/möjlighet, pris och kostnad är i samförstånd.

Syftet med kursen är att ge deltagarna en förståelse för hur metoder och verktyg för att utveckla produkter, baserade på en värdevy, kan användas. Deltagarna kommer att få kunskap i projektledning, och -hantering, kundbehov, värdeanalys, konceptgenerering, verifiering och framställande.

Kursen fokuserar på att genomföra ett produktutvecklingsprojekt med värdefokus. Genom att utföra riktiga teambaserade projekt ges studenten chansen att reflektera över teoretisk bas samt att tillämpa detta i en riktig miljö. Dessa erfarenheter som kommer att göra att den studerande får goda förutsättningar att vara attraktiv för arbetslivet.

Läs all information om kursen 'Värdeinnovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Affärsplanedesign, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Affärsplanen är ett viktigt instrument i anslutning till förberedelserna och starten av en ny verksamhet eller ett nytt företag. Genom arbetet med att
undersöka, utveckla och dokumentera olika aspekter av den verksamhet man vill starta skapas ett tydligare affärsfokus och en plan för det fortsatta
agerandet. Affärsplanen utgör också en grund för kommunikationen med olika intressenter såsom tex olika finansiärer.
Kursen har två övergripande syften. För det första ska de studerande nå en utvecklad förståelse för affärsplanens utformning, syften och funktioner i
olika stadier av kommersialiseringsprocessen. För det andra skall de studerande genom praktisk träning utveckla sin förmåga att själva utforma och
värdera affärsplaner för olika syften samt i detta
arbete dra nytta av olika modeller och verktyg för
analys och förädling av affärsplanens olika delar.

Läs all information om kursen 'Affärsplanedesign' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Strategisk ledning för hållbarhet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att förse redan erfarna studenter med en överblick av strategiska ledningskoncept och att studenterna får tillämpa ett generellt ledningssystem på en organisation som på ett strategiskt vis omformas mot hållbarhet. Detta svarar mot behovet av att utveckla praktiska ledningsverktyg och metoder för förverkligandet av en strategisk organisatorisk vision.

Läs all information om kursen 'Strategisk ledning för hållbarhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2)

Obligatoriska kurser

Databasteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Inom tillämpad informationsteknologi är utveckling av applikationer baserade på databaser ett stort område. En viktig komponent i dessa applikationer är utvecklingen av själva databasen där aspekter såsom modellering och design, prestanda och svarstider, samt strukturerad programmering och utbyggbarhet är viktiga komponenter.
Studenten får här en grundlig genomgång i ämnet, både teoretisk och praktisk, som syftar till att studenten självständigt skall förstå och lära sig använda processen att modellera och implementera en databasapplikation.

Läs all information om kursen 'Databasteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Entreprenörskap och det innovativa företaget, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
De studerande skall:
  • tillägna sig en förståelse av entreprenörskaps- och innovationsteori,
  • god förståelse av innovations- och entreprenörskapsmönster i olika kontexter,
  • tillägna sig kunskap om relevanta informationsresurser och -spridning


Läs all information om kursen 'Entreprenörskap och det innovativa företaget' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Affärsplanedesign, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Affärsplanen är ett viktigt instrument i anslutning till förberedelserna och starten av en ny verksamhet eller ett nytt företag. Genom arbetet med att
undersöka, utveckla och dokumentera olika aspekter av den verksamhet man vill starta skapas ett tydligare affärsfokus och en plan för det fortsatta
agerandet. Affärsplanen utgör också en grund för kommunikationen med olika intressenter såsom tex olika finansiärer.
Kursen har två övergripande syften. För det första ska de studerande nå en utvecklad förståelse för affärsplanens utformning, syften och funktioner i
olika stadier av kommersialiseringsprocessen. För det andra skall de studerande genom praktisk träning utveckla sin förmåga att själva utforma och
värdera affärsplaner för olika syften samt i detta
arbete dra nytta av olika modeller och verktyg för
analys och förädling av affärsplanens olika delar.

Läs all information om kursen 'Affärsplanedesign' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Praktisk kravhantering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Den stora utmaningen i samband med programvaruutveckling är att säkerställa att rätt system utvecklas, dvs kravhantering. Fokus i denna kurs är att studenten förvärvar en förståelse för hur insamling av relevanta krav bör genomföras samt hur kraven säkerställs och hålls uppdaterade under utvecklingsprocessen.

Läs all information om kursen 'Praktisk kravhantering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Inriktning: Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1)

Obligatoriska kurser

Management av Teknologi och Innovation, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Att ge studenterna en grundläggande förståelse för ekonomi och förvaltning av innovation och teknik, inklusive deras drivkrafter och deras roll för företagens konkurrenskraft, branscher, regioner och nationer från ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Läs all information om kursen 'Management av Teknologi och Innovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Metoder för hållbar produkt- och tjänstesystemutveckling, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Målet med denna kurs är att studenten ska få
god insikt och färdigheter kring:
• Metoder och verktyg för utveckling av hållbara produkt- och tjänstesystem.
• Metoder och verktyg som stöder utvärdering av produkter från ett socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv.
• Vid vilka tillämpningar metoderna och verktygen bäst används.

Läs all information om kursen 'Metoder för hållbar produkt- och tjänstesystemutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Systems Engineering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Komplexa system och produkter har många komponenter – hårdvara, mjukvara, tjänster, mänskliga faktorer, utrustning, faciliteter, och dessa interagerar med varandra – samt många intressenter med en kravbild som ska mötas. Kärnan i systems engineering är att området kombinerar kunskap och kompetens från teknik, människa, och managment. Studenten skall skapa en förståelse för principer, verktyg, metoder och tekniker för ett multifunktionellt angreppssätt för en alltmer komplex systemplanering. Kursen går igenom processerna för design, utveckling, implementation samt management av multifunktionella projektteam inom systems engineering. Fallstudier adderar ett praktiskt kontext.

Läs all information om kursen 'Systems Engineering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Öppen innovation och öppen programvara, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet är att introducera studenterna till idén om positiv teknisk extern effekt och dess roll för innovation och tillväxt. Kursen definierar de vetenskapliga och tekniska gränserna för öppen programvara för att definiera det ekonomiska värdet av tekniska open access varor.
Principerna för det ekonomiska värdet av öppen programvara utvecklas från en förståelse för viktiga ekonomiska begrepp som extern effekt, ökad avkastning, open-access och kollektiva nyttigheter. Syftet är att
• kartlägga värdeskapande för öppen programvara genom kunskapsnätverk
• identifiera hur dessa nätverk skapar ökad avkastning och påverkar innovationstakten positivt.

Läs all information om kursen 'Öppen innovation och öppen programvara' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Energisystem, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla förståelse för jordens energibalans, energi- och materialtillgångar samt utveckla fördjupade kunskaper om dagens och morgondagens energisystem.

Läs all information om kursen 'Energisystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2)

Obligatoriska kurser

Management av Teknologi och Innovation, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Att ge studenterna en grundläggande förståelse för ekonomi och förvaltning av innovation och teknik, inklusive deras drivkrafter och deras roll för företagens konkurrenskraft, branscher, regioner och nationer från ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Läs all information om kursen 'Management av Teknologi och Innovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Systemutvecklingsprojekt i grupp, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att, så nära det är möjligt, efterlikna ett projekt som det normalt kan bedrivas ute i industrin.

I denna kurs praktiserar studenten metoder som understödjer detta ingenjörsmässiga arbetssätt. Programvaruutveckling i grupp ställer dessutom krav på organisation, ledning, samarbetsförmåga och muntlig såsom skriftlig kommunikation med medarbetare, kunder och andra intressenter. Inom ramen för denna kurs ges studenten möjlighet att vidare utveckla sina kunskaper inom dessa mjukare bitar av konsten att lyckas med programutveckling.

Sammantaget utvecklar studenten sina förmågor inom programutveckling för att ytterligare förbereda sig inför sin yrkesverksamhet inom programutvecklingsindustrin.

Läs all information om kursen 'Systemutvecklingsprojekt i grupp' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Öppen innovation och öppen programvara, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet är att introducera studenterna till idén om positiv teknisk extern effekt och dess roll för innovation och tillväxt. Kursen definierar de vetenskapliga och tekniska gränserna för öppen programvara för att definiera det ekonomiska värdet av tekniska open access varor.
Principerna för det ekonomiska värdet av öppen programvara utvecklas från en förståelse för viktiga ekonomiska begrepp som extern effekt, ökad avkastning, open-access och kollektiva nyttigheter. Syftet är att
• kartlägga värdeskapande för öppen programvara genom kunskapsnätverk
• identifiera hur dessa nätverk skapar ökad avkastning och påverkar innovationstakten positivt.

Läs all information om kursen 'Öppen innovation och öppen programvara' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Inriktning: Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1)

Obligatoriska kurser

Användarcentrerad Marknadsföring och Innovation, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om utveckling och lansering av innovativa produkter och tjänster. Studenten tränas i att tänka marknadsorienterat genom hela innovationsprocessen vilket ger bättre förutsättningar för en framgångsrik kommersialisering. Studenten ska kunna analysera en marknad, tillämpa användar- och kundmedverkan i en innovationsprocess, och utveckla ett brett angrepssätt för att kunna lansera och marknadsföra innovativa produkter och tjänster.

Läs all information om kursen 'Användarcentrerad Marknadsföring och Innovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Avancerad produkt- och tjänstesystemsinnovation, 15 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenterna ska få en förståelse för hur olika lösningar utvecklas inom industrin i dag genom att tillämpa och integrera kunskap som behövs för framtida produkt- och tjänstesystemsinnovationer (PSS-innovation). Deltagarna kommer att få kunskap inom projektledning, kreativ konceptutveckling, systemtänkande för hållbarhet och tekniska lösningar.

Kursen är inriktad på att genomföra en produkt- tjänsteinnovation med hållbarhet och innovation i fokus. Målet med kursen är att förvärva, tillämpa och integrera kunskap centralt för utvecklingen av hållbara PSS-lösningar, i nära samarbete med näringsliv och samhälle. Genom att utföra verklighetsbaserade projekt kommer studenten att få chansen att reflektera över förvärvad teoretisk bas och tillämpa denna i en verklig miljö. Erfarenheterna kommer att ger de studerande goda förutsättningar att komma in i arbetslivet.

Läs all information om kursen 'Avancerad produkt- och tjänstesystemsinnovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Forskningsmetod och design, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenterna förvärvar kunskap om
forskningsmetoder. I detta ingår att formulera
forskningsproblem, behandla urval och utformning av
forskningsansats och design såväl som kritiskt kunna
utvärdera olika forskningsdesigner. Studenten ska, efter
genomgången kurs, ha förvärvat kunskap om hur man
genomför och rapportera ett forskningsprojekt.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetod och design' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2)

Obligatoriska kurser

Användarcentrerad Marknadsföring och Innovation, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om utveckling och lansering av innovativa produkter och tjänster. Studenten tränas i att tänka marknadsorienterat genom hela innovationsprocessen vilket ger bättre förutsättningar för en framgångsrik kommersialisering. Studenten ska kunna analysera en marknad, tillämpa användar- och kundmedverkan i en innovationsprocess, och utveckla ett brett angrepssätt för att kunna lansera och marknadsföra innovativa produkter och tjänster.

Läs all information om kursen 'Användarcentrerad Marknadsföring och Innovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
TCP/IP Internetteknik, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med denna kurs är att studenten i första hand skall förvärva en översikt över området Internetteknik, samt specifika protokollen, framförallt IP, IP-routing, TCP, UDP och DNS.
Vidare studeras hur olika nätverk integreras inom Internet samt även andra viktiga delar såsom IP Multicast och Mobile IP.
Syftet är också att studenten förvärvar förståelse för grundläggande definitioner och begrepp, konstruktionsprinciper och konstruktionsmetoder samt praktiskt tillämpar dessa inom området Internetteknik.

Läs all information om kursen 'TCP/IP Internetteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Forskningsmetod och design, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenterna förvärvar kunskap om
forskningsmetoder. I detta ingår att formulera
forskningsproblem, behandla urval och utformning av
forskningsansats och design såväl som kritiskt kunna
utvärdera olika forskningsdesigner. Studenten ska, efter
genomgången kurs, ha förvärvat kunskap om hur man
genomför och rapportera ett forskningsprojekt.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetod och design' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Praktisk projektstyrning inom programvarutillverkning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Idag utvecklas merparten av programvara i projektform. Därför är det viktigt att programvaruutvecklare har kunskap om och erfarenhet av detta arbetssätt.
Kursen syftar till kunskap om hur projekt planeras, utförs och slutförs. Ytterligare ett syfte är att uppnå förståelse för och kunskap om intressenters roller och behov i ett typiskt projekt.

Läs all information om kursen 'Praktisk projektstyrning inom programvarutillverkning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Inriktning: Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1)

Obligatoriska kurser

Examensarbete för civilingenjör i Industriell ekonomi, 30 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med examensarbetet är att studenten skall utveckla och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.

Läs all information om kursen 'Examensarbete för civilingenjör i Industriell ekonomi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2)

Obligatoriska kurser

Examensarbete för civilingenjör i Industriell ekonomi, 30 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med examensarbetet är att studenten skall utveckla och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.

Läs all information om kursen 'Examensarbete för civilingenjör i Industriell ekonomi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Internationellt innehåll

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Fortsatta studier

Programråd

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2010 vecka 36 till
2015 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

45

Examination

Examen

Bedömning och examination

Programutvärderingar

Alumni

På BTH har vi ett nätverk med studenter som pluggat på BTH, våra alumner. Har du frågor om hur det är att plugga på BTH kan du skicka ett e-brev till alumni@bth.se.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2010 vecka 36 till
2015 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

45

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela