Civilingenjör i Industriell ekonomi

300 högskolepoäng (start ht-12)
Vill du ha ett arbete där du kombinerar ekonomi, teknik och ledarskap? Då är civilingenjör i industriell ekonomi något för dig! Kunskaper om affärsutveckling, innovation, och entreprenörskap ger dig en intressant profil på arbetsmarknaden.

Översikt

Profil - innehåll

Kombinationen ekonomi, teknik och ledarskap öppnar dörrar till spännande och kvalificerade arbeten i företagsledning och produktion.

Som ingenjör behöver man ofta lösa problem som handlar om både teknik och ekonomi. Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi ger dig kunskap inom bägge dessa områden och den kompetens som krävs för att kunna leda projekt som spänner över både teknik- och ekonomifunktioner. Programmet ger dig en bred teknisk grund att stå på samtidigt som du lär dig hur man hanterar den affärsmässiga delen av företagande. Du tränas i att tänka och handla ingenjörsmässigt och lär dig att lösa problem på ett strukturerat sätt. Kunskaper om affärsutveckling, innovation och entreprenörskap ger dig en intressant profil.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi.

Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science in Industrial Management and Engineering.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2017 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till programmet gäller, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, Områdesbehörighet 9: Matematik E, Fysik B och Kemi A.


Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:

Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:

BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme. Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:

HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2017 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

Lärandemål

Profil - innehåll

Kombinationen ekonomi, teknik och ledarskap öppnar dörrar till spännande och kvalificerade arbeten i företagsledning och produktion.

Som ingenjör behöver man ofta lösa problem som handlar om både teknik och ekonomi. Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi ger dig kunskap inom bägge dessa områden och den kompetens som krävs för att kunna leda projekt som spänner över både teknik- och ekonomifunktioner. Programmet ger dig en bred teknisk grund att stå på samtidigt som du lär dig hur man hanterar den affärsmässiga delen av företagande. Du tränas i att tänka och handla ingenjörsmässigt och lär dig att lösa problem på ett strukturerat sätt. Kunskaper om affärsutveckling, innovation och entreprenörskap ger dig en intressant profil.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen.
Efter genomförd utbildning ska du
- med framgång och helhetssyn kunna arbeta med teknikens affärsmässiga förverkligande i en konkurrensutsatt, föränderlig, internationell miljö.
- visa speciell förmåga att integrera entreprenörs- och innovationsmässiga aspekter av företagandet med en förståelse för den tekniska sidan av ett företags verksamhet.
- visa insikt om betydelsen av ett effektivt ledarskap i olika former av företagande.
- kunna delta i samhällsdebatten kring begreppet hållbar samhällsutveckling samt kritiskt kunna tillämpa kunskaper och idéer inom detta område i sitt praktiska arbete.
- kunna modellera, analysera, lösa och kommunicera tvärdisciplinära problem av teknisk, ekonomisk och organisatorisk art.

Se också: Utdrag ur nationell och lokal examensordning

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2017 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Utbildningen är uppbyggd kring ett basblock på två år och inriktningsblock som är på fyra år. I basblocket lär sig studenten grundläggande matematik, naturvetenskap och ekonomi samt får ett smakprov av de två teknikinriktningarna på programmet.

Under år två väljer studenten inriktning inför år tre till fem. Det finns två inriktningar att välja mellan. Den ena är maskinteknik och hållbar produktinnovation, den andra är tillämpad IT. Båda inriktningarna innehåller en fortsättning av grundläggande matematik och naturvetenskap samt en kombination av teknik och ekonomi, där ekonomidelen är gemensam för inriktningarna.

Inom inriktningen maskinteknik och hållbar produktinnovation breddas kunskaperna i de maskintekniska ämnena samtidigt som kunskaperna inom hållbarhet och produktinnovation fördjupas. Inom inriktningen tillämpad IT så breddas kunskaperna inom områdena programvarusystem och telekommunikationssystem. Oavsett vald teknisk inriktning fokuserar ekonomidelen på innovation, entreprenörskap och affärsutveckling.

Förutom mer generella ekonomikurser kommer studenten att möta ett brett utbud av kurser som i både teori och praktik anknyter till BTH:s fokus på innovation och entreprenörskap. Vi strävar kontinuerligt mot att utveckla samarbetet med näringslivet så studenterna under sin utbildning skall få kontinuerlig kontakt med olika företag.

Programmet består av obligatoriska kurser och inriktningsobligatoriska kurser. Valbarheten inom programmet består alltså i att studenten kan välja en av två inriktningar.

Översiktsmässigt består utbildningen av följande områden:

- Matematik och naturvetenskap - 45 hp
- Teknik - 120 hp
- Ekonomi - 82,5 hp
- Övriga allmänna kurser - 22,5 hp
- Examensarbete - 30 hp

Det finns också möjlighet att läsa kurser under en utbytestermin vid något av de utländska universitet som Blekinge Tekniska Högskola har studentutbyte med.


OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Innovativ och hållbar Produktutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenten bygga på sina kunskaper i mekaniska tillämpningsämnen med kunskaper om innovativ produktframtagning, projektstyrning,
miljöanpassad/hållbar produktutveckling och integrerad produktutveckling. I kursen skaffar sig studenten kunskaper i strategier, begrepp och metodik för produktutveckling och dess uppkomst samt planläggning från idéförslag i principkonstruktionsstadiet till primärkonstruktionsstadiet. Syftet med kursen är också att studenten skall skaffa sig basverktyg för att kunna analysera olika produktalternativ utifrån miljöns, omgivningens och kundernas krav.

Läs all information om kursen 'Innovativ och hållbar Produktutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Linjär algebra, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenten inhämta de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska utbildningsprogram.

Läs all information om kursen 'Linjär algebra' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Analys, 15 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 7,5 hp

Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys och dess tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Analys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Industriell ekonomi, grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att de studerande ska få en introduktion till industriell ekonomi samt en uppfattning om hur dess delområden hänger samman.

Läs all information om kursen 'Industriell ekonomi, grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Integrerat projekt I: Projektorganisation, 15 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studerande skall utveckla grundläggande kunskaper och insikter om projektarbete som arbetsform. I kursen ska studenten också integrera kunskaper från föregående kurser på programmet, särskilt gällande hållbarutveckling genom att planera, genomföra och avsluta ett projekt, om möjligt i samarbete med omgivande samhälle. De studerande skall utveckla generella akademiska förmågor samt tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt.

Läs all information om kursen 'Integrerat projekt I: Projektorganisation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknisk Kommunikation, 7,5 hp, grundnivå.
 
Under kursen ska studenten utveckla sin medveten om vikten av effektiv kommunikation. I kursen tränar studenten den kommunikativa färdigheten både för de akademiska studierna och för den professionella yrkesrollen.

Läs all information om kursen 'Teknisk Kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Inledande programmering i Java, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att ge en student, som inte har någon tidigare erfarenhet av programmering, en introduktion till problemlösning och programmering i programspråket Java.

Läs all information om kursen 'Inledande programmering i Java' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematik, fortsättningskurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge grundläggande förståelse för matematisk analys i flera variabler och transformteori. Innehållet har stor användning framför allt inom tekniska och naturvetenskapliga ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Matematik, fortsättningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Miljöstrategi och hållbar utveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att ge allmänna baskunskaper och utveckla studentens förmåga till helhetssyn kring begreppet hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Miljöstrategi och hållbar utveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Organisation och Management: Human Resource Management, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studerande skall utveckla grundläggande kunskaper och insikter om ledning och förvaltning av personalresurserna i organisationer. De studerande skall utveckla generella akademiska förmågor samt tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt.

Läs all information om kursen 'Organisation och Management: Human Resource Management' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Industriell ekonomi, fortsättningskurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att de studerande ska förstå logistikens betydelse för företagen. Studenterna ska även förstå de flöden och processer som går genom företag och hur de kan effektiviseras med hjälp av olika informationssystem.

Läs all information om kursen 'Industriell ekonomi, fortsättningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mekanik grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet är att studenterna ska utveckla förståelse för mekanik (statik och partikeldynamik) och dess centrala roll som grundläggande ingenjörsämne, samt uppöva förmågan att utföra beräkningar inom området. Dessa kunskaper behövs sedan i de fortsatta tekniska tillämningskurserna.

Läs all information om kursen 'Mekanik grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Elkretsteori, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att kursdeltagare skall utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i metoder att analysera elektriska nät. Sådana kunskaper och färdigheter är nödvändiga grunder för vidare högskolestudier inom elektroteknikområdet och för professionellt arbete som ingenjör med anknytning till områdena elektroteknik och datateknik.

Läs all information om kursen 'Elkretsteori' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknikhistoria och Samhällsutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att skapa förståelse för samspelet mellan teknisk/teknologisk utveckling och samhällsutveckling i ett historiskt perspektiv; att bibringa förståelse för interaktionen mellan tekniska, ekonomiska, sociala, ekologiska och politiska förändringar under olika historiska epoker och i olika regioner. Kursen avser också att problematisera teknisk utveckling i ett genusperspektiv samt att skapa förståelse för teknologisk och samhällelig utveckling och förändring i vår tid mot bakgrund av äldre tiders teknologiska och samhälleliga förhållanden.

Läs all information om kursen 'Teknikhistoria och Samhällsutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Inriktning: Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1)

Obligatoriska kurser

Matematisk statistik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skall skaffa sig kunskaper i såväl sannolikhetsteori som statistisk teori och metodik. Tonvikten ligger på sannolikhetsteori och stokastiska processer med tekniska tillämpningar som grund för fortsatta studier i telekommunikation, signalbehandling, maskinteknik med mera.

Läs all information om kursen 'Matematisk statistik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Vågfysik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper om vågfysik samt en översiktlig förståelse för ämnets tillämpningsområden.

Läs all information om kursen 'Vågfysik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Datorstöd inom Konstruktion 1, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skaffar sig studenten kunskaper om hur moderna system för konstruktionsarbete och produktutveckling används, framförallt vid skapande av solida modeller och sammanställningar därav. I kursen skaffar sig studenterna även grundläggande kunskaper inom ritteknik och standard rörande detta område.

Läs all information om kursen 'Datorstöd inom Konstruktion 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Industriell ekonomi III: IT och förändring i organisationer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Allmänt syftar kursen till att ge en översikt över området industriell organisation och hur industriella organisationer påverkas av informationsteknologi (i vid mening).
Det specifika syftet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper och insikter om den förändrade roll mellan producent och konsument som håller på att utvecklas och som har sin grund i informationsteknologins utveckling. Ur ett organisatoriskt perspektiv handlar det om det nya samspelet mellan ledare, medarbetare och marknad. Ur ett tekniskt perspektiv handlar kursen om att inventera hur IT-teknik gör detta nya samspel produktivt. Ett viktigt syfte är att förmå de studerande att utveckla metoder och arbetsformer som gör dessa kunskaper tillgängliga operativt i en industriell kontext.

Ett ytterligare syfte är att utveckla förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar inom IT och förändring i organisationer.

Kursen syftar också till att ge studenten tillfälle att integrera kunskaper från föregående kurser på programmet. De studerande skall utveckla generella akademiska förmågor samt tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt.

Läs all information om kursen 'Industriell ekonomi III: IT och förändring i organisationer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2)

Obligatoriska kurser

Matematisk statistik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skall skaffa sig kunskaper i såväl sannolikhetsteori som statistisk teori och metodik. Tonvikten ligger på sannolikhetsteori och stokastiska processer med tekniska tillämpningar som grund för fortsatta studier i telekommunikation, signalbehandling, maskinteknik med mera.

Läs all information om kursen 'Matematisk statistik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Vågfysik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper om vågfysik samt en översiktlig förståelse för ämnets tillämpningsområden.

Läs all information om kursen 'Vågfysik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Industriell ekonomi III: IT och förändring i organisationer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Allmänt syftar kursen till att ge en översikt över området industriell organisation och hur industriella organisationer påverkas av informationsteknologi (i vid mening).
Det specifika syftet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper och insikter om den förändrade roll mellan producent och konsument som håller på att utvecklas och som har sin grund i informationsteknologins utveckling. Ur ett organisatoriskt perspektiv handlar det om det nya samspelet mellan ledare, medarbetare och marknad. Ur ett tekniskt perspektiv handlar kursen om att inventera hur IT-teknik gör detta nya samspel produktivt. Ett viktigt syfte är att förmå de studerande att utveckla metoder och arbetsformer som gör dessa kunskaper tillgängliga operativt i en industriell kontext.

Ett ytterligare syfte är att utveckla förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar inom IT och förändring i organisationer.

Kursen syftar också till att ge studenten tillfälle att integrera kunskaper från föregående kurser på programmet. De studerande skall utveckla generella akademiska förmågor samt tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt.

Läs all information om kursen 'Industriell ekonomi III: IT och förändring i organisationer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Signalbehandling I, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska erhålla teoretiska grunderna inom modern digital signalbehandling samt att ge kunskap och insikt om tillämpade signalbehandlingsproblem. Den studerande skall vara väl förberedd för så väl signalbehandling inom industrin som för fortsatta studier inom ämnet. Kursen skall huvudsakligen ge grundläggande kunskaper i signal- och systemteori med avsikt att ge de nödvändiga matematiska verktygen för digital signalbehandling.

Läs all information om kursen 'Signalbehandling I' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Inriktning: Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1)

Obligatoriska kurser

Energiteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall utveckla förståelse för termodynamiken och dess ingenjörsmässiga tillämpningar, uppöva förmågan att utföra energitekniska beräkningar, samt tydliggöra ämnets centrala roll som belysande av hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Energiteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Hållfasthetslära grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall lära sig att använda metoder för att bestämma begränsande
krafter och moment som påverkar en konstruktion samt bestämma spänningar och deformationer i vanligt förekommande fall av mekaniskt belastade konstruktioner samt få utvidgad förståelse för hållfasthetslärans teoretiska bas.

Läs all information om kursen 'Hållfasthetslära grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Materiallära, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen ska ge en grundläggande förståelse för de mekanismer som styr ett materials mekaniska egenskaper. I kursen skaffar sig även studenten grundläggande kunskaper om olika typer av konstruktionsmaterial. Dessa kunskaper behövs sedan i de fortsatta tekniska tillämpningskurserna.

Läs all information om kursen 'Materiallära' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillverkningsteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Tillverkningsteknik, är ett mycket brett begrepp, och kursen koncentreras till att omfatta den mekaniska verkstadsindustrins metoder. Syftet är att studenterna ska skaffa sig en tillverkningsteknisk allmänbildning som en maskiningenjör behöver för att på ett kostnadsmedvetet sätt delta i och styra produktutveckling.

Läs all information om kursen 'Tillverkningsteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2)

Obligatoriska kurser

Datakommunikation och nätverksteknik, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom datakommunikation och nätverk. Detta omfattar olika metoder och protokoll som används i både små och större lokala nätverk. Vidare syftar kursen till förståelse för protokoll och teknologier som används i olika typer av WAN (Wide Area Network).

Läs all information om kursen 'Datakommunikation och nätverksteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programmering i C++, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är kunskap i objektorienterad programmering, dels för fortsatta studier inom datavetenskap, dels för att kunna lösa generella programmerings-uppgifter i arbetslivet. Som verktyg i kursen används C++.

Läs all information om kursen 'Programmering i C++' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvarudesign, 7,5 hp, grundnivå.
 
För att kunna producera programvara som uppfyller rätt krav för rätt kostnad, inom rätt tidsram och med rätt kvalitet så krävs det att man följer en kontrollerad process och att man lägger tid på tidig planering av programvaruproduktionen (modellering och design).
I den här kursen förväntas studenten införskaffa förståelse för en utvecklingsprocess för mjukvara och för de grundläggande aktiviteter och artefakter som tas fram under utvecklingsprocessen. Vidare förväntas studenten införskaffa förståelse för objektorienterad modellering och design genom användande av UML (Unified Modeling Language). Detta binds sedan samman i och med att studenten förväntas visa sina förvärvade kunskaper genom att utveckla ett mindre mjukvarusystem.

Läs all information om kursen 'Programvarudesign' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2015

Inriktning: Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1)

Obligatoriska kurser

Entreprenörskap och det innovativa företaget, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
De studerande skall:
  • tillägna sig en förståelse av entreprenörskaps- och innovationsteori,
  • god förståelse av innovations- och entreprenörskapsmönster i olika kontexter,
  • tillägna sig kunskap om relevanta informationsresurser och -spridning


Läs all information om kursen 'Entreprenörskap och det innovativa företaget' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Värdeinnovation, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Värdeinnovation är att samtidigt bedriva ett differentieringsfokus och söka låg kostnad. Värdeinnovation fokuserar på att göra konkurrensen irrelevant genom att skapa ett nytt och unikt värde för köpare och företag, och därigenom öppna upp nya och obestridda marknadsutrymme. Eftersom värdet för köpare kommer från erbjudandets möjligheter minus dess pris, samt att värdet för företaget genereras från erbjudandets pris minus dess kostnader uppnås värdeinnovation först när hela systemet av nytta/möjlighet, pris och kostnad är i samförstånd.

Syftet med kursen är att ge deltagarna en förståelse för hur metoder och verktyg för att utveckla produkter, baserade på en värdevy, kan användas. Deltagarna kommer att få kunskap i projektledning, och -hantering, kundbehov, värdeanalys, konceptgenerering, verifiering och framställande.

Kursen fokuserar på att genomföra ett produktutvecklingsprojekt med värdefokus. Genom att utföra riktiga teambaserade projekt ges studenten chansen att reflektera över teoretisk bas samt att tillämpa detta i en riktig miljö. Dessa erfarenheter som kommer att göra att den studerande får goda förutsättningar att vara attraktiv för arbetslivet.

Läs all information om kursen 'Värdeinnovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Företag, organisering och kontrakt, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att den studerande skall utveckla kunskaper i teorier och modeller för att förstå varför företag finns, och vad som styr deras storlek, omfattning och tillväxt. Vidare syftar kursen till att ge den studerande kunskaper och och analytiska modeller för att förstå och analysera företagens interna organisering, med fokus på incitamentsstrukturer och relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Läs all information om kursen 'Företag, organisering och kontrakt' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Strategisk ledning för hållbarhet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att förse redan erfarna studenter med en överblick av strategiska ledningskoncept och att studenterna får tillämpa ett generellt ledningssystem på en organisation som på ett strategiskt vis omformas mot hållbarhet. Detta svarar mot behovet av att utveckla praktiska ledningsverktyg och metoder för förverkligandet av en strategisk organisatorisk vision.

Läs all information om kursen 'Strategisk ledning för hållbarhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2)

Obligatoriska kurser

Databasteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Inom tillämpad informationsteknologi är utveckling av applikationer baserade på databaser ett stort område. En viktig komponent i dessa applikationer är utvecklingen av själva databasen där aspekter såsom modellering och design, prestanda och svarstider, samt strukturerad programmering och utbyggbarhet är viktiga komponenter.
Studenten får här en grundlig genomgång i ämnet,både teoretisk och praktisk, som syftar till att studenten självständigt skall förstå och lära siganvända processen att modellera och implementera en databasapplikation.

Läs all information om kursen 'Databasteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Entreprenörskap och det innovativa företaget, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
De studerande skall:
  • tillägna sig en förståelse av entreprenörskaps- och innovationsteori,
  • god förståelse av innovations- och entreprenörskapsmönster i olika kontexter,
  • tillägna sig kunskap om relevanta informationsresurser och -spridning


Läs all information om kursen 'Entreprenörskap och det innovativa företaget' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Företag, organisering och kontrakt, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att den studerande skall utveckla kunskaper i teorier och modeller för att förstå varför företag finns, och vad som styr deras storlek, omfattning och tillväxt. Vidare syftar kursen till att ge den studerande kunskaper och och analytiska modeller för att förstå och analysera företagens interna organisering, med fokus på incitamentsstrukturer och relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Läs all information om kursen 'Företag, organisering och kontrakt' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Praktisk kravhantering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Den stora utmaningen i samband med programvaruutveckling är att säkerställa att rätt system utvecklas, dvs kravhantering. Fokus i denna kurs är att studenten förvärvar en förståelse för hur insamling av relevanta krav bör genomföras samt hur kraven säkerställs och hålls uppdaterade under utvecklingsprocessen.

Läs all information om kursen 'Praktisk kravhantering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2016

Inriktning: Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1)

Obligatoriska kurser

Management av Teknologi och Innovation, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Att ge studenterna en grundläggande förståelse för ekonomi och förvaltning av innovation och teknik, inklusive deras drivkrafter och deras roll för företagens konkurrenskraft, branscher, regioner och nationer från ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Läs all information om kursen 'Management av Teknologi och Innovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Metoder för hållbar produkt- och tjänstesystemutveckling, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Målet med denna kurs är att studenten ska få god insikt och färdigheter kring:
• Metoder och verktyg för utveckling av hållbara produkt- och tjänstesystem.
• Metoder och verktyg som stöder utvärdering av produkter från ett socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv.
• Vid vilka tillämpningar metoderna och verktygen bäst används.

Läs all information om kursen 'Metoder för hållbar produkt- och tjänstesystemutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Finansiell ekonomi, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att den studerande skall utveckla kunskaper i teorier och modeller för att värdera reala och finansiella investeringar utifrån olika ansatser samt hur detta påverkar ett företags värde. Vidare syftar kursen till att ge den studerande kunskap kring vilken roll ett företags kapitalstruktur spelar utifrån ett finansiellt perspektiv samt hur ekonomiska risker kan hanteras med finansiella instrument.

Läs all information om kursen 'Finansiell ekonomi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Systems Engineering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Komplexa system och produkter har många komponenter – hårdvara, mjukvara, tjänster, mänskliga faktorer, utrustning, faciliteter, och dessa interagerar med varandra – samt många intressenter med en kravbild som ska mötas. Kärnan i systems engineering är att området kombinerar kunskap och kompetens från teknik, människa, och managment. Studenten skall skapa en förståelse för principer, verktyg, metoder och tekniker för ett multifunktionellt angreppssätt för en alltmer komplex systemplanering. Kursen går igenom processerna för design, utveckling, implementation samt management av multifunktionella projektteam inom systems engineering. Fallstudier adderar ett praktiskt kontext.

Läs all information om kursen 'Systems Engineering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2)

Obligatoriska kurser

Systemutvecklingsprojekt i grupp, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att, så nära det är möjligt, efterlikna ett projekt som det normalt kan bedrivas ute i industrin.

I denna kurs praktiserar studenten metoder som understödjer detta ingenjörsmässiga arbetssätt. Programvaruutveckling i grupp ställer dessutom krav på organisation, ledning, samarbetsförmåga och muntlig såsom skriftlig kommunikation med medarbetare, kunder och andra intressenter. Inom ramen för denna kurs ges studenten möjlighet att vidare utveckla sina kunskaper inom dessa mjukare bitar av konsten att lyckas med programutveckling.

Sammantaget utvecklar studenten sina förmågor inom programutveckling för att ytterligare förbereda sig inför sin yrkesverksamhet inom programutvecklingsindustrin.

Läs all information om kursen 'Systemutvecklingsprojekt i grupp' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Finansiell ekonomi, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att den studerande skall utveckla kunskaper i teorier och modeller för att värdera reala och finansiella investeringar utifrån olika ansatser samt hur detta påverkar ett företags värde. Vidare syftar kursen till att ge den studerande kunskap kring vilken roll ett företags kapitalstruktur spelar utifrån ett finansiellt perspektiv samt hur ekonomiska risker kan hanteras med finansiella instrument.

Läs all information om kursen 'Finansiell ekonomi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Agentsystem, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
I takt med ökade förväntningar på vad datorer kan åstadkomma växer idag behovet av flexibla och anpassningsbara system som är kapabla att verka i dynamiska miljöer. En programvaruagent motsvarar en intelligent entitet som, i viss utsträckning, verkar på egen hand i en miljö för att uppnå sina mål. Kursens huvudsyfte är att introducera begreppen agent och multi-agentsystem. Kursen fokuserar på resonemang om, när och hur det är fördelaktigt att applicera agentparadigmet jämfört med andra teknologier för programvaruutveckling. T.ex. vilka är fördelarna (och begränsningarna) med att använda agentsystem. Dessutom ger kursen praktisk träning i implementation av agentsystem. Målet är att studenterna ska tillägna sig en förståelse för centrala begrepp relaterade till agentteknologi. Det kan till exempel röra sig om interaktion mellan agenter och decentraliserad kontroll.

Läs all information om kursen 'Agentsystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Management av Teknologi och Innovation, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Att ge studenterna en grundläggande förståelse för ekonomi och förvaltning av innovation och teknik, inklusive deras drivkrafter och deras roll för företagens konkurrenskraft, branscher, regioner och nationer från ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Läs all information om kursen 'Management av Teknologi och Innovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2016

Inriktning: Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1)

Obligatoriska kurser

Avancerad produkt- och tjänstesystemsinnovation, 15 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenterna ska få en förståelse för hur olika lösningar utvecklas inom industrin i dag genom att tillämpa och integrera kunskap som behövs för framtida produkt- och tjänstesystemsinnovationer (PSS-innovation). Deltagarna kommer att få kunskap inom projektledning, kreativ konceptutveckling, systemtänkande för hållbarhet och tekniska lösningar.

Kursen är inriktad på att genomföra en produkt- tjänsteinnovation med hållbarhet och innovation i fokus. Målet med kursen är att förvärva, tillämpa och integrera kunskap centralt för utvecklingen av hållbara PSS-lösningar, i nära samarbete med näringsliv och samhälle. Genom att utföra verklighetsbaserade projekt kommer studenten att få chansen att reflektera över förvärvad teoretisk bas och tillämpa denna i en verklig miljö. Erfarenheterna kommer att ger de studerande goda förutsättningar att komma in i arbetslivet.

Läs all information om kursen 'Avancerad produkt- och tjänstesystemsinnovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Produktionsekonomi, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att vidareutveckla förståelsen mellan varuflöden inom och utom företaget och de resulterande ekonomiska flödena. Kursen behandlar även metoder och modeller för prognostisering och planering av varu- och penningflöden.

Läs all information om kursen 'Produktionsekonomi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Forskningsmetod och design, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenterna förvärvar kunskap om
forskningsmetoder. I detta ingår att formulera
forskningsproblem, behandla urval och utformning av
forskningsansats och design såväl som kritiskt kunna
utvärdera olika forskningsdesigner. Studenten ska, efter
genomgången kurs, ha förvärvat kunskap om hur man
genomför och rapportera ett forskningsprojekt.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetod och design' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2)

Obligatoriska kurser

Produktionsekonomi, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att vidareutveckla förståelsen mellan varuflöden inom och utom företaget och de resulterande ekonomiska flödena. Kursen behandlar även metoder och modeller för prognostisering och planering av varu- och penningflöden.

Läs all information om kursen 'Produktionsekonomi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
TCP/IP Internetteknik, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med denna kurs är att studenten i första hand skall förvärva en översikt över området Internetteknik, samt specifika protokollen, framförallt IP, IP-routing, TCP, UDP och DNS.
Vidare studeras hur olika nätverk integreras inom Internet samt även andra viktiga delar såsom IP Multicast och Mobile IP.
Syftet är också att studenten förvärvar förståelse för grundläggande definitioner och begrepp, konstruktionsprinciper och konstruktionsmetoder samt praktiskt tillämpar dessa inom området Internetteknik.

Läs all information om kursen 'TCP/IP Internetteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Forskningsmetod och design, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenterna förvärvar kunskap om
forskningsmetoder. I detta ingår att formulera
forskningsproblem, behandla urval och utformning av
forskningsansats och design såväl som kritiskt kunna
utvärdera olika forskningsdesigner. Studenten ska, efter
genomgången kurs, ha förvärvat kunskap om hur man
genomför och rapportera ett forskningsprojekt.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetod och design' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Praktisk projektstyrning inom programvarutillverkning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Idag utvecklas merparten av programvara i projektform. Därför är det viktigt att programvaruutvecklare har kunskap om och erfarenhet av detta arbetssätt.
Kursen syftar till kunskap om hur projekt planeras, utförs och slutförs. Ytterligare ett syfte är att uppnå förståelse för och kunskap om intressenters roller och behov i ett typiskt projekt.

Läs all information om kursen 'Praktisk projektstyrning inom programvarutillverkning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2017

Inriktning: Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1)

Obligatoriska kurser

Examensarbete för civilingenjörer, 30 hp, avancerad nivå.
 
Examensarbetet syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom den valda utbildningen. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en tillämpning och syntes av de under utbildningen förvärvade kunskaper som krävs för att arbeta självständigt som civilingenjör.

Läs all information om kursen 'Examensarbete för civilingenjörer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2)

Obligatoriska kurser

Examensarbete för civilingenjörer, 30 hp, avancerad nivå.
 
Examensarbetet syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom den valda utbildningen. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en tillämpning och syntes av de under utbildningen förvärvade kunskaper som krävs för att arbeta självständigt som civilingenjör.

Läs all information om kursen 'Examensarbete för civilingenjörer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Internationellt innehåll

Studenter på programmet uppmuntras att studera 1 termin utomlands.

Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.


Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Både i Sverige och utomlands finns ett stort behov av civilingenjörer med inriktning mot industriell ekonomi. Industri och samhälle behöver ingenjörer med teknisk bakgrund som kan utveckla affärsverksamheten inom tjänste- och produktutvecklande företag och organisationer.

Industriell ekonomi är det bredaste civilingenjörsprogrammet. Utbildningens bredd ger dig mycket bra förutsättningar för arbete som till exempel projektledare, konsult eller affärsutvecklare, antingen som anställd eller egen företagare. Utbildningen drivs i en delvis internationell miljö och kan därmed förbereda för arbete både i Sverige och utomlands.

Fortsatta studier

På BTH finns följande program på forskarnivå som är öppna för studenter med examen från detta program: maskinteknik och industriell ekonomi.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder 2 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Stefan Sjödahl

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2017 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi.

Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science in Industrial Management and Engineering.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Alumni

Studenter från Industriell ekonomi arbetar i näringslivet med arbetsuppgifter i gränslandet mellan teknik och ekonomi. Olika former av affärsutveckling är vanliga arbetsuppgifter för våra tidigare studenter. Konsultbranschen anställer av gammal hävd ofta civilingenjörer i industriell ekonomi då de anses som utmärkta problemlösare för uppdrag i näringslivet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2017 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela