Civilingenjör i Industriell ekonomi

300 högskolepoäng (start ht-13)
Vill du ha ett arbete där du kombinerar ekonomi, teknik och ledarskap? Är du intresserad av problemlösning? Då är civilingenjör i industriell ekonomi något för dig!

Översikt

Profil - innehåll

Kombinationen ekonomi, teknik och ledarskap öppnar dörrar till spännande och kvalificerade arbeten i företagsledning och produktion.

Som ingenjör behöver man ofta lösa problem som handlar om både teknik och ekonomi. Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi ger dig kunskap inom bägge dessa områden och den kompetens som krävs för att kunna leda projekt som spänner över både teknik- och ekonomifunktioner. Programmet ger dig en bred teknisk grund att stå på samtidigt som du lär dig hur man hanterar den affärsmässiga delen av företagande. Du tränas i att tänka och handla ingenjörsmässigt och lär dig att lösa problem på ett strukturerat sätt. Kunskaper om affärsutveckling, innovation och entreprenörskap ger dig en intressant profil.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi.

Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science in Industrial Management and Engineering.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2018 vecka 23

Undervisningsform

Campus, , heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

35

Antagning

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 9: Matematik E, Fysik B och Kemi A.
Eller:
Områdesbehörighet A9: Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1.


Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:

Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:

BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme. Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:

HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2018 vecka 23

Undervisningsform

Campus, , heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

35

Lärandemål

Profil - innehåll

Kombinationen ekonomi, teknik och ledarskap öppnar dörrar till spännande och kvalificerade arbeten i företagsledning och produktion.

Som ingenjör behöver man ofta lösa problem som handlar om både teknik och ekonomi. Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi ger dig kunskap inom bägge dessa områden och den kompetens som krävs för att kunna leda projekt som spänner över både teknik- och ekonomifunktioner. Programmet ger dig en bred teknisk grund att stå på samtidigt som du lär dig hur man hanterar den affärsmässiga delen av företagande. Du tränas i att tänka och handla ingenjörsmässigt och lär dig att lösa problem på ett strukturerat sätt. Kunskaper om affärsutveckling, innovation och entreprenörskap ger dig en intressant profil.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen.
Efter genomförd utbildning ska du
- med framgång och helhetssyn kunna arbeta med teknikens affärsmässiga förverkligande i en konkurrensutsatt, föränderlig, internationell miljö.
- visa speciell förmåga att integrera entreprenörs- och innovationsmässiga aspekter av företagandet med en förståelse för den tekniska sidan av ett företags verksamhet.
- visa insikt om betydelsen av ett effektivt ledarskap i olika former av företagande.
- kunna delta i samhällsdebatten kring begreppet hållbar samhällsutveckling samt kritiskt kunna tillämpa kunskaper och idéer inom detta område i sitt praktiska arbete.
- kunna modellera, analysera, lösa och kommunicera tvärdisciplinära problem av teknisk, ekonomisk och organisatorisk art.

Se också: Utdrag ur nationell och lokal examensordning

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2018 vecka 23

Undervisningsform

Campus, , heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

35

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Utbildningen är uppbyggd kring ett basblock på två år och inriktningsblock som är på tre år. I basblocket lär sig studenten grundläggande matematik, naturvetenskap och ekonomi samt får ett smakprov av de två teknikinriktningarna på programmet.

Under år två väljer studenten inriktning inför år tre till fem. Det finns två inriktningar att välja mellan. Den ena är maskinteknik och hållbar produktinnovation, den andra är tillämpad IT. Båda inriktningarna innehåller en fortsättning av grundläggande matematik och naturvetenskap samt en kombination av teknik och ekonomi, där ekonomidelen är gemensam för inriktningarna.

Inom inriktningen maskinteknik och hållbar produktinnovation breddas kunskaperna i de maskintekniska ämnena samtidigt som kunskaperna inom hållbarhet och produktinnovation fördjupas. Inom inriktningen tillämpad IT så breddas kunskaperna inom områdena programvarusystem och telekommunikationssystem. Oavsett vald teknisk inriktning fokuserar ekonomidelen på innovation, entreprenörskap och affärsutveckling.

Förutom mer generella ekonomikurser kommer studenten att möta ett brett utbud av kurser som i både teori och praktik anknyter till BTH:s fokus på innovation och entreprenörskap. Vi strävar kontinuerligt mot att utveckla samarbetet med näringslivet så studenterna under sin utbildning skall få kontinuerlig kontakt med olika företag.

Programmet består av obligatoriska kurser och inriktningsobligatoriska kurser. Valbarheten inom programmet består alltså i att studenten kan välja en av två inriktningar.

Översiktsmässigt består utbildningen av följande områden:

- Matematik och naturvetenskap - 45 hp
- Teknik - 120 hp
- Ekonomi - 82,5 hp
- Övriga allmänna kurser - 22,5 hp
- Examensarbete - 30 hp

Det finns också möjlighet att läsa kurser under en utbytestermin vid något av de utländska universitet som Blekinge Tekniska Högskola har studentutbyte med.


OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Fysik grundkurs, 4 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper i mekanik som en bas för fortsatta studier inom ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande och förmåga till problemlösning samt utvecklar sin förståelse för matematisk modellering av naturen.

Läs all information om kursen 'Fysik grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematik grundkurs, 4 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en introduktion till matematikstudier på universitetsnivå.
I kursen behandlas centrala moment såsom tal, logik, mängdlära och bevis för att förbereda studenten för fortsatta studier i matematik. Studenten övar problemlösning, att kommunicera matematik både muntligt och skriftligt samt tränar ämnesspecifik studieteknik i matematik.

Läs all information om kursen 'Matematik grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknisk introduktionskurs för civilingenjörer i industriell ekonomi, 8 hp, grundnivå.
 
Kursen belyser ingenjörens yrkesroll och syftar till att ge studenten en inblick i ett urval av ämnesområden som ligger inom studentens utbildning och den teknikvetenskapliga grund som den vilar på, samt att tidigt skapa kontakt med företrädare för ett antal av våra forskargrupper. En bärande del i kursen är också praktiskt verkstadsarbete och programmeringslaboration för att förankra berörda ämnesområdens teori.

Läs all information om kursen 'Teknisk introduktionskurs för civilingenjörer i industriell ekonomi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Analys 1, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Analys 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Introduktion till industriell ekonomi, 8 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att de studerande ska få en introduktion till industriell ekonomi samt en översiktlig bild över hur dess delområden hänger samman.

Läs all information om kursen 'Introduktion till industriell ekonomi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Analys 2, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Analys 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Integrerat projekt I: Projektorganisation, 12 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studerande skall utveckla
grundläggande kunskaper och insikter om
projektarbete som arbetsform. I kursen ska
studenten också integrera kunskaper från
föregående kurser på programmet, särskilt gällande
hållbarutveckling genom att planera, genomföra och
avsluta ett projekt, om möjligt i samarbete med
omgivande samhälle. De studerande skall utveckla
generella akademiska förmågor samt tillägna sig ett
vetenskapligt förhållningssätt.

Läs all information om kursen 'Integrerat projekt I: Projektorganisation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Ledarskap och projektorganisation, 4 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper om ledarskap och ledningens roll i en organisation, särskilt i projektorganisationer.

Läs all information om kursen 'Ledarskap och projektorganisation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Grundläggande ellära, 4 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall få kunskaper om grundläggande elektriska begrepp, viss komponentkännedom, kunna utföra analys och mätningar av eltekniska kretsar och system.

Läs all information om kursen 'Grundläggande ellära' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknisk Kommunikation, 4 hp, grundnivå.
 
Under kursen ska studenten utveckla sin medveten om vikten av effektiv kommunikation. I kursen tränar studenten sin förmåga att söka information samt muntliga och skriftliga kommunikativa färdigheter både för användning i de akademiska studierna och för den framtida professionella yrkesrollen.

Läs all information om kursen 'Teknisk Kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Inriktning: Basblock 2 (BAS2)

Obligatoriska kurser

Ekonomisk styrning, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en god förståelse för
ekonomistyrningens roll och kunskap om de viktigaste verktygen som står tillbuds för en effektiv och hållbar ekonomisk styrning.

Läs all information om kursen 'Ekonomisk styrning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Inledande programmering i Java 6hp, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att ge en student, som inte har någon tidigare erfarenhet av programmering, en introduktion till problemlösning och programmering i programspråket Java.

Läs all information om kursen 'Inledande programmering i Java 6hp' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Linjär algebra 1, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att deltagarna inhämtar de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska utbildningsprogram.

Läs all information om kursen 'Linjär algebra 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Flervariabelanalys, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i flera variabler med tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Flervariabelanalys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Miljöstrategi och hållbar utveckling, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskap om och förmåga till helhetssyn kring begreppet hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Miljöstrategi och hållbar utveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Transformteori, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att öka förståelse för serier och transformteori och deras tillämpningar inom tekniska ämnen, framför allt inom elektroteknik och maskinteknik.

Läs all information om kursen 'Transformteori' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Basblock 2 (BAS2)

Obligatoriska kurser

IT och organisation, 14 hp, grundnivå.
 
Kursens huvudsyfte är att ge studenterna kunskaper om hur organisationer hanterar informationsteknik (IT) som resurs för sin verksamhet utifrån perspektiven industriell organisation, logistik och affärssystem. I detta ingår även att förmå de studerande att utveckla ingenjörsmässiga metoder och arbetsformer för att göra dessa kunskaper operativt tillgängliga i ett industriellt sammanhang.Ett ytterligare syfte är att studenterna ska utveckla förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar inom IT och förändring i organisationer med särskild tonvikt på logistik och informationssystem, speciellt affärssystem.

Läs all information om kursen 'IT och organisation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Databasteknik, 6 hp, grundnivå.
 
Inom tillämpad informationsteknologi är utveckling av applikationer baserade på databaser ett stort område. En viktig komponent i dessa applikationer är utvecklingen av själva databasen där aspekter såsom modellering och design, prestanda och svarstider, samt strukturerad programmering och utbyggbarhet är viktiga komponenter. Studenten får här en grundlig genomgång i ämnet, både teoretiskt och praktiskt, som syftar till att studenten självständigt ska förstå och lära sig använda processen att modellera och implementera en databasapplikation.

Läs all information om kursen 'Databasteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknikhistoria och samhällsutveckling, 4 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att skapa förståelse för samspelet mellan teknisk/teknologisk utveckling och
samhällsutveckling i ett historiskt perspektiv; att bibringa förståelse för interaktionen mellan
tekniska, ekonomiska, sociala, ekologiska och politiska förändringar under olika historiska epoker
och i olika regioner. Kursen avser också att problematisera teknisk utveckling i ett genusperspektiv samt att skapa förståelse för teknologisk och samhällelig utveckling och förändring i vår tid mot bakgrund av äldre tiders teknologiska och samhälleliga förhållanden.

Läs all information om kursen 'Teknikhistoria och samhällsutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2015

Inriktning: Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1)

Obligatoriska kurser

Industriell marknadsföring, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att möjliggöra för studenterna att få erfarenhet av användning och tillämpning av olika koncept och tekniker i en komplex industriell miljö. Genom denna erfarenhet kommer studenterna att lära sig styrkorna och svagheterna med de traditionella verktyg för industriell marknadsföring, samt lära sig nya (digitala) verktyg som har utvecklats under de senaste åren.

Läs all information om kursen 'Industriell marknadsföring' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Innovativ och hållbar produktutveckling introduktion, 4 hp, grundnivå.
 
Studenten lär sig strategier och metoder för produktutveckling, innovativ produktframtagning, projektstyrning och miljöanpassad/hållbar produktutveckling. Syftet med kursen är också att studenten skall skaffa sig basverktyg för att kunna analysera olika produktalternativ utifrån miljöns, omgivningens och kunden/användarnas krav.

Läs all information om kursen 'Innovativ och hållbar produktutveckling introduktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematisk statistik, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skall skaffa sig kunskaper i såväl sannoliketsteori som statistisk teori och metodik. Tonvikten ligger på sanno-likhetsteori med tekniska tillämpningar som grund för fortsatta studier i tekniska ämnen, t.ex. till-förlitlighetsteknik, signalbehandling och tele-kommunikation samt även ekonomi.

Läs all information om kursen 'Matematisk statistik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Fysik fortsättningskurs, 8 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper inom vågfysik, termodynamik och ellära som en bas för vidare studier inom ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande och förmåga till problemlösning samt utvecklar sin förståelse för matematisk modellering av naturen.

Läs all information om kursen 'Fysik fortsättningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Materiallära, 6 hp, grundnivå.
 
Under denna kurs så skall studenten inhämta kunskaper och förståelse/färdigheter, förmågor och förhållningssätt för att som mekanisk konstruktör kunna välja lämpliga konstruktionsmaterial (i fortsättningen endast kallat material) för olika typer av applikationer utsatta för varierande typer av laster/användningsförhållanden.

Läs all information om kursen 'Materiallära' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2)

Obligatoriska kurser

Industriell marknadsföring, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att möjliggöra för studenterna att få erfarenhet av användning och tillämpning av olika koncept och tekniker i en komplex industriell miljö. Genom denna erfarenhet kommer studenterna att lära sig styrkorna och svagheterna med de traditionella verktyg för industriell marknadsföring, samt lära sig nya (digitala) verktyg som har utvecklats under de senaste åren.

Läs all information om kursen 'Industriell marknadsföring' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematisk statistik, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skall skaffa sig kunskaper i såväl sannoliketsteori som statistisk teori och metodik. Tonvikten ligger på sanno-likhetsteori med tekniska tillämpningar som grund för fortsatta studier i tekniska ämnen, t.ex. till-förlitlighetsteknik, signalbehandling och tele-kommunikation samt även ekonomi.

Läs all information om kursen 'Matematisk statistik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Objektorienterad programmering i C++, 10 hp, grundnivå.
 
En stor del av dagens system är uppbyggda enligt objektorienterade principer. Syftet är att studenten
efter fullföljd kurs ska ha de kunskaper i objektorienterad programmering för fortsatta studier i datavetenskap eller programvaruteknik.

Läs all information om kursen 'Objektorienterad programmering i C++' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Fysik fortsättningskurs, 8 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper inom vågfysik, termodynamik och ellära som en bas för vidare studier inom ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande och förmåga till problemlösning samt utvecklar sin förståelse för matematisk modellering av naturen.

Läs all information om kursen 'Fysik fortsättningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2016

Inriktning: Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1)

Obligatoriska kurser

Datorstöd för ingenjörsarbete, 6 hp, grundnivå.
 
I kursen skaffar sig studenten kunskaper om hur datorbaserade system för konstruktionsarbete och produktutveckling används.

Läs all information om kursen 'Datorstöd för ingenjörsarbete' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Hållfasthetslära grundkurs, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall lära sig att använda metoder för att bestämma begränsande
krafter och moment som påverkar en konstruktion samt bestämma spänningar och deformationer i vanligt förekommande fall av mekaniskt belastade konstruktioner samt få utvidgad förståelse för hållfasthetslärans teoretiska bas.

Läs all information om kursen 'Hållfasthetslära grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Termodynamik, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall utveckla förståelse för termodynamiken och dess ingenjörsmässiga tillämpningar, uppöva förmågan att utföra energitekniska beräkningar, samt tydliggöra ämnets centrala roll som belysande av hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Termodynamik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillverkningsteknik, 6 hp, grundnivå.
 
Tillverkningsteknik är ett mycket brett begrepp och kursen koncentreras till att omfatta den mekaniska verkstadsindustrins metoder. Syftet är att studenterna ska skaffa sig en tillverkningsteknisk allmänbildning som en maskiningenjör behöver för delta i produktutveckling.

Läs all information om kursen 'Tillverkningsteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Finansiell ekonomi, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att den studerande skall utveckla kunskaper i teorier och modeller för att värdera reala och finansiella investeringar utifrån olika ansatser samt hur detta påverkar ett företags värde. Vidare syftar kursen till att ge den studerande kunskap kring vilken roll ett företags kapitalstruktur spelar utifrån ett finansiellt perspektiv samt hur ekonomiska risker kan hanteras med finansiella instrument.

Läs all information om kursen 'Finansiell ekonomi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Maskinelement, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen avser att bidra till att utveckla den studerandes förmåga att analysera maskinelement med avseende på dimensionering och optimering, samt uppöva förmågan att utföra större beräkningar. Några vanliga maskinelement genomgås i dessa syften.

Läs all information om kursen 'Maskinelement' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Reglerteknik, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper och färdigheter i reglerteknik.

Läs all information om kursen 'Reglerteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2)

Obligatoriska kurser

Statistisk metodik, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är främst att studenten skall skaffa sig en statistisk allmänbildning samt god färdighet i att analysera data samt konstruera statistiska modeller för dessa. Speciellt skall studenten skaffa sig kunskaper om regressions-, varians- och tidsserieanalys samt kunna tillämpa dessa i realistiska situationer. I samband med detta skall studenten förvärva färdighet i användning av något statistiskt programpaket.

Läs all information om kursen 'Statistisk metodik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Strategier för mjukvaruutvecklande företag, 10 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerade skall utveckla kunskap i form av teorier och modeller för att förstå strategiarbetet hos programutvecklande företag..

Läs all information om kursen 'Strategier för mjukvaruutvecklande företag' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Algoritmer och datastrukturer, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en introduktion till algoritmer och datastrukturer när det gäller såväl teoretiska aspekter som implementeringsaspekter.

Läs all information om kursen 'Algoritmer och datastrukturer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Grunder i LaTeX, 2 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig de grundläggande färdigheter i programvarupaketet LaTeX, som krävs för att på egen hand kunna producera bland annat laborationsrapporter, uppsatser, vetenskapliga rapporter och examensarbete med hjälp av LaTeX.

Läs all information om kursen 'Grunder i LaTeX' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Objektorienterad design, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge insikt i den speciella design- och implementationsproblematik som objektorienterad programvaruutveckling medför. Utgående från grundläggande objektorienterade begrepp modelleras struktur och beteende hos objektorienterade system med hjälp av modelleringsspråket UML (Unified Modeling Language). Designprinciper och designmönster introduceras som verktyg för att skapa robust programvara och förbättra möjligheten till organisation och underhåll av programvara. Designmönster är standardiserade metoder för att sätta samman objekt och klasser för att lösa vanligt förekommande designproblem. Utvecklare av objektorienterad programvara bör veta hur designmönster kan användas för att förenkla utvecklingsarbetet och kunna bedöma kvaliteten och eventuella förbättringar av källkoden. Kursen omfattar laborationer där designkunskaperna tillämpas och implementeras i källkod.

Läs all information om kursen 'Objektorienterad design' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2016

Inriktning: Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1)

Obligatoriska kurser

Entreprenörskap och det innovativa företaget, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
De studerande skall:
  • tillägna sig en förståelse av entreprenörskaps- och innovationsteori,
  • god förståelse av innovations- och entreprenörskapsmönster i olika kontexter,
  • tillägna sig kunskap om relevanta informationsresurser och -spridning


Läs all information om kursen 'Entreprenörskap och det innovativa företaget' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Värdeinnovation, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Värdeinnovation är att samtidigt bedriva ett differentieringsfokus och söka låg kostnad. Värdeinnovation fokuserar på att göra konkurrensen irrelevant genom att skapa ett nytt och unikt värde för köpare och företag, och därigenom öppna upp nya och obestridda marknadsutrymme. Eftersom värdet för köpare kommer från erbjudandets möjligheter minus dess pris, samt att värdet för företaget genereras från erbjudandets pris minus dess kostnader uppnås värdeinnovation först när hela systemet av nytta/möjlighet, pris och kostnad är i samförstånd.

Syftet med kursen är att ge deltagarna en förståelse för hur metoder och verktyg för att utveckla produkter, baserade på en värdevy, kan användas. Deltagarna kommer att få kunskap i projektledning, och -hantering, kundbehov, värdeanalys, konceptgenerering, verifiering och framställande.

Kursen fokuserar på att genomföra ett produktutvecklingsprojekt med värdefokus. Genom att utföra riktiga teambaserade projekt ges studenten chansen att reflektera över teoretisk bas samt att tillämpa detta i en riktig miljö. Dessa erfarenheter som kommer att göra att den studerande får goda förutsättningar att vara attraktiv för arbetslivet.

Läs all information om kursen 'Värdeinnovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Finansiell ekonomi, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att den studerande skall utveckla kunskaper i teorier och modeller för att värdera reala och finansiella investeringar utifrån olika ansatser samt hur detta påverkar ett företags värde. Vidare syftar kursen till att ge den studerande kunskap kring vilken roll ett företags kapitalstruktur spelar utifrån ett finansiellt perspektiv samt hur ekonomiska risker kan hanteras med finansiella instrument.

Läs all information om kursen 'Finansiell ekonomi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Lean Produktion, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att ge en helhetsbild över begreppet Lean produktion och en förståelse för relationerna mellan filosofi, principerna och verktygen i Lean produktion.

Läs all information om kursen 'Lean Produktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Strategisk ledning för hållbarhet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla fördjupad kunskap om och förståelse för teorier, metoder och verktyg för strategisk ledning av en organisation mot hållbarhet, samt färdighet och förmåga att tillämpa dessa till stöd för samhällets om ställning till hållbarhet på ett sätt som stärker organisationen. Studenten fördjupar sin förståelse för hur metodik för strategisk hållbar utveckling (the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD)) kan användas för att strukturera och koordinera ledningsarbetet och användningen av kompletterande koncept, metoder och verktyg för strategisk ledning och facilitering av förändring.

Läs all information om kursen 'Strategisk ledning för hållbarhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknik för ett Hållbart Samhälle, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att belysa teknikens möjligheter och begränsningar för att stödja utvecklingen till ett hållbart samhälle.

Läs all information om kursen 'Teknik för ett Hållbart Samhälle' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad optimering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen avser att ge kunskaper i olika linjära programmeringsproblem, att finna lösningar till linjära program, samt att visa tillämpningar av linjär optimeringslära på diverse teoretiska och praktiska ämnen.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 

Inriktning: Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2)

Obligatoriska kurser

Entreprenörskap och det innovativa företaget, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
De studerande skall:
  • tillägna sig en förståelse av entreprenörskaps- och innovationsteori,
  • god förståelse av innovations- och entreprenörskapsmönster i olika kontexter,
  • tillägna sig kunskap om relevanta informationsresurser och -spridning


Läs all information om kursen 'Entreprenörskap och det innovativa företaget' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvaruintensiv produktutveckling, 15 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att ge en introduktion till programvaruteknik, omfattande en förståelse för programvaruutvecklingsprocessen, dess olika faser och aktiviteter, hur olika typer av system, produkter och tjänster (t ex inbyggda system, appar, serverprogramvara, system- av – system) påverkar utvecklingsprocessens utformning samt att dessa kunskaper kommer att tillämpas i olika uppgifter. Kursen ger också en introduktion till området systemteknik och hur programvaruteknik förhåller sig till systemteknik. Programvara och programvaruutveckling är allt mer förkommande i samhället och olika samhällsaspekter på programvaruutveckling tas upp i kursen bl. a etiska riktlinjer för ingenjörsarbete, tekniker för att bestämma egenskaper hos system för att de ska vara anpassade med hänsyn till människors förutsättningar och behov, juridiska ramar som gäller som gäller för upphovsrätt och patent vad gäller programvaruutveckling samt personlig integritet och programvara.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 

Valbara kurser

Finansiell ekonomi, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att den studerande skall utveckla kunskaper i teorier och modeller för att värdera reala och finansiella investeringar utifrån olika ansatser samt hur detta påverkar ett företags värde. Vidare syftar kursen till att ge den studerande kunskap kring vilken roll ett företags kapitalstruktur spelar utifrån ett finansiellt perspektiv samt hur ekonomiska risker kan hanteras med finansiella instrument.

Läs all information om kursen 'Finansiell ekonomi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad optimering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen avser att ge kunskaper i olika linjära programmeringsproblem, att finna lösningar till linjära program, samt att visa tillämpningar av linjär optimeringslära på diverse teoretiska och praktiska ämnen.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 

Kurser vårterminen 2017

Inriktning: Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1)

Obligatoriska kurser

Management av Teknologi och Innovation, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Att ge studenterna en grundläggande förståelse för ekonomi och förvaltning av innovation och teknik, inklusive deras drivkrafter och deras roll för företagens konkurrenskraft, branscher, regioner och nationer från ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Läs all information om kursen 'Management av Teknologi och Innovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Metoder för hållbar produkt- och tjänstesystemutveckling, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Målet med denna kurs är att studenten ska få god insikt och färdigheter kring:
• Metoder och verktyg för utveckling av hållbara produkt- och tjänstesystem.
• Metoder och verktyg som stöder utvärdering av produkter från ett socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv.
• Vid vilka tillämpningar metoderna och verktygen bäst används.

Läs all information om kursen 'Metoder för hållbar produkt- och tjänstesystemutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Företag, organisering och kontrakt, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att den studerande skall utveckla kunskaper i teorier och modeller för att förstå varför företag finns, och vad som styr deras storlek, omfattning och tillväxt. Vidare syftar kursen till att ge den studerande kunskaper och och analytiska modeller för att förstå och analysera företagens interna organisering, med fokus på incitamentsstrukturer och relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Läs all information om kursen 'Företag, organisering och kontrakt' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Systems Engineering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Komplexa system och produkter har många komponenter – hårdvara, mjukvara, tjänster, mänskliga faktorer, utrustning, faciliteter, och dessa interagerar med varandra – samt många intressenter med en kravbild som ska mötas. Kärnan i systems engineering är att området kombinerar kunskap och kompetens från teknik, människa, och managment. Studenten skall skapa en förståelse för principer, verktyg, metoder och tekniker för ett multifunktionellt angreppssätt för en alltmer komplex systemplanering. Kursen går igenom processerna för design, utveckling, implementation samt management av multifunktionella projektteam inom systems engineering. Fallstudier adderar ett praktiskt kontext.

Läs all information om kursen 'Systems Engineering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Öppen innovation och öppen programvara, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet är att introducera studenterna till idén om positiv teknisk extern effekt och dess roll för innovation och tillväxt. Kursen definierar de vetenskapliga och tekniska gränserna för öppen programvara för att definiera det ekonomiska värdet av tekniska open access varor.
Principerna för det ekonomiska värdet av öppen programvara utvecklas från en förståelse för viktiga ekonomiska begrepp som extern effekt, ökad avkastning, open-access och kollektiva nyttigheter. Syftet är att
• kartlägga värdeskapande för öppen programvara genom kunskapsnätverk
• identifiera hur dessa nätverk skapar ökad avkastning och påverkar innovationstakten positivt.

Läs all information om kursen 'Öppen innovation och öppen programvara' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2)

Obligatoriska kurser

Management av Teknologi och Innovation, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Att ge studenterna en grundläggande förståelse för ekonomi och förvaltning av innovation och teknik, inklusive deras drivkrafter och deras roll för företagens konkurrenskraft, branscher, regioner och nationer från ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Läs all information om kursen 'Management av Teknologi och Innovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvaruprojekt i team, 15 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att ge kunskaper och erfarenhet av att utveckla programvara i team. Programvaruutvecklingen bedrivs i projektform. Aktiviteter som tillämpas inom programvaruutvecklingen är förstudiearbete, design och analys, arkitektur, konstruktion, test, leverans och mätning av programvara. Dessutom ingår planering, organisation och uppföljning av programvaruprojekt i team omfattande åtagandekultur, projektorganisation, olika roller i projekt, projektplanering och uppföljning, testplanering och rapportering, leveransplanering, konfigurationshantering och dokumentation. Analys och reflektion av individens och teamets arbete görs efter projektets slutförande.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Mätningar av programvara, 7,5 hp, grundnivå.
 
Inom ingenjörsdisciplinerna så tillämpas begreppet ''best engineering practice'', med vilket menas goda exempel/modeller eller (be)prövad erfarenhet, ständigt vid alla aspekter på utvecklingen av ett system. Det kan röra sig om en bro, en bil, eller en stor byggnad. Begreppet inbegriper en lång tradition av experimenterande, analys, och mätning.
Det är att tillämpa vetenskapliga principer på en lösning av ett komplext utvecklingsprojekt. Kärnan i denna tillämpning är själva mätningen. Mätningar i radarsystem ger oss, till exempel, förmågan att upptäcka flygplan när siktförhållandena dåliga.
Mätvärden i medicinska system möjliggör för läkare att diagnostisera specifika sjukdomar.
Inom programvaruutveckling, så måste vi förstå och kontrollera programvaruprojekt. Vi behöver veta vad varje process kostar, och hur produktiv personalen är. Vi behöver veta vad vi kan förbättra, etc. För att besvara dessa frågor, så behöver vi mäta.
Målet med den här kursen är att förse studenten med grunderna inom mätning av programvara. De kommer att tillägna sig kunskap om hur mätning av programvara kan användas för att kontrollera, hantera och förutse utveckling av programvaruprocesser. De kommer att tillägna sig grundläggande förståelse för processen för mätning
av programvara och en medvetenhet om de problem som kan relateras till tillämpning av
mätning av programvara, samt erfarenhet i att arrangera mätningar och modeller för detta.

Läs all information om kursen 'Mätningar av programvara' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2017

Inriktning: Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1)

Obligatoriska kurser

Användarcentrerad Marknadsföring och Innovation, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om utveckling och lansering av innovativa produkter och tjänster. Studenten tränas i att tänka marknadsorienterat genom hela innovationsprocessen vilket ger bättre förutsättningar för en framgångsrik kommersialisering. Studenten ska kunna analysera en marknad, tillämpa användar- och kundmedverkan i en innovationsprocess, och utveckla ett brett angrepssätt för att kunna lansera och marknadsföra innovativa produkter och tjänster.

Läs all information om kursen 'Användarcentrerad Marknadsföring och Innovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Avancerad produkt- och tjänstesystemsinnovation, 15 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenterna ska få en förståelse för hur olika lösningar utvecklas inom industrin i dag genom att tillämpa och integrera kunskap som behövs för framtida produkt- och tjänstesystemsinnovationer (PSS-innovation). Deltagarna kommer att få kunskap inom projektledning, kreativ konceptutveckling, systemtänkande för hållbarhet och tekniska lösningar.

Kursen är inriktad på att genomföra en produkt- tjänsteinnovation med hållbarhet och innovation i fokus. Målet med kursen är att förvärva, tillämpa och integrera kunskap centralt för utvecklingen av hållbara PSS-lösningar, i nära samarbete med näringsliv och samhälle. Genom att utföra verklighetsbaserade projekt kommer studenten att få chansen att reflektera över förvärvad teoretisk bas och tillämpa denna i en verklig miljö. Erfarenheterna kommer att ger de studerande goda förutsättningar att komma in i arbetslivet.

Läs all information om kursen 'Avancerad produkt- och tjänstesystemsinnovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Forskningsmetod och design, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenterna förvärvar kunskap om
forskningsmetoder. I detta ingår att formulera
forskningsproblem, behandla urval och utformning av
forskningsansats och design såväl som kritiskt kunna
utvärdera olika forskningsdesigner. Studenten ska, efter
genomgången kurs, ha förvärvat kunskap om hur man
genomför och rapportera ett forskningsprojekt.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetod och design' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2)

Obligatoriska kurser

Användarcentrerad Marknadsföring och Innovation, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om utveckling och lansering av innovativa produkter och tjänster. Studenten tränas i att tänka marknadsorienterat genom hela innovationsprocessen vilket ger bättre förutsättningar för en framgångsrik kommersialisering. Studenten ska kunna analysera en marknad, tillämpa användar- och kundmedverkan i en innovationsprocess, och utveckla ett brett angrepssätt för att kunna lansera och marknadsföra innovativa produkter och tjänster.

Läs all information om kursen 'Användarcentrerad Marknadsföring och Innovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Forskningsmetod och design, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenterna förvärvar kunskap om
forskningsmetoder. I detta ingår att formulera
forskningsproblem, behandla urval och utformning av
forskningsansats och design såväl som kritiskt kunna
utvärdera olika forskningsdesigner. Studenten ska, efter
genomgången kurs, ha förvärvat kunskap om hur man
genomför och rapportera ett forskningsprojekt.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetod och design' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Avancerad projektstyrning inom programvarutillverkning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Utveckling av programvara är en betydande investering. Av denna anledning är det viktigt att rätt produkt eller tjänst utvecklas på ett kostnadseffektivt sätt och levereras till kunder och användare i rätt tid, kvalité och pris.Merparten av programvaran utvecklas i team så därför är det mycket viktigt att utvecklare har ingående kunskaper och färdigheter i att leda och arbeta effektivt i projektteam.
Denna kurs syftar till att ge studenterna en solid teoretisk kunskapsbas inom allmän projektledning, beteendevetenskap och organisationsstudier relaterat till frågeställningar som rör projektstyrning inom programvaruutveckling (SPM).

Läs all information om kursen 'Avancerad projektstyrning inom programvarutillverkning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Global programvaruteknik, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftet till kunskap, kompetens och praktisk erfarenhet gällande kommunikation, samarbete och koordinering av programvaruutvecklingsprojekt utifrån det globala perspektivet. Kursen syftar även till att lära studenterna olika sätt att kommunicera i ett globalt nätverk, i ett globalt team och hur de ska tolka och lyhört utnyttja mångfald i sina yrkesmässiga liv.

Läs all information om kursen 'Global programvaruteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kvalitetsstyrning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till detaljerad förståelse av programvarukvalitet och utmaningar för att uppnå hög kvalitet. Dessutom diskuteras ämnen såsom kvalitetstyrning av programvara och dess roll inom ramen för programvaruutveckling och de aktiviteter, tekniker och modeller som är centrala för att säkra programvarukvalitet.
Deltagarna ska under kursen utveckla en medvetenhet om rådande state-of-the-art och inom mjukvaruindustrin.

Läs all information om kursen 'Kvalitetsstyrning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Praktisk kravhantering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Den stora utmaningen i samband med programvaruutveckling är att säkerställa att rätt system utvecklas, dvs kravhantering. Fokus i denna kurs är att studenten förvärvar en förståelse för hur insamling av relevanta krav bör genomföras samt hur kraven säkerställs och hålls uppdaterade under utvecklingsprocessen.

Läs all information om kursen 'Praktisk kravhantering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2018

Inriktning: Maskinteknik och hållbar produktinnovation (MAS1)

Obligatoriska kurser

Examensarbete för civilingenjörer, 30 hp, avancerad nivå.
 
Examensarbetet syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom den valda utbildningen. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en tillämpning och syntes av de under utbildningen förvärvade kunskaper som krävs för att arbeta självständigt som civilingenjör.

Läs all information om kursen 'Examensarbete för civilingenjörer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Tillämpad IT inom programvaruteknik (TIT2)

Obligatoriska kurser

Examensarbete för civilingenjörer, 30 hp, avancerad nivå.
 
Examensarbetet syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom den valda utbildningen. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en tillämpning och syntes av de under utbildningen förvärvade kunskaper som krävs för att arbeta självständigt som civilingenjör.

Läs all information om kursen 'Examensarbete för civilingenjörer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Internationellt innehåll

Studenter på programmet uppmuntras att studera 1 termin utomlands.

Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.


Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Både i Sverige och utomlands finns ett stort behov av civilingenjörer med inriktning mot industriell ekonomi. Industri och samhälle behöver ingenjörer med teknisk bakgrund som kan utveckla affärsverksamheten inom tjänste- och produktutvecklande företag och organisationer.

Industriell ekonomi är det bredaste civilingenjörsprogrammet. Utbildningens bredd ger dig mycket bra förutsättningar för arbete som till exempel projektledare, konsult eller affärsutvecklare, antingen som anställd eller egen företagare. Utbildningen drivs i en delvis internationell miljö och kan därmed förbereda för arbete både i Sverige och utomlands.

Fortsatta studier

På BTH finns följande program på forskarnivå som är öppna för studenter med examen från detta program: maskinteknik och industriell ekonomi.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder 2 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Stefan Sjödahl

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2018 vecka 23

Undervisningsform

Campus, , heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

35

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi.

Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science in Industrial Management and Engineering.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Alumni

Studenter från Industriell ekonomi arbetar i näringslivet med arbetsuppgifter i gränslandet mellan teknik och ekonomi. Olika former av affärsutveckling är vanliga arbetsuppgifter för våra tidigare studenter. Konsultbranschen anställer av gammal hävd ofta civilingenjörer i industriell ekonomi då de anses som utmärkta problemlösare för uppdrag i näringslivet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2018 vecka 23

Undervisningsform

Campus, , heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

35

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela