Magisterprogram i Informatik

60 högskolepoäng (start ht-11)

Översikt

Profil - innehåll

Magisterprogrammet i informatik är ett mång- och tvärvetenskapligt program, på samma sätt som ämnesområdet Informatik i sig är mång- och tvärvetenskapligt. Här kombineras perspektiv som fokuserar på den sociala konstruktionen av teknologier i design och användning med perspektiv som fokuserar på systemutveckling och IT-designprocesser. Genom såväl litteraturstudier som individuella fältstudier av designpraktiker och IT i användning kombineras dessa olika perspektiv, samt utforskas och sammanflätas till en bredare och djupare förståelse av IT som en del av vardagsliv och samhälle. Samtidigt utforskas implikationerna av en sådan bredare teknikförståelse för design av IT. Huvudområdet är datavetenskap, med inriktning mot informatik.

Magisterprogrammet är avsett att förbereda studenten såväl för en internationell forskarkarriär, som för framtida arbete inom området design och utveckling av informations- och kommunikationssystem.

Möjlighet att läsa vidare efter magisterexamen och ta masterexamen i informatik
Studenter som valt att läsa och blivit klara med magisterprogrammet i informatik har möjlighet att läsa andra året på masterprogrammet i informatik, om de önskar fortsätta sina studier efter magisterexamen. Magisterprogrammet ger 60 högskolepoäng, medan masterprogrammet ger 120 högskolepoäng. En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Vad är det för skillnad mellan magisterprogrammet och masterprogrammet?
Den huvudsakliga skillnaden mellan lärandemålen för magisterprogrammet och lärandemålen för masterutbildningen i informatik ligger i att studenten som väljer att läsa till masterexamen under andra året förväntas utveckla ett djupare vetenskapligt förhållningssätt i sitt arbete samt utveckla och visa fördjupad kunskap inom ett specifikt tillämningsområde inom informatik, såsom e-hälsa eller e-government. Övriga lärandemål blir på så vis också fördjupade visavi denna specialinriktning under hela det andra året.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen Filosofie magisterexamen.
Huvudområde: datavetenskap
Inriktning: informatik

Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (60 credits)
Main field of study: Computer Science
Specialization: Informatics

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2012 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Ort

Distans
Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

25

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs akademisk examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, med minst 90 högskolepoäng inom informatik, mediekunskap, datavetenskap, interaktionsdesign eller näraliggande ämnesområden, eller inom samhälls-vetenskap med explicit inriktning mot informations- och kommunikationsteknologi. Engelska B.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval med akademiska meriter som grund. Detta går till på följande sätt:

Urvalssteg:

Akademisk examen - Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för det sökta programmets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskraven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.

GPA (general point average) - Sedan normeras den sökandes GPA till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimala betygsnivåer på alla kurser och 1 är maximala betygsnivåer på alla kurser.

TOEFL - Slutligen normeras den sökandes TOEFL - respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL/IELTS-nivåer får meritvärdet 1.

Dessa tre värden läggs till ett samlat meritvärde som kan variera mellan 0-3.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2012 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Ort

Distans
Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

25

Lärandemål

Profil - innehåll

Magisterprogrammet i informatik är ett mång- och tvärvetenskapligt program, på samma sätt som ämnesområdet Informatik i sig är mång- och tvärvetenskapligt. Här kombineras perspektiv som fokuserar på den sociala konstruktionen av teknologier i design och användning med perspektiv som fokuserar på systemutveckling och IT-designprocesser. Genom såväl litteraturstudier som individuella fältstudier av designpraktiker och IT i användning kombineras dessa olika perspektiv, samt utforskas och sammanflätas till en bredare och djupare förståelse av IT som en del av vardagsliv och samhälle. Samtidigt utforskas implikationerna av en sådan bredare teknikförståelse för design av IT. Huvudområdet är datavetenskap, med inriktning mot informatik.

Magisterprogrammet är avsett att förbereda studenten såväl för en internationell forskarkarriär, som för framtida arbete inom området design och utveckling av informations- och kommunikationssystem.

Möjlighet att läsa vidare efter magisterexamen och ta masterexamen i informatik
Studenter som valt att läsa och blivit klara med magisterprogrammet i informatik har möjlighet att läsa andra året på masterprogrammet i informatik, om de önskar fortsätta sina studier efter magisterexamen. Magisterprogrammet ger 60 högskolepoäng, medan masterprogrammet ger 120 högskolepoäng. En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Vad är det för skillnad mellan magisterprogrammet och masterprogrammet?
Den huvudsakliga skillnaden mellan lärandemålen för magisterprogrammet och lärandemålen för masterutbildningen i informatik ligger i att studenten som väljer att läsa till masterexamen under andra året förväntas utveckla ett djupare vetenskapligt förhållningssätt i sitt arbete samt utveckla och visa fördjupad kunskap inom ett specifikt tillämningsområde inom informatik, såsom e-hälsa eller e-government. Övriga lärandemål blir på så vis också fördjupade visavi denna specialinriktning under hela det andra året.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under punkt 8, gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning ska studenten
  • visa fördjupad kunskap, förståelse, kompetens och skicklighet inom informatik som akademiskt ämne
  • visa förmåga att göra självständiga, kvalificerade, kritiska bedömningar inom områden som är centrala för informatik
  • visa förmåga att identifiera, artikulera och på ett konstruktivt sätt förhålla sig till designproblem inom ämnesområdet informatik, både i teori och praktik
  • visa förmåga att hålla sig uppdaterad med kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet informatik
  • visa förmåga att ta till sig, utveckla, presentera och utbyta information på en vetenskaplig nivå inom området informatik
  • visa förmåga att presentera och kommunicera vetenskaplig information inom informatikområdet på en populärvetenskaplig nivå utan att kompromissa om det centrala innehållet i denna information
  • visa kompetens, självtillit och motivation för att ta ansvar för sin egen utveckling i riktning mot en reflekterande professionell forskare/utvecklare inom informatikområdet
  • kunna diskutera och aktivt delta i det vetenskapliga informationsflödet, och därvid göra klar och explicit den vetenskapliga utgångspunkt och det filosofiska ramverk utifrån vilka den egna kritiken och bedömningen gjorts

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2012 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Ort

Distans
Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

25

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Studenten som läser på helfart förväntas läsa två kurser parallellt per termin och bli klar med magisteråret på ett år. Samtliga kurser ges på distans och går på halvfart under en hel termin. Detta ger möjlighet att läsa på halvfart genom att endast läsa en kurs per termin, men då läses kurserna i annan ordning (1,3,2,4).

Programmet består av fyra obligatoriska kurser som vardera ger 15 högskolepoäng. Studenterna förutsätts följa programupplägget och läsa kurserna i den ordning som anges i utbildningsplanen. Det finns inga valbara kurser på programmet.

Om en student redan har erhållit motsvarande poäng på en likvärdig kurs, är det möjligt att i samråd med kursansvarig välja en annan kurs bland informatikkurser på magisternivå som erbjuds av Blekinge Tekniska Högskola eller någon av de andra svenska universitet och högskolor som samarbetar kring genomförandet av det här beskrivna magisterprogrammet i informatik.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser vårterminen 2012

Obligatoriska kurser

Magisterarbete i datavetenskap med inriktning i informatik, 15 hp, avancerad nivå.
 
Kursens övergripande syfte är att studenten ska fördjupa sin förmåga att självständigt planera och genomföra en studie och presentera en forsknings-rapport som bidrar till aktuell forskningsutveckling inom området.

Läs all information om kursen 'Magisterarbete i datavetenskap med inriktning i informatik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Programmet går helt på distans och ges på engelska. Studenter från många olika länder runt om i världen söker till utbildningen. Många av dem som antas läser på deltid, samtidigt som de arbetar, ofta som webbdesigners, systemutvecklare eller liknande inom IT-branschen. Genom diskussioner och grupparbeten ges på så vis möjlighet till unika utblickar mot/inblickar i pågående IT utveckling på olika håll i världen, samt möjlighet att under utbildningen bygga upp ett internationellt nätverk, oavsett var den enskilda studenten befinner sig fysiskt i världen under sina studier.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl a arbeta med design och utveckling av informations- och kommunikationssystem. Utbildningen ger dessutom en utmärkt bas för fortsatt karriär inom forskning, samt inom forsknings- och utvecklingsprojekt. Utbildningen kan även vara av intresse för lärare och andra yrkesgrupper som vill vidareutbilda sig med inriktning mot IT.

Utbildningen, som ges på engelska men har en tydligt skandinavisk profil med utgångspunkt i den skandinaviska traditionen av användarmedverkan i utveckling av IT, är inte minst intressant för studenter som i framtiden vill arbeta i utlandet.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan inom Sverige söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet informatik/systemvetenskap, informationssystem, interaktionsdesign eller motsvarande. Utomlands kan det variera mellan olika länder och lärosäten avseende om magisterexamen räknas som tillräckligt forskningsförberedande för att studenten skall kunna antas till forskarstudier eller om det föreligger krav på fullgjord masterexamen för detta.

På BTH finns följande program på forskarnivå som är öppna för studenter med examen från detta program: datavetenskap, interaktionsdesign, tillämpad hälsoteknik, utveckling av digitala spel, samt ytterligare ett antal program, beroende på studentens inriktning och tidigare specialisering.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att stödja programansvarig med övergripande planering och samordning av utbildningen, säkerställa utbildningens kvalitet och progressionen inom och mellan kurserna, samt stödja och stärka utbildningens nära anknytning till aktuell forskning inom ämnesområdet informatik samt utbildningens användbarhet på och relevans för den nationella och internationella arbetsmarknaden.

Programrådets sammansättning motsvarar i stort sammansättningen på lärarlaget som undervisar på programmet. Merparten är professorer i ämnet informatik och ämnesföreträdare på sina respektive lärosäten.

I programrådet eftersträvas en jämn fördelning mellan kvinnor och män på samtliga företrädda tjänstenivåer, vilket vi för närvarande också upprätthåller.

Programrådet sammanträder två till tre gånger per år, varvid ordförandeskapet sammanhänger med värdskapet för mötet, och är rullande mellan de medverkande universiteten.

Kontaktpersoner för programrådet är programansvarig, professor Sara Eriksén, (BTH) samt professor Per Flensburg, Högskolan Väst.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2012 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Ort

Distans
Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

25

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen Filosofie magisterexamen.
Huvudområde: datavetenskap
Inriktning: informatik

Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (60 credits)
Main field of study: Computer Science
Specialization: Informatics

Bedömning och examination

Bedömning och examination sker huvudsakligen via individuella skriftliga inlämningsuppgifter, men detta kan variera något mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet utvärderas årligen av studenterna.

Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Alumni

''“Having graduated from the multidisciplinary Master of Science of Informatics, I have found myself well-equipped with a truly unique set of skills and broad knowledge in ICT. This certainly makes me well-positioned and invaluable in both work and research settings. Indeed, I feel, at this stage of my career, uniquely qualified to take on more challenging professional ventures and that I can meaningfully contribute to research endeavours in the emerging technological paradigm shifts and in particular in ICT design, development, and use.“ [Citat av en student som först valde att läsa magisterprogrammet i informatik och sedan gick vidare och läste andra året på masterprogrammet i informatik, och tog sin masterexamen 2009.]
Programmet är relativt nytt och många av våra studenter läser på deltid, samtidigt som de arbetar som bl a webb designers, IT utvecklare m m. Ambitionen är dock att bygga upp ett alumninätverk under de närmaste åren - vilket blir spännande, inte minst med tanke på att programmet har lockat studenter från (hittills) fyra olika världsdelar.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2012 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Ort

Distans
Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

25

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Program inom samma utbildningsområde

Share Dela