Masterprogram i Informatik

120 högskolepoäng (start ht-11)

Översikt

Profil - innehåll

Magisterprogrammet i informatik är ett mång- och tvärvetenskapligt program, på samma sätt som ämnesområdet Informatik i sig är mång- och tvärvetenskapligt. Här kombineras perspektiv som fokuserar på den sociala konstruktionen av teknologier i design och användning med perspektiv som fokuserar på systemutveckling och IT-designprocesser. Genom såväl litteraturstudier som individuella fältstudier av designpraktiker och IT i användning kombineras dessa olika perspektiv, samt utforskas och sammanflätas till en bredare och djupare förståelse av IT som en del av vardagsliv och samhälle. Samtidigt utforskas implikationerna av en sådan bredare teknikförståelse för design av IT. Huvudområdet är datavetenskap, med inriktning mot informatik.

Masterprogrammet i informatik har sina rötter i den skandinaviska traditionen avseende användarmedverkan i systemutveckling. Programmet har utvecklats inom en pedagogisk ansats där arbetsintegrerat lärande sätts i centrum. Kurserna är projektorienterade. Studenterna förväntas genomföra fältstudier och olika typer av prototypingverksamhet i nära anslutning till en eller flera arbetsplatser, där teorier och metoder kan testas i praktiken. Målsättningen är att skapa tillfällen för erfarenhetsbaserad kunskapsutveckling som är relevant för framtida forskning och utvecklingsarbete i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Masterprogrammet i informatik är avsett att förbereda studenten såväl för en internationell forskarkarriär, som för framtida arbete inom området design och utveckling av informations- och kommunikationssystem. Det är, om det läses på heltid, ett tvåårigt program som ger 120 högskolepoäng. En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Masterprogrammet löper delvis parallellt med ett ettårigt magisterprogram i informatik
Under första året löper masterprogrammet parallellt med och delar tre av fyra kurser med ett ettårigt magisterprogram i informatik. Båda programmen är nära knutna till nationell och internationell forskarutbildning och forskning inom ämnet. Båda programmen ges helt på distans. För studenter som valt att läsa magisterprogrammet finns möjligheten att efter magisterexamen läsa andra året på masterprogrammet och även ta masterexamen.

Vad är det för skillnad mellan magisterprogrammet och masterprogrammet?
Den huvudsakliga skillnaden mellan lärandemålen för den ettåriga magisterutbildningen och lärandemålen för den tvååriga masterutbildningen i informatik ligger i att studenten som väljer att läsa till masterexamen under andra året förväntas utveckla ett djupare vetenskapligt för¬håll¬ningssätt i sitt arbete samt utveckla och visa fördjupad kunskap inom ett specifikt tillämnings¬område inom informatik, såsom e-hälsa eller e-government. Övriga lärandemål blir på så vis också fördjupade visavi denna specialinriktning under hela det andra året.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen Filosofie masterexamen.
Huvudområde: datavetenskap
Inriktning: informatik

Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (120 credits)
Main field of study: Computer Science
Specialization: Informatics

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Ort

Distans
Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

25

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs akademisk examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, med minst 90 högskolepoäng inom informatik, mediekunskap, datavetenskap, interaktionsdesign eller näraliggande ämnesområden, eller inom samhällsvetenskap med explicit inriktning mot informations- och kommunikationsteknologi. Engelska B.


Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval med akademiska meriter som grund. Detta går till på följande sätt:

Urvalssteg:

Akademisk examen - Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för det sökta programmets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskraven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.

GPA (general point average) - Sedan normeras den sökandes GPA till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimala betygsnivåer på alla kurser och 1 är maximala betygsnivåer på alla kurser.

TOEFL - Slutligen normeras den sökandes TOEFL - respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL/IELTS-nivåer får meritvärdet 1.

Dessa tre värden läggs till ett samlat meritvärde som kan variera mellan 0-3.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Ort

Distans
Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

25

Lärandemål

Profil - innehåll

Magisterprogrammet i informatik är ett mång- och tvärvetenskapligt program, på samma sätt som ämnesområdet Informatik i sig är mång- och tvärvetenskapligt. Här kombineras perspektiv som fokuserar på den sociala konstruktionen av teknologier i design och användning med perspektiv som fokuserar på systemutveckling och IT-designprocesser. Genom såväl litteraturstudier som individuella fältstudier av designpraktiker och IT i användning kombineras dessa olika perspektiv, samt utforskas och sammanflätas till en bredare och djupare förståelse av IT som en del av vardagsliv och samhälle. Samtidigt utforskas implikationerna av en sådan bredare teknikförståelse för design av IT. Huvudområdet är datavetenskap, med inriktning mot informatik.

Masterprogrammet i informatik har sina rötter i den skandinaviska traditionen avseende användarmedverkan i systemutveckling. Programmet har utvecklats inom en pedagogisk ansats där arbetsintegrerat lärande sätts i centrum. Kurserna är projektorienterade. Studenterna förväntas genomföra fältstudier och olika typer av prototypingverksamhet i nära anslutning till en eller flera arbetsplatser, där teorier och metoder kan testas i praktiken. Målsättningen är att skapa tillfällen för erfarenhetsbaserad kunskapsutveckling som är relevant för framtida forskning och utvecklingsarbete i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Masterprogrammet i informatik är avsett att förbereda studenten såväl för en internationell forskarkarriär, som för framtida arbete inom området design och utveckling av informations- och kommunikationssystem. Det är, om det läses på heltid, ett tvåårigt program som ger 120 högskolepoäng. En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Masterprogrammet löper delvis parallellt med ett ettårigt magisterprogram i informatik
Under första året löper masterprogrammet parallellt med och delar tre av fyra kurser med ett ettårigt magisterprogram i informatik. Båda programmen är nära knutna till nationell och internationell forskarutbildning och forskning inom ämnet. Båda programmen ges helt på distans. För studenter som valt att läsa magisterprogrammet finns möjligheten att efter magisterexamen läsa andra året på masterprogrammet och även ta masterexamen.

Vad är det för skillnad mellan magisterprogrammet och masterprogrammet?
Den huvudsakliga skillnaden mellan lärandemålen för den ettåriga magisterutbildningen och lärandemålen för den tvååriga masterutbildningen i informatik ligger i att studenten som väljer att läsa till masterexamen under andra året förväntas utveckla ett djupare vetenskapligt för¬håll¬ningssätt i sitt arbete samt utveckla och visa fördjupad kunskap inom ett specifikt tillämnings¬område inom informatik, såsom e-hälsa eller e-government. Övriga lärandemål blir på så vis också fördjupade visavi denna specialinriktning under hela det andra året.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning ska studenten
  • visa fördjupad kunskap, förståelse, kompetens och skicklighet inom informatik som akademiskt ämne
  • visa fördjupad kunskap inom ett specifikt tillämpningsområde inom informatik, såsom t ex e-hälsa eller e-government
  • visa förmåga att göra självständiga, kvalificerade, kritiska bedömningar inom områden som är centrala för informatik
  • visa förmåga att identifiera, artikulera och på ett konstruktivt sätt förhålla sig till designproblem inom ämnesområdet informatik, både i teori och praktik
  • visa förmåga att hålla sig uppdaterad med kunskapsutvecklingen inom ämnes-området informatik
  • visa förmåga att ta till sig, utveckla, presentera och utbyta information på en vetenskaplig nivå inom området informatik
  • visa förmåga att presentera och kommunicera vetenskaplig information inom informatikområdet på en populärvetenskaplig nivå utan att kompromissa om det centrala innehållet i denna information
  • visa kompetens, självtillit och motivation för att ta ansvar för sin egen utveckling i riktning mot en reflekterande professionell forskare/utvecklare inom informatik-området
  • kunna diskutera och aktivt delta i det vetenskapliga informationsflödet, och därvid göra klar och explicit den vetenskapliga utgångspunkt och det filosofiska ramverk utifrån vilka den egna kritiken och bedömningen gjorts

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Ort

Distans
Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

25

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Studenter som läser på helfart förväntas under första året läsa två kurser som ges på halvfart parallellt under två terminer. Under tredje terminen läses tre kurser som ges på halvfart. Under sista terminen läses masterarbetet på helfart hela terminen. Samtliga kurser ges på distans. Samtliga kurser utom masterarbetet går på halvfart under en hel termin. Detta ger möjlighet att läsa på halvfart genom att endast läsa en kurs per termin, men då läses kurserna i annan ordning (1,3,2,4,5, inledning på 7 på halvfart, 6, fortsättning och avslut¬ning på 7 på halvfart).
Programmet består av 8 obligatoriska kurser. De fyra första kurserna på programmet ger vardera 15 högskolepoäng. På andra året ges två kortare kurser som ger 7,5 högskolepoäng vardera, en kurs som ger 15 högskolepoäng och slutligen en kurs som ger 30 hp. Studenterna förutsätts följa programupplägget och läsa kurserna i den ordning som anges i utbildningsplanen. Det finns inga valbara kurser på programmet.

Om en student redan har erhållit motsvarande poäng på en likvärdig kurs, är det möjligt att i samråd med kursansvarig välja en annan kurs bland informatikkurser på masternivå som erbjuds av Blekinge Tekniska Högskola eller någon av de andra svenska universitet och högskolor som samarbetar kring genomförandet av det här beskrivna masterprogrammet i informatik.

Student som gjort ett magisterarbete i datavetenskap med inriktning mot informatik på 15 högskolepoäng, nivå A1E, kan välja att skriva ett masterarbete i datavetenskap med inriktning mot informatik på 15 högskolepoäng, nivå A2E, och läsa kursen Kommunikation i lärande organisationer, 15 högskolepoäng, nivå A1N, parallellt med masterarbetet under sista terminen på masternivå. Ett sådant arbete ska bygga vidare på det redan avklarade magisterarbetet och utgöra en fördjupning av detta, så att båda arbetena tillsammans motsvarar ett masterarbete på 30 högskolepoäng, nivå A2E.

Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser vårterminen 2012

Obligatoriska kurser

Kommunikation i lärande organisationer, 15 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskap på avancerad nivå om kommunikation och lärande i organisationer, om olika former av teknikstöd för detta, samt om metoder för att testa och utvärdera verktyg för att stödja kommunikation och lärande i organisationer.

Läs all information om kursen 'Kommunikation i lärande organisationer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Forskningsmetodik i datavetenskap med inriktning mot informatik, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall utveckla kunskap, färdighet och värderingsförmåga för att kritiskt, självständigt och kreativt kunna planera och genomföra ett vetenskapligt arbete på avancerad nivå inom ämnesområdet informatik. I detta ingår att studenten skall utveckla fördjupad kunskap om vetenskapsfilosofi, forskningsdesign och metoder för datainsamling, databearbetning och presentation.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetodik i datavetenskap med inriktning mot informatik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Fördjupningskurs i datavetenskap med inriktning mot informatik, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skaffar sig fördjupad kunskap och förståelse inom ett specifikt område inom datavetenskap med inriktning mot informatik. Studenterna fördjupar sin kunskap om aktuell forskning och aktuellt forskningsläge (state-of-the-art) inom det specifika området som en förberedelse för ett magisterarbete eller som en fördjupning i ett ämne som inte ingår i gängse kursutbud.

Läs all information om kursen 'Fördjupningskurs i datavetenskap med inriktning mot informatik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Masterarbete i datavetenskap med inriktning i informatik, 30 hp, avancerad nivå.
 
Kursens övergripande syfte är att studenten ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och fördjupa sin förmåga att självständigt planera och genomföra en studie och presentera en forsknings-rapport som bidrar till aktuell forskningsutveckling inom området.

Läs all information om kursen 'Masterarbete i datavetenskap med inriktning i informatik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Internationellt innehåll

Programmet går helt på distans och ges på engelska. Studenter från många olika länder runt om i världen söker till utbildningen. Många av dem som antas läser på deltid, samtidigt som de arbetar, ofta som webbdesigners, systemutvecklare eller liknande inom IT-branschen. Genom diskussioner och grupparbeten ges på så vis möjlighet till unika utblickar mot/inblickar i pågående IT utveckling på olika håll i världen, samt möjlighet att under utbildningen bygga upp ett internationellt nätverk, oavsett var den enskilda studenten befinner sig fysiskt i världen under sina studier.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl a arbeta med design och utveckling av informations- och kommunikationssystem. Utbildningen ger dessutom en utmärkt bas för fortsatt karriär inom forskning, samt inom forsknings- och utvecklingsprojekt. Utbildningen kan även vara av intresse för lärare och andra yrkesgrupper som vill vidareutbilda sig med inriktning mot IT.

Utbildningen, som ges på engelska men har en tydligt skandinavisk profil med utgångspunkt i den skandinaviska traditionen av användarmedverkan i utveckling av IT, är inte minst intressant för studenter som i framtiden vill arbeta i utlandet.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet informatik/systemvetenskap, informations¬system, interaktionsdesign eller motsvarande.

På BTH finns följande program på forskarnivå som är öppna för studenter med examen från detta program: datavetenskap, interaktionsdesign, tillämpad hälsoteknik, utveckling av digitala spel, samt ytterligare ett antal program, beroende på studentens inriktning och tidigare specialisering.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att stödja programansvarig med övergripande planering och samordning av utbildningen, säkerställa utbildningens kvalitet och progressionen inom och mellan kurserna, samt stödja och stärka utbildningens nära anknytning till aktuell forskning inom ämnes¬området informatik samt utbildningens användbarhet på och relevans för den nationella och internationella arbetsmarknaden.

Programrådets sammansättning motsvarar i stort sammansättningen på lärarlaget som undervisar på programmet. Merparten är professorer i ämnet informatik och ämnesföreträdare på sina respektive lärosäten.

I programrådet eftersträvas en jämn fördelning mellan kvinnor och män på samtliga företrädda tjänstenivåer, vilket vi för närvarande också upprätthåller.

Programrådet sammanträder två till tre gånger per år, varvid ordförandeskapet sammanhänger med värdskapet för mötet, och är rullande mellan de medverkande lärosätena.

Kontaktpersoner för programrådet är programansvarig, professor Sara Eriksén, (BTH) samt professor Per Flensburg, Högskolan Väst.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Ort

Distans
Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

25

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen Filosofie masterexamen.
Huvudområde: datavetenskap
Inriktning: informatik

Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (120 credits)
Main field of study: Computer Science
Specialization: Informatics

Bedömning och examination

Bedömning och examination sker huvudsakligen via individuella skriftliga inlämningsuppgifter, men detta kan variera något mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet kommer fr.o.m. 2010 att årligen utvärderas av studenterna.
Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Alumni

“Having graduated from the multidisciplinary Master of Science of Informatics, I have found myself well-equipped with a truly unique set of skills and broad knowledge in ICT. This certainly makes me well-positioned and invaluable in both work and research settings. Indeed, I feel, at this stage of my career, uniquely qualified to take on more challenging professional ventures and that I can meaningfully contribute to research endeavours in the emerging technological paradigm shifts and in particular in ICT design, development, and use.“ [Citat av en student som först valde att läsa magisterprogrammet i informatik och sedan gick vidare och läste andra året på masterprogrammet i informatik, och tog sin masterexamen 2009. ]

Programmet är relativt nytt och många av våra studenter läser på deltid, samtidigt som de arbetar som bl a webb designers, IT utvecklare m m. Ambitionen är dock att bygga upp ett alumninätverk under de närmaste åren - vilket blir spännande, inte minst med tanke på att programmet har lockat studenter från många olika länder i (hittills) fyra olika världsdelar.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Ort

Distans
Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

25

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Program inom samma utbildningsområde

Share Dela