MBA-programmet Campus (Helfart)

60 högskolepoäng (start ht-13)
Detta programtillfälle startar ej höstterminen 2013!

Översikt

Profil - innehåll

MBA-programmet är riktat mot yrkesaktiva ingenjörer som vill utveckla sin kunskap inom managementområdet, för att kunna gå vidare mot nya professionella utmaningar, särskilt när det gäller ledande uppgifter i projekt eller linjeorganisation.

Campus versionen av programmet sker på vårt vackra campus i Karlskrona, Sverige, och du kommer att studera på heltid under läsåret, med start i september 2013 och examen i juni 2014.

Online versionen av programmet är ett halvfarts program där du studerar under en period av två år med start i september 2013 och examen i juni 2015.
Online versionen ger dig en mycket hög grad av flexibilitet, eftersom du kan kombinera studier med arbete, och ta del av det vart du än befinner dig i världen.

Vi har haft studenter från hela världen på vårt MBA-program. Genom att arbeta tillsammans med uppgifter och projekt, får studenterna inte bara en ökad förståelse för interkulturella aspekter, utan utvecklar också ett internationellt nätverk som de kan ha glädje av långt efter det att studierna är avslutade.

Programmet innehåller kurser inom de mest väsentliga managementområdena såsom marknadsföring, finansiering, organisation, ledarskap och strategi.

Ett högskolepoäng motsvarar ett poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Filosofie/Teknologie magisterexamen.
Huvudområde: Industriell ekonomi och management.

Den engelska benämningen för både Filosofie och Teknologie magisterexamen med huvudområdet industriell ekonomi och management är
Degree of Master of Science (60 credits).
Main field of study: Industrial management and economics.

Förledet Teknologie kan utfärdas om studenten har minst 15 hp i matematik eller tillämpad matematik från sin tidigare utbildning.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi och management

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antagning

Förkunskapskrav

Civilingenjörsexamen eller lägst kandidatexamen i ett huvudområde inom teknik, inkl. ett självständigt arbete omfattande minst 15 hp. Två års arbetslivserfarenhet efter examen. Engelska B.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

Om det finns fler behöriga sökande än antal platser, görs ett urval. Urvalsmetoden syftar till att bedöma den sökandes lämplighet för studier på MBA-programmet, baserat på både utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet.

Det första steget består av en bedömning av den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet utifrån ämnesmässig relevans; ingen relevans = meritvärde 0, liten relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.

I nästa steg bedöms den sökandes arbetslivserfarenhet enligt samma skala som ovan. Slutligen adderas de bägge meritvärdena till ett samlat meritvärde som kan vara mellan 0 och 2.

Meritvärden sätts enligt följande. Utbildning: Civilingenjörsexamen = 1 poäng. Magisterexamen = 0,5 poäng. Kandidatexamen = 0 poäng.
Arbetslivserfarenhet: Erfarenhet av projektledning, verksamhetsledning, budgetansvar, personalansvar = 1 poäng. Erfarenhet av att delta i projekt, utvecklingsarbete = 0,5 poäng. Inget av ovanstående = 0 poäng.

Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats sker lottning.

Din arbetslivserfarenhet måste skrivas och undertecknas av din närmaste chef/arbetsgivare - ett CV är inte tillräckligt. Vi bedömer arbetslivserfarenhet i termer av relevans för programmet, enligt ovan. Detta innebär att intyget ska innehålla tillräckligt med information för att vi ska kunna göra denna bedömning. Till exempel bör det innehålla hur länge du har varit anställd, vilken position/befattning du har på företaget, ansvar osv. Om du har några specifika frågor om antagning, är du välkommen att kontakta oss. Vi får en hel del förfrågningar om preliminära bedömningar av kvalifikationer, och tyvärr har vi inte har resurser att tillhandahålla detta.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi och management

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Lärandemål

Profil - innehåll

MBA-programmet är riktat mot yrkesaktiva ingenjörer som vill utveckla sin kunskap inom managementområdet, för att kunna gå vidare mot nya professionella utmaningar, särskilt när det gäller ledande uppgifter i projekt eller linjeorganisation.

Campus versionen av programmet sker på vårt vackra campus i Karlskrona, Sverige, och du kommer att studera på heltid under läsåret, med start i september 2013 och examen i juni 2014.

Online versionen av programmet är ett halvfarts program där du studerar under en period av två år med start i september 2013 och examen i juni 2015.
Online versionen ger dig en mycket hög grad av flexibilitet, eftersom du kan kombinera studier med arbete, och ta del av det vart du än befinner dig i världen.

Vi har haft studenter från hela världen på vårt MBA-program. Genom att arbeta tillsammans med uppgifter och projekt, får studenterna inte bara en ökad förståelse för interkulturella aspekter, utan utvecklar också ett internationellt nätverk som de kan ha glädje av långt efter det att studierna är avslutade.

Programmet innehåller kurser inom de mest väsentliga managementområdena såsom marknadsföring, finansiering, organisation, ledarskap och strategi.

Ett högskolepoäng motsvarar ett poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Lärandemål

Förutom vad som anges i den nationella examensordningen syftar programmet till att studenten ska uppnå följande lärandemål:

Efter avslutat program ska studenten
  • ha tillägnat sig kunskap inom de mest centrala områdena inom management och industriell ekonomi
  • kunna genomföra avancerade analyser, baserade på vetenskapliga metoder, av komplexa managementfrågor
  • självständigt kunna identifiera och formulera mangementproblem och möjliga lösningar
  • ha utvecklat en förmåga att samarbeta i interkulturella grupper
  • förstå vilken roll management spelar i utvecklingen av industriella organisationer, samt vilket ansvar och vilka begränsningar som finns i detta avseende
  • förstå sin egen roll, och kunna identifiera egna behov av framtida kompetensutveckling inom managementområdet

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi och management

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Programmet innehåller endast obligatoriska kurser.

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet förändras.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Investering och Finansiering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Studenten skall förstå vilka investeringar ett företag bör göra och kunna utvärdera olika finansieringsstrategier.

Läs all information om kursen 'Investering och Finansiering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mikroekonomi för beslutsfattare, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska få möjlighet att tillägna sig förståelse för hur individer, beslutsfattare och företag kan använda mikroekonomiska verktyg för att analysera och lösa verklighetens marknadsfrågor.

Läs all information om kursen 'Mikroekonomi för beslutsfattare' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Ekonomistyrning och styrsystem, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig kunskap om styrsystem. Fokus ligger på att förstå och tolka den information som styrsystemen ger, och hur denna information kan användas i beslutsprocessen.

Läs all information om kursen 'Ekonomistyrning och styrsystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Strategi och marknadsföring, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syfte med kursen är att hjälpa studenterna uppnå en förståelse för de teorier och forskning som gäller strategi och marknadsföring såsom det tillämpas i moderna organisationer.

Läs all information om kursen 'Strategi och marknadsföring' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Magisterarbete MBA, 15 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med denna kurs är att studenten ska göra ett självständigt utredningsarbete som på vetenskaplig grund och med vetenskapliga metoder behandlar ett för praktiker relevant ämne.

Läs all information om kursen 'Magisterarbete MBA' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Ej aktuellt.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Programmet riktar sig mot ingenjörer som vill utvecklas vidare för att arbeta inom management/verksamhetsledning inom framför allt teknisk industri. Efter utbildningen kan man arbeta exempelvis som projektledare eller linjechef.

Programmet har studenter från alla världsdelar och tar även specifikt upp interkulturella aspekter av t ex samarbete, vilket gör att studenterna förbereds för att arbeta internationellt.

Fortsatta studier

På BTH finns forskarutbildning inom Industriell ekonomi och management, dit studenter med examen från MBA-programmet är behöriga att söka. I övrigt är studenterna behöriga att söka forskarutbildning inom det tekniska huvudområde där de har sin grundexamen.

Programråd

Programmet startade under läsåret 2010/2011 ett programråd, för att huvudsakligen säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden. Programrådet består av studenter, alumn, representant för arbetsmarknaden samt lärare och huvudområdesföreträdare. Rådet sammanträder två gånger per år. Kontaktperson är programansvarig Britt Aronsson.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi och management

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Filosofie/Teknologie magisterexamen.
Huvudområde: Industriell ekonomi och management.

Den engelska benämningen för både Filosofie och Teknologie magisterexamen med huvudområdet industriell ekonomi och management är
Degree of Master of Science (60 credits).
Main field of study: Industrial management and economics.

Förledet Teknologie kan utfärdas om studenten har minst 15 hp i matematik eller tillämpad matematik från sin tidigare utbildning.

Bedömning och examination


Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Studenterna ges årligen möjlighet att lämna sina synpunkter i en programutvärdering. Dessa synpunkter används sedan för att förbättra programmets innehåll och genomförande.

Alumni

Uttalanden om utbildningen från tidigare studenter:

”Programmet har gett mig en god förståelse för managementfrågor och har gjort att jag nu presterar bättre på mitt arbete som teknisk projektledare.”

”I programmet har jag haft möjlighet att samarbeta med människor från olika kulturer, vilket varit väldigt lärorikt. Jag känner mig nu redo att ta på mig projektledaruppdrag även i internationell miljö.”

Tidigare studenter arbetar nu bl a som affärsutvecklare, projektledare, utvecklingschefer, marknadschefer etc.

Tidigare studenter arbetar nu bl a som affärsutvecklare, projektledare, utvecklingschefer, marknadschefer etc.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi och management

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela