Magisterprogram i entreprenörskap

60 högskolepoäng (start ht-13)
Har du drivkrafter och ambitioner som du vill kanalisera i eget företag eller i en entreprenöriell roll? Då är detta programmet för dig!

Översikt

Profil - innehåll

Mål
Entreprenörskap är en av de viktigaste drivkrafterna för den ekonomiska tillväxten i länder, industrier, företag och särskilt nya företag. Framtida chefer i befintliga och nystartade företag måste kunna hantera utmanande frågor inom organisationen och på marknader. Programmet syftar till att ge teoretisk förståelse såväl som praktiska färdigheter för att hantera olika problem och möjligheter relaterade till entreprenörskap, både självständigt och i ett affärssammanhang. Programmet är ett ettårigt magisterprogram med tre delar eller teman: Entreprenörskap, Kommersialisering och Magisterprojekt/Magisteruppsats.

Fokus under den första terminen vilar på entreprenörskap, i synnerhet att förstå och analysera hur entreprenörer urskiljer möjligheter och engagerar sig i företag och hur dessa processer och andra relaterade processer kan hanteras. Första terminen betonar också förståelsen av kreativitet för individer och grupper, inklusive idégenerering och verktyg för utveckling, samt forskningsmetoder.

Den andra terminen består av två delar: Kommersialisering och magisterprojekt/magisteruppsats. Kommersialisering består av fyra delar; Projektledning, Affärsmodeller, Affärsplan design och Internationella rättigheter för immateriella tillgångar. Under den sista delen av andra terminen väljer studenterna mellan två olika spår: magisterprojekt eller magisterarbete. Magisterprojektet fokuserar på nyföretagande, i nära samarbete med BTH: s inkubator enhet. Här ligger fokus på frågor om inrättande och förvaltning av nya företag och arbetet är koncentrerat till utveckling av affärsplaner och ett riktigt ”case” för att skapa ett nytt företag. I det andra spåret, skriver studenterna en magisteruppsats. Fokus vilar på akademiska och analytiska frågor som rör entreprenörskap. De två spåren avslutar programmet med genomförande av en uppsats antingen i form av en omfattande affärsplan (spår 1) eller som ett akademiskt examensarbete (spår 2).

En poäng (högskolepoäng) i det svenska systemet motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Examen

Filosofie magisterexamen
Huvudområde: Industriell ekonomi och management
Inriktning: Entreprenörskap

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi och management

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

15

Antagning

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med ekonomisk, samhällsvetenskaplig eller teknisk inriktning. Engelska B.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi och management

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

15

Lärandemål

Profil - innehåll

Mål
Entreprenörskap är en av de viktigaste drivkrafterna för den ekonomiska tillväxten i länder, industrier, företag och särskilt nya företag. Framtida chefer i befintliga och nystartade företag måste kunna hantera utmanande frågor inom organisationen och på marknader. Programmet syftar till att ge teoretisk förståelse såväl som praktiska färdigheter för att hantera olika problem och möjligheter relaterade till entreprenörskap, både självständigt och i ett affärssammanhang. Programmet är ett ettårigt magisterprogram med tre delar eller teman: Entreprenörskap, Kommersialisering och Magisterprojekt/Magisteruppsats.

Fokus under den första terminen vilar på entreprenörskap, i synnerhet att förstå och analysera hur entreprenörer urskiljer möjligheter och engagerar sig i företag och hur dessa processer och andra relaterade processer kan hanteras. Första terminen betonar också förståelsen av kreativitet för individer och grupper, inklusive idégenerering och verktyg för utveckling, samt forskningsmetoder.

Den andra terminen består av två delar: Kommersialisering och magisterprojekt/magisteruppsats. Kommersialisering består av fyra delar; Projektledning, Affärsmodeller, Affärsplan design och Internationella rättigheter för immateriella tillgångar. Under den sista delen av andra terminen väljer studenterna mellan två olika spår: magisterprojekt eller magisterarbete. Magisterprojektet fokuserar på nyföretagande, i nära samarbete med BTH: s inkubator enhet. Här ligger fokus på frågor om inrättande och förvaltning av nya företag och arbetet är koncentrerat till utveckling av affärsplaner och ett riktigt ”case” för att skapa ett nytt företag. I det andra spåret, skriver studenterna en magisteruppsats. Fokus vilar på akademiska och analytiska frågor som rör entreprenörskap. De två spåren avslutar programmet med genomförande av en uppsats antingen i form av en omfattande affärsplan (spår 1) eller som ett akademiskt examensarbete (spår 2).

En poäng (högskolepoäng) i det svenska systemet motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Lärandemål

Förutom vad som anges i den nationella examensordningen syftar programmet till att studenten ska uppnå följande lärandemål:
  • kunna visa en kritisk förståelse av de grundläggande begreppen inom entreprenörskap
  • kunna analysera entreprenöriella utmaningar i olika sammanhang
  • kunna behärska verktyg för kreativitet och skapande av företag och relaterade processer
  • analysera och göra bedömningar av komplexa situationer i ett affärssammanhang
  • kunna utvärdera och genomföra principfast forskning eller fördjupade utredningar av omständigheter av entreprenörskap
  • kunna visa förståelse för behovet av att involvera eller överväga frågor om: projektledning, affärsmodeller, affärsplan design och internationella rättigheter för materiella tillgångar, dessa i förhållande till entreprenörskap
  • effektivt kunna söka, samla in och analysera data och information från olika källor.
Upplägg av utbildningen
Programmet fokuserar på centrala aktiviteter och processer kopplade till entreprenörskap. Studenterna tillägnar sig kunskap inom en mångfald av olika perspektiv inom entreprenörskap som syftar till att bidra till en fördjupad förståelse av området.

Under sista delen av andra terminen har studenterna möjlighet att välja mellan två olika spår. Ett av dessa spår har en entreprenöriell/praktisk inriktning där eleverna arbetar i team i ett företagsutvecklingsprojekt i en inkubationsliknande process. De studerande kan välja att utveckla egna idéer eller använda befintliga idéer. Det andra spåret har en mer traditionell akademisk fokus där kritisk analys och fördjupad förståelse av området för entreprenörskap betonas i en magisteruppsats.

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet förändras.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi och management

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

15

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Programmet fokuserar på centrala aktiviteter och processer kopplade till entreprenörskap. Studenterna tillägnar sig kunskap inom en mångfald av olika perspektiv inom entreprenörskap som syftar till att bidra till en fördjupad förståelse av området.

Under sista delen av andra terminen har studenterna möjlighet att välja mellan två olika spår. Ett av dessa spår har en entreprenöriell/praktisk inriktning där eleverna arbetar i team i ett företagsutvecklingsprojekt i en inkubationsliknande process. De studerande kan välja att utveckla egna idéer eller använda befintliga idéer. Det andra spåret har en mer traditionell akademisk fokus där kritisk analys och fördjupad förståelse av området för entreprenörskap betonas i en magisteruppsats.

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet förändras.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Entreprenörskap och det innovativa företaget, 10 hp, avancerad nivå.
 
De studerande skall:
  • tillägna sig en förståelse av entreprenörskaps- och innovationsteori
  • ha god förståelse av innovations- och entreprenörskapsmönster i olika kontexter
  • tillägna sig kunskap om relevanta informationsresurser och -spridning


Läs all information om kursen 'Entreprenörskap och det innovativa företaget' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Entreprenöriella regioner, 10 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att hos studenten utveckla fördjupad förståelse av entreprenörers betydelse. I en kunskapsbaserad ekonomi där innovationer driver ekonomisk dynamik och utveckling.

Läs all information om kursen 'Entreprenöriella regioner' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kommersialisering, 10 hp, avancerad nivå.
 
Efter avslutad utbildning skall studenten: ha en bred samt djuplodande förståelse av grundläggande begrepp tillhörande kommersialisering inom ett entreprenörskapskontext samt därtill hörande aktiviteter och processer.

Läs all information om kursen 'Kommersialisering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Affärsplanedesign, 5 hp, avancerad nivå.
 
Affärsplanen är ett viktigt instrument i anslutning
till förberedelserna och starten av en ny verksamhet
eller ett nytt företag. Genom arbetet med att
undersöka, utveckla och dokumentera olika
aspekter av den verksamhet man vill starta skapas
ett tydligare affärsfokus och en plan för det fortsatta
agerandet. Affärsplanen utgör också en grund för
kommunikationen med olika intressenter såsom tex
olika finansiärer.
Kursen har två övergripande syften. För det första
ska de studerande nå en utvecklad förståelse för
affärsplanens utformning, syften och funktioner i
olika stadier av kommersialiseringsprocessen. För
det andra skall de studerande utveckla sin förmåga
att själva utforma och värdera affärsplaner för olika
syften samt i detta arbete dra nytta av olika modeller och verktyg för analys och förädling av affärsplanens olika delar.

Läs all information om kursen 'Affärsplanedesign' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Forskningsmetod och design, 5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenterna förvärvar kunskap om
forskningsmetoder. I detta ingår att formulera
forskningsproblem, behandla urval och utformning av
forskningsansats och design såväl som kritiskt kunna
utvärdera olika forskningsdesigner. Studenten ska, efter
genomgången kurs, ha förvärvat kunskap om hur man
genomför och rapportera ett forskningsprojekt.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetod och design' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Projektledning, 5 hp, avancerad nivå.
 
Efter avslutad utbildning skall studenten ha
förståelse av grundläggande begrepp och moment
inom projektledning såsom organisering, planering,
ledning, samt kontroll samt därtill hörande
aktiviteter och processer.

Läs all information om kursen 'Projektledning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Magisterarbete i entreprenörskap, 15 hp, avancerad nivå.
 
Ett övergripande syfte med kursen är att integrera, tillämpa och utveckla tidigare kunskaper i entreprenörskap. Studenten ska självständigt eller med minimal handledning planera, genomföra och rapportera en uppsats som examensarbete. Studenten ska också muntligt och skriftligt kritiskt granska och konstruktivt bidra till förbättringar av andra studenters examensarbeten.

Läs all information om kursen 'Magisterarbete i entreprenörskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Har du drivkrafter och ambitioner, från grundutbildningen t ex, som du vill kanalisera i eget företag eller i en entreprenöriell roll? Då är detta programmet för dig!

Studenter som väljer att läsa ett magisterår i entreprenörskap har troligtvis en önskan om att efter avklarde studier snabbt kunna omsätta sina teoretiska och akademiska kunskaper i praktiken: i mindre- och medelstora företag där entreprenöriella egenskaper såsom kreativitet, drivkraft, nyfikenhet etc. är tongivande; eller genom att starta ett eget företag från grunden. Även större företag är intressanta som arbetsgivare, troligen i ad hoc-roller såsom projektledare eller konsult/specialist.

Programmet har en tydlig pragmatisk inriktning, vilket innebär att samtliga delar syftar till att förbereda dig för arbetslivet: genom att studera högintressanta företag, träffa erfarna gästföreläsare och ställas inför verkliga företagsproblem. Allt detta sker inom ett akademiskt sammanhang, vilket betyder att fokus inte enbart är på ''know-how'', dvs på praktiska frågor, utan även på bakomliggande kunskap och förståelse.

Välkommen med din ansökan!

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet industriell ekonomi.

Programråd

Programrådet kommer att besättas av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Kontaktperson för programrådet är: Urban Ljungquist

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi och management

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

15

Examination

Examen

Filosofie magisterexamen
Huvudområde: Industriell ekonomi och management
Inriktning: Entreprenörskap

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet kommer fr.o.m. programstart 2012. att terminsvis och årligen utvärderas av studenterna.

Studenternas synpunkter på utbildningen ska användas för att förbättra moment i programmet.

Alumni

Vid masterprogrammet läser för närvarande ca 25 högmotiverade studenter som i vår skriver antingen masteruppsats eller genomför ett masterprojekt. Hör av dig till oss om du vill komma i kontakt med någon av dem så vidarebefordrar vi dina frågor/undringar.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi och management

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

15

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela