Masterprogram i entreprenörskap och innovation

120 högskolepoäng (start ht-12)
Vill du vara med och påverka framtiden? Är du beredd att ta ett kliv framåt, kunskaps- och karriärmässigt? Då är denna tvååriga master inom entreprenörskap och innovation rätt utbildning för dig!

Översikt

Profil - innehåll

Innovation och entreprenörskap är viktiga drivkrafter för den ekonomiska tillväxten i länder, branscher, företag och nya företag. Framtida chefer möter utmaningar inom innovation, entreprenörskap i en korsning av ledning, organisation och marknader. Programmet syftar till att ge teoretisk förståelse såväl som praktiska färdigheter för att hantera olika problem och möjligheter relaterade till affärsdriven innovation och entreprenörskap. Programmet är ett tvåårigt masterprogram med fyra huvuddelar. Således ägnas varje termin åt ett speciellt tema. De är i ordning: Entreprenörskap; Kontexten inom entreprenörskap och innovation, Innovation och Examensarbete / Projekt.

Den första terminen av det första året ägnas åt entreprenörskap. Särskilt att förstå och analysera hur entreprenörer i ett litet företagsperspektiv urskiljer möjligheter, engagerar sig i företag och hur dessa processer och andra relaterade processer kan hanteras. Första terminen betonar också förståelsen av kreativitet för individer och grupper, inklusive idégenerering och verktyg för utveckling, samt relevanta forskningsmetoder.

Under den andra terminen det första året kommer eleverna att introduceras för ämnen som är tillämpningsbara både inom entreprenörskap och innovation, såsom Hållbarhet, Projektledning, IKT (Informations- och kommunikationsteknik), Analys av innovativa regioner, och Forskningsmetoder. Dessa frågor relateras till både entreprenörskap och innovation, och kommer också att sammanföra de två huvudämnena och förbinda höstterminerna år ett och år två.

Andra året, första terminen fokuserar på frågor om innovation, hur företag förnyar sig och varför. Denna del kommer att omfatta frågor som innovation management, öppen innovation, användarinnovation och innovation inom företag samt även behandla ämnen som strategi och marknadsföring.

Vid den sista terminen av programmet gör studenterna ett val mellan två olika spår. Det första spåret inriktar sig på entreprenörskap och nyföretagande i ett nära samarbete med BTH: s inkubator enhet. Här vilar fokus på frågor om inrättande och förvaltning av nya företag och arbetet är koncentrerat till utveckling av affärsplaner och ett riktigt ”case” för att skapa ett nytt företag. Det andra spåret fokuserar på analys och forskningskompetens berörande endera entreprenörskap eller innovation. Här kommer studierna att fördjupa sig i frågor om innovationsprocesser både inom organisationen och ekosystemen eller innovationssystemet de är en del av. De två spåren avslutar programmet med en uppsats antingen i form av en omfattande affärsplan (spår 1) eller som en del av akademiskt examensarbete (spår 2).

Examen

Filosofie masterexamen
Huvudområde: Industriell ekonomi och management
Inriktning: Entreprenörskap

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi och management

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antagning

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med ekonomisk, samhällsvetenskaplig eller teknisk inriktning. Engelska B.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi och management

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Lärandemål

Profil - innehåll

Innovation och entreprenörskap är viktiga drivkrafter för den ekonomiska tillväxten i länder, branscher, företag och nya företag. Framtida chefer möter utmaningar inom innovation, entreprenörskap i en korsning av ledning, organisation och marknader. Programmet syftar till att ge teoretisk förståelse såväl som praktiska färdigheter för att hantera olika problem och möjligheter relaterade till affärsdriven innovation och entreprenörskap. Programmet är ett tvåårigt masterprogram med fyra huvuddelar. Således ägnas varje termin åt ett speciellt tema. De är i ordning: Entreprenörskap; Kontexten inom entreprenörskap och innovation, Innovation och Examensarbete / Projekt.

Den första terminen av det första året ägnas åt entreprenörskap. Särskilt att förstå och analysera hur entreprenörer i ett litet företagsperspektiv urskiljer möjligheter, engagerar sig i företag och hur dessa processer och andra relaterade processer kan hanteras. Första terminen betonar också förståelsen av kreativitet för individer och grupper, inklusive idégenerering och verktyg för utveckling, samt relevanta forskningsmetoder.

Under den andra terminen det första året kommer eleverna att introduceras för ämnen som är tillämpningsbara både inom entreprenörskap och innovation, såsom Hållbarhet, Projektledning, IKT (Informations- och kommunikationsteknik), Analys av innovativa regioner, och Forskningsmetoder. Dessa frågor relateras till både entreprenörskap och innovation, och kommer också att sammanföra de två huvudämnena och förbinda höstterminerna år ett och år två.

Andra året, första terminen fokuserar på frågor om innovation, hur företag förnyar sig och varför. Denna del kommer att omfatta frågor som innovation management, öppen innovation, användarinnovation och innovation inom företag samt även behandla ämnen som strategi och marknadsföring.

Vid den sista terminen av programmet gör studenterna ett val mellan två olika spår. Det första spåret inriktar sig på entreprenörskap och nyföretagande i ett nära samarbete med BTH: s inkubator enhet. Här vilar fokus på frågor om inrättande och förvaltning av nya företag och arbetet är koncentrerat till utveckling av affärsplaner och ett riktigt ”case” för att skapa ett nytt företag. Det andra spåret fokuserar på analys och forskningskompetens berörande endera entreprenörskap eller innovation. Här kommer studierna att fördjupa sig i frågor om innovationsprocesser både inom organisationen och ekosystemen eller innovationssystemet de är en del av. De två spåren avslutar programmet med en uppsats antingen i form av en omfattande affärsplan (spår 1) eller som en del av akademiskt examensarbete (spår 2).

Lärandemål

Förutom vad som anges i den nationella examensordningen syftar programmet till att studenten ska uppnå följande lärandemål:

Efter avslutad utbildning skall studenten:
  • Kunna visa en kritisk förståelse av de grundläggande begreppen inom entreprenörskap och innovation
  • Kunna analysera utmaningar inom entreprenörskap och innovation hos mindre, medelstora och större medelstora organisationer
  • Kunna integrera olika strategiska och tillämpade perspektiv på innovationsfrågor i affärsutvecklingsprocesser, inklusive öppen innovation, användarinnovation och affärsinnovation
  • Behärska verktyg för kreativitet, bildande av företag och innovation
  • Göra självständiga analyser och bedömningar av komplexa situationer i affärssammanhang
  • Kunna utvärdera och genomföra forsknings- eller fördjupnings studier i frågor som rör entreprenörskap och innovation
  • Kunna förstå och analysera frågor om entreprenörskap och innovation från en regionalt och nationellt ekonomiskt perspektiv
  • Visa en förståelse för behovet av att involvera eller överväga frågor om: hållbarhet, projektledning och kommunikationsteknik i förhållande till entreprenörskap och innovation
  • Effektivt kunna söka, samla in och analysera data och information från olika källor

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi och management

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Det tvååriga programmet är öppet för studenter med examen från olika ämnesområden. Det inledande året av programmet syftar således till att utveckla en gemensam och fördjupad förståelse av främst området entreprenörskap, men också innovation. Samtidigt använder sig studenterna av de olika akademiska bakgrunderna som finns inom studentgruppen, genom tillämpning av ett problemcentrerad och tvärvetenskapligt förhållningssätt till lärande. Detta vilar på antagandet att eleverna har nått den nivå av akademisk mognad som krävs för studier på avancerad nivå, där självständighet och initiativförmåga är viktigt.

Under det andra året av kommer programmet främst att fokusera på frågor om innovation och till förbättring av det akademiska lärandet på en abstrakt nivå. Den sista terminen, och i det mer entreprenöriella spåret arbetar studenterna individuellt eller i små grupper i en inkubation process som är tänkt att resultera i en omfattande affärsplan för en ny satsning. Under hela denna process har studenterna tillgång till, förutom de högre akademiska lärarna, mentorer med omfattande praktisk erfarenhet från affärsutveckling samt specialister från olika funktionella områden. I det andra spåret som är mer forsknings- och akademiskt inriktat kommer undervisning att ges vid seminarier där fokus kommer att ligga på forskningsorienterade och metodologiska frågor.

Eftersom studenterna inte behöver ha tidigare praktiskt erfarenhet kommer programmet i omfattande utsträckning att använda sig av företagsbesök och gästföreläsningar av chefer från företag i olika former, storlekar och branscher, samt fallstudier som är relevanta för industrin och företagsbaserade projekt och uppdrag. Tanken är att programmet ska vara lösgörande för studenterna, få dem att tänka (kritiskt) och reflektera över frågor i verkliga livet och situationer på nya sätt och att utveckla vanor som får dem att sträcka ut och expandera sin förmåga att tänka kreativt och analytiskt. Detta privilegierar en processuell syn på verkligheten och en tankestil, där rörelse och hur saker blir till framhävs. Programmet lägger därför lika stor vikt vid att lära sig ''vad'' som på ”hur” lärandet görs.

Programmet ges på engelska och alla lärresurser som används är på engelska.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Entreprenörskap, 30 hp, avancerad nivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 0 hp

Efter avslutad utbildning skall studenten ha tillägnat sig bred samt djuplodande förståelse av grundläggande entreprenörskapsbegrepp såsom kreativitet, möjlighetsigenkännande, exploatering, resursmobilisering, affärsplan och entreprenöriella strategier samt därtill hörande aktiviteter och processer.
Studenten ska även ha utvecklat sitt vetenskapliga förhållnings- och arbetssätt.

Läs all information om kursen 'Entreprenörskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Entreprenöriella samt Innovativa Sammanhang, 27 hp, avancerad nivå.
 
Efter avslutad utbildning skall studenten ha en bred samt djuplodande förståelse av grundläggande begrepp tillhörande entreprenörskaps- samt innovationsområdets sammanhang: regioner, policy, kluster, hållbar utveckling och spridningseffekter samt därtill hörande aktiviteter och processer; samt ha en bred samt djuplodande förståelse av grundläggande begrepp tillhörande kommersialisering inom ett entreprenörskapskontext samt därtill hörande aktiviteter och processer.

Läs all information om kursen 'Entreprenöriella samt Innovativa Sammanhang' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Projektledning, 3 hp, avancerad nivå.
 
Efter avslutad utbildning skall studenten ha förståelse av grundläggande begrepp och moment inom projektledning såsom organisering, planering, ledning, samt kontroll samt därtill hörande aktiviteter och processer.

Läs all information om kursen 'Projektledning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Innovation, 30 hp, avancerad nivå.
 
Syftet är att utveckla en djupare förståelse av innovation inom industriell ekonomi utifrån; teoretiska, praktiska och kritiska färdigheter.

Läs all information om kursen 'Innovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Masterarbete i entreprenörskap och innovation, 30 hp, avancerad nivå.
 
Det övergripande syftet med kursen är att förbereda studenten för forskarstudier och/eller avancerade analysuppgifter. Studenten ska självständigt planera, utföra och raportera ett masterarbete med målsättningen att bidra till aktuellt forskningsområde. Studenten ska dessutom kunna kritiskt granska och med konstruktiva kommentarer kunna bidra till andra masterarbeten.

Läs all information om kursen 'Masterarbete i entreprenörskap och innovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Internationellt innehåll

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Vill du vara med och påverka framtiden? Är du beredd att ta ett kliv framåt, kunskaps- och karriärmässigt? Då är denna tvååriga master inom entreprenörskap och innovation rätt utbildning för dig!

Denna tvååriga master ger dig en djuplodande men samtidigt mångsidig förståelse för aktiviteter och processer inom entreprenörskap och innovation, såsom: kreativitet, strategi, management, kommersialisering, och mer. Målsättningen att förbereda dig för en framgångsrik karriär på den internationella arenan, oavsett om det sker i egen nystartad verksamhet eller i globalt företag.

Vi ska inte sticka under stol med att programmet kommer ställa höga krav på din förmåga: För det första håller vi ett högt lärandetempo för att du ska få ut maximalt av tiden du investerar i programmet. För det andra räds vi inte det svåra, tvärtom så bejakar vi verklighetens komplexitet genom att ständigt initiera och utveckla dialoger med både forskare och företag. Tanken är att du ska förberedas för en utmanande verklighet i rollen som företagsledare, som expert i egen verksamhet eller som högspecialiserad forskare.

Å andra sidan kommer vi att ta väl hand om dig: till detta program tar vi endast in ett begränsat antal studenter, för att kunna ge individuell uppmärksamhet genom hela utbildningen, bl a med access till företag, mentorsskap, prioriterad studie- och levnadsmiljö. Lärarna du möter på programmet är alla aktiva som forskare eller praktiker vilket garanterar gedigen kunskapsbakgrund och initierad förståelse. Många projekt i programmet sker i direkt samarbete med pågående forskning eller pågående praktiska projekt i företag.

Du som blir antagen välkomnas också av en fantastiskt studiemiljö: BTHs campus är naturskönt beläget precis vid Östersjöns strand. Vi har nybyggda och lättillgängligt lokaler med många studieplatser. Eftersom flera världsledande forskare har sin permanenta hemvist vid BTH skapas en internationell och kunskapsstimulerande kunskapsmiljö som sporrar till framgång.

Så vi frågar dig igen: är du beredd att ta ett kliv framåt, kunskaps- och karriärmässigt?

Välkommen med din ansökan!

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet industriell ekonomi.

Programråd

Programrådet kommer att besättas av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Kontaktperson för programrådet är: Urban Ljungquist

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi och management

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Examination

Examen

Filosofie masterexamen
Huvudområde: Industriell ekonomi och management
Inriktning: Entreprenörskap

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet kommer fr.o.m. programstart 2012. att terminsvis och årligen utvärderas av studenterna.

Studenternas synpunkter på utbildningen ska användas för att förbättra moment i programmet.

Alumni

Vid masterprogrammet läser för närvarande ca 25 högmotiverade studenter som i vår skriver antingen masteruppsats eller genomför ett masterprojekt. Hör av dig till oss om du vill komma i kontakt med någon av dem så vidarebefordrar vi dina frågor/undringar.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Industriell ekonomi och management

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Program inom samma utbildningsområde

Share Dela