Digital ljudproduktion

180 högskolepoäng (start ht-12)
Som ljuddesigner och ljudprogrammerare producerar du det audiella innehållet i framtidens spel, webb- och videoproduktioner. Det är en utmaning som kräver kreativitet, tekniskt kunnande och förmåga att arbeta i team.

Översikt

Profil - innehåll

Digital ljudproduktion är ett stort fält inom mediebranschen. Ljudet är ett viktigt dramaturgiskt redskap för att förstärka och underbygga innehållet i en digital medieproduktion. Kombinationer av olika berättartekniker och gestaltningsformer med ljud som bärande element är fortfarande till stora delar outforskade. Ljud och musik är därmed en medieform bland många andra, där till exempel humanistiska och kulturvetenskapliga perspektiv blir lika viktiga som de tekniska.
En ljudproducent/designer ska besitta både tekniska och estetiska kunskaper som spänner över flera olika digitala hantverk och kunskapsområden. Förutom tekniska kunskaper behöver en ljudproducent utifrån en idé kunna arbeta med teknik, form och produktion i ett team som företräder andra former av gestaltning såsom rörlig bild, text och grafisk design i video-, webb- och spelproduktioner.
Det är väsentligt att innehållsaspekterna kontinuerligt ingår som bärande delar under hela utbildningen, p.g.a. ämnets svårighetsgrad. Det starka samspelet med andra utbildningsprogram inom ämnesområdet innebär att en digital produktionsprocess är möjlig att genomföra och reflektera över, eftersom en mångfald av medietekniska kunskapsområden därmed blir tillgodosedda.
För att denna utbildning ska vara relevant sker den i nära samarbete med den digitala mediebranschen, både nationellt och internationellt, samt med relevanta tekniska kompetensområden inom BTH, och kontakter etableras med relevant ljud- och musikforskning.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Medieteknik

Motsvarande benämning på engelska är
Bachelor of Science.
Main field of study: Media Technology

Anmälan

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt områdesbehörighet 7: Matematik B.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:

Urvalet görs i två steg:
Personligt brev
Två tester som mäter ickeverbal respektive verbal förmåga samt intervju

Steg 1
Personligt brev
Det personliga brevet ska visa den sökandes motivation, personliga egenskaper som den sökande tror kan passa för utbildningen samt varför den sökande har valt utbildningen vid BTH. Instruktion för brevet finns som ett formulär tillgängligt via webben.
Den sökandes egen motivation att söka utbildningen, de personliga egen¬skaper som den sökande åberopar samt varför den sökande valt utbildningen bedöms. De kriterier för bedömningen som används är dels de formella, dels den sökandes motivation, självuppfattning och intresse för utbildningen. Detta bedöms på en skala från 0 till 3:

0 - ansökan uppfyller inte formella kriterier (ofullständig, ej i tid)
1 - godkänd ansökan men kriterierna motivation, självuppfattning och intresse för utbildningen uppfylls ej tillräckligt
2 - kriterierna motivation, självuppfattning och intresse för utbildningen uppfylls tillräckligt
3 - kriterierna motivation, självuppfattning och intresse för utbildningen uppfylls väl

En bedömargrupp bestående av två lärare på respektive utbildning poängsätter breven var för sig. Därefter diskuteras varje sökande för att bedömarna ska uppnå en konsensus om poängbedömningen.
Sökande motsvarande 150 procent av utbildningsplatserna kallas till tester och intervju.

Steg 2
Tester
I testerna bedöms dels den sökandes ickeverbala förmåga, dels förmågan att formulera och strukturera en dramatisk berättelse.
Den sökandes ickeverbala förmåga prövas genom ett collagetest, som utvecklats i USA och som bl.a. använts vid psykologiska institutionen, Lunds universitet. En bedömargrupp bestående av åtta tredjeårsstudenter från utbildningsprogrammen bedömer varje collage efter tre kriterier:
 • hur kreativt varje bedömare tycker att collaget är - kreativitet
 • hur tekniskt skickligt collaget är utfört - teknisk skicklighet
 • bedömarens personliga upplevelse av collaget - estetiska preferenser
Varje kriterium graderas enligt en skala från 1 till 7 och ger en genomsnittspoäng utifrån alla bedömarnas gradering.
Genomsnittspoängen översätts därefter till en skala mellan 0-3 där 0=1, 1=2-3, 2=4-6, 3=7. Skälet till en sjugradig skala är att bedömningen ska vara så nyanserad som möjligt. Översättningen till skalan 0-3 används för att testet inte ska viktas högre än det verbala testet nedan i sammanräkningen av testerna.
I ett test i dramatiskt berättande bedöms förmågan att i text formulera och strukturera en kort dramatisk berättelse efter givna instruktioner. En bedömargrupp bestående av två lärare i dramaturgi bedömer varje berättelse efter tre kriterier:
förmåga att formulera en dramaturgisk struktur (anslag, fördjupning, upplösning)
förmåga att formulera en språklig struktur (rimligt språkbruk)
förmåga att formulera en X-faktor - originalitet (personlighet, konstnärlig höjd)

Varje kriterium bedöms i följande steg:
0 - kriterierna ej tillräckligt uppfyllda
1 - kriterierna tillräckligt uppfyllda
2 - kriterierna tillfredsställande uppfyllda
3 - kriterierna väl uppfyllda

Den sammanlagda poängen för de två testerna genererar en totalpoäng från 0 till 6.

Intervju
I intervjun bedöms den sökandes förhållningssätt till tre olika huvudområden enligt nedan. Intervjun ger ytterligare ett tillfälle att pröva om den sökandes intresse och ambitionsnivå motsvarar utbildningens potential, möjlighet för intervjuarna att fråga om saker som tagits upp i det personliga brevet samt att den sökande har möjlighet att få tillräckligt mycket information om utbildningen.
Huvudområdena för intervjun är

Förhållningssätt till utbildningen och digital kommunikation
 • Skaffat kunskap om utbildningen och branschen
 • Kan motivera ansökan med rimliga skäl
 • Själv kommit fram till sitt val
 • Förståelse för de olika perspektiven konsument/producent inom digital kommunikation
Förhållningssätt till andra människor
 • Förmåga att relatera till andra människor
 • Förmåga att föra en meningsfull dialog
 • Förmåga att leva sig in i andra människors situationer
 • Har egna nära relationer (familj/vänner)
Förhållningssätt till sig själv
 • Förmåga att ge en positiv och nyanserad bild av den egna personen
 • Förmåga att resonera om egna positiva och negativa sidor
 • Förmåga att ta till sig andras synpunkter och kritik
 • Förmåga att resonera om sig själv i förhållande till digital kommunikation
Intervjuarna gör först en enskild bedömning var för sig och enas därefter om konsensus samt motiverar kort den gemensamma slutbedömningen. Intervjun viktas högre än testerna i den sammanvägda bedömningen av steg 2. För bedömningen av den sökandes förhållningssätt till utbildningen och digital kommunikation, förhållningssätt till andra människor samt förhållningssätt till sig används följande skala:

0 - sökanden bedöms olämplig för utbildningen
3 - sökanden bedöms mindre lämplig för utbildningen
6 - sökanden bedöms lämplig för utbildningen
9 - sökanden bedöms mycket lämplig för utbildningen

Sammanvägd bedömning av steg 2
Den samlade bedömningen av testerna adderas till bedömningen av intervjun och genererar en totalpoäng från 0 till 15.

Rangordning
Den slutliga rangordningen sker genom en samlad bedömning av steg 2.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Lärandemål

Profil - innehåll

Digital ljudproduktion är ett stort fält inom mediebranschen. Ljudet är ett viktigt dramaturgiskt redskap för att förstärka och underbygga innehållet i en digital medieproduktion. Kombinationer av olika berättartekniker och gestaltningsformer med ljud som bärande element är fortfarande till stora delar outforskade. Ljud och musik är därmed en medieform bland många andra, där till exempel humanistiska och kulturvetenskapliga perspektiv blir lika viktiga som de tekniska.
En ljudproducent/designer ska besitta både tekniska och estetiska kunskaper som spänner över flera olika digitala hantverk och kunskapsområden. Förutom tekniska kunskaper behöver en ljudproducent utifrån en idé kunna arbeta med teknik, form och produktion i ett team som företräder andra former av gestaltning såsom rörlig bild, text och grafisk design i video-, webb- och spelproduktioner.
Det är väsentligt att innehållsaspekterna kontinuerligt ingår som bärande delar under hela utbildningen, p.g.a. ämnets svårighetsgrad. Det starka samspelet med andra utbildningsprogram inom ämnesområdet innebär att en digital produktionsprocess är möjlig att genomföra och reflektera över, eftersom en mångfald av medietekniska kunskapsområden därmed blir tillgodosedda.
För att denna utbildning ska vara relevant sker den i nära samarbete med den digitala mediebranschen, både nationellt och internationellt, samt med relevanta tekniska kompetensområden inom BTH, och kontakter etableras med relevant ljud- och musikforskning.

Lärandemål

Efter genomförd utbildning skall studenten
 • ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt mottagare.
 • kunna utmana den digitala medieteknikens och estetikens gränser genom innehållet i produktionerna.
 • behärska att kommunicera, balansera och förverkliga idéer inom en arbetsgrupp och skapa en produktiv samverkan.
 • kunna reflektera över sin egen professionella roll som ljudproducent vad gäller idé- och teamarbete samt mottagarperspektiv.
 • behärska tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för digital ljudproduktion.

Anmälan

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Den första terminen inleds med två profilkurser för att ge programidentitet och därefter genomförs två kurser tillsammans med övriga utbildningar inom utbildningsområdet medieteknik både för att ge synergieffekter för studenterna och för att kunna utveckla gemensamma kunskapsområden.
Andra terminen fortsätter med kurser i specifika professionskunskaper, interaktiv ljuddesign, akustik för ljud- och musikproduktion samt ljuddesignteori. Andra terminen avslutas med en mindre produktionskurs som förenar generella och specifika professionskunskaper.

Det andra året inleds tillsammans med studenterna från övriga utbildningar inom utbildningsämnet medieteknik i en casekurs, för att utveckla generella professionskunskaper. Därefter genomförs fördjupning i specifika professionskunskaper inom modulär ljuddesign, grunder i digital ljudteknik, soundscape, tillämpad ljuddesign surroundteknik. Andra året avslutas med en större och sammanfattande produktionskurs, som förenar generella och specifika professionskunskaper.

Tredje året får studenterna möjlighet att fördjupa sig inom de specifika professionskunskaperna som de finner mest intressant inför kandidatarbetet. Tillsammans med handledare utformar de kurser med för tillfället mest relevant innehåll inom kunskapsområdet digital ljudproduktion. Studenterna kan även under denna period välja att läsa objektorienterad programmering tillsammans med utbildningsprogrammet Digitala spel. Vårterminen ägnas åt kandidatarbetet.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Introduktion till digital ljudproduktion, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är ge en introduktion till digitala medier och digital ljudproduktion.

Läs all information om kursen 'Introduktion till digital ljudproduktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Ljuddramaturgi, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen är en del av utbildningsprogrammet Digital ljudproduktion och dess syfte är att fördjupa studenternas kunskaper i ljudberättande och dramaturgi genom gestaltning.

Läs all information om kursen 'Ljuddramaturgi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Ljudteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskaper och färdigheter inom området tillämpad ljudteknik. Kursen skall visa på olika tekniker och metoder inom området och ska medverka till att stärka studentens professionsutveckling.

Läs all information om kursen 'Ljudteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Portfolio och webben, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenterna ska utveckla grundläggande färdigheter i webbpublicering för att kunna publicera arbetsprov och CV, samt kunna anpassa digitala medieproduktioner.

Läs all information om kursen 'Portfolio och webben' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Ljuddesignteori, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att kursdeltagarna skall utveckla teoretiska kunskaper i ljuddesign och analys av ljuddesign som ger en grund för mer avancerade och tillämpade kurser.

Läs all information om kursen 'Ljuddesignteori' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Akustik för ljud- och musikproduktion, 7,5 hp, grundnivå.
 
Den studerande ska erhålla en introduktion till grundläggande akustik. Studenten erhåller även kunskaper om ljudets egenskaper och en överblick av praktisk rumsakustik.

Läs all information om kursen 'Akustik för ljud- och musikproduktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Interaktiv ljuddesign, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen är en introduktionskurs i ljuddesign och programmering för interaktiva digitala miljöer.
Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande färdigheter i interaktiv ljuddesign och färdigheter i hanterandet av en ljudmotor.

Läs all information om kursen 'Interaktiv ljuddesign' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Produktion i digitala medier 1, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att på en grundläggande nivå utveckla sin förmåga att gruppvis initiera, planera och genomföra en produktion inom digitala medier.

Läs all information om kursen 'Produktion i digitala medier 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Case för digitala medier, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenterna ska ha
grundläggande färdigheter i:
 • Idé- och konceptarbete i team som består av olika kompetenser.
 • Presentera och kommunicera (pitcha) koncept för externa partners.


Läs all information om kursen 'Case för digitala medier' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad ljuddesign, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att kursdeltagarna skall utveckla fördjupade kunskaper i ljuddesign och ljudberättande.

Läs all information om kursen 'Tillämpad ljuddesign' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Fördjupning i interaktiv ljuddesign, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen avser att ge en fördjupning i ljuddesign och ljudimplementering för digitala interaktiva miljöer, och är en fortsättning på kursen Interaktiv ljuddesign. Studenten läser denna kurs för att vidare kunna fördjupa sig inom sin professionsinriktning.

Läs all information om kursen 'Fördjupning i interaktiv ljuddesign' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Fördjupning i ljud- och postproduktion, 15 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall tillägna sig fördjupande kunskaper inom området produktionsljud och postproduktion för videoproduktioner. Studenten skall också få möjlighet att omsätta tidigare professionskunskaper genom en produktion i team.

Läs all information om kursen 'Fördjupning i ljud- och postproduktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Modulär ljuddesign, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen är en del i utbildningsprogrammet Digital ljudproduktion och syftet är att studenterna skall kunna arbeta med en modulär ljudhanteringsmjukvara som Max/MSP eller liknande. Kursen skall också utveckla tankar om interaktiv ljudgestaltning och ljudbearbetning.

Läs all information om kursen 'Modulär ljuddesign' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Surroundteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att kursdeltagarna skall utveckla fördjupade kunskaper i surroundteknik samt ljudläggning i surround.

Läs all information om kursen 'Surroundteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Produktion i digitala medier 2, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att fördjupa sin förmåga att gruppvis initiera, planera och genomföra en produktion inom digitala medier.

Läs all information om kursen 'Produktion i digitala medier 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Valbara kurser

Teknovetenskaplig forskningsmetodik, 15 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska arbeta självständigt med att orientera sig inom teknovetenskapliga kunskapsteorier som är relevanta för huvudområdet och använda dessa som grund för en undersökande produktion. Detta för att kunna värdera sitt eget arbete i förhållande till både forskning och profession men även för att kunna undersöka mötet mellan teknovetenskap och medietekniska praktiker.

Läs all information om kursen 'Teknovetenskaplig forskningsmetodik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tematisk fördjupning i Medieteknik, 30 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska arbeta självständigt med att orientera sig inom teknovetenskapliga kunskapsteorier som är relevanta för huvudområdet och använda dessa som grund för en undersökande produktion. Detta för att kunna värdera sitt eget arbete i förhållande till både forskning och profession men även för att kunna undersöka mötet mellan teknovetenskap och medietekniska praktiker

Läs all information om kursen 'Tematisk fördjupning i Medieteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Kandidatarbete i Medieteknik, 30 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska fortsätta att utveckla sina teoretiska och praktiska kunskaper inom huvudområdet och fördjupa sig inom ett särskilt område inom ramen för en undersökande produktion i digitala medier. Kursen syftar vidare till att studenten ska utveckla förståelse för de aktuella forsknings- och professionsområdena och i hur relevanta forsknings- och professionsfrågor formuleras, problematiseras och behandlas med hjälp av teorier och metoder som är relevanta för huvudområdet. Slutligen avser kursen att studenten ska utveckla sin förmåga att värdera sina resultat och diskutera dem i tal och skrift samt att presentera dem för olika målgrupper.

Läs all information om kursen 'Kandidatarbete i Medieteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett kandidatarbete i form av en produktion motsvarande 30 hp varav 4,5 hp är en slutreflektion av produktionen.

Internationellt innehåll

Studenter på programmet uppmuntras att studera 1 termin utomlands. Ett bra tillfälle för detta är under höstterminen under det tredje året. Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från digital ljudproduktion kan bl.a. arbeta som ljuddesigner och ljudprogrammerare inom upplevelseindustrin. Dina kunskaper och erfarenheter inom teamarbete, produktioner och projekt kommer också att kvalificera dig för arbete inom andra områden, såsom film- och tv-produktion.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på avancerad nivå inom huvudområdet medieteknik.

På BTH finns följande program på avancerad nivå som är öppna för studenter med examen från detta program: Magisterprogram i Informatik 60 hp, Masterprogram i Informatik 120 hp och Masterprogram i Innovation, entreprenörskap och affärsutveckling 120 hp

Programråd

Programråden består av respektive huvudområdesföreträdare, studierektor, programansvarig (alternerande ordförande och sammankallande/läsår), studerandeadministratör (sekreterare), studentrepresentanter.
Programråden sammanträder minst tre gånger per termin. Vid ett möte per termin ska även extern representant och alumni kallas.

Kontaktperson för programrådet är: Peter Giger

Anmälan

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Medieteknik

Motsvarande benämning på engelska är
Bachelor of Science.
Main field of study: Media Technology

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet kommer fr.o.m. 2010 att årligen utvärderas av studenterna. Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i utbildningen

Alumni

Tidigare studenter arbetar nu bl.a. som: ljuddesigners på svenska spelutvecklingsföretag och postproduktionsföretag inom film- och tv-branschen. En del av våra tidigare studenter har även startat egna företag med fokus på ljud- och webbproduktion.

Anmälan

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela