Digital bildproduktion

180 högskolepoäng (start ht-13)
Digital bildproduktion är en utbildning för dig som vill arbeta med visuell kommunikation i digitala medier; grafisk design, foto- och videoproduktion samt rörlig grafik och postproduktion. Du gör skarpa produktioner i team där det visuella uttrycket förtydligar, påverkar och berör.

Översikt

Profil - innehåll

I den digitala mediebranschen är bilden central. Den digitala tekniken ger nya möjligheter till kombinationer av fotografisk bild, film, målning, teckning och handteckning såväl som datorgenererad grafik och rörliga animationer. Därför ställs nu ännu högre krav på ett precist och välformulerat uttryck när bilder är tillgängliga överallt, alltid i video/TV/film-, webb-, mobil- och spelproduktioner. En framtidsinriktad bildproducent ska besitta kunskaper som spänner över flera olika digitala hantverk och kunskapsområden. Förutom tekniska kunskaper behöver en bildproducent, utifrån en idé, kunna arbeta med teknik, form och produktion i ett team bestående av flera olika digitala hantverkare.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Medieteknik

Motsvarande benämning på engelska är Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Media Technology

Anmälan

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

32

Antagning

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 7: Matematik B (Fysik A krävs ej)
eller
Områdesbehörighet A7: Matematik 2a alt 2b alt 2c (Fysik 1b1 alt 1a krävs ej)

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:

Urvalet görs i två steg:
Personligt brev
Två tester som mäter ickeverbal respektive verbal förmåga samt intervju

Steg 1
Personligt brev
Det personliga brevet ska visa den sökandes motivation, personliga egenskaper som den sökande tror kan passa för utbildningen samt varför den sökande har valt utbildningen vid BTH. Instruktion för brevet finns som ett formulär tillgängligt via webben.
Den sökandes egen motivation att söka utbildningen, de personliga egen¬skaper som den sökande åberopar samt varför den sökande valt utbildningen bedöms. De kriterier för bedömningen som används är dels de formella, dels den sökandes motivation, självuppfattning och intresse för utbildningen. Detta bedöms på en skala från 0 till 3:

0 - ansökan uppfyller inte formella kriterier (ofullständig, ej i tid)
1 - godkänd ansökan men kriterierna motivation, självuppfattning och intresse för utbildningen uppfylls ej tillräckligt
2 - kriterierna motivation, självuppfattning och intresse för utbildningen uppfylls tillräckligt
3 - kriterierna motivation, självuppfattning och intresse för utbildningen uppfylls väl

En bedömargrupp bestående av två lärare på respektive utbildning poängsätter breven var för sig. Därefter diskuteras varje sökande för att bedömarna ska uppnå en konsensus om poängbedömningen.
Sökande motsvarande 150 procent av utbildningsplatserna kallas till tester och intervju.

Steg 2
Tester
I testerna bedöms dels den sökandes ickeverbala förmåga, dels förmågan att formulera och strukturera en dramatisk berättelse.
Den sökandes ickeverbala förmåga prövas genom ett collagetest, som utvecklats i USA och som bl.a. använts vid psykologiska institutionen, Lunds universitet. En bedömargrupp bestående av åtta tredjeårsstudenter från utbildningsprogrammen bedömer varje collage efter tre kriterier:
  • hur kreativt varje bedömare tycker att collaget är - kreativitet
  • hur tekniskt skickligt collaget är utfört - teknisk skicklighet
  • bedömarens personliga upplevelse av collaget - estetiska preferenser

Varje kriterium graderas enligt en skala från 1 till 7 och ger en genomsnittspoäng utifrån alla bedömarnas gradering.
Genomsnittspoängen översätts därefter till en skala mellan 0-3 där 0=1, 1=2-3, 2=4-6, 3=7. Skälet till en sjugradig skala är att bedömningen ska vara så nyanserad som möjligt. Översättningen till skalan 0-3 används för att testet inte ska viktas högre än det verbala testet nedan i sammanräkningen av testerna.
I ett test i dramatiskt berättande bedöms förmågan att i text formulera och strukturera en kort dramatisk berättelse efter givna instruktioner. En bedömargrupp bestående av två lärare i dramaturgi bedömer varje berättelse efter tre kriterier:
förmåga att formulera en dramaturgisk struktur (anslag, fördjupning, upplösning)
förmåga att formulera en språklig struktur (rimligt språkbruk)
förmåga att formulera en X-faktor - originalitet (personlighet, konstnärlig höjd)

Varje kriterium bedöms i följande steg:
0 - kriterierna ej tillräckligt uppfyllda
1 - kriterierna tillräckligt uppfyllda
2 - kriterierna tillfredsställande uppfyllda
3 - kriterierna väl uppfyllda

Den sammanlagda poängen för de två testerna genererar en totalpoäng från 0 till 6.

Intervju
I intervjun bedöms den sökandes förhållningssätt till tre olika huvudområden enligt nedan. Intervjun ger ytterligare ett tillfälle att pröva om den sökandes intresse och ambitionsnivå motsvarar utbildningens potential, möjlighet för intervjuarna att fråga om saker som tagits upp i det personliga brevet samt att den sökande har möjlighet att få tillräckligt mycket information om utbildningen.
Huvudområdena för intervjun är

Förhållningssätt till utbildningen och digital kommunikation
- Skaffat kunskap om utbildningen och branschen
- Kan motivera ansökan med rimliga skäl
- Själv kommit fram till sitt val
- Förståelse för de olika perspektiven konsument/producent inom digital kommunikation

Förhållningssätt till andra människor
- Förmåga att relatera till andra människor
- Förmåga att föra en meningsfull dialog
- Förmåga att leva sig in i andra människors situationer
- Har egna nära relationer (familj/vänner)

Förhållningssätt till sig själv
- Förmåga att ge en positiv och nyanserad bild av den egna personen
- Förmåga att resonera om egna positiva och negativa sidor
- Förmåga att ta till sig andras synpunkter och kritik
- Förmåga att resonera om sig själv i förhållande till digital kommunikation

Intervjuarna gör först en enskild bedömning var för sig och enas därefter om konsensus samt motiverar kort den gemensamma slutbedömningen. Intervjun viktas högre än testerna i den sammanvägda bedömningen av steg 2. För bedömningen av den sökandes förhållningssätt till utbildningen och digital kommunikation, förhållningssätt till andra människor samt förhållningssätt till sig används följande skala:

0 - sökanden bedöms olämplig för utbildningen
3 - sökanden bedöms mindre lämplig för utbildningen
6 - sökanden bedöms lämplig för utbildningen
9 - sökanden bedöms mycket lämplig för utbildningen

Sammanvägd bedömning av steg 2
Den samlade bedömningen av testerna adderas till bedömningen av intervjun och genererar en totalpoäng från 0 till 15.

Rangordning
Den slutliga rangordningen sker genom en samlad bedömning av steg 2.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

32

Lärandemål

Profil - innehåll

I den digitala mediebranschen är bilden central. Den digitala tekniken ger nya möjligheter till kombinationer av fotografisk bild, film, målning, teckning och handteckning såväl som datorgenererad grafik och rörliga animationer. Därför ställs nu ännu högre krav på ett precist och välformulerat uttryck när bilder är tillgängliga överallt, alltid i video/TV/film-, webb-, mobil- och spelproduktioner. En framtidsinriktad bildproducent ska besitta kunskaper som spänner över flera olika digitala hantverk och kunskapsområden. Förutom tekniska kunskaper behöver en bildproducent, utifrån en idé, kunna arbeta med teknik, form och produktion i ett team bestående av flera olika digitala hantverkare.

Lärandemål

Efter genomförd utbildning skall studenten
  • ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt mottagare
  • med sina kunskaper och färdigheter kunna utmana den digitala medieteknikens och estetikens gränser genom innehållet i produktionerna
  • behärska att kommunicera, balansera och förverkliga idéer inom en arbetsgrupp och skapa en produktiv samverkan
  • kunna reflektera över sin egen professionella roll som digital medietekniker vad gäller idé- och teamarbete samt mottagarperspektiv
  • behärska tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för digital interaktiv bildproduktion

Anmälan

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

32

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Den första terminen inleds med en profilkurs för att ge programidentitet. Där övar vi på kompetenser som inte är specifika för Digital Bildproduktion, men kompetenser som vi tror att en Digital Bildproducent som jobbar i ett kreativt team kan behöva, som grupper och gruppers utveckling, idéarbete och presentationsteknik. Vi fortsätter sedan det första året med att lära oss hantverket Digital Bildproduktion. Vi har kurser i Digital fotografisk bild, Rörlig bild, Digital grafisk design och Rörlig Grafik. Det första året på utbildningen avslutar vi med en produktionskurs gemensamt med studenter från de andra utbildningsprogrammen inom området Medieteknik, för att ge synergieffekter för studenterna.

Det andra året tillämpar vi de hantverkskunskaper vi tillskansat oss i det förstå året. Vi håller bredare temakurser, där möjligheten till val av metod är stor. Vi jobbar kring ett gemensamt tema, tex Dramaturgi - där du som student sedan kan välja hur du vill gestalta: med film, installation, illustration, animation etc - du har stor möjlighet att välja själv. Kurserna under andra året läser vi till stor del gemensamt med de andra utbildningsprogrammen inom Medieteknik: Digitala Spel, Digital Ljudproduktion och Webbutveckling. Andra året avslutas med en större och sammanfattande produktionskurs, som förenar generella och specifika professionskunskaper.

Tredje året får studenterna möjlighet att fördjupa sig inom de specifika professionskunskaperna som de finner mest intressant inför kandidatarbetet. Tillsammans med handledare utformar de kurser med för tillfället mest relevant innehåll, inom digital visuell teknik för medieproduktion.
Vårterminen i årskurs 3 ägnas åt kandidatarbetet.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Introduktion till digital bildproduktion, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen är en introduktionskurs till programmet Digital bildproduktion och huvudområdet medieteknik. Kursens syfte är att ge studenten en introduktion till de färdigheter som är centrala för en digital bildproducent som arbetar i ett kreativt team. Detta tillsammans med en introduktion till huvudområdets arbetsmetodik, pedagogik och förhållningssätt syftar till att förbereda studenten för fortsatta studier inom programmet.

Läs all information om kursen 'Introduktion till digital bildproduktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Digital fotografisk bild, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syfte är att ge en grundläggande förståelse för hantverket digitalt fotografi och en introduktion till användandet av digital fotografisk bild som uttrycksmedel i gestaltande produktioner.

Läs all information om kursen 'Digital fotografisk bild' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Digital grafisk design, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen är en introduktionskurs till digital grafisk form och design. Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskap och färdighet inom området digital visuell teknik och form. I detta ingår visuell kommunikation, grafisk form, grafisk design, layout och illustration.

Läs all information om kursen 'Digital grafisk design' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Rörlig Bild – ljud, ljus och redigering, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen är en introduktion till teknik och form inom digital rörlig bild. Kursen syftar till att ge studenten grundläggande färdigheter inom digital rörlig bild samt att lära sig att tillämpa dessa i gestaltande medieproduktioner. Efter kursen ska studenten ha en grund inom rörlig bild för att i kommande kursersjälvständigt kunna fördjupa sig inom området.

Läs all information om kursen 'Rörlig Bild – ljud, ljus och redigering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Rörlig grafik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskap och förståelse om rörlig grafik genom att studera animation i en bred historisk kontext. Kursen är en viktig förutsättning för att studenten ska förstå hur animation påverkar utveckling och upplevelse av media.

Läs all information om kursen 'Rörlig grafik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Produktion i digitala medier 1, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att på en grundläggande nivå utveckla sin förmåga att gruppvis initiera, planera och genomföra en produktion inom digitala medier.

Läs all information om kursen 'Produktion i digitala medier 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Interaktion för medieteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Studenten skall skaffa sig grundläggande teoretiska kunskaper om interaktion i syfte för att kunna testa och utveckla kunskaperna genom medietekniska gestaltningar.

Läs all information om kursen 'Interaktion för medieteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Konceptutveckling för digitala medier, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att pröva sin kunskap på en specifik plats med specifika mottagare och deltagare. Detta för att träna sin förmåga att göra meningsfulla val i sin kommande profession och utveckla sin förmåga till handlingsberedskap.

Läs all information om kursen 'Konceptutveckling för digitala medier' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Berättande och narrativa strukturer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att öka studentens skriv- och läsförmåga inom digitala medier, för att kunna kritiskt granska mediala verk samt förmedla mening på en icke trivial nivå genom mediala verk.

Läs all information om kursen 'Berättande och narrativa strukturer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Visuell estetik och kulturstudier, 7,5 hp, grundnivå.
 
Studenten skall skaffa sig grundläggande kunskaper om visuell estetik och kulturstudier från historia till nutid. Syftet är att bredda förståelsen för visuella uttryck och deras ursprung för att kunna argumentera för de val som görs i gestaltande processer.

Läs all information om kursen 'Visuell estetik och kulturstudier' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Teknik och etik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens övergripande syfte är att utveckla komplexa förståelser och praktiker av medieteknik som verklighetsproducerande teknik. Kursen syftar till att förbereda för kommande praktik genom att stärka medvetenheten kring ansvarsfulla val i medietekniska produktionsprocesser.

Läs all information om kursen 'Teknik och etik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Visuell form och retorik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen är en introduktionskurs i visuell form och retorik. Studenten ska ges grundläggande färdigheter inom visuell retorik samt en grundläggande orientering i historiska och kulturella dimensioner av visuell form och design. Syftet är att sedan kunna tillämpa dessa färdigheter i digitala medieproduktioner.

Läs all information om kursen 'Visuell form och retorik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Produktion i digitala medier 2, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att fördjupa sin förmåga att gruppvis initiera, planera och genomföra en produktion inom digitala medier.

Läs all information om kursen 'Produktion i digitala medier 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2015

Obligatoriska kurser

Teknovetenskaplig forskningsmetodik, 15 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska arbeta självständigt med att orientera sig inom teknovetenskapliga kunskapsteorier som är relevanta för huvudområdet och använda dessa som grund för en undersökande produktion. Detta för att kunna värdera sitt eget arbete i förhållande till både forskning och profession men även för att kunna undersöka mötet mellan teknovetenskap och medietekniska praktiker.

Läs all information om kursen 'Teknovetenskaplig forskningsmetodik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tematisk fördjupning i Medieteknik, 15 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska arbeta självständigt med att orientera sig inom teknovetenskapliga kunskapsteorier som är relevanta för huvudområdet och använda dessa som grund för en undersökande produktion. Detta för att kunna värdera sitt eget arbete i förhållande till både forskning och profession men även för att kunna undersöka mötet mellan teknovetenskap och medietekniska praktiker

Läs all information om kursen 'Tematisk fördjupning i Medieteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2016

Obligatoriska kurser

Kandidatarbete i Medieteknik, 30 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska fortsätta att utveckla sina teoretiska och praktiska kunskaper inom huvudområdet och fördjupa sig inom ett särskilt område inom ramen för en undersökande produktion i digitala medier. Kursen syftar vidare till att studenten ska utveckla förståelse för de aktuella forsknings- och professionsområdena och i hur relevanta forsknings- och professionsfrågor formuleras, problematiseras och behandlas med hjälp av teorier och metoder som är relevanta för huvudområdet. Slutligen avser kursen att studenten ska utveckla sin förmåga att värdera sina resultat och diskutera dem i tal och skrift samt att presentera dem för olika målgrupper.

Läs all information om kursen 'Kandidatarbete i Medieteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med en kandidatarbete i form av en produktion motsvarande 30 hp varav 4,5 hp är en slutreflektion av produktionen.

Internationellt innehåll

Studenter på programmet uppmuntras att studera 1 termin utomlands. Ett bra tillfälle för detta är under höstterminen under det tredje året. Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta inom följande branscher: webbyråer, informationsavdelningar, tidningsföretag, spelföretag, reklambyråer med följande typer av arbetsuppgifter: videoredigering, webbdesign, grafisk form, layout, postproduktion för video, animation, projektledning, art direction, illustration, fotoredigering, fotografi.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på avancerad nivå inom huvudområdet medieteknik.

På BTH finns följande program på avancerad nivå som är öppna för studenter med examen från detta program: Magisterprogram i Informatik 60 hp, Masterprogram i Informatik 120 hp och Masterprogram i Innovation, entreprenörskap och affärsutveckling 120 hp

Programråd

Programråden består av respektive huvudområdesföreträdare, studierektor, programansvarig/a (alternerande ordförande och sammankallande/läsår), studerandeadministratör (sekreterare), studentrepresentanter.
Programråden sammanträder minst tre gånger per termin. Vid ett möte per termin ska även extern representant och alumni kallas.

Kontaktperson för programrådet är: Peter Giger

Anmälan

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

32

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Medieteknik

Motsvarande benämning på engelska är Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Media Technology

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet utvärderas årligen av studenterna. Studenternas synpunkter på programmet används ska förbättra moment i programmet. Justering av utbildningsplan görs i stort sett varje år.

Nya kurser läggs till och gamla kurser ändras eller ersätts.

Alumni

Tidigare studenter arbetar nu som bla: digital designer och grafiska formgivare på spel, web och tidningsföretag. Andra arbetar på produktionsbolag eller SVT som grafiker, redigerare och produktionsassistenter.

Anmälan

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

32

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela