Digitala spel

180 högskolepoäng (start ht-12)
Hos oss gör du spel, massor av spel! Normer är till för att brytas. Flytta gränserna för vad som är möjligt. Forma framtidens spel. Vi uppmuntrar nytänkande och är en spetsutbildning för dig som brinner för spelskapande i alla dess former.

Översikt

Profil - innehåll

Du börjar det första året med en spelorienteringskurs och gemensamma
kurser inom spelteknik, speldesign och spelgrafik. Innan vårterminens
början så väljer du din fortsatta inriktning; spelteknik, speldesign
eller spelgrafik. Genom profilkurser kommer du att utvecklas inom den
inriktning du valt och med produktioner i team kommer du att utvecklas
även utöver din specialisering. Det första året avslutas med en
sammanfattande produktionskurs.

Det andra året fördjupar du dina kunskaper i profilkurser inom din
inriktning. Året avslutas med en större produktionskurs tillsammans med
andra utbildningsprogram.

Det tredje året ger dig möjlighet att fördjupa dig inom det område som
du finner mest intressant. Du utformar en kurs med det innehåll du
önskar - oavsett om det är spelteknik, speldesign eller spelgrafik.
Kursen förbereder för kandidatarbetet.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Medieteknik

Motsvarande benämning på engelska är
Bachelor of Science.
Main field of study: Media Technology

Anmälan

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

40

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt områdesbehörighet 7: Matematik B.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:

Urvalet görs i två steg:
Personligt brev
Två tester som mäter ickeverbal respektive verbal förmåga samt intervju

Steg 1
Personligt brev
Det personliga brevet ska visa den sökandes motivation, personliga egenskaper som den sökande tror kan passa för utbildningen samt varför den sökande har valt utbildningen vid BTH. Instruktion för brevet finns som ett formulär tillgängligt via webben.
Den sökandes egen motivation att söka utbildningen, de personliga egenskaper som den sökande åberopar samt varför den sökande valt utbildningen bedöms. De kriterier för bedömningen som används är dels de formella, dels den sökandes motivation, självuppfattning och intresse för utbildningen. Detta bedöms på en skala från 0 till 3:

0 - ansökan uppfyller inte formella kriterier (ofullständig, ej i tid)
1 - godkänd ansökan men kriterierna motivation, självuppfattning och intresse för utbildningen uppfylls ej tillräckligt
2 - kriterierna motivation, självuppfattning och intresse för utbildningen uppfylls tillräckligt
3 - kriterierna motivation, självuppfattning och intresse för utbildningen uppfylls väl

En bedömargrupp bestående av två lärare på respektive utbildning poängsätter breven var för sig. Därefter diskuteras varje sökande för att bedömarna ska uppnå en konsensus om poängbedömningen.
Sökande motsvarande 150 procent av utbildningsplatserna kallas till tester och intervju.

Steg 2
Tester
I testerna bedöms dels den sökandes ickeverbala förmåga, dels förmågan att formulera och strukturera en dramatisk berättelse.
Den sökandes ickeverbala förmåga prövas genom ett collagetest, som utvecklats i USA och som bl.a. använts vid psykologiska institutionen, Lunds universitet. En bedömargrupp bestående av åtta tredjeårsstudenter från utbildningsprogrammen bedömer varje collage efter tre kriterier:
 • hur kreativt varje bedömare tycker att collaget är - kreativitet
 • hur tekniskt skickligt collaget är utfört - teknisk skicklighet
 • bedömarens personliga upplevelse av collaget - estetiska preferenser
Varje kriterium graderas enligt en skala från 1 till 7 och ger en genomsnittspoäng utifrån alla bedömarnas gradering.
Genomsnittspoängen översätts därefter till en skala mellan 0-3 där 0=1, 1=2-3, 2=4-6, 3=7. Skälet till en sjugradig skala är att bedömningen ska vara så nyanserad som möjligt. Översättningen till skalan 0-3 används för att testet inte ska viktas högre än det verbala testet nedan i sammanräkningen av testerna.
I ett test i dramatiskt berättande bedöms förmågan att i text formulera och strukturera en kort dramatisk berättelse efter givna instruktioner. En bedömargrupp bestående av två lärare i dramaturgi bedömer varje berättelse efter tre kriterier:
förmåga att formulera en dramaturgisk struktur (anslag, fördjupning, upplösning)
förmåga att formulera en språklig struktur (rimligt språkbruk)
förmåga att formulera en X-faktor - originalitet (personlighet, konstnärlig höjd)

Varje kriterium bedöms i följande steg:
0 - kriterierna ej tillräckligt uppfyllda
1 - kriterierna tillräckligt uppfyllda
2 - kriterierna tillfredsställande uppfyllda
3 - kriterierna väl uppfyllda

Den sammanlagda poängen för de två testerna genererar en totalpoäng från 0 till 6.

Intervju
I intervjun bedöms den sökandes förhållningssätt till tre olika huvudområden enligt nedan. Intervjun ger ytterligare ett tillfälle att pröva om den sökandes intresse och ambitionsnivå motsvarar utbildningens potential, möjlighet för intervjuarna att fråga om saker som tagits upp i det personliga brevet samt att den sökande har möjlighet att få tillräckligt mycket information om utbildningen.
Huvudområdena för intervjun är

Förhållningssätt till utbildningen och digital kommunikation
 • Skaffat kunskap om utbildningen och branschen
 • Kan motivera ansökan med rimliga skäl
 • Själv kommit fram till sitt val
 • Förståelse för de olika perspektiven konsument/producent inom digital kommunikation
Förhållningssätt till andra människor
 • Förmåga att relatera till andra människor
 • Förmåga att föra en meningsfull dialog
 • Förmåga att leva sig in i andra människors situationer
 • Har egna nära relationer (familj/vänner)
Förhållningssätt till sig själv
 • Förmåga att ge en positiv och nyanserad bild av den egna personen
 • Förmåga att resonera om egna positiva och negativa sidor
 • Förmåga att ta till sig andras synpunkter och kritik
 • Förmåga att resonera om sig själv i förhållande till digital kommunikation
Intervjuarna gör först en enskild bedömning var för sig och enas därefter om konsensus samt motiverar kort den gemensamma slutbedömningen. Intervjun viktas högre än testerna i den sammanvägda bedömningen av steg 2. För bedömningen av den sökandes förhållningssätt till utbildningen och digital kommunikation, förhållningssätt till andra människor samt förhållningssätt till sig används följande skala:

0 - sökanden bedöms olämplig för utbildningen
3 - sökanden bedöms mindre lämplig för utbildningen
6 - sökanden bedöms lämplig för utbildningen
9 - sökanden bedöms mycket lämplig för utbildningen

Sammanvägd bedömning av steg 2
Den samlade bedömningen av testerna adderas till bedömningen av intervjun och genererar en totalpoäng från 0 till 15.

Rangordning
Den slutliga rangordningen sker genom en samlad bedömning av steg 2.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

40

Lärandemål

Profil - innehåll

Du börjar det första året med en spelorienteringskurs och gemensamma
kurser inom spelteknik, speldesign och spelgrafik. Innan vårterminens
början så väljer du din fortsatta inriktning; spelteknik, speldesign
eller spelgrafik. Genom profilkurser kommer du att utvecklas inom den
inriktning du valt och med produktioner i team kommer du att utvecklas
även utöver din specialisering. Det första året avslutas med en
sammanfattande produktionskurs.

Det andra året fördjupar du dina kunskaper i profilkurser inom din
inriktning. Året avslutas med en större produktionskurs tillsammans med
andra utbildningsprogram.

Det tredje året ger dig möjlighet att fördjupa dig inom det område som
du finner mest intressant. Du utformar en kurs med det innehåll du
önskar - oavsett om det är spelteknik, speldesign eller spelgrafik.
Kursen förbereder för kandidatarbetet.

Lärandemål

Efter genomförd utbildning skall studenten
 • ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt mottagare.
 • kunna utmana den digitala medieteknikens och estetikens gränser genom innehållet i produktionerna.
 • behärska att kommunicera, balansera och förverkliga idéer inom en arbetsgrupp och skapa en produktiv samverkan.
 • kunna reflektera över sin egen professionella roll som spelutvecklare vad gäller idé- och teamarbete samt mottagarperspektiv.
 • behärska tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för digital spelteknik, speldesign eller spelgrafik.

Anmälan

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

40

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Den första terminen inleds med en profilkurs för att ge programidentitet. Därefter genomförs höstens kurser tillsammans med övriga utbildningar inom utbildningsämnet medieteknik för att ge synergieffekter både för studenterna och för att kunna utveckla gemensamma kunskapsområden. Inför vårterminen väljer studenterna inriktning; spelteknik, speldesign och spelgrafik. Andra terminen är inriktade på profilkurser och en sammanfattande produktionskurs.

Det andra året inleds tillsammans med studenterna från övriga utbildningar inom utbildningsämnet medieteknik, för att få en gemensam grund i generella professionskunskaper. Därefter genomförs profilkurser som innehåller spelteknik eller speldesign, som fördjupar de specifika professionskunskaperna. Genom produktion i team kommer studenterna att utvecklas även utanför den specialisering de har valt.
Året avslutas med en större och sammanfattande produktionskurs, för att studenterna ska kunna foga samman de generella och specifika professionskunskaperna i en produktion.

Tredje året får studenterna möjlighet att fördjupa sig inom de specifika professionskunskaperna som de finner mest intressanta inför kandidatarbetet. Tillsammans med handledare utformar de kurser med för tillfället mest relevant innehåll, antingen det handlar om speldesign eller spelteknik. Vårterminen årskurs 3 ägnas åt kandidatarbetet.

Kurserna på programmet läses enligt nedanstående studieordning. Nedan följer den rekommenderade studiegången på programmet. Förkunskapskraven för programmets kurser finns angivna i respektive kursplan.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Introduktion till digitala spel, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska få en grundläggande orientering inom spelutveckling och därifrån kunna beskriva speldesignmål och identifiera spels uppbyggnad, lära sig kommunicera sina idéer till en grupp samt kunna identifiera sin framtida roll i spelutveckling och diskutera sin relation till mediet spel.

Läs all information om kursen 'Introduktion till digitala spel' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Introduktion till spelteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig en förmåga att strukturera problem och att använda objektorienterade programspråk för att bearbeta problemen. Studenten lär sig att använda grundläggande syntax och programspråkskonstruktioner inom objektorienterad programmering. Dessa färdigheter ligger sedan till grund för fördjupningskurser inom programmering samt spelutveckling och för tillämpningar i andra kurser i utbildningen. I spelutveckling och mjukvaruutveckling är förståelse av objektorienterad programmering en förutsättning för framgångsrik design av spel och mjukvaror.

Läs all information om kursen 'Introduktion till spelteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Introduktion till design och grafik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska få en grundläggande förståelse för design och grafik i spelproduktioner. Studenten ska även förstå samspelet mellan dessa.
Kursen syftar också till att ge studenten förståelse för sin och andras möjliga roller inom programmet och ämnet digitala spel, för att senare kunna göra ett välinformerat inriktningsval.

Läs all information om kursen 'Introduktion till design och grafik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Portfolio och webben, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenterna ska utveckla grundläggande färdigheter i webbpublicering för att kunna publicera arbetsprov och CV, samt kunna anpassa digitala medieproduktioner.

Läs all information om kursen 'Portfolio och webben' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Produktion i digitala medier 1, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att på en grundläggande nivå utveckla sin förmåga att gruppvis initiera, planera och genomföra en produktion inom digitala medier.

Läs all information om kursen 'Produktion i digitala medier 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Konsthistoria och spelestetik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att tillämpa digital medieteknik, arbetsmetodik, pedagogik samt ge specialkunskaper inom konsthistoria i förhållande till spelestetik.

Läs all information om kursen 'Konsthistoria och spelestetik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Spelhistoria och spelperspektiv, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenterna ska få grundläggande färdigheter i att förstå och skapa olika typer av spelupplevelser, relatera till klassiska digitala spel samt kunna skapa prototyper till olika målgrupper.

Läs all information om kursen 'Spelhistoria och spelperspektiv' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad spelteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten fördjupar sina tidigare kunskaper inom objektorienterad programmering samt att applicera dessa i ett nytt programspråk och sammanhang, för att i senare kurser kunna utveckla spel oavsett förutsättning och ramverk. Kursen syftar även till att fördjupa studentens kunskaper om olika begrepp och teorier i datastrukturer och algoritmer inom spelutveckling. I spelutveckling och mjukvaruutveckling är förståelse av objektorienterad programmering en förutsättning för framgångsrik design av spel och mjukvaror.

Läs all information om kursen 'Tillämpad spelteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Rapid prototyping, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att utveckla studentens förståelse för prototypers roll inom skapandeprocesser, för att utvecklas i rollen som producent.

Läs all information om kursen 'Rapid prototyping' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Spelgrafik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen bygger vidare på tidigare introduktionskurs i spelgrafik och syftar till att ge studenten en fördjupad förståelse för skapandet och implementationen av grafik för spel. Kursen syftar även till att ge studenten grundläggande förmåga i att skapa tredimensionella objekt och karaktärer.

Läs all information om kursen 'Spelgrafik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Animering och riggning, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att tillämpa digital medieteknik, arbetsmetodik, pedagogik samt ge specialkunskaper inom animation i 2D och 3D samt riggning av 3D-modeller.

Läs all information om kursen 'Animering och riggning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Spelutveckling i 2D, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att tillämpa digital medieteknik, arbetsmetodik, pedagogik samt ge specialkunskaper inom spelprogrammering och spelutveckling i 2D.

Läs all information om kursen 'Spelutveckling i 2D' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Storydesign, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att tillämpa digital medieteknik, arbetsmetodik, pedagogik samt ge specialkunskaper inom berättande, storyanalys och speldesign.

Läs all information om kursen 'Storydesign' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Case för digitala medier, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenterna ska ha
grundläggande färdigheter i:
 • Idé- och konceptarbete i team som består av olika kompetenser.
 • Presentera och kommunicera (pitcha) koncept för externa partners.


Läs all information om kursen 'Case för digitala medier' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Grafiskt berättande, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en bred förståelse för hur grafik kan användas för att driva ett spels narrativ.

Läs all information om kursen 'Grafiskt berättande' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Spelutveckling i 3D, 22,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska få grundläggande kunskaper i programmering och uppbyggnad av grafiska applikationer och digitala spel i 3D. Studenten ska även kunna tillämpa relevanta principer, metoder och terminologi från linjär algebra i dessa applikationer. Studenten tränar också sin förmåga att dokumentera källkod samt fördjupa sina kunskaper inom spelprogrammering och omsätta kunskaperna i 3D-programmering i produktioner.

Läs all information om kursen 'Spelutveckling i 3D' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad storydesign, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska applicera sina befintliga kunskaper inom storydesign genom att använda mediet digitala spel för att förmedla en upplevelse.

Läs all information om kursen 'Tillämpad storydesign' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Leveldesign, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska kunna skapa levels som är förankrade i teori och har en klar koppling till berättelsens progression samt kunna utforska designprinciper inom singleplayer, competitive multiplayer och cooperative multiplayer.

Läs all information om kursen 'Leveldesign' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad miljögrafik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en bred förståelse för hur miljöer i spelvärldar framställs och tekniskt fungerar. Studenten fördjupar sig i både estetisk konsekvent skapande i val av material, form och beteende samt lägger fokus på tekniska aspekter som optimering, exportering och implementering.

Läs all information om kursen 'Tillämpad miljögrafik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Skulptering i 3D, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en förståelse för hur digitala skulpteringsprogram kan användas för att skapa grafiskt innehåll till spel samt ge praktisk erfarenhet i att använda skulpteringsverktyg.

Läs all information om kursen 'Skulptering i 3D' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Spelestetik och kulturstudier, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande färdigheter i att identifiera estetikens betydelse i olika former av digitala spel samt ge färdigheter i att formulera, framställa och presentera ett eget gestaltande uttryck. Studenten ska därigenom dra nytta av olika former av gestaltande uttryck och presentera dessa muntligt samt skriftligt i form av ett eget spelkoncept och en essä.

Läs all information om kursen 'Spelestetik och kulturstudier' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Förberedande produktion, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att tillämpa digital medieteknik, arbetsmetodik, pedagogik samt ge specialkunskaper inom gruppdynamik, prototyping, idéarbete samt produktionsmodeller.

Läs all information om kursen 'Förberedande produktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Gestaltande speldesign, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska använda spel som medel för kommunikation av idéer och tankar som inte vanligen används som grund för spelskapande. Därigenom ska studenten utmana de normer som råder inom digitala spel.

Läs all information om kursen 'Gestaltande speldesign' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Produktion i digitala medier 2, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att fördjupa sin förmåga att gruppvis initiera, planera och genomföra en produktion inom digitala medier.

Läs all information om kursen 'Produktion i digitala medier 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Valbara kurser

Teknovetenskaplig forskningsmetodik, 15 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska arbeta självständigt med att orientera sig inom teknovetenskapliga kunskapsteorier som är relevanta för huvudområdet och använda dessa som grund för en undersökande produktion. Detta för att kunna värdera sitt eget arbete i förhållande till både forskning och profession men även för att kunna undersöka mötet mellan teknovetenskap och medietekniska praktiker.

Läs all information om kursen 'Teknovetenskaplig forskningsmetodik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tematisk fördjupning i Medieteknik, 30 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska arbeta självständigt med att orientera sig inom teknovetenskapliga kunskapsteorier som är relevanta för huvudområdet och använda dessa som grund för en undersökande produktion. Detta för att kunna värdera sitt eget arbete i förhållande till både forskning och profession men även för att kunna undersöka mötet mellan teknovetenskap och medietekniska praktiker

Läs all information om kursen 'Tematisk fördjupning i Medieteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Kandidatarbete i Medieteknik, 30 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska fortsätta att utveckla sina teoretiska och praktiska kunskaper inom huvudområdet och fördjupa sig inom ett särskilt område inom ramen för en undersökande produktion i digitala medier. Kursen syftar vidare till att studenten ska utveckla förståelse för de aktuella forsknings- och professionsområdena och i hur relevanta forsknings- och professionsfrågor formuleras, problematiseras och behandlas med hjälp av teorier och metoder som är relevanta för huvudområdet. Slutligen avser kursen att studenten ska utveckla sin förmåga att värdera sina resultat och diskutera dem i tal och skrift samt att presentera dem för olika målgrupper.

Läs all information om kursen 'Kandidatarbete i Medieteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett kandidatarbete i form av en produktion motsvarande 30 hp varav 4,5 hp är en slutreflektion av produktionen.

Internationellt innehåll

Studenter på programmet uppmuntras att studera 1 termin utomlands. Ett bra tillfälle för detta är under höstterminen under det tredje året. Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från digitala spel kan bl.a. arbeta som programmerare, designer, grafiker eller entreprenör inom upplevelseindustrin. Med dina breda kunskaper och erfarenheter av teamarbete, produktioner och projekt kommer du också att göra dig åtråvärd inom flertalet andra områden. Du kan också använda din kompetens för att starta företag, efter eller till och med under utbildningens gång.

Som specialist på digital spelutveckling kan du bli oerhört eftertraktad på arbetsmarknaden.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på avancerad nivå inom huvudområdet medieteknik.

På BTH finns följande program på avancerad nivå som är öppna för studenter med examen från detta program: Magisterprogram i Informatik 60 hp, Masterprogram i Informatik 120 hp och Masterprogram i Innovation, entreprenörskap och affärsutveckling 120 hp

Programråd

Programråden består av respektive huvudområdesföreträdare, studierektor, programansvarig/a (alternerande ordförande och sammankallande/läsår), studerandeadministratör (sekreterare), studentrepresentanter.
Programråden sammanträder minst tre gånger per termin. Vid ett möte per termin ska även extern representant och alumni kallas.

Kontaktperson för programrådet är: Peter Giger

Anmälan

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

40

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Medieteknik

Motsvarande benämning på engelska är
Bachelor of Science.
Main field of study: Media Technology

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet kommer fr.o.m. 2010 att årligen utvärderas av studenterna.
Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Alumni

Tidigare studenter arbetar nu bl.a. som: designers, leveldesigners, grafiker, programmerare och producenter på svenska spelutvecklingsföretag. En del av våra tidigare studenter arbetar även på mer traditionella mjukvaruutvecklingsföretag som t.ex. Ericsson och en del arbetar på konsultföretag med olika former av mjukvaruutveckling.

Då vår grafiska inriktning är en ny inriktning på Digitala Spel så har inga av dessa studenter ännu genomfört sin utbildning och vi har därför ännu ingen information dessa studenters arbeten.

Utöver dessa så har många tidigare studenter startat egna spelföretag som fokuserar på småskalig spelutveckling.

Anmälan

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

40

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela