Digitala spel

180 högskolepoäng (start ht-13)
Hos oss gör du spel, massor av spel! Normer är till för att brytas. Flytta gränserna för vad som är möjligt. Forma framtidens spel. Vi uppmuntrar nytänkande och är en spetsutbildning för dig som brinner för spelskapande i alla dess former.

Översikt

Profil - innehåll

Du börjar året med spelorienteringskurser som ett avstamp i både utveckling av dina praktiska kunskaper och ditt egna uttryck. Genom grundläggande kurser inom spelteknik, speldesign och spelgrafik så kommer du att påbörja din utveckling som frigjord spelutvecklare. Det första året avslutas med en sammanfattande produktionskurs där du får möjlighet att använda din kompetens i större sammanhang.

Det andra året börjar med en kurs som hjälper dig med idéarbete och pitching, följt av kurser där du fördjupar dina kunskaper inom mer avancerad spelutveckling. Året avslutas med en större produktionskurs tillsammans med de andra utbildningsprogrammen på campus.

Det tredje året ger dig möjlighet att fördjupa dig i det som du finner mest intressant och känner att du saknar för att kunna skapa det uttryck du vill, du formar en kurs med det innehåll du önskar - oavsett om det är spelteknik, speldesign eller spelgrafik som är i fokus för just dig. Året avslutas med ett kandidatarbete med fokus på både det vetenskapliga och det praktiska.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Medieteknik

Motsvarande benämning på engelska är Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Media Technology

Anmälan

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

32

Antagning

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 7: Matematik B (Fysik A krävs ej)
eller
Områdesbehörighet A7: Matematik 2a alt 2b alt 2c (Fysik 1b1 alt 1a krävs ej)

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:

Urvalet görs i två steg:
Personligt brev
Två tester som mäter ickeverbal respektive verbal förmåga samt intervju

Steg 1
Personligt brev
Det personliga brevet ska visa den sökandes motivation, personliga egenskaper som den sökande tror kan passa för utbildningen samt varför den sökande har valt utbildningen vid BTH. Instruktion för brevet finns som ett formulär tillgängligt via webben.
Den sökandes egen motivation att söka utbildningen, de personliga egenskaper som den sökande åberopar samt varför den sökande valt utbildningen bedöms. De kriterier för bedömningen som används är dels de formella, dels den sökandes motivation, självuppfattning och intresse för utbildningen. Detta bedöms på en skala från 0 till 3:

0 - ansökan uppfyller inte formella kriterier (ofullständig, ej i tid)
1 - godkänd ansökan men kriterierna motivation, självuppfattning och intresse för utbildningen uppfylls ej tillräckligt
2 - kriterierna motivation, självuppfattning och intresse för utbildningen uppfylls tillräckligt
3 - kriterierna motivation, självuppfattning och intresse för utbildningen uppfylls väl

En bedömargrupp bestående av två lärare på respektive utbildning poängsätter breven var för sig. Därefter diskuteras varje sökande för att bedömarna ska uppnå en konsensus om poängbedömningen.
Sökande motsvarande 150 procent av utbildningsplatserna kallas till tester och intervju.

Steg 2
Tester
I testerna bedöms dels den sökandes ickeverbala förmåga, dels förmågan att formulera och strukturera en dramatisk berättelse.
Den sökandes ickeverbala förmåga prövas genom ett collagetest, som utvecklats i USA och som bl.a. använts vid psykologiska institutionen, Lunds universitet. En bedömargrupp bestående av åtta tredjeårsstudenter från utbildningsprogrammen bedömer varje collage efter tre kriterier:
 • hur kreativt varje bedömare tycker att collaget är - kreativitet
 • hur tekniskt skickligt collaget är utfört - teknisk skicklighet
 • bedömarens personliga upplevelse av collaget - estetiska preferenser
Varje kriterium graderas enligt en skala från 1 till 7 och ger en genomsnittspoäng utifrån alla bedömarnas gradering.
Genomsnittspoängen översätts därefter till en skala mellan 0-3 där 0=1, 1=2-3, 2=4-6, 3=7. Skälet till en sjugradig skala är att bedömningen ska vara så nyanserad som möjligt. Översättningen till skalan 0-3 används för att testet inte ska viktas högre än det verbala testet nedan i sammanräkningen av testerna.
I ett test i dramatiskt berättande bedöms förmågan att i text formulera och strukturera en kort dramatisk berättelse efter givna instruktioner. En bedömargrupp bestående av två lärare i dramaturgi bedömer varje berättelse efter tre kriterier:
förmåga att formulera en dramaturgisk struktur (anslag, fördjupning, upplösning)
förmåga att formulera en språklig struktur (rimligt språkbruk)
förmåga att formulera en X-faktor - originalitet (personlighet, konstnärlig höjd)

Varje kriterium bedöms i följande steg:
0 - kriterierna ej tillräckligt uppfyllda
1 - kriterierna tillräckligt uppfyllda
2 - kriterierna tillfredsställande uppfyllda
3 - kriterierna väl uppfyllda

Den sammanlagda poängen för de två testerna genererar en totalpoäng från 0 till 6.

Intervju
I intervjun bedöms den sökandes förhållningssätt till tre olika huvudområden enligt nedan. Intervjun ger ytterligare ett tillfälle att pröva om den sökandes intresse och ambitionsnivå motsvarar utbildningens potential, möjlighet för intervjuarna att fråga om saker som tagits upp i det personliga brevet samt att den sökande har möjlighet att få tillräckligt mycket information om utbildningen.
Huvudområdena för intervjun är

Förhållningssätt till utbildningen och digital kommunikation
 • Skaffat kunskap om utbildningen och branschen
 • Kan motivera ansökan med rimliga skäl
 • Själv kommit fram till sitt val
 • Förståelse för de olika perspektiven konsument/producent inom digital kommunikation
Förhållningssätt till andra människor
 • Förmåga att relatera till andra människor
 • Förmåga att föra en meningsfull dialog
 • Förmåga att leva sig in i andra människors situationer
 • Har egna nära relationer (familj/vänner)
Förhållningssätt till sig själv
 • Förmåga att ge en positiv och nyanserad bild av den egna personen
 • Förmåga att resonera om egna positiva och negativa sidor
 • Förmåga att ta till sig andras synpunkter och kritik
 • Förmåga att resonera om sig själv i förhållande till digital kommunikation
Intervjuarna gör först en enskild bedömning var för sig och enas därefter om konsensus samt motiverar kort den gemensamma slutbedömningen. Intervjun viktas högre än testerna i den sammanvägda bedömningen av steg 2. För bedömningen av den sökandes förhållningssätt till utbildningen och digital kommunikation, förhållningssätt till andra människor samt förhållningssätt till sig används följande skala:

0 - sökanden bedöms olämplig för utbildningen
3 - sökanden bedöms mindre lämplig för utbildningen
6 - sökanden bedöms lämplig för utbildningen
9 - sökanden bedöms mycket lämplig för utbildningen

Sammanvägd bedömning av steg 2
Den samlade bedömningen av testerna adderas till bedömningen av intervjun och genererar en totalpoäng från 0 till 15.

Rangordning
Den slutliga rangordningen sker genom en samlad bedömning av steg 2.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

32

Lärandemål

Profil - innehåll

Du börjar året med spelorienteringskurser som ett avstamp i både utveckling av dina praktiska kunskaper och ditt egna uttryck. Genom grundläggande kurser inom spelteknik, speldesign och spelgrafik så kommer du att påbörja din utveckling som frigjord spelutvecklare. Det första året avslutas med en sammanfattande produktionskurs där du får möjlighet att använda din kompetens i större sammanhang.

Det andra året börjar med en kurs som hjälper dig med idéarbete och pitching, följt av kurser där du fördjupar dina kunskaper inom mer avancerad spelutveckling. Året avslutas med en större produktionskurs tillsammans med de andra utbildningsprogrammen på campus.

Det tredje året ger dig möjlighet att fördjupa dig i det som du finner mest intressant och känner att du saknar för att kunna skapa det uttryck du vill, du formar en kurs med det innehåll du önskar - oavsett om det är spelteknik, speldesign eller spelgrafik som är i fokus för just dig. Året avslutas med ett kandidatarbete med fokus på både det vetenskapliga och det praktiska.

Lärandemål

Efter genomförd utbildning skall studenten
 • ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt mottagare
 • kunna utmana den digitala medieteknikens och estetikens gränser genom innehållet i produktionerna
 • behärska att kommunicera, balansera och förverkliga idéer inom en arbetsgrupp och skapa en produktiv samverkan
 • kunna reflektera över sin egen professionella roll som spelutvecklare vad gäller idé- och teamarbete samt mottagarperspektiv
 • behärska tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för digital spelteknik, speldesign eller spelgrafik

Anmälan

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

32

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Det första året inleds med en profilkurs för att ge programidentitet. Därefter följer spelorienteringskurser som ett avstamp i både utveckling av dina praktiska kunskaper och ditt egna uttryck. Vissa av dessa kurser genomförs tillsammans med övriga utbildningar inom utbildningsämnet medieteknik för att ge synergieffekter både för studenterna och för att kunna utveckla gemensamma kunskapsområden. Året fortsätter med grundläggande kurser inom spelteknik, speldesign och spelgrafik. Året avslutas med en sammanfattande produktionskurs där du får möjlighet att använda din kompetens i större sammanhang.

Det andra året inleds tillsammans med studenterna från övriga utbildningar inom utbildningsämnet medieteknik, för att få en gemensam grund i generella professionskunskaper som till exempel idéarbete och pitching. Därefter genomförs profilkurser som innehåller spelteknik, speldesign och spelgrafik som fördjupar de specifika professionskunskaperna. Året avslutas med en större och sammanfattande produktionskurs, för att studenterna ska kunna foga samman de generella och specifika professionskunskaperna i en produktion.

Det tredje året ger dig möjlighet att fördjupa dig i det som du finner mest intressant och känner att du saknar för att kunna skapa det uttryck du vill, du formar en kurs med det innehåll du önskar - oavsett om det är spelteknik, speldesign eller spelgrafik som är i fokus för just dig. Under kursen finns möjlighet att förlägga studierna på en arbetsplats eller på ett annat universitet i Sverige eller utomlands. Året avslutas med ett kandidatarbete med fokus på både det vetenskapliga och det praktiska.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Introduktion till digitala spel, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge studenten en introduktion till de färdigheter som är centrala för en digital spelproducent som arbetar i kreativa team. Detta tillsammans med en introduktion till huvudområdets arbetsmetodik, pedagogik och förhållningssätt syftar till att förbereda studenten för fortsatta studier inom programmet.

Läs all information om kursen 'Introduktion till digitala spel' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Introduktion till design och grafik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska få en grundläggande förståelse för design och grafik i spelproduktioner. Studenten ska även förstå samspelet mellan dessa.
Kursen syftar också till att ge studenten förståelse för sin och andras möjliga roller inom programmet och ämnet digitala spel, för att senare kunna göra ett välinformerat inriktningsval.

Läs all information om kursen 'Introduktion till design och grafik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Spelutveckling i 2D, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig en förmåga att strukturera problem och att använda objektorienterade programspråk för att bearbeta problemen. Kursen syftar även till att studenten ska skaffa sig förmåga att använda grundläggande syntax och programspråkskonstruktioner inom objektorienterad programmering. Dessa färdigheter ligger sedan till grund för fördjupningskurser inom programmering samt spelutveckling och för tillämpningar i andra kurser i utbildningen. I spelutveckling och mjukvaruutveckling är förståelse av objektorienterad programmering en förutsättning för framgångsrik design av spel och mjukvaror.

Läs all information om kursen 'Spelutveckling i 2D' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Spelgrafik i 3D, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig en förståelse för 3D-grafik och en förmåga att använda 3D-grafik vid skapandet av spel och applikationer. Kursen är en viktig förutsättning för att studenten ska kunna förstå hur valet av 3D-grafik påverkar utvecklingen av spel och applikationer.

Läs all information om kursen 'Spelgrafik i 3D' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad spelgrafik i 3D, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig en djupare förståelse för 3D-grafik samt hur avancerad 3D-grafik kan användas vid skapandet av spel och applikationer. Kursen är till för att studenten ska förstå hur tekniska begränsningar påverkar estetiken hos, och utvecklingen av, spel och applikationer.

Läs all information om kursen 'Tillämpad spelgrafik i 3D' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Spelutveckling i 3D, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper inom tekniker för spelutveckling i 3D. Kursen är en viktig utgångspunkt för studentens helhetsförståelse kring utvecklingen av spel och applikationer i 3D. Vidare är kursen även en viktig förutsättning för studentens förmåga att kommunicera tekniker och val inom spelutveckling i 3D med innehållsskapare från andra profilområden inom medieteknik.

Läs all information om kursen 'Spelutveckling i 3D' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Produktion i digitala medier 1, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att på en grundläggande nivå utveckla sin förmåga att gruppvis initiera, planera och genomföra en produktion inom digitala medier.

Läs all information om kursen 'Produktion i digitala medier 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Interaktion för medieteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Studenten skall skaffa sig grundläggande teoretiska kunskaper om interaktion i syfte för att kunna testa och utveckla kunskaperna genom medietekniska gestaltningar.

Läs all information om kursen 'Interaktion för medieteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Konceptutveckling för digitala medier, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att pröva sin kunskap på en specifik plats med specifika mottagare och deltagare. Detta för att träna sin förmåga att göra meningsfulla val i sin kommande profession och utveckla sin förmåga till handlingsberedskap.

Läs all information om kursen 'Konceptutveckling för digitala medier' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Berättande och narrativa strukturer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att öka studentens skriv- och läsförmåga inom digitala medier, för att kunna kritiskt granska mediala verk samt förmedla mening på en icke trivial nivå genom mediala verk.

Läs all information om kursen 'Berättande och narrativa strukturer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Visuell estetik och kulturstudier, 7,5 hp, grundnivå.
 
Studenten skall skaffa sig grundläggande kunskaper om visuell estetik och kulturstudier från historia till nutid. Syftet är att bredda förståelsen för visuella uttryck och deras ursprung för att kunna argumentera för de val som görs i gestaltande processer.

Läs all information om kursen 'Visuell estetik och kulturstudier' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Teknik och etik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens övergripande syfte är att utveckla komplexa förståelser och praktiker av medieteknik som verklighetsproducerande teknik. Kursen syftar till att förbereda för kommande praktik genom att stärka medvetenheten kring ansvarsfulla val i medietekniska produktionsprocesser.

Läs all information om kursen 'Teknik och etik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Gestaltande speldesign, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska använda spel som medel för kommunikation av idéer och tankar som inte vanligen används som grund för spelskapande. Därigenom ska studenten utmana de normer som råder inom digitala spel.

Läs all information om kursen 'Gestaltande speldesign' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Produktion i digitala medier 2, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att fördjupa sin förmåga att gruppvis initiera, planera och genomföra en produktion inom digitala medier.

Läs all information om kursen 'Produktion i digitala medier 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2015

Obligatoriska kurser

Teknovetenskaplig forskningsmetodik, 15 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska arbeta självständigt med att orientera sig inom teknovetenskapliga kunskapsteorier som är relevanta för huvudområdet och använda dessa som grund för en undersökande produktion. Detta för att kunna värdera sitt eget arbete i förhållande till både forskning och profession men även för att kunna undersöka mötet mellan teknovetenskap och medietekniska praktiker.

Läs all information om kursen 'Teknovetenskaplig forskningsmetodik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tematisk fördjupning i Medieteknik, 15 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska arbeta självständigt med att orientera sig inom teknovetenskapliga kunskapsteorier som är relevanta för huvudområdet och använda dessa som grund för en undersökande produktion. Detta för att kunna värdera sitt eget arbete i förhållande till både forskning och profession men även för att kunna undersöka mötet mellan teknovetenskap och medietekniska praktiker

Läs all information om kursen 'Tematisk fördjupning i Medieteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2016

Obligatoriska kurser

Kandidatarbete i Medieteknik, 30 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska fortsätta att utveckla sina teoretiska och praktiska kunskaper inom huvudområdet och fördjupa sig inom ett särskilt område inom ramen för en undersökande produktion i digitala medier. Kursen syftar vidare till att studenten ska utveckla förståelse för de aktuella forsknings- och professionsområdena och i hur relevanta forsknings- och professionsfrågor formuleras, problematiseras och behandlas med hjälp av teorier och metoder som är relevanta för huvudområdet. Slutligen avser kursen att studenten ska utveckla sin förmåga att värdera sina resultat och diskutera dem i tal och skrift samt att presentera dem för olika målgrupper.

Läs all information om kursen 'Kandidatarbete i Medieteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett kandidatarbete i form av en produktion motsvarande 30 hp varav 4,5 hp är en slutreflektion av produktionen.

Internationellt innehåll

Studenter på programmet uppmuntras att studera 1 termin utomlands. Ett bra tillfälle för detta är under höstterminen under det tredje året. Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från digitala spel kan bl.a. arbeta som programmerare, designer, grafiker eller entreprenör inom upplevelseindustrin. Med dina breda kunskaper och erfarenheter av teamarbete, produktioner och projekt kommer du också att göra dig åtråvärd inom flertalet andra områden. Du kan också använda din kompetens för att starta företag, efter eller till och med under utbildningens gång.

Som specialist på digital spelutveckling kan du bli oerhört eftertraktad på arbetsmarknaden.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på avancerad nivå inom huvudområdet medieteknik.

På BTH finns följande program på avancerad nivå som är öppna för studenter med examen från detta program: Magisterprogram i Informatik 60 hp, Masterprogram i Informatik 120 hp och Masterprogram i Innovation, entreprenörskap och affärsutveckling 120 hp

Programråd

Programråden består av respektive huvudområdesföreträdare, studierektor, programansvarig/a (alternerande ordförande och sammankallande/läsår), studerandeadministratör (sekreterare), studentrepresentanter.
Programråden sammanträder minst tre gånger per termin. Vid ett möte per termin ska även extern representant och alumni kallas.

Kontaktperson för programrådet är: Peter Giger (peter.giger@bth.se)

Anmälan

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

32

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Medieteknik

Motsvarande benämning på engelska är Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Media Technology

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet utvärderas årligen av studenterna. Studenternas synpunkter på programmet används ska förbättra moment i programmet. Justering av utbildningsplan görs i stort sett varje år.

Nya kurser läggs till och gamla kurser ändras eller ersätts.

Alumni

Tidigare studenter arbetar nu bl.a. som: designers, leveldesigners, grafiker, programmerare och producenter på svenska spelutvecklingsföretag. En del av våra tidigare studenter arbetar även på mer traditionella mjukvaruutvecklingsföretag och en del arbetar på konsultföretag med olika former av mjukvaruutveckling.

Utöver dessa så har många tidigare studenter startat egna spelföretag som fokuserar på småskalig spelutveckling.

Anmälan

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

32

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela