Kommunikationsdesign och lärande

180 högskolepoäng (start ht-13)
Detta programtillfälle startar ej höstterminen 2013!
Det som efterfrågas i dag och i framtiden är designers som har kunskap om hur digital teknik kan användas kreativt och innovativt i ett nätbaserat samhälle. Kommunikationsdesign och lärande är programmet för dig som lockas av att kunna designa effektiva och nyskapande kommunikationsmöjligheter.

Översikt

Profil - innehåll

Programmet innehållet kurser i medieteknik, pedagogik, datavetenskap och svenska.

De medietekniska delarna handlar om att skapa kommunikativa och användarvänliga produkter och tjänster för webb och mobila enheter. Medieteknik handlar också om designteoretiska perspektiv och designmetoder. Inom medieteknik utvecklas förståelsen för hur mediet (ljud, bild, film, mm) bidrar till att stärka upplevelsen i kommunikationen. Medietekniken bidrar med mångårig erfarenhet av skarpa projekt samt tillgång till branschnätverk inom digitala medier.

Den pedagogiska delen omfattar kommunikation och lärande i nätverkssamhället. Den handlar också om pedagogikens funktion i arbetsliv samt villkoren för ungdomars och vuxnas kunskapsutveckling. Denna del av programmet innehåller innovativ pedagogik, lärandedesign, multimodal kommunikation, kompetens och utvecklingsbarhet.

Den datavetenskapliga delen av programmet omfattar objektorienterad programmering med fokus på interaktiva system och appar. Vidare ingår grunder i databasteknik och i att utveckla mjukvara i projektform. Dessa färdigheter kommer väl till pass i tredje årets projekt, i vilket större uppgifter ska lösas i samverkan med externa kunder.

Den språkvetenskapliga delen omfattar olika inriktningar inom textforskning, kommunikationsteori, muntlig och skriftlig kommunikation i teori och praktik. Fokus ligger på att kunna formge texter (i en utökad betydelse) som lever upp till krav på funktion och tillgänglighet. Utbildningsprogrammet tar även upp kommunikationens historia och hur olika medier kan samverka.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Medieteknik

Motsvarande benämning på engelska är
Bachelor of Science.
Main field of study: Media Technology

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Huvudområde

Medieteknik

Programansvarig

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs grundläggande behörighet

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.
Betygsbaserade grupper

BI Sökande med betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning samt sökande med betyg från utländsk/internationell utbildning (grupp I)

BII Sökande med betyg från gymnasiebetyg i kombination med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där samt sökande med betyg från utländsk/internationell utbildning (grupp II)

BF Sökande med studieomdöme från folkhögskola (grupp III)

Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande. Därefter ska, i ett andra steg, antalet platser i grupp II reduceras med en tredjedel. Denna tredjedel ska tillföras grupp I.


Högskoleprovsbaserade grupper

HP Högskoleprov

Övriga sökande

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Huvudområde

Medieteknik

Programansvarig

Lärandemål

Profil - innehåll

Programmet innehållet kurser i medieteknik, pedagogik, datavetenskap och svenska.

De medietekniska delarna handlar om att skapa kommunikativa och användarvänliga produkter och tjänster för webb och mobila enheter. Medieteknik handlar också om designteoretiska perspektiv och designmetoder. Inom medieteknik utvecklas förståelsen för hur mediet (ljud, bild, film, mm) bidrar till att stärka upplevelsen i kommunikationen. Medietekniken bidrar med mångårig erfarenhet av skarpa projekt samt tillgång till branschnätverk inom digitala medier.

Den pedagogiska delen omfattar kommunikation och lärande i nätverkssamhället. Den handlar också om pedagogikens funktion i arbetsliv samt villkoren för ungdomars och vuxnas kunskapsutveckling. Denna del av programmet innehåller innovativ pedagogik, lärandedesign, multimodal kommunikation, kompetens och utvecklingsbarhet.

Den datavetenskapliga delen av programmet omfattar objektorienterad programmering med fokus på interaktiva system och appar. Vidare ingår grunder i databasteknik och i att utveckla mjukvara i projektform. Dessa färdigheter kommer väl till pass i tredje årets projekt, i vilket större uppgifter ska lösas i samverkan med externa kunder.

Den språkvetenskapliga delen omfattar olika inriktningar inom textforskning, kommunikationsteori, muntlig och skriftlig kommunikation i teori och praktik. Fokus ligger på att kunna formge texter (i en utökad betydelse) som lever upp till krav på funktion och tillgänglighet. Utbildningsprogrammet tar även upp kommunikationens historia och hur olika medier kan samverka.

Lärandemål

Efter genomförd utbildning skall studenten
  • ha kunskaper i designteoretiska perspektiv och designmetoder
  • ha färdigheter i programmering för att kunna skapa interaktiva applikationer
  • ha förmåga att kunna skapa kommunikativa, interaktiva och pedagogiska produkter och tjänster
  • ha kunskaper om och förståelse för människans lärande och utveckling i olika sammanhang ur pedagogiskt perspektiv
  • ha teoretiska och praktiska kunskaper om språkets betydelse i olika kommunikativa sammanhang
  • ha utvecklat självständighet och samarbetsförmåga med fokus på att kunna kommunicera, balansera och förverkliga idéer i produktiv samverkan

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Huvudområde

Medieteknik

Programansvarig

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Programmet inleds första året med grundläggande kurser i medieteknik, pedagogik, datateknik och svenska. Huvudsaklig fokus i dessa kurser läggs på kommunikationsdesign. Detta följs av kurser i kommunikationsteori och lärande under tredje terminen. Därefter genomför du under termin fyra ett projektarbete i kommunikationsdesign.

Efter dessa inledande120 hp påbörjas fördjupningsstudier i kommunikationsdesign och du har då även tillfälle att välja att läsa dessa utomlands under en termin.

Under sista terminen genomför du en kurs i forskningsmetodologi och därefter ett examensarbete om 20 hp i området medieteknik.

Programmets kurser är obligatoriska förutom termin 5 där du kan välja att studera kommunikationsdesign vid ett utländskt universitet.

Programmet ges på helfart. Varje termin är på 30 högskolepoäng (hp).

Programmet erbjuds som campusförlagd utbildning.

Tillämpad informationsteknik integreras i utbildningens alla delar.

Undervisningen bedrivs på dagtid.


Inga kurser ännu kopplade till detta tillfälle.

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett examensarbete i form av en kandidatuppsats i medieteknik motsvarande 20 hp.

Internationellt innehåll

Studenter på programmet uppmuntras att studera en termin utomlands. Ett bra tillfälle för detta är att välja kurser i kommunikationsdesign vid utländskt universitet under det tredje året. Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Kommunikationsdesign och lärande är programmet för dig som vill arbeta med design och utveckling av digitala tjänster och produkter för lärande. Till exempel kan du arbeta som applikationsdesigner, webbstrateg, utvecklare av digitala läromedel och teknikkommunikatör både inom privat och inom offentlig sektor.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan söka vidare utbildning på avancerad nivå inom huvudområdet medieteknik.

Programråd

Programråden består av respektive huvudområdesföreträdare, studierektor, programansvarig/a (alternerande ordförande och sammankallande/läsår), studerandeadministratör (sekreterare), studentrepresentanter. Programråden sammanträder minst tre gånger per termin. Vid ett möte per termin ska även extern representant och alumni kallas.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Huvudområde

Medieteknik

Programansvarig

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Medieteknik

Motsvarande benämning på engelska är
Bachelor of Science.
Main field of study: Media Technology

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet kommer att årligen utvärderas av studenterna.
Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Alumni

Programmet är nytt och har därför inga alumni ännu.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Huvudområde

Medieteknik

Programansvarig

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela