Webbutveckling

180 högskolepoäng (start ht-11)
Webben har förvandlats till en gigantisk scen för nödvändig och passionerad utveckling. Webbutveckling utforskar och utvecklar applikationer och tjänster som är sammankopplade och kan nås via datorer, tablets och smartphones.

Översikt

Profil - innehåll

Programmet Webbutveckling är inriktat på digital infrastruktur för medieproduktion. Webben befinner sig i en starkt expansiv utvecklingsfas, kontrollen över webben har flyttats från experterna till användarna, till communities, bloggare, filmare, ljud- och musikproducenter.

Nu är det många som utvecklar system, form och innehåll för att kommunicera med många. Producent och konsument ryms ofta inom samma individ. En professionsutbildning i webbutveckling innehåller därför bla dessa utmaningar:
 • att arbeta med utveckling av koncept, teknik, form, innehåll för webbapplikationer
 • att utveckla förutsättningarna för uppkopplade medier, för många medieformer
 • att utveckla tjänster som är sammankopplade med varandra och som kan nås av många genom datorer, mobiler, hemmabio med flera distributionsformer
 • att utveckla den mest framtidsinriktade webben som kombinerar interaktivitet, öppenhet, säkerhet och nytta. Det handlar lika mycket om att utveckla idéer som att utveckla nya applikationer i hantverks- och produktionskurser.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Medieteknik

Motsvarande benämning på engelska är
Bachelor of Science.
Main field of study: Media Technology

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

20

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt områdesbehörighet 7: Matematik B.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt: Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:
BG - jämförelsetal i 20-skalan Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme. Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:

HP - högskoleprov I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:
Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

20

Lärandemål

Profil - innehåll

Programmet Webbutveckling är inriktat på digital infrastruktur för medieproduktion. Webben befinner sig i en starkt expansiv utvecklingsfas, kontrollen över webben har flyttats från experterna till användarna, till communities, bloggare, filmare, ljud- och musikproducenter.

Nu är det många som utvecklar system, form och innehåll för att kommunicera med många. Producent och konsument ryms ofta inom samma individ. En professionsutbildning i webbutveckling innehåller därför bla dessa utmaningar:
 • att arbeta med utveckling av koncept, teknik, form, innehåll för webbapplikationer
 • att utveckla förutsättningarna för uppkopplade medier, för många medieformer
 • att utveckla tjänster som är sammankopplade med varandra och som kan nås av många genom datorer, mobiler, hemmabio med flera distributionsformer
 • att utveckla den mest framtidsinriktade webben som kombinerar interaktivitet, öppenhet, säkerhet och nytta. Det handlar lika mycket om att utveckla idéer som att utveckla nya applikationer i hantverks- och produktionskurser.

Lärandemål

 • ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt mottagare.
 • med sina kunskaper och färdigheter kunna utmana den digitala medieteknikens och estetikens gränser genom innehållet i produktionerna.
 • behärska att kommunicera, balansera och förverkliga idéer inom en arbetsgrupp och skapa en produktiv samverkan
 • kunna reflektera över sin egen professionella roll som digital medietekniker vad gäller idé- och teamarbete samt mottagarperspektiv.
 • behärska tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för digital infrastruktur.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

20

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Den första terminen inleds med en profilkurs för att ge programidentitet. Därefter genomförs höstens kurser tillsammans med övriga utbildningar inom utbildningsämnet medieteknik både för att ge synergieffekter för studenterna och för att de ska kunna utveckla gemensamma kunskapsområden.

Andra terminen börjar kurserna i specifika professionskunskaper, Grunder i visuell form och Digital infrastruktur.
Det andra året inleds tillsammans med studenterna från övriga utbildningar inom utbildningsämnet medieteknik i en casekurs, för att utveckla generella professionskunskaper. Därefter genomförs fördjupning i specifika professionskunskaper, i digital infrastruktur. Andra året avslutas med en större och sammanfattande produktionskurs, som förenar generella och specifika professionskunskaper.

Tredje året får studenterna möjlighet att fördjupa sig inom de specifika professionskunskaperna som de finner mest intressant inför kandidatarbetet. Tillsammans med handledare utformar de kurser med för tillfället mest relevant innehåll, i digital infrastruktur för medieproduktion.
Vårterminen i årskurs 3 ägnas åt kandidatarbetet.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2011

Obligatoriska kurser

Introduktion till Webbutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en introduktion till digital medieteknik, arbetsmetodik, pedagogik och förhållningssätt enligt utbildningsprogrammets värdegrund och särart.

Läs all information om kursen 'Introduktion till Webbutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Agil och dynamisk scripting 1, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens ger förståelse i hantverket webbutveckling, arbetsmetodik, pedagogik och förhållningssätt. Kursens syfte är att ge en grundförståelse för hur ett dynamiskt programmeringsspråk är uppbyggt och dess implementering i digitala interaktiva medier

Läs all information om kursen 'Agil och dynamisk scripting 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Agil och dynamisk scripting 2, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens ger förståelse i hantverket webbutveckling, arbetsmetodik, pedagogik och förhållningssätt.
Kursens syfte är att ge en grundförståelse för hur ett dynamiskt programmeringsspråk är uppbyggt och dess implementering i digitala interaktiva medier.

Läs all information om kursen 'Agil och dynamisk scripting 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Webbproduktion, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande färdigheter i teknik och form för att kunna skapa och publicera webbaserade produktioner.

Läs all information om kursen 'Webbproduktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2012

Obligatoriska kurser

Visuell form och retorik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen är en introduktionskurs i visuell form och retorik. Studenten ska ges grundläggande färdigheter inom visuell retorik samt en grundläggande orientering i historiska och kulturella dimensioner av visuell form och design. Syftet är att sedan kunna tillämpa dessa färdigheter i digitala medieproduktioner.

Läs all information om kursen 'Visuell form och retorik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Avancerad webbproduktion, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenterna ska ha grundläggande färdigheter i digital infrastruktur.

Läs all information om kursen 'Avancerad webbproduktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Produktion i digitala medier 1, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att på en grundläggande nivå utveckla sin förmåga att gruppvis initiera, planera och genomföra en produktion inom digitala medier.

Läs all information om kursen 'Produktion i digitala medier 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Användbarhet för webben, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande färdigheter i teknik och form för att kunna skapa och publicera webbaserade produktioner med god användbarhet.

Läs all information om kursen 'Användbarhet för webben' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Flash, Flex och ActionScript för WU och DS, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen ger en introduktion till RIA (Rich Internet Applications) för användning i produktioner inom Medieteknik.

Läs all information om kursen 'Flash, Flex och ActionScript för WU och DS' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Case för digitala medier, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenterna ska ha
grundläggande färdigheter i:
 • Idé- och konceptarbete i team som består av olika kompetenser.
 • Presentera och kommunicera (pitcha) koncept för externa partners.


Läs all information om kursen 'Case för digitala medier' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Fördjupning i webbteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet är att studenterna ska få fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i webbteknik med fokus på webb baserade applikationer – dynamiska webbapplikationer.

Läs all information om kursen 'Fördjupning i webbteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Webbaserade plattformar och koncept, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet är att studenterna ska få fördjupade teoriska och praktiska kunskaper i skalbara webbaserade applikationer. Användning av gällande och kommande koncept, toolkits, tekniker, ramverk och verktyg är fokus i kursen.

Läs all information om kursen 'Webbaserade plattformar och koncept' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Hybrida webbproduktioner, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet är att studenterna ska få kunskaper i .NET-ramverket och språket C# – teori och praktik.
Studenterna fördjupar sina kunskaper inom objektorienterad programmering för webbaserade sammanhang.

Läs all information om kursen 'Hybrida webbproduktioner' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Projekt i webbutveckling, 15 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge fördjupning i hantverket digital infrastruktur, arbetsmetodik, pedagogik och förhållningssätt.

Läs all information om kursen 'Projekt i webbutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Produktion i digitala medier 2, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att fördjupa sin förmåga att gruppvis initiera, planera och genomföra en produktion inom digitala medier.

Läs all information om kursen 'Produktion i digitala medier 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Valbara kurser

Tematisk fördjupning i medieteknik 1, 30 hp, grundnivå.
 
Kursen ska ge fördjupade färdigheter i specifika professionskunskaper. Kunskapsområde väljs individuellt av varje student, i samverkan med handledare.

Läs all information om kursen 'Tematisk fördjupning i medieteknik 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tematisk fördjupning i medieteknik 2, 22,5 hp, grundnivå.
 
Kursen ska ge fördjupade färdigheter i specifika professionskunskaper. Kunskapsområde väljs individuellt av varje student, i samverkan med handledare.

Läs all information om kursen 'Tematisk fördjupning i medieteknik 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tematisk fördjupning i medieteknik 3, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen ska ge fördjupade färdigheter i specifika professionskunskaper. Kunskapsområde väljs individuellt av varje student, i samverkan med handledare.

Läs all information om kursen 'Tematisk fördjupning i medieteknik 3' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tematisk fördjupning i medieteknik 4, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen ska ge fördjupade färdigheter i specifika professionskunskaper. Kunskapsområde väljs individuellt av varje student, i samverkan med handledare.

Läs all information om kursen 'Tematisk fördjupning i medieteknik 4' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Kandidatarbete i Medieteknik, 30 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska fortsätta att utveckla sina teoretiska och praktiska kunskaper inom huvudområdet och fördjupa sig inom ett särskilt område inom ramen för en undersökande produktion i digitala medier. Kursen syftar vidare till att studenten ska utveckla förståelse för de aktuella forsknings- och professionsområdena och i hur relevanta forsknings- och professionsfrågor formuleras, problematiseras och behandlas med hjälp av teorier och metoder som är relevanta för huvudområdet. Slutligen avser kursen att studenten ska utveckla sin förmåga att värdera sina resultat och diskutera dem i tal och skrift samt att presentera dem för olika målgrupper.

Läs all information om kursen 'Kandidatarbete i Medieteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett kandidatarbete i form av en produktion motsvarande 30 hp varav 4,5 hp är en slutreflektion av produktionen.

Internationellt innehåll

Studenter på programmet uppmuntras att studera 1 termin utomlands. Ett bra tillfälle för detta är under höstterminen under det tredje året. Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från programmet har en bred utgångspunkt och möjlighet att specialisera sig inom alla av webbutvecklingens delområden.

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta med grundläggande webbutveckling i PHP, Java, Pearl eller Visual Studio. En arbetsform som blir allt vanligare är att arbeta med att skapa CMS-gränssnitt i PHP, CSS och HTML. Exempel på CMS (Content Management System) är Wordpress, Drupal, Joomla och Expression Engine.

För alla som startar en utbildning nu är det en fantastisk möjlighet att komma in från början i den kommande webbstandarden HTML 5 och skapa interaktiva gränssnitt vilket kommer att bli en viktig del i arbetsmarknaden de kommande åren.

Programmet ger möjlighet för studenten att inrikta sig mot specialiserade kunskaper såväl som generella och breda kunskaper. Detta innebär att en student med examen från programmet passar både som egenföretagare och att arbeta inom företag av alla storlekar.

Team-arbete är en viktig del i utbildningen. Det ger en utmärkt grund för olika positioner och nivåer i team och projekt kopplade till jobb inom området webbutveckling

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på avancerad nivå inom huvudområdet medieteknik.

På BTH finns följande program på avancerad nivå som är öppna för studenter med examen från detta program: Magisterprogram i Informatik 60 hp, Masterprogram i Informatik 120 hp och Masterprogram i Innovation, entreprenörskap och affärsutveckling 120 hp

Programråd

Programråden består av respektive huvudområdesföreträdare, studierektor, programansvarig/a (alternerande ordförande och sammankallande/läsår), studerandeadministratör (sekreterare), studentrepresentanter.
Programråden sammanträder minst tre gånger per termin. Vid ett möte per termin ska även extern representant och alumni kallas.

Kontaktperson för programrådet är: Peter Giger

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

20

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Medieteknik

Motsvarande benämning på engelska är
Bachelor of Science.
Main field of study: Media Technology

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet kommer fr.o.m. 2010 att årligen utvärderas av studenterna.
Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Alumni

Tidigare studenter arbetar nu bl.a. som programmerare, webbdesigners, projektledare och konsulter inom olika former av mjukvarutveckling, på de flesta utvecklingsplatformarna och ramverken. Flertalet arbetar i Sverige, men många arbetar utomlands.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

20

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela