Webbutveckling

180 högskolepoäng (start ht-13)
Webben har förvandlats till en gigantisk scen för nödvändig och passionerad utveckling. Webbutveckling utforskar och utvecklar applikationer och tjänster som är sammankopplade och kan nås via datorer, tablets och smartphones.

Översikt

Profil - innehåll

Programmet Webbutveckling är inriktat på digital infrastruktur för medieproduktion. Webben befinner sig i en starkt expansiv utvecklingsfas, kontrollen över webben har flyttats från experterna till användarna, till communities, bloggare, filmare, ljud- och musikproducenter.

Nu är det många som utvecklar system, form och innehåll för att kommunicera med många. Producent och konsument ryms ofta inom samma individ. En professionsutbildning i webbutveckling innehåller därför bla dessa utmaningar:
 • att arbeta med utveckling av koncept, teknik, form, innehåll för webbapplikationer
 • att utveckla förutsättningarna för uppkopplade medier, för många medieformer
 • att utveckla tjänster som är sammankopplade med varandra och som kan nås av många genom datorer, mobiler, hemmabio med flera distributionsformer
 • att utveckla den mest framtidsinriktade webben som kombinerar interaktivitet, öppenhet, säkerhet och nytta. Det handlar lika mycket om att utveckla idéer som att utveckla nya applikationer i hantverks- och produktionskurser.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Medieteknik

Motsvarande benämning på engelska är Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Media Technology

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Antagning

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 7: Matematik B (Fysik A krävs ej)
eller
Områdesbehörighet A7: Matematik 2a alt 2b alt 2c (Fysik 1b1 alt 1a krävs ej)

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.
Betygsbaserade grupper

BI Sökande med betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning samt sökande med betyg från utländsk/internationell utbildning (grupp I)

BII Sökande med betyg från gymnasiebetyg i kombination med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där samt sökande med betyg från utländsk/internationell utbildning (grupp II)

BF Sökande med studieomdöme från folkhögskola (grupp III)

Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande. Därefter ska, i ett andra steg, antalet platser i grupp II reduceras med en tredjedel. Denna tredjedel ska tillföras grupp I.


Högskoleprovsbaserade grupper

HP Högskoleprov

Övriga sökande

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska högst 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och minst 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för flera urvalsgrupper ska ingå i samtliga.

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Lärandemål

Profil - innehåll

Programmet Webbutveckling är inriktat på digital infrastruktur för medieproduktion. Webben befinner sig i en starkt expansiv utvecklingsfas, kontrollen över webben har flyttats från experterna till användarna, till communities, bloggare, filmare, ljud- och musikproducenter.

Nu är det många som utvecklar system, form och innehåll för att kommunicera med många. Producent och konsument ryms ofta inom samma individ. En professionsutbildning i webbutveckling innehåller därför bla dessa utmaningar:
 • att arbeta med utveckling av koncept, teknik, form, innehåll för webbapplikationer
 • att utveckla förutsättningarna för uppkopplade medier, för många medieformer
 • att utveckla tjänster som är sammankopplade med varandra och som kan nås av många genom datorer, mobiler, hemmabio med flera distributionsformer
 • att utveckla den mest framtidsinriktade webben som kombinerar interaktivitet, öppenhet, säkerhet och nytta. Det handlar lika mycket om att utveckla idéer som att utveckla nya applikationer i hantverks- och produktionskurser.

Lärandemål

 • ge uttryck och form (tekniskt och estetiskt) till ett kunskapsinnehåll för att så starkt som möjligt fånga och vidmakthålla ett intresse hos en tänkt mottagare.
 • med sina kunskaper och färdigheter kunna utmana den digitala medieteknikens och estetikens gränser genom innehållet i produktionerna.
 • behärska att kommunicera, balansera och förverkliga idéer inom en arbetsgrupp och skapa en produktiv samverkan
 • kunna reflektera över sin egen professionella roll som digital medietekniker vad gäller idé- och teamarbete samt mottagarperspektiv.
 • behärska tekniska, estetiska och kommunikativa aspekter inom ramen för digital infrastruktur.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Den första terminen inleds med en profilkurs för att ge programidentitet. Därefter fortsätter terminen med grundläggande programmeringskurser inom området.

Andra terminen börjar kurserna i specifika professionskunskaper, Grunder i visuell form och Digital infrastruktur.
Det andra året inleds tillsammans med studenterna från övriga utbildningar inom utbildningsämnet medieteknik i en casekurs, för att utveckla generella professionskunskaper. Därefter genomförs fördjupning i specifika professionskunskaper, i digital infrastruktur. Andra året avslutas med en större och sammanfattande produktionskurs, som förenar generella och specifika professionskunskaper.

Tredje året får studenterna möjlighet att fördjupa sig inom de specifika professionskunskaperna som de finner mest intressant inför kandidatarbetet. Tillsammans med handledare utformar de kurser med för tillfället mest relevant innehåll, i digital infrastruktur för medieproduktion.
Vårterminen i årskurs 3 ägnas åt kandidatarbetet.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Introduktion till Webbutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en introduktion till kunskap som är central för en webbutvecklare som arbetar i kreativa team. Detta tillsammans med en introduktion till huvudområdets arbetsmetodik, pedagogik och förhållningssätt syftar till att förbereda studenten för fortsatta studier inom programmet.

Läs all information om kursen 'Introduktion till Webbutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Agil och dynamisk scripting 1, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens ger förståelse i hantverket webbutveckling, arbetsmetodik, pedagogik och förhållningssätt. Kursens syfte är att ge en grundförståelse för hur ett dynamiskt programmeringsspråk är uppbyggt och dess implementering i digitala interaktiva medier

Läs all information om kursen 'Agil och dynamisk scripting 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Agil och dynamisk scripting 2, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens ger förståelse i hantverket webbutveckling, arbetsmetodik, pedagogik och förhållningssätt.
Kursens syfte är att ge en grundförståelse för hur ett dynamiskt programmeringsspråk är uppbyggt och dess implementering i digitala interaktiva medier.

Läs all information om kursen 'Agil och dynamisk scripting 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Webbproduktion, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter i att skapa webbproduktioner - detta i form av dynamiska webbproduktioner där databashantering och webbprogrammering ingår. Kursen ligger till grund för att gå vidare med avancerade och specialiserade ämnen och teknologier inom just webbutveckling.

Läs all information om kursen 'Webbproduktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Avancerad webbproduktion, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet är att studenterna ska vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter i att skapa strukturerade, robusta och dynamiska webbproduktioner. I webbutvecklings-branschen används ramverk och design patterns och kursen syftar till att ge en introduktion till detta.

Läs all information om kursen 'Avancerad webbproduktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Projekt i Webbutveckling 1, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att skapa en medvetenhet kring val och beslut som görs i team i en produktion. Detta innefattar val och beslut av projektmetoder, webtekniker och roller och vilken inverkan de har på produktionen.

Läs all information om kursen 'Projekt i Webbutveckling 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Användbarhet för webben, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande färdigheter i teknik och form för att kunna skapa och publicera webbaserade produktioner med god användbarhet.

Läs all information om kursen 'Användbarhet för webben' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Produktion i digitala medier 1, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att på en grundläggande nivå utveckla sin förmåga att gruppvis initiera, planera och genomföra en produktion inom digitala medier.

Läs all information om kursen 'Produktion i digitala medier 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Interaktion för medieteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Studenten skall skaffa sig grundläggande teoretiska kunskaper om interaktion i syfte för att kunna testa och utveckla kunskaperna genom medietekniska gestaltningar.

Läs all information om kursen 'Interaktion för medieteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Konceptutveckling för digitala medier, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att pröva sin kunskap på en specifik plats med specifika mottagare och deltagare. Detta för att träna sin förmåga att göra meningsfulla val i sin kommande profession och utveckla sin förmåga till handlingsberedskap.

Läs all information om kursen 'Konceptutveckling för digitala medier' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Back-end teknologier, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att introducera studenten till praktiska och teoretiska kunskaper i revisionshanteringsmjukvara och serverhantering för utveckling, drift och underhåll av webbapplikationer.
Hantering av webbservermjukvaror och serveroperativsystem ger studenten en förståelse och kunskap om webbapplikationers möjligheter och begränsningar beroende på miljön de körs i. Att kunna hantera revisionsmjukvara utökar de tekniska möjligheterna att jobba i team i en webbproduktion.

Läs all information om kursen 'Back-end teknologier' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Webbaserade plattformar och koncept, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sina kunskaper i konstruktion av webbapplikationer med fokus på tillämpning i specialiserade ramverk, tekniker och koncept. Detta som en teknisk grund för att kunna genomföra medietekniska produktioner utifrån en idé.

Läs all information om kursen 'Webbaserade plattformar och koncept' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Projekt i webbutveckling 2, 15 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge fördjupning i hantverket digital infrastruktur, arbetsmetodik, pedagogik och förhållningssätt.

Läs all information om kursen 'Projekt i webbutveckling 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Produktion i digitala medier 2, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att fördjupa sin förmåga att gruppvis initiera, planera och genomföra en produktion inom digitala medier.

Läs all information om kursen 'Produktion i digitala medier 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2015

Obligatoriska kurser

Teknovetenskaplig forskningsmetodik, 15 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska arbeta självständigt med att orientera sig inom teknovetenskapliga kunskapsteorier som är relevanta för huvudområdet och använda dessa som grund för en undersökande produktion. Detta för att kunna värdera sitt eget arbete i förhållande till både forskning och profession men även för att kunna undersöka mötet mellan teknovetenskap och medietekniska praktiker.

Läs all information om kursen 'Teknovetenskaplig forskningsmetodik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tematisk fördjupning i Medieteknik, 15 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska arbeta självständigt med att orientera sig inom teknovetenskapliga kunskapsteorier som är relevanta för huvudområdet och använda dessa som grund för en undersökande produktion. Detta för att kunna värdera sitt eget arbete i förhållande till både forskning och profession men även för att kunna undersöka mötet mellan teknovetenskap och medietekniska praktiker

Läs all information om kursen 'Tematisk fördjupning i Medieteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2016

Obligatoriska kurser

Kandidatarbete i Medieteknik, 30 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska fortsätta att utveckla sina teoretiska och praktiska kunskaper inom huvudområdet och fördjupa sig inom ett särskilt område inom ramen för en undersökande produktion i digitala medier. Kursen syftar vidare till att studenten ska utveckla förståelse för de aktuella forsknings- och professionsområdena och i hur relevanta forsknings- och professionsfrågor formuleras, problematiseras och behandlas med hjälp av teorier och metoder som är relevanta för huvudområdet. Slutligen avser kursen att studenten ska utveckla sin förmåga att värdera sina resultat och diskutera dem i tal och skrift samt att presentera dem för olika målgrupper.

Läs all information om kursen 'Kandidatarbete i Medieteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett kandidatarbete i form av en undersökande produktion motsvarande 30 hp varav 4,5 hp är en slutreflektion av produktionen.

Internationellt innehåll

Studenter på programmet uppmuntras att studera 1 termin utomlands. Ett bra tillfälle för detta är under höstterminen under det tredje året. Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från programmet har en bred utgångspunkt och möjlighet att specialisera sig inom alla av webbutvecklingens delområden.

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta med grundläggande webbutveckling i PHP, Java, Javascript eller C#. En arbetsform som är vanlig är att arbeta med att skapa CMS-gränssnitt i PHP, CSS och HTML. Exempel på CMS (Content Management System) är Wordpress, Drupal, Joomla och Expression Engine.

För alla som startar en utbildning nu är det en fantastisk möjlighet att komma in från början i den kommande webbstandarden HTML 5 och skapa interaktiva gränssnitt vilket kommer att bli en viktig del i arbetsmarknaden de kommande åren.

Programmet ger möjlighet för studenten att inrikta sig mot specialiserade kunskaper såväl som generella och breda kunskaper. Detta innebär att en student med examen från programmet passar både som egenföretagare och att arbeta inom företag av alla storlekar.

Team-arbete är en viktig del i utbildningen. Det ger en utmärkt grund för olika positioner och nivåer i team och projekt kopplade till jobb inom området webbutveckling

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på avancerad nivå inom huvudområdet medieteknik.

På BTH finns följande program på avancerad nivå som är öppna för studenter med examen från detta program: Magisterprogram i Informatik 60 hp, Masterprogram i Informatik 120 hp och Masterprogram i Innovation, entreprenörskap och affärsutveckling 120 hp

Programråd

Programråden består av respektive huvudområdesföreträdare, studierektor, programansvarig/a (alternerande ordförande och sammankallande/läsår), studerandeadministratör (sekreterare), studentrepresentanter.
Programråden sammanträder minst tre gånger per termin. Vid ett möte per termin ska även extern representant och alumni kallas.

Kontaktperson för programrådet är: Peter Giger

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Medieteknik

Motsvarande benämning på engelska är Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Media Technology

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet utvärderas årligen av studenterna. Studenternas synpunkter på programmet används ska förbättra moment i programmet. Justering av utbildningsplan görs i stort sett varje år.

Nya kurser läggs till och gamla kurser ändras eller ersätts.

Alumni

Tidigare studenter arbetar nu bl.a. som programmerare, webbdesigners, projektledare och konsulter inom olika former av mjukvarutveckling, på de flesta utvecklingsplatformarna och ramverken. Flertalet arbetar i Sverige, men många arbetar utomlands.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlshamn

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela