Civilingenjör i maskinteknik

300 högskolepoäng (start ht-10)

Översikt

Profil - innehåll

Examen

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2010 vecka 36 till
2015 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

45

Antagning

Förkunskapskrav

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2010 vecka 36 till
2015 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

45

Lärandemål

Profil - innehåll

Lärandemål

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2010 vecka 36 till
2015 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

45

Upplägg

Upplägg av utbildningenOBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2010

Obligatoriska kurser

CAD/Ritteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skaffar sig studenten kunskaper om hur moderna system för konstruktionsarbete och produktutveckling används, framförallt vid skapande av solida modeller och sammanställningar därav. I kursen skaffar sig studenterna även grundläggande kunskaper inom ritteknik och standard rörande detta område.

Läs all information om kursen 'CAD/Ritteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Linjär algebra, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenten inhämta de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska utbildningsprogram.

Läs all information om kursen 'Linjär algebra' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Analys, 15 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 7,5 hp

Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys och dess tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Analys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Maskinteknisk introduktionskurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig en inblick i vad som karaktäriserar ingenjörsarbete i praktiken. I kursen skall studenten även skaffa sig översiktlig kunskap om praktiskt maskinarbete och om vad en normal verkstadsmiljö innehåller i form av maskiner och utrustning. Kursen syftar också till att göra studenten så förtrogen med avdelningens maskiner och verktyg så att studenten sedan självständigt kan bedriva eget arbete i avdelningens lokaler på ett säkert sätt.

Läs all information om kursen 'Maskinteknisk introduktionskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2011

Obligatoriska kurser

Mekanik grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet är att studenterna ska utveckla förståelse för mekanik (statik och partikeldynamik) och dess centrala roll som grundläggande ingenjörsämne, samt uppöva förmågan att utföra beräkningar inom området. Dessa kunskaper behövs sedan i de fortsatta tekniska tillämningskurserna.

Läs all information om kursen 'Mekanik grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknisk Kommunikation, 7,5 hp, grundnivå.
 
Under kursen ska studenten utveckla sin medveten om vikten av effektiv kommunikation. I kursen tränar studenten den kommunikativa färdigheten både för de akademiska studierna och för den professionella yrkesrollen.

Läs all information om kursen 'Teknisk Kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillverkningsteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Tillverkningsteknik, som är ett mycket brett begrepp, koncentreras i kursen till den mekaniska verkstadsindustrins metoder. Syftet är att studenterna ska skaffa sig en tillverkningsteknisk allmänbildning som en maskiningenjör behöver för att på ett kostnadsmedvetet sätt delta i och styra produktutveckling.

Läs all information om kursen 'Tillverkningsteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2011

Obligatoriska kurser

Matematik, fortsättningskurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge grundläggande förståelse för matematisk analys i flera variabler. Innehållet har stor användning framför allt inom tekniska och naturvetenskapliga ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Matematik, fortsättningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Vågfysik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper om vågfysik samt en översiktlig förståelse för ämnets tillämpningsområden.

Läs all information om kursen 'Vågfysik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Industriell ekonomi, grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att de studerande ska få en introduktion till industriell ekonomi samt en uppfattning om hur dess delområden hänger samman.

Läs all information om kursen 'Industriell ekonomi, grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Miljöstrategi och hållbar utveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla sin förmåga till helhetssyn utifrån kretsloppsprincipen.
Kursen ska ge allmänna baskunskaper om hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Miljöstrategi och hållbar utveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2012

Obligatoriska kurser

Energiteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall utveckla förståelse för termodynamiken och dess ingenjörsmässiga tillämpningar, uppöva förmågan att utföra energitekniska beräkningar, samt tydliggöra ämnets centrala roll som belysande av hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Energiteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Hållfasthetslära grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att beskriva kroppars förmåga att bära mekaniska belastningar och träna studenten i att använda metoder för att bestämma uppträdande krafter, moment, spänningar och deformationer i vanligt förekommande fall.

Läs all information om kursen 'Hållfasthetslära grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Elteknik för ingenjörer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall få kunskaper om grundläggande elektriska begrepp, viss komponentkännedom, kunna utföra analys och mätningar av eltekniska och elektroniska kretsar och system.

Läs all information om kursen 'Elteknik för ingenjörer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Materiallära, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen ska ge en grundläggande förståelse för de mekanismer som styr ett materials mekaniska egenskaper. I kursen skaffar sig även studenten grundläggande kunskaper om olika typer av konstruktionsmaterial. Dessa kunskaper behövs sedan i de fortsatta tekniska tillämpningskurserna.

Läs all information om kursen 'Materiallära' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Hållfasthetslära fördjupning med FEM, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om samt uppöva förmågan för att lösa mer komplicerade hållfasthetsläraproblem med båda teoretiska metoder och med hjälp av finita elementsystem.

Läs all information om kursen 'Hållfasthetslära fördjupning med FEM' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Innovativ Produktutveckling, 15 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenten skaffa sig kunskaper och färdigheter avseende strategier, begrepp och metodik för produktutveckling och dess uppkomst samt planläggning från idéförslag till bruksaccepterad produkt. I fokus ligger innovativ produktframtagning, integrerad produktutveckling, miljöanpassad/hållbar produktutveckling, samt projektledning. Den studerande förväntas lära sig använda metoder och verktyg för att utveckla och analysera olika produktalternativ utifrån främst användarnas, miljöns och omgivningens krav.

Läs all information om kursen 'Innovativ Produktutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mekanik, fortsättningskurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet är att studenterna ska utveckla förståelse för stela kroppars dynamik och deras centrala roll inom mekaniken, samt uppöva förmågan att utföra beräkningar inom området. Dessa kunskaper behövs sedan i de tekniska tillämpningskurserna.

Läs all information om kursen 'Mekanik, fortsättningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Maskinelement, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen avser att bidra till att utveckla den studerandes förmåga att analysera maskinelement med avseende på dimensionering och optimering, samt uppöva förmågan att utföra större beräkningar. Några vanliga maskinelement genomgås i dessa syften.

Läs all information om kursen 'Maskinelement' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mekanik, fortsättningskurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet är att studenterna ska utveckla förståelse för stela kroppars dynamik och deras centrala roll inom mekaniken, samt uppöva förmågan att utföra beräkningar inom området. Dessa kunskaper behövs sedan i de tekniska tillämpningskurserna.

Läs all information om kursen 'Mekanik, fortsättningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknikhistoria och Samhällsutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att skapa förståelse för samspelet mellan teknisk/teknologisk utveckling och samhällsutveckling i ett historiskt perspektiv; att bibringa förståelse för interaktionen mellan tekniska, ekonomiska, sociala, ekologiska och politiska förändringar under olika historiska epoker och i olika regioner. Kursen avser också att problematisera teknisk utveckling i ett genusperspektiv samt att skapa förståelse för teknologisk och samhällelig utveckling och förändring i vår tid mot bakgrund av äldre tiders teknologiska och samhälleliga förhållanden.

Läs all information om kursen 'Teknikhistoria och Samhällsutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Dimensioneringsmetodik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge utökade kunskaper om samt uppöva förmågan för dimensionering av mekaniska komponenter eller strukturer med avseende på hållfasthet.

Läs all information om kursen 'Dimensioneringsmetodik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Innovationsprojekt – Implementering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen utgör andra delen av ett innovationsprojekt och har fokus på förverkligande/implementering av i föregående kurs framtaget koncept och konstruktionslösning. Studenten erhåller praktisk färdighet i att i grupp planera, implementera, följa upp och rapportera framtagningen av en ny produkt både med hjälp av kunnande inom ämnet maskinteknik och efter behov även i en ämnesgränsöverskridande samverkan med andra.

Läs all information om kursen 'Innovationsprojekt – Implementering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kvalitetsutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenten skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter om kvalitetsutveckling och ges en introduktion till modern syn på begreppet kvalitet.

Läs all information om kursen 'Kvalitetsutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Industriell Design, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet är att studenterna i sin framtida roll som konstruktörer/produktutvecklare skall ha förståelse för designens roll vid produktutveckling och det budskap som därmed förmedlas.

Läs all information om kursen 'Industriell Design' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mekaniska svängningar, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skaffar sig studenten utökade kunskaper om analytiska och experimentella metoder samt om datorsimuleringsverktyg för mekaniska struktursvängningar inkluderande praktiskt kunnande om vibrationsmätningar. Studenten bygger upp färdigheten att, på ett ingenjörsmässigt sätt, kunna hantera svängande system och vibrerande strukturer.

Läs all information om kursen 'Mekaniska svängningar' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Inriktning: Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1)

Obligatoriska kurser

Kreativitet för produkt- och tjänsteutveckling, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att studenterna ska få en fördjupad förståelse och praktisk erfarenhet av kreativa konceptuella utvecklingsmetoder i början av produktutvecklingsprocessen. Det är en introduktion i metoder som hjälper studenten att överväga och förutse människans behov genom metoder som underlättar identifiering av användarbehov, generera och testa konceptuella idéer. Förutom inlärning om och praktiserande av metoderna, kommer studenterna att tillägna sig grundläggande kunskaper om hur kreativitet hanteras i organisationer och hur kreativitet-sessioner planeras.

Läs all information om kursen 'Kreativitet för produkt- och tjänsteutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematisk statistik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skall skaffa sig kunskaper i såväl sannolikhetsteori som statistisk teori och metodik. Tonvikten ligger på sannolikhetsteori och stokastiska processer med tekniska tillämpningar som grund för fortsatta studier i telekommunikation, signalbehandling, maskinteknik med mera.

Läs all information om kursen 'Matematisk statistik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknik för ett hållbart samhälle, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att belysa teknikens möjligheter och begränsningar för att stödja utvecklingen till ett hållbart samhälle.

Läs all information om kursen 'Teknik för ett hållbart samhälle' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Brottmekanik, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att kursdeltagaren skall tillägna sig grundläggande kunskaper, för att arbeta professionellt som ingenjör. Detta innebär att tillämpa brottmekanisk teori samt att beräkna spänningsfält och ”energy release rate” runt sprickspetsar och spricktillväxt på grund av utmattning.

Läs all information om kursen 'Brottmekanik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Fysikalisk akustik, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet är att utveckla tidigare kunnande i matematik och mekanik med kunskaper om akustiska vågors uppförande och matematiska beskrivningar för detta.

Läs all information om kursen 'Fysikalisk akustik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Lean Produktion, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att ge en helhetsbild över begreppet Lean produktion och en förståelse för relationerna mellan filosofi, principerna och verktygen i Lean produktion.

Läs all information om kursen 'Lean Produktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Strategisk ledning för hållbarhet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att förse redan erfarna studenter med en överblick av strategiska ledningskoncept och att studenterna får tillämpa ett generellt ledningssystem på en organisation som på ett strategiskt vis omformas mot hållbarhet. Detta svarar mot behovet av att utveckla praktiska ledningsverktyg och metoder för förverkligandet av en strategisk organisatorisk vision.

Läs all information om kursen 'Strategisk ledning för hållbarhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Tillämpad mekanik (MEK1)

Obligatoriska kurser

Matematisk statistik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skall skaffa sig kunskaper i såväl sannolikhetsteori som statistisk teori och metodik. Tonvikten ligger på sannolikhetsteori och stokastiska processer med tekniska tillämpningar som grund för fortsatta studier i telekommunikation, signalbehandling, maskinteknik med mera.

Läs all information om kursen 'Matematisk statistik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Differentialekvationer med Liegruppanalys, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall tillägna sig kunskaper om modellering med hjälp av differentialekvationer, om fundamentala satser om lösningars existens samt om metoder för analytisk lösning av linjära och ickelinjära ordinära och partiella differentialekvationer. Dessutom får studenten kunskaper om och färdigheter i att använda Liegruppanalys för lösning av ickelinjära ordinära och partiella differentialekvationer.

Läs all information om kursen 'Differentialekvationer med Liegruppanalys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Signalbehandling I, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska erhålla teoretiska grunderna inom modern digital signalbehandling samt att ge kunskap och insikt om tillämpade signalbehandlingsproblem. Den studerande skall vara väl förberedd för så väl signalbehandling inom industrin som för fortsatta studier inom ämnet. Kursen skall huvudsakligen ge grundläggande kunskaper i signal- och systemteori med avsikt att ge de nödvändiga matematiska verktygen för digital signalbehandling.

Läs all information om kursen 'Signalbehandling I' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Inledande programmering i Java, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att ge en student, som inte har någon tidigare erfarenhet av programmering, en introduktion till problemlösning och programmering i programspråket Java.

Läs all information om kursen 'Inledande programmering i Java' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kreativitet för produkt- och tjänsteutveckling, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att studenterna ska få en fördjupad förståelse och praktisk erfarenhet av kreativa konceptuella utvecklingsmetoder i början av produktutvecklingsprocessen. Det är en introduktion i metoder som hjälper studenten att överväga och förutse människans behov genom metoder som underlättar identifiering av användarbehov, generera och testa konceptuella idéer. Förutom inlärning om och praktiserande av metoderna, kommer studenterna att tillägna sig grundläggande kunskaper om hur kreativitet hanteras i organisationer och hur kreativitet-sessioner planeras.

Läs all information om kursen 'Kreativitet för produkt- och tjänsteutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematikens historia, grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att de studerande skall tillägna sig:
  • en orientering om matematikens roll i samhället i ett idéhistoriskt och filosofiskt perspektiv
  • kunskaper om hur några centrala matematiska områden uppkommit och utvecklats
  • en översikt över matematikundervisningens historia i Sverige
  • kunskaper om matematikhistoriska exempel i skolundervisning ur ett didaktiskt perspektiv.


Läs all information om kursen 'Matematikens historia, grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Produkt- och tjänstesystemforskning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att göra studenter som arbetar på ämnen relaterade till produktutveckling bättre rustade för sin forskning genom (i) att hjälpa dem att förstå och välja en teoretisk grund, samt att utveckla en forskningsmetod, och (ii) göra lämpliga val när det gäller metoder och verktyg. Kursen skall också ge studenterna:
• inblick i existerande designteorier och modeller för att kunna välja en lämplig teoretisk grund
• en översikt av metoder för designforskning för att kunna utveckla det lämpligaste tillvägagångssättet för sin egen situation
• möta forskare inom området.

Läs all information om kursen 'Produkt- och tjänstesystemforskning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillverkningsanpassad konstruktion, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen ska studenten skaffa sig kunskaper om hur anpassning av delprodukters form och sammanfogning kan ske för att förenkla produktionsprocesser vid arbetet med att konstruera mekaniska produkter. Avsikten är att komplettera de grundläggande kurserna i tillverkningsmetoder och maskinelement.

Läs all information om kursen 'Tillverkningsanpassad konstruktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Inriktning: Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1)

Obligatoriska kurser

Metoder för hållbar produkt- och tjänstesystemutveckling, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Målet med denna kurs är att studenten ska få
god insikt och färdigheter kring:
• Metoder och verktyg för utveckling av hållbara produkt- och tjänstesystem.
• Metoder och verktyg som stöder utvärdering av produkter från ett socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv.
• Vid vilka tillämpningar metoderna och verktygen bäst används.

Läs all information om kursen 'Metoder för hållbar produkt- och tjänstesystemutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Systems Engineering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Komplexa system och produkter har många komponenter – hårdvara, mjukvara, tjänster, mänskliga faktorer, utrustning, faciliteter, och dessa interagerar med varandra – samt många intressenter med en kravbild som ska mötas. Kärnan i systems engineering är att området kombinerar kunskap och kompetens från teknik, människa, och managment. Studenten skall skapa en förståelse för principer, verktyg, metoder och tekniker för ett multifunktionellt angreppssätt för en alltmer komplex systemplanering. Kursen går igenom processerna för design, utveckling, implementation samt management av multifunktionella projektteam inom systems engineering. Fallstudier adderar ett praktiskt kontext.

Läs all information om kursen 'Systems Engineering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Dimensioneringsmetodik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge utökade kunskaper om samt uppöva förmågan för dimensionering av mekaniska komponenter eller strukturer med avseende på hållfasthet.

Läs all information om kursen 'Dimensioneringsmetodik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Finita Elementmetoden, grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skaffar sig studenten grundläggande kunskaper kring användningen av Finita Elementmetoden vid hållfasthetsberäkningar. Studenten tränar sig i att bygga beräkningsmodeller, utföra FEM-beräkningar samt analysera det resultat som kommer fram. Studenten skaffar sig också en orientering om den teoretiska underbyggnaden för metoden.

Läs all information om kursen 'Finita Elementmetoden, grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Forskningsmetodik med inriktning mot ingenjörsvetenskap, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Studenten ska skaffa sig en grundläggande introduktion till moderna synsätt om vetenskap, särskilt naturvetenskap och ingenjörsvetenskap. Studenten ska förvärva en inblick i vetenskapens historia och filosofi samt hur vetenskapliga metoder tillämpas inom ingenjörsvetenskap, speciellt i elektro - och maskinteknik. Den studerande skall efter detta tillförskaffat sig kunskaper i hur man bedriver forskningsprojekt samt hur man skriver vetenskapliga texter.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetodik med inriktning mot ingenjörsvetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Innovationsprojekt – Implementering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen utgör andra delen av ett innovationsprojekt och har fokus på förverkligande/implementering av i föregående kurs framtaget koncept och konstruktionslösning. Studenten erhåller praktisk färdighet i att i grupp planera, implementera, följa upp och rapportera framtagningen av en ny produkt både med hjälp av kunnande inom ämnet maskinteknik och efter behov även i en ämnesgränsöverskridande samverkan med andra.

Läs all information om kursen 'Innovationsprojekt – Implementering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kvalitetsutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenten skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter om kvalitetsutveckling och ges en introduktion till modern syn på begreppet kvalitet.

Läs all information om kursen 'Kvalitetsutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Innovationsprojekt – Slutfas, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen utgör tredje och avslutande delen av ett innovationsprojekt och har fokus på test, användning och leverans av framtagen ny produkt. Studenten erhåller praktisk färdighet i att i grupp testa, säkerställa och utvärdera användbarhet av framtagen fysisk lösning både med hjälp av kunnande inom ämnet maskinteknik och efter behov även i en ämnesgränsöverskridande samverkan med andra.

Läs all information om kursen 'Innovationsprojekt – Slutfas' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mekanisk systemdynamik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig kunskaper som behövs för att förstå grundläggande tredimensionell rörelse och att använda datorhjälpmedel för analys av tidsberoende rörelser och krafter. Detta skall ge färdigheter att på ett ingenjörsmässigt sätt kunna hantera komplexa dynamiska system

Läs all information om kursen 'Mekanisk systemdynamik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Tillämpad mekanik (MEK1)

Obligatoriska kurser

Strukturanalys, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge studenten kunskap och färdighet i grundläggande metoder och verktyg för beräkningsbaserad och experimentell strukturanalys för beslutsstöd vid produktutveckling.

Läs all information om kursen 'Strukturanalys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Ljud- och vibrationsanalys, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenterna ska erhålla grundläggande kunskaper inom ljud- och vibrationsmätningar. Kursen speglar också hur modern signalanalys tillämpas för mätning av ljud och vibrationer. Den studerande skall vara väl förberedd för ljud- och vibrationsmätningar inom industrin som för fortsatta studier inom ämnet.

Läs all information om kursen 'Ljud- och vibrationsanalys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 1, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Studenten inhämtar kunskap om och övar upp färdighet att tillämpa semi-analytiska och numeriska metoder för beräkningsbaserad ingenjörsmässig analys för beslutsstöd vid produktutveckling.
Tribologi, värmeledning och strukturmekanik används primärt som tillämpningsområden för introducering av de aktuella metoderna.
Studenten utvecklar sin förmåga att formulera teoretiska modeller och till dessa härleda relevanta matematiska ekvationer, samt att lösa dem med lämpliga metoder.
Studenten erhåller en fördjupad förståelse för hur existerande beräkningsprogramvara fungerar och en insikt i möjligheter och begränsningar i dessa. Studenten ökar sin förmåga att själv utveckla kompletterande mjukvara för egna tillämpningar.
Studenten ökar sin färdighet att söka vetenskaplig information och övar upp sin förmåga att kommunicera vetenskapliga fakta.

Läs all information om kursen 'Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Dimensioneringsmetodik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge utökade kunskaper om samt uppöva förmågan för dimensionering av mekaniska komponenter eller strukturer med avseende på hållfasthet.

Läs all information om kursen 'Dimensioneringsmetodik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Finita Elementmetoden, grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skaffar sig studenten grundläggande kunskaper kring användningen av Finita Elementmetoden vid hållfasthetsberäkningar. Studenten tränar sig i att bygga beräkningsmodeller, utföra FEM-beräkningar samt analysera det resultat som kommer fram. Studenten skaffar sig också en orientering om den teoretiska underbyggnaden för metoden.

Läs all information om kursen 'Finita Elementmetoden, grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Forskningsmetodik med inriktning mot ingenjörsvetenskap, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Studenten ska skaffa sig en grundläggande introduktion till moderna synsätt om vetenskap, särskilt naturvetenskap och ingenjörsvetenskap. Studenten ska förvärva en inblick i vetenskapens historia och filosofi samt hur vetenskapliga metoder tillämpas inom ingenjörsvetenskap, speciellt i elektro - och maskinteknik. Den studerande skall efter detta tillförskaffat sig kunskaper i hur man bedriver forskningsprojekt samt hur man skriver vetenskapliga texter.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetodik med inriktning mot ingenjörsvetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Innovationsprojekt – Implementering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen utgör andra delen av ett innovationsprojekt och har fokus på förverkligande/implementering av i föregående kurs framtaget koncept och konstruktionslösning. Studenten erhåller praktisk färdighet i att i grupp planera, implementera, följa upp och rapportera framtagningen av en ny produkt både med hjälp av kunnande inom ämnet maskinteknik och efter behov även i en ämnesgränsöverskridande samverkan med andra.

Läs all information om kursen 'Innovationsprojekt – Implementering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kvalitetsutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenten skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter om kvalitetsutveckling och ges en introduktion till modern syn på begreppet kvalitet.

Läs all information om kursen 'Kvalitetsutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Innovationsprojekt – Slutfas, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen utgör tredje och avslutande delen av ett innovationsprojekt och har fokus på test, användning och leverans av framtagen ny produkt. Studenten erhåller praktisk färdighet i att i grupp testa, säkerställa och utvärdera användbarhet av framtagen fysisk lösning både med hjälp av kunnande inom ämnet maskinteknik och efter behov även i en ämnesgränsöverskridande samverkan med andra.

Läs all information om kursen 'Innovationsprojekt – Slutfas' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mekanisk systemdynamik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig kunskaper som behövs för att förstå grundläggande tredimensionell rörelse och att använda datorhjälpmedel för analys av tidsberoende rörelser och krafter. Detta skall ge färdigheter att på ett ingenjörsmässigt sätt kunna hantera komplexa dynamiska system

Läs all information om kursen 'Mekanisk systemdynamik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Inriktning: Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1)

Obligatoriska kurser

Avancerad produkt- och tjänstesystemsinnovation, 15 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenterna ska få en förståelse för hur olika lösningar utvecklas inom industrin i dag genom att tillämpa och integrera kunskap som behövs för framtida produkt- och tjänstesystemsinnovationer (PSS-innovation). Deltagarna kommer att få kunskap inom projektledning, kreativ konceptutveckling, systemtänkande för hållbarhet och tekniska lösningar.

Kursen är inriktad på att genomföra en produkt- tjänsteinnovation med hållbarhet och innovation i fokus. Målet med kursen är att förvärva, tillämpa och integrera kunskap centralt för utvecklingen av hållbara PSS-lösningar, i nära samarbete med näringsliv och samhälle. Genom att utföra verklighetsbaserade projekt kommer studenten att få chansen att reflektera över förvärvad teoretisk bas och tillämpa denna i en verklig miljö. Erfarenheterna kommer att ger de studerande goda förutsättningar att komma in i arbetslivet.

Läs all information om kursen 'Avancerad produkt- och tjänstesystemsinnovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Värdeinnovation, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Värdeinnovation är att samtidigt bedriva ett differentieringsfokus och söka låg kostnad. Värdeinnovation fokuserar på att göra konkurrensen irrelevant genom att skapa ett nytt och unikt värde för köpare och företag, och därigenom öppna upp nya och obestridda marknadsutrymme. Eftersom värdet för köpare kommer från erbjudandets möjligheter minus dess pris, samt att värdet för företaget genereras från erbjudandets pris minus dess kostnader uppnås värdeinnovation först när hela systemet av nytta/möjlighet, pris och kostnad är i samförstånd.

Syftet med kursen är att ge deltagarna en förståelse för hur metoder och verktyg för att utveckla produkter, baserade på en värdevy, kan användas. Deltagarna kommer att få kunskap i projektledning, och -hantering, kundbehov, värdeanalys, konceptgenerering, verifiering och framställande.

Kursen fokuserar på att genomföra ett produktutvecklingsprojekt med värdefokus. Genom att utföra riktiga teambaserade projekt ges studenten chansen att reflektera över teoretisk bas samt att tillämpa detta i en riktig miljö. Dessa erfarenheter som kommer att göra att den studerande får goda förutsättningar att vara attraktiv för arbetslivet.

Läs all information om kursen 'Värdeinnovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Datorstöd inom Konstruktion 2, 7,5 hp, grundnivå.
 
Studenten skall vidareutveckla sina kunskaper i hur moderna system för konstruktionsarbete och produktutveckling används, framför allt vid skapande av komplexa yt- och solidmodeller.

Läs all information om kursen 'Datorstöd inom Konstruktion 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Tillämpad mekanik (MEK1)

Obligatoriska kurser

Experimentell modalanalys, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Studenten tillägnar sig kunskaper och färdigheter i grundläggande metoder och verktyg för karakterisering av mekaniska strukturer, innefattande experimentell modalanalys och system för simulering.

Läs all information om kursen 'Experimentell modalanalys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 2, 15 hp, avancerad nivå.
 
Studenten inhämtar kunskap om och övar upp färdighet att tillämpa semi-analytiska och numeriska metoder för beräkningsbaserad ingenjörsmässig analys för beslutsstöd vid produktutveckling.
Tribologi, värmeledning och strukturmekanik används primärt som tillämpningsområden för introducering av de aktuella metoderna.
Studenten utvecklar sin förmåga att formulera teoretiska modeller och till dessa härleda relevanta matematiska ekvationer, samt att lösa dem med lämpliga metoder.
Studenten erhåller en fördjupad förståelse för hur existerande beräkningsprogramvara fungerar och en insikt i möjligheter och begränsningar i dessa. Studenten ökar sin förmåga att själv utveckla kompletterande mjukvara för egna tillämpningar.
Studenten ökar sin färdighet att söka vetenskaplig information och övar upp sin förmåga att kommunicera vetenskapliga fakta.

Läs all information om kursen 'Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Datorstöd inom Konstruktion 2, 7,5 hp, grundnivå.
 
Studenten skall vidareutveckla sina kunskaper i hur moderna system för konstruktionsarbete och produktutveckling används, framför allt vid skapande av komplexa yt- och solidmodeller.

Läs all information om kursen 'Datorstöd inom Konstruktion 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Inriktning: Innovativ och hållbar produktutveckling (INN1)

Obligatoriska kurser

Examensarbete för civilingenjör i Maskinteknik, 30 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med examensarbetet är att studenten skall utveckla och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.

Läs all information om kursen 'Examensarbete för civilingenjör i Maskinteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Tillämpad mekanik (MEK1)

Obligatoriska kurser

Examensarbete för civilingenjör i Maskinteknik, 30 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med examensarbetet är att studenten skall utveckla och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.

Läs all information om kursen 'Examensarbete för civilingenjör i Maskinteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Internationellt innehåll

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Fortsatta studier

Programråd

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2010 vecka 36 till
2015 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

45

Examination

Examen

Bedömning och examination

Programutvärderingar

Alumni

På BTH har vi ett nätverk med studenter som pluggat på BTH, våra alumner. Har du frågor om hur det är att plugga på BTH kan du skicka ett e-brev till alumni@bth.se.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2010 vecka 36 till
2015 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

45

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela