Civilingenjör i maskinteknik

300 högskolepoäng (start ht-12)
Är du kreativ och intresserad av teknik? Här får du en bred teknisk grund med möjligheter att fördjupa dig i innovativ produktutveckling eller tillämpad mekanik. Hållbarhetstänkandet löper som en röd tråd genom hela utbildningen och är grunden till vår syn på modern ingenjörskonst. Efter din utbildning väntar dig ett utvecklande och intressant arbete.

Översikt

Profil - innehåll

Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik är utformat för att först ge dig en bred bas av naturvetenskapliga och maskintekniska baskunskaper, för att du sedan ska kunna fördjupa dig inom en specialisering mot innovativ och hållbar produktutveckling eller tillämpad mekanik.

Som ingenjör har du nytta av breda baskunskaper vilket också ger dig möjlighet att arbeta inom olika segment av näringslivet. För att kunna ta sig an mer utmanande arbetsuppgifter krävs ofta kompletterande specialisering med större djup inom ett begränsat ämnesområde. Inom programmet erbjuds specialisering inom nedanstående inriktningar vilka stöds av den samlade kompetensen och forskningen som bedrivs på produktutveckling för konkurrenskraft och hållbarhet vid Avdelningen för maskinteknik:

Innovativ och hållbar produktutveckling
I dagens samhälle ser vi redan ett överutnyttjande av naturens resurser. Dessa problem blir större och större i framtiden om vi inte lär oss att bättre hushålla med resurser och anpassa vår teknikutveckling till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Som ingenjör har du möjlighet att genom att vara innovativ och nytänkande bidra till samhällets utveckling av nya metoder och produkter och samtidigt ta hänsyn till miljö och sociala faktorer.

På inriktningen ”Innovativ och hållbar produktutveckling” skaffar du dig kunskap om teorier, metoder och hjälpmedel för kreativ strukturerad problemlösning och strategiskt ledarskap, samt utvecklar genom tillämpningar din förmåga att både delta i, och leda, detta arbete enligt miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara principer.

Tillämpad mekanik
För att säkerhetsställa ett resurssnålt utnyttjande av naturens resurser så måste produkter vara optimerade för sin användning. Det kan till exempel innebära att utforma produkten så stark som möjligt i förhållande till sin vikt för att minska på materialåtgång och energiförbrukning. Omfattande och avancerade beräkningar behövs ofta som stöd för beslut vid utformning av effektiva produkter. En ingenjör behöver även genom mätningar av verkliga egenskaper kunna verifiera att den färdiga produkten fungerar på det sätt som är beräknat.

På inriktningen ”Tillämpad mekanik” förvärvar du kunskap om teorier, metoder och hjälpmedel för att planera, utföra och utvärdera modeller, beräkningar, experiment och simuleringar av produktegenskaper. Genom tillämpningar utvecklar du din egen förmåga att förutsäga och verifiera produkters funktion.

Du ges utrymme till att inom ramen för gällande examensordning oberoende av inriktning utforma en egen profil på utbildningen i form av valbara kurser.

Examen

Utbildningen ligger på både grundnivå och avancerad nivå och leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen
Civilingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot innovativ och hållbar produktutveckling eller Civilingenjörs-examen i maskinteknik med inriktning mot tillämpad mekanik.

Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Master of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Innovative and Sustainable Product Development
eller
Degree of Master of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Applied Mechanics.

Möjlighet ges även till att välja ett alternativt tredje år och på detta sätt få ut en examen på grundnivå med benämningen
Teknologie kandidatexamen.
Huvudområde: maskinteknik.
Inriktning: utvecklingsteknik.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Mechanical Engineering.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Välkomstbrev

Programtid

2012 vecka 36 till
2017 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet gäller Områdesbehörighet 9: Matematik E, Fysik B, samt Kemi A.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:

BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:

HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Välkomstbrev

Programtid

2012 vecka 36 till
2017 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

Lärandemål

Profil - innehåll

Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik är utformat för att först ge dig en bred bas av naturvetenskapliga och maskintekniska baskunskaper, för att du sedan ska kunna fördjupa dig inom en specialisering mot innovativ och hållbar produktutveckling eller tillämpad mekanik.

Som ingenjör har du nytta av breda baskunskaper vilket också ger dig möjlighet att arbeta inom olika segment av näringslivet. För att kunna ta sig an mer utmanande arbetsuppgifter krävs ofta kompletterande specialisering med större djup inom ett begränsat ämnesområde. Inom programmet erbjuds specialisering inom nedanstående inriktningar vilka stöds av den samlade kompetensen och forskningen som bedrivs på produktutveckling för konkurrenskraft och hållbarhet vid Avdelningen för maskinteknik:

Innovativ och hållbar produktutveckling
I dagens samhälle ser vi redan ett överutnyttjande av naturens resurser. Dessa problem blir större och större i framtiden om vi inte lär oss att bättre hushålla med resurser och anpassa vår teknikutveckling till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Som ingenjör har du möjlighet att genom att vara innovativ och nytänkande bidra till samhällets utveckling av nya metoder och produkter och samtidigt ta hänsyn till miljö och sociala faktorer.

På inriktningen ”Innovativ och hållbar produktutveckling” skaffar du dig kunskap om teorier, metoder och hjälpmedel för kreativ strukturerad problemlösning och strategiskt ledarskap, samt utvecklar genom tillämpningar din förmåga att både delta i, och leda, detta arbete enligt miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara principer.

Tillämpad mekanik
För att säkerhetsställa ett resurssnålt utnyttjande av naturens resurser så måste produkter vara optimerade för sin användning. Det kan till exempel innebära att utforma produkten så stark som möjligt i förhållande till sin vikt för att minska på materialåtgång och energiförbrukning. Omfattande och avancerade beräkningar behövs ofta som stöd för beslut vid utformning av effektiva produkter. En ingenjör behöver även genom mätningar av verkliga egenskaper kunna verifiera att den färdiga produkten fungerar på det sätt som är beräknat.

På inriktningen ”Tillämpad mekanik” förvärvar du kunskap om teorier, metoder och hjälpmedel för att planera, utföra och utvärdera modeller, beräkningar, experiment och simuleringar av produktegenskaper. Genom tillämpningar utvecklar du din egen förmåga att förutsäga och verifiera produkters funktion.

Du ges utrymme till att inom ramen för gällande examensordning oberoende av inriktning utforma en egen profil på utbildningen i form av valbara kurser.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under punkt 8, gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning skall du:
- självständigt kunna konstruera och använda teoretiska modeller och metoder för att behandla vanligt förekommande problemställningar inom det naturvetenskapliga och maskintekniska området
- kunna tillämpa hållbarhetsprinciper samt ha insikt om den påverkan som den egna yrkesverksamheten har på det omgivande samhället och miljön
- på ett professionellt sätt kunna uttrycka sig och kommunicera sina tankar, idéer och arbetsresultat till sin omgivning, kunder och omgivande samhälle
- självständigt och på ett ingenjörsmässigt sätt kunna tillämpa sina förvärvade tekniska detaljkunskaper i ett industriellt sammanhang

med inriktning ”Innovativ och hållbar produktutveckling”
- kunna använda sig av teorier, metoder och hjälpmedel för att på ett innovativt och hållbart sätt skapa nya tjänster och produkter samt på ett ingenjörsmässigt sätt kunna utvärdera utfallet.
- i en företagsmiljö kunna leda en strategisk verksamhet i enlighet med miljömässiga mål och en hållbar samhällsutveckling.

med inriktning ”Tillämpad mekanik”
- kunna utföra simuleringar av mekaniska system med samordnat användande av parametrar från numeriska modeller och experiment, till exempel i samband med inflytande av pålagda laster och/eller andra strukturmekaniska förändringar.
- kunna utföra optimering av mekaniska system med hjälp av resultat från modeller och experiment, samt på ett ingenjörsmässigt sätt kunna utvärdera utfallet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Välkomstbrev

Programtid

2012 vecka 36 till
2017 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Utbildningen är i princip uppbyggd kring ett basblock på tre år och därpå följande inriktningsblock på två år. Den rekommenderade studiegången för programmet åskådliggörs nedan, följt av en kortfattad beskrivning av obligatoriska kurser för respektive inriktning samt rekommenderade valbara kurser inom huvudområde maskinteknik. För kurser som normalt undervisas på engelska anges kursnamnet även på engelska. Mer detaljerad kursinformation ges i respektive kursplan.

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet och placering av kurser i tiden förändras.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

CAD/Ritteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skaffar sig studenten kunskaper om hur moderna system för konstruktionsarbete och produktutveckling används, framförallt vid skapande av solida modeller och sammanställningar därav. I kursen skaffar sig studenterna även grundläggande kunskaper inom ritteknik och standard rörande detta område.

Läs all information om kursen 'CAD/Ritteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Linjär algebra, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenten inhämta de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska utbildningsprogram.

Läs all information om kursen 'Linjär algebra' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Analys, 15 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 7,5 hp

Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys och dess tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Analys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Introduktion till maskinteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten en inblick i ett urval av ämnesområden som ligger inom studentens utbildning samt tidigt få kontakt med företrädare för ett antal av våra forskargrupper. Kursen belyser också ingenjörens yrkesroll och den teknikvetenskapliga grund som undervisningen vilar mot. En bärande del i kursen är också praktiskt verkstadsarbete som förbereder studenten för att självständigt kunna arbeta med prototyputveckling i våra verkstäder och laboratorier.

Läs all information om kursen 'Introduktion till maskinteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Mekanik grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet är att studenterna ska utveckla förståelse för mekanik (statik och partikeldynamik) och dess centrala roll som grundläggande ingenjörsämne, samt uppöva förmågan att utföra beräkningar inom området. Dessa kunskaper behövs sedan i de fortsatta tekniska tillämningskurserna.

Läs all information om kursen 'Mekanik grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknisk Kommunikation, 7,5 hp, grundnivå.
 
Under kursen ska studenten utveckla sin medveten om vikten av effektiv kommunikation. I kursen tränar studenten den kommunikativa färdigheten både för de akademiska studierna och för den professionella yrkesrollen.

Läs all information om kursen 'Teknisk Kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillverkningsteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Tillverkningsteknik, är ett mycket brett begrepp, och kursen koncentreras till att omfatta den mekaniska verkstadsindustrins metoder. Syftet är att studenterna ska skaffa sig en tillverkningsteknisk allmänbildning som en maskiningenjör behöver för att på ett kostnadsmedvetet sätt delta i och styra produktutveckling.

Läs all information om kursen 'Tillverkningsteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Matematik, fortsättningskurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge grundläggande förståelse för matematisk analys i flera variabler och transformteori. Innehållet har stor användning framför allt inom tekniska och naturvetenskapliga ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Matematik, fortsättningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Vågfysik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper om vågfysik samt en översiktlig förståelse för ämnets tillämpningsområden.

Läs all information om kursen 'Vågfysik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Industriell ekonomi, grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att de studerande ska få en introduktion till industriell ekonomi samt en uppfattning om hur dess delområden hänger samman.

Läs all information om kursen 'Industriell ekonomi, grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Miljöstrategi och hållbar utveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att ge allmänna baskunskaper och utveckla studentens förmåga till helhetssyn kring begreppet hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Miljöstrategi och hållbar utveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Energiteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall utveckla förståelse för termodynamiken och dess ingenjörsmässiga tillämpningar, uppöva förmågan att utföra energitekniska beräkningar, samt tydliggöra ämnets centrala roll som belysande av hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Energiteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Materiallära, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen ska ge en grundläggande förståelse för de mekanismer som styr ett materials mekaniska egenskaper. I kursen skaffar sig även studenten grundläggande kunskaper om olika typer av konstruktionsmaterial. Dessa kunskaper behövs sedan i de fortsatta tekniska tillämpningskurserna.

Läs all information om kursen 'Materiallära' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Elteknik för ingenjörer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall få kunskaper om grundläggande elektriska begrepp, viss komponentkännedom, kunna utföra analys och mätningar av eltekniska och elektroniska kretsar och system.

Läs all information om kursen 'Elteknik för ingenjörer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Hållfasthetslära grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall lära sig att använda metoder för att bestämma begränsande krafter, moment, samt bestämma spänningar och deformationer i vanligt förekommande fall av mekaniskt belastade konstruktioner samt få förståelse för hållfasthetslärans teoretiska bas.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 

Kurser höstterminen 2014

Inriktning: Basblock 1

Obligatoriska kurser

Hållfasthetslära fördjupning med FEM, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om samt uppöva förmågan för att lösa mer komplicerade hållfasthetsläraproblem med båda teoretiska metoder och med hjälp av finita elementsystem.

Läs all information om kursen 'Hållfasthetslära fördjupning med FEM' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Innovativ Produktutveckling, 15 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenten skaffa sig kunskaper och färdigheter avseende strategier, begrepp och metodik för produktutveckling och dess uppkomst samt planläggning från idéförslag till bruksaccepterad produkt. I fokus ligger innovativ produktframtagning, integrerad produktutveckling, miljöanpassad/hållbar produktutveckling, samt projektledning. Den studerande förväntas lära sig använda metoder och verktyg för att utveckla och analysera olika produktalternativ utifrån främst användarnas, miljöns och omgivningens krav.

Läs all information om kursen 'Innovativ Produktutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Maskinelement, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen avser att bidra till att utveckla den studerandes förmåga att analysera maskinelement med avseende på dimensionering och optimering, samt uppöva förmågan att utföra större beräkningar. Några vanliga maskinelement genomgås i dessa syften.

Läs all information om kursen 'Maskinelement' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Valbara kurser

Dimensioneringsmetodik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge utökade kunskaper om samt uppöva förmågan för dimensionering av mekaniska komponenter eller strukturer med avseende på hållfasthet.

Läs all information om kursen 'Dimensioneringsmetodik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2015

Inriktning: Innovativ och hållbar produktutveckling

Obligatoriska kurser

Entreprenörskap och det innovativa företaget, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
De studerande skall:
  • tillägna sig en grundläggande förståelse av entreprenörskaps- och innovationsteori,
  • god förståelse av innovations- och entreprenörskapsmönster i olika kontexter som länder, regioner och branscher,
  • tillägna sig kunskap om relevanta informationsresurser på Internet samt kunna använda sig av verktyg för att producera och sprida relevant kunskap på Internet.


Läs all information om kursen 'Entreprenörskap och det innovativa företaget' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2016

Inriktning: Tillämpad mekanik

Obligatoriska kurser

Strukturanalys, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge studenten kunskap och färdighet i grundläggande metoder och verktyg för beräkningsbaserad och experimentell strukturanalys för beslutsstöd vid produktutveckling.

Läs all information om kursen 'Strukturanalys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 1, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Studenten inhämtar kunskap om och övar upp färdighet att tillämpa semi-analytiska och numeriska metoder för beräkningsbaserad ingenjörsmässig analys för beslutsstöd vid produktutveckling.
Tribologi, värmeledning och strukturmekanik används primärt som tillämpningsområden för introducering av de aktuella metoderna.
Studenten utvecklar sin förmåga att formulera teoretiska modeller och till dessa härleda relevanta matematiska ekvationer, samt att lösa dem med lämpliga metoder.
Studenten erhåller en fördjupad förståelse för hur existerande beräkningsprogramvara fungerar och en insikt i möjligheter och begränsningar i dessa. Studenten ökar sin förmåga att själv utveckla kompletterande mjukvara för egna tillämpningar.
Studenten ökar sin färdighet att söka vetenskaplig information och övar upp sin förmåga att kommunicera vetenskapliga fakta.

Läs all information om kursen 'Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2016

Inriktning: Innovativ och hållbar produktutveckling

Obligatoriska kurser

Avancerad produkt- och tjänstesystemsinnovation, 15 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenterna ska få en förståelse för hur olika lösningar utvecklas inom industrin i dag genom att tillämpa och integrera kunskap som behövs för framtida produkt- och tjänstesystemsinnovationer (PSS-innovation). Deltagarna kommer att få kunskap inom projektledning, kreativ konceptutveckling, systemtänkande för hållbarhet och tekniska lösningar.

Kursen är inriktad på att genomföra en produkt- tjänsteinnovation med hållbarhet och innovation i fokus. Målet med kursen är att förvärva, tillämpa och integrera kunskap centralt för utvecklingen av hållbara PSS-lösningar, i nära samarbete med näringsliv och samhälle. Genom att utföra verklighetsbaserade projekt kommer studenten att få chansen att reflektera över förvärvad teoretisk bas och tillämpa denna i en verklig miljö. Erfarenheterna kommer att ger de studerande goda förutsättningar att komma in i arbetslivet.

Läs all information om kursen 'Avancerad produkt- och tjänstesystemsinnovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Brottmekanik, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att kursdeltagaren skall tillägna sig grundläggande kunskaper, för att arbeta professionellt som ingenjör. Detta innebär att tillämpa brottmekanisk teori samt att beräkna spänningsfält och ”energy release rate” runt sprickspetsar och spricktillväxt på grund av utmattning.

Läs all information om kursen 'Brottmekanik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Inledande programmering i C++, 7,5 hp, grundnivå.
 
Programmering ligger till grund för mycket som hör till tillämpad IT. Syftet med kursen är att ge en student, som inte har någon tidigare erfarenhet av programmering, en introduktion till problemlösning och programmering i programmeringsspråket C++.

Läs all information om kursen 'Inledande programmering i C++' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Tillämpad mekanik

Valbara kurser

Avancerad produkt- och tjänstesystemsinnovation, 15 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenterna ska få en förståelse för hur olika lösningar utvecklas inom industrin i dag genom att tillämpa och integrera kunskap som behövs för framtida produkt- och tjänstesystemsinnovationer (PSS-innovation). Deltagarna kommer att få kunskap inom projektledning, kreativ konceptutveckling, systemtänkande för hållbarhet och tekniska lösningar.

Kursen är inriktad på att genomföra en produkt- tjänsteinnovation med hållbarhet och innovation i fokus. Målet med kursen är att förvärva, tillämpa och integrera kunskap centralt för utvecklingen av hållbara PSS-lösningar, i nära samarbete med näringsliv och samhälle. Genom att utföra verklighetsbaserade projekt kommer studenten att få chansen att reflektera över förvärvad teoretisk bas och tillämpa denna i en verklig miljö. Erfarenheterna kommer att ger de studerande goda förutsättningar att komma in i arbetslivet.

Läs all information om kursen 'Avancerad produkt- och tjänstesystemsinnovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Brottmekanik, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att kursdeltagaren skall tillägna sig grundläggande kunskaper, för att arbeta professionellt som ingenjör. Detta innebär att tillämpa brottmekanisk teori samt att beräkna spänningsfält och ”energy release rate” runt sprickspetsar och spricktillväxt på grund av utmattning.

Läs all information om kursen 'Brottmekanik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Inledande programmering i C++, 7,5 hp, grundnivå.
 
Programmering ligger till grund för mycket som hör till tillämpad IT. Syftet med kursen är att ge en student, som inte har någon tidigare erfarenhet av programmering, en introduktion till problemlösning och programmering i programmeringsspråket C++.

Läs all information om kursen 'Inledande programmering i C++' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2017

Inriktning: Innovativ och hållbar produktutveckling

Obligatoriska kurser

Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik, 30 hp, avancerad nivå.
 
Examensarbetet är ett avslutande moment i utbildningen i vilket studenten skall visa att han/hon kan tillämpa de kunskaper som byggts upp under den tidigare utbildningen. Examensarbetet görs enskilt eller i grupp företrädesvis i samarbete med något företag eller organisation.

Läs all information om kursen 'Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Tillämpad mekanik

Obligatoriska kurser

Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik, 30 hp, avancerad nivå.
 
Examensarbetet är ett avslutande moment i utbildningen i vilket studenten skall visa att han/hon kan tillämpa de kunskaper som byggts upp under den tidigare utbildningen. Examensarbetet görs enskilt eller i grupp företrädesvis i samarbete med något företag eller organisation.

Läs all information om kursen 'Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Internationellt innehåll

Studenter på programmet uppmuntras att studera del av eller hel termin utomlands.

Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Du som har en examen från programmet kan arbeta inom många olika tillämpningsområden och inte bara inom rent maskintekniska branscher. Verksamheter såsom energiförsörjning, rymdindustri, förpackningsföretag, off-shore industri, konsultbolag och medieföretag är några exempel på verksamheter där det arbetar civilingenjörer inom maskinteknik. Beroende på vald inriktning kan fokus läggas antingen främst på framtagning av nya konstruktionslösningar i kombination med strategisk ledning av produkt- och tjänsteinnovation för ett hållbart samhälle, eller på teoretisk och experimentell teknisk analys för bedömning av produktfunktionalitet och prestanda t ex speciellt med avseende på strukturvibrationer.

Beroende på dina egna intressen kan en karriär leda till uppgifter som teknisk expert eller projektledare och andra chefsroller.
Möjligheterna till utlandsstudier är mycket goda. Genom att ta möjligheten att förlägga en del av din studietid utomlands är du bra förberedd på en internationell karriär efter examen.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet maskinteknik.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder 2 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Stefan Sjödahl

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Välkomstbrev

Programtid

2012 vecka 36 till
2017 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

Examination

Examen

Utbildningen ligger på både grundnivå och avancerad nivå och leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen
Civilingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot innovativ och hållbar produktutveckling eller Civilingenjörs-examen i maskinteknik med inriktning mot tillämpad mekanik.

Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Master of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Innovative and Sustainable Product Development
eller
Degree of Master of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Applied Mechanics.

Möjlighet ges även till att välja ett alternativt tredje år och på detta sätt få ut en examen på grundnivå med benämningen
Teknologie kandidatexamen.
Huvudområde: maskinteknik.
Inriktning: utvecklingsteknik.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Mechanical Engineering.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Alumni

Tidigare studenter har uppskattat de små klasstorlekarna och närheten till lärarna under utbildningen.
De nämner den breda tekniska basen som väldigt användbar att ha med sig även vid arbete med andra områden. De olika inriktningarna har också bidragit till spännande arbeten med högt ställda krav.

Tidigare studenter arbetar till exempel som projektledare, teknikinformatör, konstruktör, beräkningsingenjör, som teknisk säljare, med teknisk kundsupport samt med fördjupade forskarstudier.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Välkomstbrev

Programtid

2012 vecka 36 till
2017 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela