Magisterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation

60 högskolepoäng (start ht-12)
För att arbeta med produkt- och tjänsteinnovation (framtagning av innovativa produkter och tjänster) krävs kompetens i strategisk hållbar utveckling tillsammans med förmågan att utvärdera en produkts positiva och negativa socio-ekologiska påverkan under dess livscykel, tillsammans med de värdeskapande egenskaperna för den nya produkten. Ett viktigt mål med programmet är att studenterna ska få god inblick i och kunskap om hur olika företag arbetar. Studenterna kommer under utbildningen att göra kursmoment på företag.

Översikt

Profil - innehåll

Vid produkt- och tjänsteinnovation finns en unik möjlighet att stödja och påskynda samhällets utveckling till hållbarhet. Dagens påverkan på ekologiska och sociala system från resursutvinning, produktion, distribution, användning och kvittblivning av produkter visar att nuvarande metoder för produkt- och tjänsteinnovation inte är tillräckliga. Positiva och negativa konsekvenser under en produkts hela livscykel bestäms till stor del genom de beslut som fattas redan under tidiga faser i innovationsprocessen. Därför är det viktigt att integrera ett hållbarhetsperspektiv i metodik för produkt- och tjänsteinnovation. Alltfler företag efterfrågar kompetens för hållbar produkt- och tjänsteinnovation för att stärka sin konkurrensförmåga på en alltmer hållbarhetsdriven global marknad. Det råder idag brist på sådan kompetens och detta program syftar till att minska denna brist.

Programmets huvudområde är maskinteknik med fokus kring BTH:s profilområden: hållbarhet, innovation och systemteknik (tillämpad IT). Stödjande områden såsom naturvetenskap, strategiskt ledarskap, entreprenörskap och projektstyrning är också inkluderat till en viss grad.

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen:
Teknologie magisterexamen eller Filosofie magisterexamen. För att erhålla Teknologie masterexamen ska minst 15 högskolepoäng matematik eller tillämpad matematik på högskolenivå ingå (se Bilaga 2 i BTHs examensordning).

Huvudområde: maskinteknik

Motsvarande benämning på engelska är: Degree of Master of Science (One Year).
Main field of study: Mechanical Engineering.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

5

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs kandidatexamen (180 högskolepoäng) i teknik, industriell ekonomi, industriell design eller motsvarande samt Engelska B.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:


ALLMÄNT
Denna metod avser att bedöma sökandes motivation och förutsättningar för studier på masterprogrammet ”Hållbar produkt- och tjänsteinnovation”.

URVALSGRUND
- Meritförteckning (Curriculum Vitae)
- En uppsats som förklarar den sökandes intresse för programmet och ger information om hans eller hennes relevanta personliga eller yrkesmässiga erfarenheter (maximalt 5 sidor, teckenstorlek 12 pt, dubbla radavstånd)
- 2 referensbrev (rekommendationer från två personer som känner till den sökandes förmåga och skicklighet)
- Högskolebetyg

PRECISERING AV URVALSGRUND
Rangordning av de sökande kommer att baseras på den relativa kvalificeringsnivån avseende:
- Akademiskt resultat vid tidigare högskolestudier
- Relevans hos examen (och de kurser som ingår) för vetenskapligt baserade studier på magisternivå i hållbar produkt- och tjänsteinnovation
- Relevant yrkeslivserfarenhet
- Visat intresse inom ”Hållbar produkt- och tjänsteinnovation”

HÖGSTA MERITVÄRDE
Maximalt 8 poäng ges, baserat på följande kriterier:
1. Akademiskt resultat vid tidigare högskolestudier:
- 2 poäng: mycket bra resultat (dvs. ett betydande antal kurser med betyg väl över genomsnittet - t.ex. ’first class’ eller ’pass with distinction’)
- 1 poäng: bra resultat (dvs. ett betydande antal kurser med betyg över genomsnittet - t.ex. ’second class upper division’ eller ’pass with credit’)
- 0 poäng: svagt eller tillräckligt resultat (dvs. ett betydande antal kurser med betyg på genomsnittet eller under - t.ex. ’second class lower division’ eller ’pass’)

2. Relevans hos examen:
- 2 poäng: ingenjörsexamen med ett betydande antal kurser inom miljö, hållbarhet, hållbarhet, Innovation, geovetenskap och/eller sociokulturella studier eller examen inom industridesign eller industriell ekonomi med ett betydande antal kurser inom naturvetenskap, hållbarhet, teknik och/eller sociokulturella studier
- 1 poäng: annan ingenjörsexamen eller examen inom industridesign eller industriell ekonomi med ett antal kurser med anknytning till hållbarhet eller innovation
- 0 poäng: annan ingenjörsexamen eller examen inom industridesign eller industriell ekonomi med få eller inga kurser inom hållbarhet, innovation, miljö eller naturvetenskap

3. Yrkeslivserfarenhet:
- 2 poäng: motsvarande sammanlagt 3 eller fler års arbete eller volontärerfarenhet i områden som bedöms relevanta för masterprogrammet ”Hållbar produkt- och tjänsteinnovation” av programmets antagningskommitté
- 1 poäng: motsvarande sammanlagt 1-3 års arbete eller volontärerfarenhet i områden som bedöms relevanta för masterprogrammet ”Hållbar produkt- och tjänsteinnovation” av programmets antagningskommitté
- 0 poäng: motsvarande sammanlagt mindre än 1 års arbete eller volontärerfarenhet i områden bedöms relevanta för masterprogrammet ”Hållbar produkt- och tjänsteinnovation” av programmets antagningskommitté

4. Visat intresse för masterprogrammet ”Hållbar produkt- och tjänsteinnovation”:
- 2 poäng: Uttrycker ett tydligt intresse för programmet och beskriver tydligt hur den relevanta yrkeslivserfarenhet eller de personliga erfarenheterna är eller kan vara relevanta för systeminnovation från ett hållbarhetsperspektiv
- 1 poäng: Uttrycker intresse för programmet och beskriver hur den relevanta yrkeslivserfarenhet eller de personliga erfarenheterna är eller kan vara relevanta för systeminnovation från ett hållbarhetsperspektiv
- 0 poäng: Uttrycker inget intresse för programmet och beskriver inte hur den relevanta yrkeslivserfarenhet eller de personliga erfarenheterna är eller kan vara relevanta för systeminnovation från ett hållbarhetsperspektiv

ARBETSMETOD
Ansökningar som accepterats för granskning baserad på de grundläggande förkunskapskraven för programmet kommer att rangordnas enligt ovan av programmets antagningskommitté, bestående av lärare för programmet.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

5

Lärandemål

Profil - innehåll

Vid produkt- och tjänsteinnovation finns en unik möjlighet att stödja och påskynda samhällets utveckling till hållbarhet. Dagens påverkan på ekologiska och sociala system från resursutvinning, produktion, distribution, användning och kvittblivning av produkter visar att nuvarande metoder för produkt- och tjänsteinnovation inte är tillräckliga. Positiva och negativa konsekvenser under en produkts hela livscykel bestäms till stor del genom de beslut som fattas redan under tidiga faser i innovationsprocessen. Därför är det viktigt att integrera ett hållbarhetsperspektiv i metodik för produkt- och tjänsteinnovation. Alltfler företag efterfrågar kompetens för hållbar produkt- och tjänsteinnovation för att stärka sin konkurrensförmåga på en alltmer hållbarhetsdriven global marknad. Det råder idag brist på sådan kompetens och detta program syftar till att minska denna brist.

Programmets huvudområde är maskinteknik med fokus kring BTH:s profilområden: hållbarhet, innovation och systemteknik (tillämpad IT). Stödjande områden såsom naturvetenskap, strategiskt ledarskap, entreprenörskap och projektstyrning är också inkluderat till en viss grad.

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Lärandemål

Programmet innefattar koncept, metoder och verktyg inom delområdena strategisk hållbar utveckling, strategisk livscykelmodellering och simulering, kreativitetsmetodik, entreprenörskap, affärsutveckling, produktplanering, produktutveckling, produktdesign, modellerings- och simuleringsdriven design och produktrealisering.

De som arbetar med produktinnovation (produktframtagning) måste ha kompetens i strategisk hållbar utveckling och ha förmåga att utvärdera en produkts positiva och negativa socio-ekologiska påverkan under dess livscykel, liksom de relaterade ekonomiska förutsättningarna och implikationerna. Det är därför nödvändigt med en strukturerad överblick av systemet ”samhället i biosfären” och dess innovationssystem. Dessutom behövs specialistkompetenser som sätts i tjänst för hållbar utveckling av detta system.

Utöver de nationellt reglerade målen gäller ytterligare akademiska mål för utbildningen. Mer specifikt innebär det att studenten ska kunna:
- analysera hållbarhetsutmaningar för en organisation på ett vetenskapligt sätt.
- införa ett strategiskt hållbarhetsperspektiv i en produktinnovationsprocess i ett företag.
- använda nya metoder och verktyg, och tidigare ingenjörsspecialitet, för att arbeta med hållbar produkt- och tjänsteinnovation i näringslivet.
- stödja en förändring mot en mer tjänsteinriktad ekonomi.

Ett viktigt mål med programmet är att studenterna ska få god inblick i och kunskap om hur olika företag arbetar. Studenterna kommer redan tidigt under utbildningen att göra kursmoment på företag. Under kursens gång kommer arbetet tillsammans med företagen att utökas alltmer för att under år två utmynna i ett mastersprojekt eller ett examensarbete som genomförs i ett företag.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

5

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Programmet är fokuserat kring BTHs profilområden: hållbarhet, innovation och systemteknik (tillämpad IT). Stödjande områden så som naturvetenskap, strategiskt ledarskap, entreprenörskap och projektstyrning är också inkluderat till en viss grad.

Vissa kurser samläses med studenter från mastersprogrammet ”Innovation, entreprenörskap och affärsutveckling”. Till exempel kommer kurser om strategisk hållbar utveckling och innovation att introduceras tidigt för båda mastersprogrammen så att alla studenterna från dessa program få samma plattform att bygga ifrån. Därefter kommer en fördjupning av produkt- och tjänsteinnovation att karaktärisera detta magistersprogram.


Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Introduktion till strategisk hållbar utveckling, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att lära sig om och tillämpa centrala begrepp för strategisk hållbar utveckling (SSD) för att planera för hållbarhet. Detta inkludera en teoretisk förståelse och praktisk tillämpning av en modell att använda för strukturerad planering
och beslutsfattande för att lösa verklighetsbaserade problem. Studenterna kommer att få insikt i de större hållbarhetsutmaningar som vårt samhälle står inför idag, och lära sig vikten av att ha ett övergripande systemperspektiv när man försöker identifiera problem och planera för lösningar.

Läs all information om kursen 'Introduktion till strategisk hållbar utveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kreativitet för produkt- och tjänsteutveckling, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att studenterna ska få en fördjupad förståelse och praktisk erfarenhet av kreativa konceptuella utvecklingsmetoder i början av produktutvecklingsprocessen. Det är en introduktion i metoder som hjälper studenten att överväga och förutse människans behov genom metoder som underlättar identifiering av användarbehov, generera och testa konceptuella idéer. Förutom inlärning om och praktiserande av metoderna, kommer studenterna att tillägna sig grundläggande kunskaper om hur kreativitet hanteras i organisationer och hur kreativitet-sessioner planeras.

Läs all information om kursen 'Kreativitet för produkt- och tjänsteutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Strategisk ledning för hållbarhet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att förse redan erfarna studenter med en överblick av strategiska ledningskoncept och att studenterna får tillämpa ett generellt ledningssystem på en organisation som på ett strategiskt vis omformas mot hållbarhet. Detta svarar mot behovet av att utveckla praktiska ledningsverktyg och metoder för förverkligandet av en strategisk organisatorisk vision.

Läs all information om kursen 'Strategisk ledning för hållbarhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknik för ett hållbart samhälle, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att belysa teknikens möjligheter och begränsningar för att stödja utvecklingen till ett hållbart samhälle.

Läs all information om kursen 'Teknik för ett hållbart samhälle' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Magisterarbete i hållbar produkt- och tjänsteinnovation, 15 hp, avancerad nivå.
 
Magisterarbetet är kulmen av flera års studier inom ett huvudämne och skall visa att författaren har mognat till en sådan nivå att denne kan bidra med ett vetenskapligt gångbart bidrag till området.
Kursens syfte är att deltagarna skall vidareutveckla och visa prov på den kunskap och förståelse samt de färdigheter som behövs för att kunna arbeta självständigt och professionellt inom huvudområdet.
Examensarbetet syftar också till att tillämpa teorier och metoder för hållbar produkt- och tjänsteinnovation.

Läs all information om kursen 'Magisterarbete i hållbar produkt- och tjänsteinnovation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Metoder för hållbar produkt- och tjänstesystemutveckling, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Målet med denna kurs är att studenten ska få mycket god insikt och färdigheter kring:
• metoder och verktyg för utveckling av produkt- och servicesystem
• metoder och verktyg som stöder ett fullt socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv
• i vilka tillämpningar som de viktigaste metoderna och verktygen bäst används.

Läs all information om kursen 'Metoder för hållbar produkt- och tjänstesystemutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Systems Engineering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Komplexa system och produkter har många komponenter – hårdvara, mjukvara, tjänster, mänskliga faktorer, utrustning, faciliteter, och dessa interagerar med varandra – samt många intressenter med en kravbild som ska mötas. Kärnan i systems engineering är att området kombinerar kunskap och kompetens från teknik, människa, och managment. Studenten skall skapa en förståelse för principer, verktyg, metoder och tekniker för ett multifunktionellt angreppssätt för en alltmer komplex systemplanering. Kursen går igenom processerna för design, utveckling, implementation samt management av multifunktionella projektteam inom systems engineering. Fallstudier adderar ett praktiskt kontext.

Läs all information om kursen 'Systems Engineering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan arbeta inom olika branscher inom industrin eller offentlig verksamhet. Typiska arbetsuppgifter är projektledare, produkt- och tjänsteutvecklare, designer/innovatör, chefsroll inom området, konsult.

Utbildningen är särskilt intressant för studenter som vill arbeta i utlandet.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet Maskinteknik.
På BTH finns flera områden på forskarnivå som är öppna för studenter med examen från detta program.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder 2 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Stefan Sjödahl

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

5

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen:
Teknologie magisterexamen eller Filosofie magisterexamen. För att erhålla Teknologie masterexamen ska minst 15 högskolepoäng matematik eller tillämpad matematik på högskolenivå ingå (se Bilaga 2 i BTHs examensordning).

Huvudområde: maskinteknik

Motsvarande benämning på engelska är: Degree of Master of Science (One Year).
Main field of study: Mechanical Engineering.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Alumni

Programmet är nytt och har därför inga alumni ännu.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

5

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela