Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik

120 högskolepoäng (start ht-12)
På detta program förbereder du dig för medverkan i avancerad produktutveckling eller forskning inom maskinsteknik. Efter avklarad examen behärskar du bl.a. virtuell & fysisk modellering, simulering, experimentell undersökning och optimering.

Översikt

Profil - innehåll

Syftet med programmet är att den studerande ska förbereda sig för medverkan i avancerad produktutveckling eller forskning inom maskinteknik. Målet är att studenten efter avklarad examen ska behärska ett koordinerat arbetssätt vid analys för beslutsstöd i produktutvecklingsprocessen, omfattande delmomenten virtuell och fysisk modellering, simulering respektive experimentell undersökning, samt optimering.

Den studerande förväntas informera sig om aktuell för området relevant forskning och väsentligt öka sin förmåga att kommunicera egna bidrag med vetenskapliga fakta och relationer både muntligen och skriftligen med hjälp av moderna verktyg för visualisering och dokumentation.

Det koordinerade arbetssättet kan i korthet beskrivas enligt: Virtuella modeller för beskrivning av intressanta produktegenskaper och beteenden utvecklas, verifieras och används för simuleringar av systemets funktionalitet. Simuleringsresultatet jämförs med experimentella resultat från undersökningar på avgränsade parallellt utvecklade fysiska modeller, eller med erfarenheter från tidigare utveckling, med syfte att validera de virtuella modellerna.

Koordinationen innebär även att de virtuella modellerna används till att konstruera och formge goda fysiska modeller och mätstrategier. Denna process upprepas tills tillräcklig överensstämmelse uppnås. Simulering med den virtuella modellen kan sedan användas för optimering. Om optimeringen visar på behov av ändringar som påverkar relevansen för den aktuella modellen, upprepas hela proceduren. Mer detaljerade beskrivningar läggs vid behov till successivt i modellen under den pågående utvecklingen av den analyserade produkten. Vid utveckling av en helt ny produkt krävs vanligen ett flertal iterationer. När en ny variant av en produkt utvecklas kan till stor del tidigare erfarenheter återanvändas.

Examen

Utbildningen ligger på avancerad nivå och leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie masterexamen.
Huvudområde: maskinteknik.
Inriktning: strukturmekanik.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science (Two Years).
Main field of study: Mechanical Engineering.
Specialization: Structural Mechanics.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

5

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs en kandidatexamen eller en högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik, företrädesvis med inriktning mot strukturmekanik. Examen skall innehålla matematik omfattande matrisalgebra, multivariabelanalys och transformteori, grundläggande mekanik och programmering. Kravet på engelska är Engelska B.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

Till utbildning på avancerad nivå tillämpas särskilt urval. Det särskilda urvalet innebär att en eller flera urvalsgrunder vägs samman enligt någon metod som resulterar i ett meritvärde.

Metod 12: särskilt urval för mastersprogram inom teknikområdet.

Urvalssteg:

Akademisk examen - Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för det sökta programmets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskraven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.

GPA (general point average) - Sedan normeras den sökandes GPA till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimala betygsnivåer på alla kurser och 1 är maximala betygsnivåer på alla kurser.

TOEFL - Slutligen normeras den sökandes TOEFL - respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL/IELTS-nivåer får meritvärdet 1.

Dessa tre värden läggs till ett samlat meritvärde som kan variera mellan 0-3.

Behöriga sökande med lika meriter:
Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

5

Lärandemål

Profil - innehåll

Syftet med programmet är att den studerande ska förbereda sig för medverkan i avancerad produktutveckling eller forskning inom maskinteknik. Målet är att studenten efter avklarad examen ska behärska ett koordinerat arbetssätt vid analys för beslutsstöd i produktutvecklingsprocessen, omfattande delmomenten virtuell och fysisk modellering, simulering respektive experimentell undersökning, samt optimering.

Den studerande förväntas informera sig om aktuell för området relevant forskning och väsentligt öka sin förmåga att kommunicera egna bidrag med vetenskapliga fakta och relationer både muntligen och skriftligen med hjälp av moderna verktyg för visualisering och dokumentation.

Det koordinerade arbetssättet kan i korthet beskrivas enligt: Virtuella modeller för beskrivning av intressanta produktegenskaper och beteenden utvecklas, verifieras och används för simuleringar av systemets funktionalitet. Simuleringsresultatet jämförs med experimentella resultat från undersökningar på avgränsade parallellt utvecklade fysiska modeller, eller med erfarenheter från tidigare utveckling, med syfte att validera de virtuella modellerna.

Koordinationen innebär även att de virtuella modellerna används till att konstruera och formge goda fysiska modeller och mätstrategier. Denna process upprepas tills tillräcklig överensstämmelse uppnås. Simulering med den virtuella modellen kan sedan användas för optimering. Om optimeringen visar på behov av ändringar som påverkar relevansen för den aktuella modellen, upprepas hela proceduren. Mer detaljerade beskrivningar läggs vid behov till successivt i modellen under den pågående utvecklingen av den analyserade produkten. Vid utveckling av en helt ny produkt krävs vanligen ett flertal iterationer. När en ny variant av en produkt utvecklas kan till stor del tidigare erfarenheter återanvändas.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under punkt 8, gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning skall studenten
- kunna formulera och validera numeriska och analytiska modeller av mekaniska system med hjälp av såväl avancerad programvara som med hjälp av starkt förenklade relationer för viktiga karakteristika
- kunna specificera, utföra och tolka mätningar och analys av vibrationer hos roterande maskiner och andra mekaniska strukturer
- kunna specificera, utföra och tolka experimentell modalanalys på mekaniska strukturer
- kunna utföra simulering av mekaniska system med parametrar erhållna från numeriska modeller och/eller experiment, till exempel med avseende på inverkan från pålagd last och/eller enkla strukturella ändringar
- kunna utföra optimering av mekaniska system baserat på resultat från numeriska modeller, simuleringar och mätningar för att möta marknadsbehov och dra nytta av teknologiska framsteg
- kunna koordinera aktiviteter och rapportera erhållna resultat på ett förståeligt sätt under iakttagande av generella regler och praxis för vetenskapligt skrivande
- förstå sina egna aktiviteters inverkan på samhälle och miljö

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

5

Upplägg

Upplägg av utbildningen


Programmet utgörs av i huvudsak obligatoriska kurser som bygger på varandra i en given ordning. Endast en av de avslutande kurserna väljs beroende på förväntad inriktning på det därpå följande examensarbetet. Den avsedda studiegången för programmet åskådliggörs nedan, följt av en kortfattad beskrivning av obligatoriska kurser, samt valbara kurser. Mer detaljerade beskrivningar återfinns i respektive kursplan.

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet och placering av kurser i tiden förändras.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

CAD, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen skall, för student på avancerad nivå, ge kunskaper i hur man använder ett modernt redskap inom konstruktionsarbete och i produktutvecklingsprocessen. Speciellt inriktat på skapande av yt- och solidmodeller och kombinationer därav.

Läs all information om kursen 'CAD' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Introduktion till strategisk hållbar utveckling, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att lära sig om och tillämpa centrala begrepp för strategisk hållbar utveckling (SSD) för att planera för hållbarhet. Detta inkludera en teoretisk förståelse och praktisk tillämpning av en modell att använda för strukturerad planering
och beslutsfattande för att lösa verklighetsbaserade problem. Studenterna kommer att få insikt i de större hållbarhetsutmaningar som vårt samhälle står inför idag, och lära sig vikten av att ha ett övergripande systemperspektiv när man försöker identifiera problem och planera för lösningar.

Läs all information om kursen 'Introduktion till strategisk hållbar utveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Differentialekvationer med Liegruppanalys, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall tillägna sig kunskaper om modellering med hjälp av differentialekvationer, om fundamentala satser om lösningars existens samt om metoder för analytisk lösning av linjära och ickelinjära ordinära och partiella differentialekvationer. Dessutom får studenten kunskaper om och färdigheter i att använda Liegruppanalys för lösning av ickelinjära ordinära och partiella differentialekvationer.

Läs all information om kursen 'Differentialekvationer med Liegruppanalys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Signalbehandling I, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska erhålla teoretiska grunder inom modern digital signalbehandling samt att ge kunskap och insikt om tillämpade signalbehandlingsproblem. Den studerande skall vara väl förberedd för så väl signalbehandling inom industrin som för fortsatta studier inom ämnet. Kursen skall huvudsakligen ge grundläggande kunskaper i signal- och systemteori med avsikt att ge de nödvändiga matematiska verktygen för digital signalbehandling.

Läs all information om kursen 'Signalbehandling I' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Forskningsmetodik med inriktning mot ingenjörsvetenskap, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Studenten ska skaffa sig en grundläggande introduktion till moderna synsätt om vetenskap, särskilt naturvetenskap och ingenjörsvetenskap. Studenten ska förvärva en inblick i vetenskapens historia och filosofi samt hur vetenskapliga metoder tillämpas inom ingenjörsvetenskap, speciellt i elektro - och maskinteknik. Den studerande skall efter detta tillförskaffat sig kunskaper i hur man bedriver forskningsprojekt samt hur man skriver vetenskapliga texter.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetodik med inriktning mot ingenjörsvetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Strukturanalys, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge studenten kunskap och färdighet i grundläggande metoder och verktyg för beräkningsbaserad och experimentell strukturanalys för beslutsstöd vid produktutveckling.

Läs all information om kursen 'Strukturanalys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Ljud- och vibrationsanalys, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att studenterna ska erhålla grundläggande kunskaper inom ljud- och vibrationsmätningar. Kursen speglar också hur modern signalanalys tillämpas för mätning av ljud och vibrationer. Den studerande skall vara väl förberedd för ljud- och vibrationsmätningar inom industrin som för fortsatta studier inom ämnet.

Läs all information om kursen 'Ljud- och vibrationsanalys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 1, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Studenten inhämtar kunskap om och övar upp färdighet att tillämpa semi-analytiska och numeriska metoder för beräkningsbaserad ingenjörsmässig analys för beslutsstöd vid produktutveckling.
Tribologi, värmeledning och strukturmekanik används primärt som tillämpningsområden för introducering av de aktuella metoderna.
Studenten utvecklar sin förmåga att formulera teoretiska modeller och till dessa härleda relevanta matematiska ekvationer, samt att lösa dem med lämpliga metoder.
Studenten erhåller en fördjupad förståelse för hur existerande beräkningsprogramvara fungerar och en insikt i möjligheter och begränsningar i dessa. Studenten ökar sin förmåga att själv utveckla kompletterande mjukvara för egna tillämpningar.
Studenten ökar sin färdighet att söka vetenskaplig information och övar upp sin förmåga att kommunicera vetenskapliga fakta.

Läs all information om kursen 'Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Experimentell modalanalys, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Studenten tillägnar sig kunskaper och färdigheter i grundläggande metoder och verktyg för karakterisering av mekaniska strukturer, innefattande experimentell modalanalys och system för simulering.

Läs all information om kursen 'Experimentell modalanalys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 2, 15 hp, avancerad nivå.
 
Studenten inhämtar kunskap om och övar upp färdighet att tillämpa semi-analytiska och numeriska metoder för beräkningsbaserad ingenjörsmässig analys för beslutsstöd vid produktutveckling.
Tribologi, värmeledning och strukturmekanik används primärt som tillämpningsområden för introducering av de aktuella metoderna.
Studenten utvecklar sin förmåga att formulera teoretiska modeller och till dessa härleda relevanta matematiska ekvationer, samt att lösa dem med lämpliga metoder.
Studenten erhåller en fördjupad förståelse för hur existerande beräkningsprogramvara fungerar och en insikt i möjligheter och begränsningar i dessa. Studenten ökar sin förmåga att själv utveckla kompletterande mjukvara för egna tillämpningar.
Studenten ökar sin färdighet att söka vetenskaplig information och övar upp sin förmåga att kommunicera vetenskapliga fakta.

Läs all information om kursen 'Mekanikens approximativa beräkningsmetoder 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Fysikalisk akustik, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet är att utveckla tidigare kunnande i matematik och mekanik med kunskaper om akustiska vågors uppförande och matematiska beskrivningar för detta.

Läs all information om kursen 'Fysikalisk akustik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Optimering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Studenten inhämtar kunskap om olika matematiska optimeringsmetoder och tillämpar dessa på främst strukturmekaniska problemställningar. En koordinerad kombination av modellering, simulering och experimentella metoder bidrar till att skapa en förståelse för hur förbättringspotentialen för en produkts funktionalitet kan utforskas.

Läs all information om kursen 'Optimering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Brottmekanik, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att kursdeltagaren skall tillägna sig grundläggande kunskaper, för att arbeta professionellt som ingenjör. Detta innebär att tillämpa brottmekanisk teori samt att beräkna spänningsfält och ”energy release rate” runt sprickspetsar och spricktillväxt på grund av utmattning.

Läs all information om kursen 'Brottmekanik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Masterarbete i Maskinteknik med inriktning mot Strukturmekanik, 30 hp, avancerad nivå.
 
Masterarbetet är kulmen av flera års studier inom ett huvudämne och skall visa att författaren har mognat till en sådan nivå att denne kan bidra med ett vetenskapligt gångbart bidrag till området.
Kursens syfte är att deltagarna skall vidareutveckla och visa prov på den kunskap och förståelse samt de färdigheter som behövs för att kunna arbeta självständigt och professionellt inom huvudområdet.

Läs all information om kursen 'Masterarbete i Maskinteknik med inriktning mot Strukturmekanik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Internationellt innehåll


Utomlandsstudier kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan arbeta inom många olika tillämpningsområden och inte bara inom rent maskintekniska branscher. Fokus ligger normalt främst på teoretisk och experimentell teknisk analys för bedömning av produktfunktionalitet och prestanda t ex speciellt med avseende på strukturvibrationer.

Beroende på egna intressen kan en karriär leda till uppgifter som teknisk expert eller projektledare och andra chefsroller. Ett flertal söker sig också till fortsatta forskarstudier inom området.

Undervisning i en multinationell miljö förbereder studenten för internationellt arbete.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet maskinteknik.

Studenter från programmet får profilering särskilt lämpad för fortsatta forskarstudier i linje med forskargrupp inom strukturanalys vid BTH.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder 2 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Stefan Sjödahl

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

5

Examination

Examen

Utbildningen ligger på avancerad nivå och leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie masterexamen.
Huvudområde: maskinteknik.
Inriktning: strukturmekanik.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science (Two Years).
Main field of study: Mechanical Engineering.
Specialization: Structural Mechanics.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Alumni

Tidigare studenter har uppskattat utbildningens djup inom specialiseringen, vilket har bidragit till spännande arbeten med högt ställda krav.

Tidigare studenter arbetar till exempel som beräkningsingenjör, provningsingenjör, projektledare, samt med fördjupade forskarstudier.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

5

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela