Högskoleingenjör i energisystem för hållbar utveckling

180 högskolepoäng (start ht-13)
Vill du vara med och bygga framtidens hållbara energisystem som knyter ihop förnybar energi, smarta nät och elfordon? Vill du jobba projektorienterat i nära samarbete med företag? Då är detta program något för dig.

Översikt

Profil - innehåll

Utbildningen är projektorienterad och ges med många praktiska inslag i nära samarbete med industrin. De två första åren ger dig en förberedande grund i matematik, naturvetenskap och energi, ekonomi, hållbar utveckling, samt tekniska ämnen.

Under det sista året fördjupar du dig inom områdena energisystem, smarta elnät och hållbara eltransportsystem. Utbildningen avslutas med ett industrinära examensarbete.

Examen


Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Högskoleingenjörsexamen i energisystem för hållbar utveckling

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science in Engineering: Energy Systems for Sustainable Development

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

20

Antagning

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 8: Matematik D, Fysik B, och Kemi A.
Eller:
Områdesbehörighet A8: Matematik 3c, Fysik 2 och Kemi 1.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:
BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:

HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

20

Lärandemål

Profil - innehåll

Utbildningen är projektorienterad och ges med många praktiska inslag i nära samarbete med industrin. De två första åren ger dig en förberedande grund i matematik, naturvetenskap och energi, ekonomi, hållbar utveckling, samt tekniska ämnen.

Under det sista året fördjupar du dig inom områdena energisystem, smarta elnät och hållbara eltransportsystem. Utbildningen avslutas med ett industrinära examensarbete.

Lärandemål

Det är en klar fördel om du har ett starkt teknik- och miljöintresse redan från början. Utbildningen strävar efter att ge dig goda och praktiskt användbara kunskaper för att kunna bidra till den pågående hållbarhetsomställningen av våra energisystem. Under utbildningen varvas kurser med naturvetenskapliga ämnen och mer specifika yrkesämnen med mer allmänna kurser. Målet är att du snabbt ska vara användbar för det företag som anställer dig och direkt ha användning för de kunskaper som du förvärvat.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

20

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Utbildningen motsvarar tre års studier på heltid. Den rekommenderade studiegången för programmet åskådliggörs nedan, följt av en kortfattad beskrivning av obligatoriska kurser, samt rekommenderade valbara kurser. För kurser som normalt undervisas på engelska anges kursnamnet även på engelska. Mer detaljerad kursinformation ges i respektive kursplan.

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet och placering av kurser i tiden förändras.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Fysik grundkurs, 4 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper i mekanik som en bas för fortsatta studier inom ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande och förmåga till problemlösning samt utvecklar sin förståelse för matematisk modellering av naturen.

Läs all information om kursen 'Fysik grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Innovativ och hållbar produktutveckling 1, 6 hp, grundnivå.
 
Studenten lär sig strategier och metoder för produktutveckling, innovativ produktframtagning, projektstyrning och miljöanpassad/hållbar produktutveckling. Syftet med kursen är också att studenten skall skaffa sig basverktyg för att kunna analysera olika produktalternativ utifrån miljöns, omgivningens och kunden/användarnas krav.

Läs all information om kursen 'Innovativ och hållbar produktutveckling 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematik grundkurs, 4 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en introduktion till matematikstudier på universitetsnivå.
I kursen behandlas centrala moment såsom tal, logik, mängdlära och bevis för att förbereda studenten för fortsatta studier i matematik. Studenten övar problemlösning, att kommunicera matematik både muntligt och skriftligt samt tränar ämnesspecifik studieteknik i matematik.

Läs all information om kursen 'Matematik grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Projektkurs 1 Projektledning för hållbara energisystem, 8 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 4 hp

Inom en organisation kunna styra ett mindre projekt mot överenskomna mål, samt skapa mervärden för organisationen och en strategisk hållbar utveckling med fokus på energi- och transportsystem.

Läs all information om kursen 'Projektkurs 1 Projektledning för hållbara energisystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Analys 1, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Analys 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Miljöstrategi och hållbar utveckling, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att ge allmänna baskunskaper och utveckla studentens förmåga till helhetssyn kring begreppet hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Miljöstrategi och hållbar utveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Analys 2, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Analys 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Dynamik, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet är att studenterna ska utveckla förståelse för stela kroppars dynamik och dess centrala roll som grundläggande ingenjörsämne, samt uppöva förmågan att utföra beräkningar inom området. Dessa kunskaper behövs sedan i de tekniska tillämpningskurserna.

Läs all information om kursen 'Dynamik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Grundläggande logistik för energisystem, 4 hp, grundnivå.
 
Produktion och distribution av energi är två viktiga, samverkande komponenter i många valsituationer som finns mellan utvinning och konsumtion. För att uppnå ett hållbart och effektivt energisystem krävs det därför god kunskap om samspelet mellan systemets olika delar och hur dessa på olika sätt kan utformas och styras på ett lämpligt sätt. Ett energisystems olika delar och deras samband kan beskrivas som ett logistiksystem i vilket ingår energiutvinning, energidistribution, energilagring samt energianvändning. Teorier och metoder för att beskriva, modellera och analysera dessa olika processer är centrala i kursen.

Syftet med kursen är att kursdeltagarna skall bekanta sig med grundläggande logistikbegrepp och metoder för planering och analys av logistiska system i allmänhet, och energisystem i synnerhet.

Läs all information om kursen 'Grundläggande logistik för energisystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Energi- och transportsystem i samhällsplanering, 4 hp, grundnivå.
 
Kursens syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om hur man planerar för nya transport- och energisystem.

Läs all information om kursen 'Energi- och transportsystem i samhällsplanering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Energisystem 1 Naturresurser, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla förståelse för jordens energibalans, energi- och materialtillgångar samt utveckla fördjupade kunskaper om dagens och morgondagens energisystem.

Läs all information om kursen 'Energisystem 1 Naturresurser' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Ellära, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenterna skall förvärva grundläggande kunskaper om elektriska begrepp samt att kursdeltagare skall utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i metoder att analysera elektriska nät. Sådana kunskaper och färdigheter är nödvändiga grunder för vidare högskolestudier inom elektroteknikområdet och för professionellt arbete som ingenjör med anknytning till områdena elektroteknik och datateknik.

Läs all information om kursen 'Ellära' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Energisystem 2 hållbarhetsanalys, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskap om och förmåga att utföra hållbarhetsanalyser av energisystem.

Läs all information om kursen 'Energisystem 2 hållbarhetsanalys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Linjär algebra 1, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att deltagarna inhämtar de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska utbildningsprogram.

Läs all information om kursen 'Linjär algebra 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Elektronik, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter inom elektronik för att kunna analysera enklare frågeställningar som avser egenskaper hos elektroniska nät. Studenten utvecklar även komponentkännedom av halvledarkomponenter och operationsförstärkaren.

Läs all information om kursen 'Elektronik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Industriell ekonomi, översiktskurs, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att de studerande ska få en introduktion till industriell ekonomi samt en översiktlig bild över hur dess delområden hänger samman.

Läs all information om kursen 'Industriell ekonomi, översiktskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Projektkurs 2 Energi- och transportsystemutveckling, 6 hp, grundnivå.
 
Studenterna utvecklar i projektform färdighet i att utveckla nya hållbarhetsdrivande koncept inom energi- och transportområdet, med särskild hänsyn till krav och önskemål från användare

Läs all information om kursen 'Projektkurs 2 Energi- och transportsystemutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Termodynamik, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall utveckla förståelse för termodynamiken och dess ingenjörsmässiga tillämpningar, uppöva förmågan att utföra energitekniska beräkningar, samt tydliggöra ämnets centrala roll som belysande av hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Termodynamik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Transformteori, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att öka förståelse för serier och transformteori och deras tillämpningar inom tekniska ämnen, framför allt inom elektroteknik och maskinteknik.

Läs all information om kursen 'Transformteori' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Elkraftteori, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall utveckla kunskaper om elkraftteori för att förstå egenskaper hos elkraftnät, elmaskiner och kraftelektronik. Kunskaperna skall kunna användas för analys, mätning och felsökning i elkraftnät och i system med elmaskiner och kraftelektronik.

Läs all information om kursen 'Elkraftteori' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Reglerteknik, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall förvärva kunskaper om grundläggande principer inom reglerteori samt behandling av grundläggandereglertekniska och mekatroniska system. Studenten skall även förvärva insikt om vad man kan åstadkomma med reglering, dess möjligheter och begränsningar.

Läs all information om kursen 'Reglerteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2015

Obligatoriska kurser

Elektriska nät, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall erhålla kunskaper om det svenska elkraftnätets uppbyggnad samt hur en elanläggning är utförd. Vidare att kunna göra beräkningar, dimensioneringar och mätningar på elektriska kraftnät. Studenten erhåller kunskaper om gällande starkströmsföreskrifter i syfte att kunna dimensionera och planera en elanläggning med hänsyn till krav på elsäkerhet.

Läs all information om kursen 'Elektriska nät' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Förnybar energi, 7 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla sin förståelse och kunskap om dimensionering av förnybara energitekniker samt kunna integrera denna kunskap i produkt och tjänstekoncept.

Läs all information om kursen 'Förnybar energi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Projektkurs 3, Avancerad energi- och transportuvecklingssystem, 7 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 4 hp

Syftet med kursen är att studenten ska, utifrån kunskaper från tidigare kurser om strategisk hållbar utveckling och projektledning, utveckla hög projektledningskompetens och förmåga att bidra med expertkunskap inom strategisk hållbar utveckling i produkt- och tjänstesystemsutvecklingsprojekt i organisationer inom energi- och transportområdet.

Läs all information om kursen 'Projektkurs 3, Avancerad energi- och transportuvecklingssystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Elmaskiner och elfordon, 7 hp, grundnivå.
 
Studenten lär sig räkna på och dimensionera elmaskiner och studerar elfordon för att kunna
integrera dem i produkt och tjänstekoncept. Laborationer rörande Asynkronmotorn, Synkrongeneratorn, Frekvensomriktare där föreläsningar/seminarier ska ge en teoretisk/fördjupad förståelse av laborationerna.

Läs all information om kursen 'Elmaskiner och elfordon' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Energihushållning, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper om kartläggning och effektivisering av energisystem.

Läs all information om kursen 'Energihushållning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2016

Obligatoriska kurser

Smarta nät, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall erhålla kunskaper om det svenska elkraftnätet, särskilt med avseende på överföringsförmåga och förluster vid olika driftfall. Särskilt stor vikt läggs på vad som sker i elnätet vid olika fall av inmatad effekt från vindkraft och solcellsanläggningar. Den studerande skall också erhålla kunskaper om olika typer av skyddsåtgärder för att skydda ett elnät vid störningar av olika slag, dels traditionella skydd dels smarta skydd.

Läs all information om kursen 'Smarta nät' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Examensarbete för högskoleingenjörer i energisystem för hållbar utveckling, 15 hp, grundnivå.
 
Examensarbetet är ett avslutande moment i utbildningen i vilket studenten skall visa att han/hon kan tillämpa de kunskaper som byggts upp under den tidigare utbildningen.

Läs all information om kursen 'Examensarbete för högskoleingenjörer i energisystem för hållbar utveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Studenter på programmet uppmuntras att studera del av eller hel termin utomlands.

Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Industri och samhälle både i Sverige och utomlands behöver ingenjörer med ekonomisk bakgrund som kan utveckla affärsverksamheten inom tjänste- och produktutvecklande företag och organisationer. Utbildningens bredd ger dig mycket bra förutsättningar för arbete som till exempel projektledare, konsult eller affärsutvecklare.

Fortsatta studier

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder 2 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Stefan Sjödahl

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

20

Examination

Examen


Utbildningen leder fram till följande examen på grundnivå:
Högskoleingenjörsexamen i energisystem för hållbar utveckling

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science in Engineering: Energy Systems for Sustainable Development

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Alumni

På BTH har vi ett nätverk med studenter som pluggat på BTH, våra alumner. Har du frågor om hur det är att plugga på BTH kan du skicka ett e-brev till alumni@bth.se.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

20

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela