Utvecklingsingenjör i maskinteknik

180 högskolepoäng (start ht-12)
Olika material har olika egenskaper och för att bli en duktig produktutvecklare eller maskiningenjör måste du veta hur olika produkter och material beter sig. På denna utbildning är detta en av de saker du lär dig genom praktiska experiment och teoretiska modeller. Med avancerade datorer och programvaror gör du simuleringar och testar gränserna i syfte att utveckla nya produkter och maskiner.

Översikt

Profil - innehåll

På högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik får du först tillägna dig en bred bas av naturvetenskapliga och maskintekniska kunskaper och sedan inrikta dig mot innovativ produktutveckling.

Som färdig ingenjör har du nytta av breda baskunskaper vilket ger dig möjlighet att arbeta inom olika segment av näringslivet. En kompletterande specialisering med större djup inom ett begränsat ämnesområde krävs oftast för att kunna ta sig an mer utmanande arbetsuppgifter.

Examen

Utbildningen ligger på grundnivå och leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot utvecklingsteknik.

Motsvarande benämning på engelska är
Bachelor of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Product Development

Utbildningen uppfyller även kraven för
Teknologie kandidatexamen.
Huvudområde: maskinteknik.
Inriktning: utvecklingsteknik.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet gäller Områdesbehörighet 8: Matematik D, Fysik B, samt Kemi A.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:
BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:

HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Lärandemål

Profil - innehåll

På högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik får du först tillägna dig en bred bas av naturvetenskapliga och maskintekniska kunskaper och sedan inrikta dig mot innovativ produktutveckling.

Som färdig ingenjör har du nytta av breda baskunskaper vilket ger dig möjlighet att arbeta inom olika segment av näringslivet. En kompletterande specialisering med större djup inom ett begränsat ämnesområde krävs oftast för att kunna ta sig an mer utmanande arbetsuppgifter.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under punkt 8, gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning skall du:
- självständigt kunna använda teoretiska modeller och metoder för att behandla vanligt förekommande problemställningar inom det naturvetenskapliga och maskintekniska området
- kunna tillämpa hållbarhetsprinciper samt ha insikt om den påverkan som den egna yrkesverksamheten har på det omgivande samhället och miljön
- självständigt och på ett ingenjörsmässigt sätt kunna tillämpa sina förvärvade tekniska detaljkunskaper i ett industriellt sammanhang
- kunna använda sig av teorier, metoder och hjälpmedel för att på ett innovativt och hållbart sätt skapa nya tjänster och produkter samt på ett ingenjörsmässigt sätt kunna utvärdera utfallet.
- på ett professionellt sätt kunna uttrycka sig och kommunicera sina tankar, idéer och arbetsresultat till sin omgivning, kunder och omgivande samhälle

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Utbildningen motsvarar tre års studier på heltid. Den rekommenderade studiegången för programmet åskådliggörs nedan, följt av en kortfattad beskrivning av obligatoriska kurser, samt rekommenderade valbara kurser främst inom huvudområde maskinteknik, matematik och fysik. För kurser som normalt undervisas på engelska anges kursnamnet även på engelska. Mer detaljerad kursinformation ges i respektive kursplan.
Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet och placering av kurser i tiden förändras.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

CAD/Ritteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skaffar sig studenten kunskaper om hur moderna system för konstruktionsarbete och produktutveckling används, framförallt vid skapande av solida modeller och sammanställningar därav. I kursen skaffar sig studenterna även grundläggande kunskaper inom ritteknik och standard rörande detta område.

Läs all information om kursen 'CAD/Ritteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Linjär algebra, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenten inhämta de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska utbildningsprogram.

Läs all information om kursen 'Linjär algebra' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Analys, 15 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 7,5 hp

Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys och dess tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Analys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Introduktion till maskinteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge studenten en inblick i ett urval av ämnesområden som ligger inom studentens utbildning samt tidigt få kontakt med företrädare för ett antal av våra forskargrupper. Kursen belyser också ingenjörens yrkesroll och den teknikvetenskapliga grund som undervisningen vilar mot. En bärande del i kursen är också praktiskt verkstadsarbete som förbereder studenten för att självständigt kunna arbeta med prototyputveckling i våra verkstäder och laboratorier.

Läs all information om kursen 'Introduktion till maskinteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Mekanik grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet är att studenterna ska utveckla förståelse för mekanik (statik och partikeldynamik) och dess centrala roll som grundläggande ingenjörsämne, samt uppöva förmågan att utföra beräkningar inom området. Dessa kunskaper behövs sedan i de fortsatta tekniska tillämningskurserna.

Läs all information om kursen 'Mekanik grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknisk Kommunikation, 7,5 hp, grundnivå.
 
Under kursen ska studenten utveckla sin medveten om vikten av effektiv kommunikation. I kursen tränar studenten den kommunikativa färdigheten både för de akademiska studierna och för den professionella yrkesrollen.

Läs all information om kursen 'Teknisk Kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillverkningsteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Tillverkningsteknik, är ett mycket brett begrepp, och kursen koncentreras till att omfatta den mekaniska verkstadsindustrins metoder. Syftet är att studenterna ska skaffa sig en tillverkningsteknisk allmänbildning som en maskiningenjör behöver för att på ett kostnadsmedvetet sätt delta i och styra produktutveckling.

Läs all information om kursen 'Tillverkningsteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Industriell ekonomi, grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att de studerande ska få en introduktion till industriell ekonomi samt en uppfattning om hur dess delområden hänger samman.

Läs all information om kursen 'Industriell ekonomi, grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Miljöstrategi och hållbar utveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att ge allmänna baskunskaper och utveckla studentens förmåga till helhetssyn kring begreppet hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Miljöstrategi och hållbar utveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Matematik, fortsättningskurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge grundläggande förståelse för matematisk analys i flera variabler och transformteori. Innehållet har stor användning framför allt inom tekniska och naturvetenskapliga ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Matematik, fortsättningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematikens historia, grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att de studerande skall tillägna sig:
  • en orientering om matematikens roll i samhället i ett idéhistoriskt och filosofiskt perspektiv
  • kunskaper om hur några centrala matematiska områden uppkommit och utvecklats
  • en översikt över matematikundervisningens historia i Sverige
  • kunskaper om matematikhistoriska exempel i skolundervisning ur ett didaktiskt perspektiv.


Läs all information om kursen 'Matematikens historia, grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematisk statistik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skall skaffa sig kunskaper i såväl sannolikhetsteori som statistisk teori och metodik. Tonvikten ligger på sannolikhetsteori och stokastiska processer med tekniska tillämpningar som grund för fortsatta studier i telekommunikation, signalbehandling, maskinteknik med mera.

Läs all information om kursen 'Matematisk statistik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillverkningsanpassad konstruktion, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen ska studenten skaffa sig kunskaper om hur anpassning av delprodukters form och sammanfogning kan ske för att förenkla produktionsprocesser vid arbetet med att konstruera mekaniska produkter. Avsikten är att komplettera de grundläggande kurserna i tillverkningsmetoder och maskinelement.

Läs all information om kursen 'Tillverkningsanpassad konstruktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Vågfysik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper om vågfysik samt en översiktlig förståelse för ämnets tillämpningsområden.

Läs all information om kursen 'Vågfysik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Energiteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall utveckla förståelse för termodynamiken och dess ingenjörsmässiga tillämpningar, uppöva förmågan att utföra energitekniska beräkningar, samt tydliggöra ämnets centrala roll som belysande av hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Energiteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Materiallära, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen ska ge en grundläggande förståelse för de mekanismer som styr ett materials mekaniska egenskaper. I kursen skaffar sig även studenten grundläggande kunskaper om olika typer av konstruktionsmaterial. Dessa kunskaper behövs sedan i de fortsatta tekniska tillämpningskurserna.

Läs all information om kursen 'Materiallära' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Elteknik för ingenjörer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall få kunskaper om grundläggande elektriska begrepp, viss komponentkännedom, kunna utföra analys och mätningar av eltekniska och elektroniska kretsar och system.

Läs all information om kursen 'Elteknik för ingenjörer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Hållfasthetslära grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall lära sig att använda metoder för att bestämma begränsande krafter, moment, samt bestämma spänningar och deformationer i vanligt förekommande fall av mekaniskt belastade konstruktioner samt få förståelse för hållfasthetslärans teoretiska bas.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Hållfasthetslära fördjupning med FEM, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om samt uppöva förmågan för att lösa mer komplicerade hållfasthetsläraproblem med båda teoretiska metoder och med hjälp av finita elementsystem.

Läs all information om kursen 'Hållfasthetslära fördjupning med FEM' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Innovativ Produktutveckling, 15 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenten skaffa sig kunskaper och färdigheter avseende strategier, begrepp och metodik för produktutveckling och dess uppkomst samt planläggning från idéförslag till bruksaccepterad produkt. I fokus ligger innovativ produktframtagning, integrerad produktutveckling, miljöanpassad/hållbar produktutveckling, samt projektledning. Den studerande förväntas lära sig använda metoder och verktyg för att utveckla och analysera olika produktalternativ utifrån främst användarnas, miljöns och omgivningens krav.

Läs all information om kursen 'Innovativ Produktutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Maskinelement, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen avser att bidra till att utveckla den studerandes förmåga att analysera maskinelement med avseende på dimensionering och optimering, samt uppöva förmågan att utföra större beräkningar. Några vanliga maskinelement genomgås i dessa syften.

Läs all information om kursen 'Maskinelement' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Examensarbete för utvecklingsingenjör i maskinteknik, 15 hp, grundnivå.
 
Examensarbetet är ett avslutande moment i utbildningen i vilket studenten skall visa att han/hon kan tillämpa de kunskaper som byggts upp under den tidigare utbildningen. Examensarbetet görs enskilt eller i grupp företrädesvis i samarbete med något företag eller organisation.

Läs all information om kursen 'Examensarbete för utvecklingsingenjör i maskinteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Dimensioneringsmetodik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge utökade kunskaper om samt uppöva förmågan för dimensionering av mekaniska komponenter eller strukturer med avseende på hållfasthet.

Läs all information om kursen 'Dimensioneringsmetodik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Finita Elementmetoden, grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skaffar sig studenten grundläggande kunskaper kring användningen av Finita Elementmetoden vid hållfasthetsberäkningar. Studenten tränar sig i att bygga beräkningsmodeller, utföra FEM-beräkningar samt analysera det resultat som kommer fram. Studenten skaffar sig också en orientering om den teoretiska underbyggnaden för metoden.

Läs all information om kursen 'Finita Elementmetoden, grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kvalitetsutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenten skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter om kvalitetsutveckling och ges en introduktion till modern syn på begreppet kvalitet.

Läs all information om kursen 'Kvalitetsutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mekanik, fortsättningskurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet är att studenterna ska utveckla förståelse för stela kroppars dynamik och deras centrala roll inom mekaniken, samt uppöva förmågan att utföra beräkningar inom området. Dessa kunskaper behövs sedan i de tekniska tillämpningskurserna.

Läs all information om kursen 'Mekanik, fortsättningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Industriell Design, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet är att studenterna i sin framtida roll som konstruktörer/produktutvecklare skall ha förståelse för designens roll vid produktutveckling och det budskap som därmed förmedlas.

Läs all information om kursen 'Industriell Design' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mekaniska svängningar, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skaffar sig studenten utökade kunskaper om analytiska och experimentella metoder samt om datorsimuleringsverktyg för mekaniska struktursvängningar inkluderande praktiskt kunnande om vibrationsmätningar. Studenten bygger upp färdigheten att, på ett ingenjörsmässigt sätt, kunna hantera svängande system och vibrerande strukturer.

Läs all information om kursen 'Mekaniska svängningar' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Produktionssystem, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen skall skapa förståelse för den viktiga länk som finns mellan teknik och ekonomi, definiera ekonomiska villkor som ett styrmedel för produktionsutveckling samt ge en bild över hur olika förädlingssteg bildar produktionssystem.

Läs all information om kursen 'Produktionssystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknikhistoria och Samhällsutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att skapa förståelse för samspelet mellan teknisk/teknologisk utveckling och samhällsutveckling i ett historiskt perspektiv; att bibringa förståelse för interaktionen mellan tekniska, ekonomiska, sociala, ekologiska och politiska förändringar under olika historiska epoker och i olika regioner. Kursen avser också att problematisera teknisk utveckling i ett genusperspektiv samt att skapa förståelse för teknologisk och samhällelig utveckling och förändring i vår tid mot bakgrund av äldre tiders teknologiska och samhälleliga förhållanden.

Läs all information om kursen 'Teknikhistoria och Samhällsutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten


Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Studenter på programmet uppmuntras att studera del av eller hel termin utomlands.

Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Med en examen från programmet kan du arbeta inom många olika tillämpningsområden och inte bara inom rent maskintekniska branscher.

Inriktningen har fokus främst på framtagning av nya konstruktionslösningar för ett hållbart samhälle.
Beroende på dina egna intressen kan en karriär leda till uppgifter med fördjupad teknisk inriktning eller projektledning och andra chefsroller.

Fortsatta studier

Med en examen från programmet kan du generellt söka vidareutbildning på avancerad nivå inom huvudområdet maskinteknik.

På BTH finns följande program på avancerad nivå som är öppna för dig med examen från detta program: Master i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik, Master i hållbar produkt- och tjänsteinnovation. Det är även möjligt att söka till senare del på programmet civilingenjör i maskinteknik.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder 2 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Stefan Sjödahl

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Examination

Examen

Utbildningen ligger på grundnivå och leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot utvecklingsteknik.

Motsvarande benämning på engelska är
Bachelor of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Product Development

Utbildningen uppfyller även kraven för
Teknologie kandidatexamen.
Huvudområde: maskinteknik.
Inriktning: utvecklingsteknik.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Alumni

Tidigare studenter har uppskattat de små klasstorlekarna och närheten till lärarna under utbildningen. De nämner den breda tekniska basen som väldigt användbar att ha med sig även vid arbete med andra områden.

Tidigare studenter arbetar till exempel som projektledare, konstruktör och som teknisk säljare.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela