Utvecklingsingenjör i maskinteknik

180 högskolepoäng (start ht-13)
Olika material har olika egenskaper och för att bli en duktig produktutvecklare eller maskiningenjör måste du veta hur olika produkter och material beter sig. På denna utbildning är detta en av de saker du lär dig genom praktiska experiment och teoretiska modeller. Med avancerade datorer och programvaror gör du simuleringar och testar gränserna i syfte att utveckla nya produkter och maskiner.

Översikt

Profil - innehåll

På högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik får du först tillägna dig en bred bas av naturvetenskapliga och maskintekniska kunskaper och sedan inrikta dig mot innovativ produktutveckling.

Som färdig ingenjör har du nytta av breda baskunskaper vilket ger dig möjlighet att arbeta inom olika segment av näringslivet. En kompletterande specialisering med större djup inom ett begränsat ämnesområde krävs oftast för att kunna ta sig an mer utmanande arbetsuppgifter.

Examen

Utbildningen ligger på grundnivå och leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot utvecklingsteknik.

Motsvarande benämning på engelska är
Bachelor of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Product Development

Utbildningen uppfyller även kraven för
Teknologie kandidatexamen.
Huvudområde: maskinteknik.
Inriktning: utvecklingsteknik.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

20

Antagning

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 8: Matematik D, Fysik B (Kemi A krävs ej).
Eller:
Områdesbehörighet A8: Matematik 3c, Fysik 2 (Kemi 1 krävs ej).

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:
BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:

HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

20

Lärandemål

Profil - innehåll

På högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik får du först tillägna dig en bred bas av naturvetenskapliga och maskintekniska kunskaper och sedan inrikta dig mot innovativ produktutveckling.

Som färdig ingenjör har du nytta av breda baskunskaper vilket ger dig möjlighet att arbeta inom olika segment av näringslivet. En kompletterande specialisering med större djup inom ett begränsat ämnesområde krävs oftast för att kunna ta sig an mer utmanande arbetsuppgifter.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under punkt 8, gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning skall du:
- självständigt kunna använda teoretiska modeller och metoder för att behandla vanligt förekommande problemställningar inom det naturvetenskapliga och maskintekniska området
- kunna tillämpa hållbarhetsprinciper samt ha insikt om den påverkan som den egna yrkesverksamheten har på det omgivande samhället och miljön
- självständigt och på ett ingenjörsmässigt sätt kunna tillämpa sina förvärvade tekniska detaljkunskaper i ett industriellt sammanhang
- kunna använda sig av teorier, metoder och hjälpmedel för att på ett innovativt och hållbart sätt skapa nya tjänster och produkter samt på ett ingenjörsmässigt sätt kunna utvärdera utfallet.
- på ett professionellt sätt kunna uttrycka sig och kommunicera sina tankar, idéer och arbetsresultat till sin omgivning, kunder och omgivande samhälle

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

20

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Utbildningen motsvarar tre års studier på heltid. Den rekommenderade studiegången för programmet åskådliggörs nedan, följt av en kortfattad beskrivning av obligatoriska kurser, samt rekommenderade valbara kurser främst inom huvudområde maskinteknik, matematik och fysik. För kurser som normalt undervisas på engelska anges kursnamnet även på engelska. Mer detaljerad kursinformation ges i respektive kursplan.
Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet och placering av kurser i tiden förändras.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Fysik grundkurs, 4 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper i mekanik som en bas för fortsatta studier inom ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande och förmåga till problemlösning samt utvecklar sin förståelse för matematisk modellering av naturen.

Läs all information om kursen 'Fysik grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematik grundkurs, 4 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en introduktion till matematikstudier på universitetsnivå.
I kursen behandlas centrala moment såsom tal, logik, mängdlära och bevis för att förbereda studenten för fortsatta studier i matematik. Studenten övar problemlösning, att kommunicera matematik både muntligt och skriftligt samt tränar ämnesspecifik studieteknik i matematik.

Läs all information om kursen 'Matematik grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknisk introduktionskurs i maskinteknik, 10 hp, grundnivå.
 
Kursen belyser ingenjörens yrkesroll och syftar till att ge studenten en inblick i ett urval av ämnesområden som ligger inom studentens utbildning och den teknikvetenskapliga grund som den vilar på, samt att tidigt skapa kontakt med företrädare för ett antal av våra forskargrupper. En bärande del i kursen är också praktiskt verkstadsarbete för att förankra ämnesområdets teori, samt att förbereda studenten på att självständigt kunna arbeta med prototyputveckling i våra verkstäder och laboratorier.

Läs all information om kursen 'Teknisk introduktionskurs i maskinteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Analys 1, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Analys 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Miljöstrategi och hållbar utveckling, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att ge allmänna baskunskaper och utveckla studentens förmåga till helhetssyn kring begreppet hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Miljöstrategi och hållbar utveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Analys 2, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Analys 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Datorstöd för ingenjörsarbete, 8 hp, grundnivå.
 
I kursen skaffar sig studenten kunskaper om hur datorbaserade system för konstruktionsarbete och produktutveckling används.

Läs all information om kursen 'Datorstöd för ingenjörsarbete' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Dynamik, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet är att studenterna ska utveckla förståelse för stela kroppars dynamik och dess centrala roll som grundläggande ingenjörsämne, samt uppöva förmågan att utföra beräkningar inom området. Dessa kunskaper behövs sedan i de tekniska tillämpningskurserna.

Läs all information om kursen 'Dynamik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknisk Kommunikation, 4 hp, grundnivå.
 
Under kursen ska studenten utveckla sin medveten om vikten av effektiv kommunikation. I kursen tränar studenten sin förmåga att söka information samt muntliga och skriftliga kommunikativa färdigheter både för användning i de akademiska studierna och för den framtida professionella yrkesrollen.

Läs all information om kursen 'Teknisk Kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillverkningsteknik, 6 hp, grundnivå.
 
Tillverkningsteknik är ett mycket brett begrepp och kursen koncentreras till att omfatta den mekaniska verkstadsindustrins metoder. Syftet är att studenterna ska skaffa sig en tillverkningsteknisk allmänbildning som en maskiningenjör behöver för delta i produktutveckling.

Läs all information om kursen 'Tillverkningsteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Inledande programmering i Java 4hp, 4 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att ge studenten, som inte har någon tidigare erfarenhet av programmering, en introduktion till problemlösning och programmering i programspråket Java.

Läs all information om kursen 'Inledande programmering i Java 4hp' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Linjär algebra 1, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att deltagarna inhämtar de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska utbildningsprogram.

Läs all information om kursen 'Linjär algebra 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Materiallära, 6 hp, grundnivå.
 
Under denna kurs så skall studenten inhämta kunskaper och förståelse/färdigheter, förmågor och förhållningssätt för att som mekanisk konstruktör kunna välja lämpliga konstruktionsmaterial (i fortsättningen endast kallat material) för olika typer av applikationer utsatta för varierande typer av laster/användningsförhållanden.

Läs all information om kursen 'Materiallära' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Fysik fortsättningskurs, 8 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper inom vågfysik, termodynamik och ellära som en bas för vidare studier inom ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande och förmåga till problemlösning samt utvecklar sin förståelse för matematisk modellering av naturen.

Läs all information om kursen 'Fysik fortsättningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Hållfasthetslära grundkurs, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall lära sig att använda metoder för att bestämma begränsande krafter och moment som påverkar en konstruktion samt bestämma spänningar och deformationer i vanligt förekommande fall av mekaniskt belastade konstruktioner samt få utvidgad förståelse för hållfasthetslärans teoretiska bas.

Läs all information om kursen 'Hållfasthetslära grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Ledarskap och projektorganisation, 4 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper om ledarskap och ledningens roll i en organisation, särskilt i projektorganisationer

Läs all information om kursen 'Ledarskap och projektorganisation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Projektkurs 1, 8 hp, grundnivå.
 
Kurser utgör ett moment i utbildningen i vilket studenten övar på att i grupp tillämpa tillägnad kunskap på en mer öppen problemställning inom maskintekniskt ämnesområde med tyngdpunkt på konceptgenerering, konstruktion och prototypframtagning.

Läs all information om kursen 'Projektkurs 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Ellära, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenterna skall förvärva grundläggande kunskaper om elektriska begrepp samt att kursdeltagare skall utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i metoder att analysera elektriska nät. Sådana kunskaper och färdigheter är nödvändiga grunder för vidare högskolestudier inom elektroteknikområdet och för professionellt arbete som ingenjör med anknytning till områdena elektroteknik och datateknik.

Läs all information om kursen 'Ellära' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Maskinelement, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen avser att bidra till att utveckla den studerandes förmåga att analysera maskinelement med avseende på dimensionering och optimering, samt uppöva förmågan att utföra större beräkningar. Några vanliga maskinelement genomgås i dessa syften.

Läs all information om kursen 'Maskinelement' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2015

Obligatoriska kurser

Hållfasthetslära, fortsättningskurs, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge kunskaper om samt uppöva förmågan för att lösa mer komplicerade hållfasthetsläraproblem med båda teoretiska och finita elementmetoder.

Läs all information om kursen 'Hållfasthetslära, fortsättningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Innovativ och hållbar produktutveckling 1, 6 hp, grundnivå.
 
Studenten lär sig strategier och metoder för produktutveckling, innovativ produktframtagning, projektstyrning och miljöanpassad/hållbar produktutveckling. Syftet med kursen är också att studenten skall skaffa sig basverktyg för att kunna analysera olika produktalternativ utifrån miljöns, omgivningens och kunden/användarnas krav.

Läs all information om kursen 'Innovativ och hållbar produktutveckling 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematisk statistik, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skall skaffa sig kunskaper i såväl sannoliketsteori som statistisk teori och metodik. Tonvikten ligger på sanno-likhetsteori med tekniska tillämpningar som grund för fortsatta studier i tekniska ämnen, t.ex. till-förlitlighetsteknik, signalbehandling och tele-kommunikation samt även ekonomi.

Läs all information om kursen 'Matematisk statistik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Finita Elementmetoden, grundkurs, 6 hp, grundnivå.
 
I kursen skaffar sig studenten grundläggande kunskaper kring användningen av Finita
Elementmetoden vid hållfasthetsberäkningar. Studenten tränar sig i att bygga beräkningsmodeller, utföra FEM-beräkningar samt analysera det resultat som kommer fram. Studenten skaffar sig också en orientering om den teoretiska underbyggnaden för metoden.

Läs all information om kursen 'Finita Elementmetoden, grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Innovativ och hållbar produktutveckling 2, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen avser att tillämpa kunskaper om innovativ produktframtagning, projekthantering, miljöanpassad/hållbar produktutveckling som inhämtats i tidigare kurser. I detta ingår strategier, begrepp och metodik för produktutveckling och dess uppkomst samt planläggning från idéförslag och koncept till funktionell produkt, samt analys av olika produktalternativ utifrån krav och behov från användare, omgivning och ekosystem.

Läs all information om kursen 'Innovativ och hållbar produktutveckling 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2016

Obligatoriska kurser

Examensarbete för högskoleingenjör i maskinteknik, 18 hp, grundnivå.
 
Examensarbetet är ett avslutande moment i utbildningen i vilket studenten skall visa att
han/hon kan tillämpa de kunskaper som byggts upp under den tidigare utbildningen. Examensarbetet görs enskilt eller i grupp företrädesvis i samarbete med något företag eller organisation.

Läs all information om kursen 'Examensarbete för högskoleingenjör i maskinteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Termodynamik, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall utveckla förståelse för termodynamiken och dess ingenjörsmässiga tillämpningar, uppöva förmågan att utföra energitekniska beräkningar, samt tydliggöra ämnets centrala roll som belysande av hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Termodynamik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Automation, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall förvärva grundläggande kunskaper inom automationsteknik.

Läs all information om kursen 'Automation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten


Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Studenter på programmet uppmuntras att studera del av eller hel termin utomlands.

Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Med en examen från programmet kan du arbeta inom många olika tillämpningsområden och inte bara inom rent maskintekniska branscher.

Inriktningen har fokus främst på framtagning av nya konstruktionslösningar för ett hållbart samhälle.
Beroende på dina egna intressen kan en karriär leda till uppgifter med fördjupad teknisk inriktning eller projektledning och andra chefsroller.

Fortsatta studier

Med en examen från programmet kan du generellt söka vidareutbildning på avancerad nivå inom huvudområdet maskinteknik.

På BTH finns följande program på avancerad nivå som är öppna för dig med examen från detta program: Master i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik, Master i hållbar produkt- och tjänsteinnovation. Det är även möjligt att söka till senare del på programmet civilingenjör i maskinteknik.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder 2 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Stefan Sjödahl

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

20

Examination

Examen

Utbildningen ligger på grundnivå och leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot utvecklingsteknik.

Motsvarande benämning på engelska är
Bachelor of Science in Engineering: Mechanical Engineering with emphasis on Product Development

Utbildningen uppfyller även kraven för
Teknologie kandidatexamen.
Huvudområde: maskinteknik.
Inriktning: utvecklingsteknik.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Alumni

Tidigare studenter har uppskattat de små klasstorlekarna och närheten till lärarna under utbildningen. De nämner den breda tekniska basen som väldigt användbar att ha med sig även vid arbete med andra områden.

Tidigare studenter arbetar till exempel som projektledare, konstruktör och som teknisk säljare.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

20

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela