Produktutveckling Helfart

180 högskolepoäng (start ht-12)
Nu kan du studera på högskola hemifrån! En del väljer att studera samtidigt som de jobbar eller har något annat som gör att de inte vill flytta. Programmet är en kortare vidareutbildning för dig som har gått tekniskt inriktat program i gymnasieskolan. Du lär dig utveckling av såväl befintliga som nya maskintekniska produkter.

Översikt

Profil - innehåll

I detta program inhämtar du grundkunskaper inom området produktutveckling, d.v.s. utveckling av såväl befintliga som nya maskintekniska produkter. Avsikten med programmet är att erbjuda en kortare vidareutbildning för dig som har gått tekniskt inriktat program i gymnasieskolan. Programmet ges helt på distans för att göra studier möjliga även för dig som av sociala- eller tidsmässiga skäl vill studera från hemorten.

Examen

Högskoleexamen/Filosofie kandidat med inriktning mot maskinteknik.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs grundläggande behörighet.


Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:

Urval till utbildning sker där inte samtliga behöriga sökande kan erbjudas plats. Detta görs till utbildningar med hjälp av olika typer av meritvärden/jämförelsetal beroende av vilken typ av utbildning anmälan avser och vilken bakgrund den sökande har. Sökande kan tillhöra flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

Lärandemål

Profil - innehåll

I detta program inhämtar du grundkunskaper inom området produktutveckling, d.v.s. utveckling av såväl befintliga som nya maskintekniska produkter. Avsikten med programmet är att erbjuda en kortare vidareutbildning för dig som har gått tekniskt inriktat program i gymnasieskolan. Programmet ges helt på distans för att göra studier möjliga även för dig som av sociala- eller tidsmässiga skäl vill studera från hemorten.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning ska du:
- kunna, tekniskt och ekonomiskt, analysera och ge förslag på vilka tillverkningsmetoder som är lämpliga för tillverkning av maskintekniska produkter.
- självständigt kunna ge förslag för att förbättra och vidareutveckla produkter.
- kunna analysera och simulera en produkts funktion.
- kunna göra en enklare analys av en produkts hållfasthet.
- behärska vanligt förekommande hjälpmedel och metoder som finns för att klara dessa uppgifter.
- förstå en produkts miljöpåverkan och därmed ha förmåga att väga in även dessa aspekter i utvecklingsarbetet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Tabellen nedan beskriver den rekommenderade ordningsföljd på obligatoriska kurser ingående i programmet med antagning Ht11. Vissa av programmets kurser samläses av flera program, vilket kan påverka ordningsföljden och placering av kurser i tid. Därför reserverar vi oss för eventuella förändringar under utbildningens gång.

Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.


OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Innovativ och hållbar Produktutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenten bygga på sina kunskaper i mekaniska tillämpningsämnen med kunskaper om innovativ produktframtagning, projektstyrning,
miljöanpassad/hållbar produktutveckling och integrerad produktutveckling. I kursen skaffar sig studenten kunskaper i strategier, begrepp och metodik för produktutveckling och dess uppkomst samt planläggning från idéförslag i principkonstruktionsstadiet till primärkonstruktionsstadiet. Syftet med kursen är också att studenten skall skaffa sig basverktyg för att kunna analysera olika produktalternativ utifrån miljöns, omgivningens och kundernas krav.

Läs all information om kursen 'Innovativ och hållbar Produktutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kommunikation på distans, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenterna skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter för att framgångsrikt kunna bedriva fortsatta studier på distans inom det maskintekniska området. Kursen introducerar också studenten till de tekniska hjälpmedel och programvaror som används för teknisk ”collaboration on line” med syfte att studenten skall kunna använda sig av tekniken i ett framtida yrkesarbete där kontakt med kunder ofta sker via distansbaserad teknik. Kursen syftar även till att studenten skall få en introduktion till teknisk dokumentation och informationssökning samt muntlig framställning/framförande.

Läs all information om kursen 'Kommunikation på distans' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Datorstöd inom Konstruktion 1, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skaffar sig studenten kunskaper om hur moderna system för konstruktionsarbete och produktutveckling används, framförallt vid skapande av solida modeller och sammanställningar därav. I kursen skaffar sig studenterna även grundläggande kunskaper inom ritteknik och standard rörande detta område.

Läs all information om kursen 'Datorstöd inom Konstruktion 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematik 2, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen ger grundläggande färdigheter som fordras för kursen Matematik 3 vid Blekinge Tekniska Högskola.

Läs all information om kursen 'Matematik 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Kvalitetsutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenten skaffa sig grundläggande kunskaper och färdigheter om kvalitetsutveckling och ges en introduktion till modern syn på begreppet kvalitet.

Läs all information om kursen 'Kvalitetsutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematik 3, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall inhämta de kunskaper i matematik som krävs för studier inom vissa program vid Blekinge Tekniska Högskola, samt som grundläggande förberedelse inför Matematik 4.

Läs all information om kursen 'Matematik 3' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Fysik för produktutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall utveckla kunskaper om fysikaliska fenomen och lagar vars tekniska tillämpningar används i maskinteknikerns yrkesverksamhet. Syftet med kursen är även att studenten skall utarbeta en grund för fortsatta studier i teknik.

Läs all information om kursen 'Fysik för produktutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillverkningsmetoder, 7,5 hp, grundnivå.
 
Tillverkningsteknologi, som är ett mycket brett begrepp, koncentreras i kursen till den mekaniska verkstadsindustrins metoder. Syftet är att studenterna ska skaffa sig en tillverkningsteknisk allmänbildning som en maskiningenjör behöver för att på ett kostnadsmedvetet sätt delta i och styra produktutveckling.

Läs all information om kursen 'Tillverkningsmetoder' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Automation 1, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall förvärva grundläggande kunskaper om elektriska begrepp och digital teknik för att kunna programmera styrteknisk utrustning. Vidare skall studenten kunna välja och dimensionera styrteknisk utrustning såsom givare och motorer som används i produktionstekniska sammanhang.

Läs all information om kursen 'Automation 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Datorstöd inom Konstruktion 2, 7,5 hp, grundnivå.
 
Studenten skall vidareutveckla sina kunskaper i hur moderna system för konstruktionsarbete och produktutveckling används, framför allt vid skapande av komplexa yt- och solidmodeller.

Läs all information om kursen 'Datorstöd inom Konstruktion 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Grundläggande mekanik för tekniker, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att introducera studenterna till grundläggande mekanik som också är inkörsporten till mer avancerade maskintekniska ämnen som t.ex. hållfasthetslära.

Läs all information om kursen 'Grundläggande mekanik för tekniker' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Lean Produktion, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att ge en helhetsbild över begreppet Lean produktion och en förståelse för relationerna mellan filosofi, principerna och verktygen i Lean produktion.

Läs all information om kursen 'Lean Produktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Automation 2, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall förvärva grundläggande kunskaper om elektriska begrepp och digital teknik för att kunna programmera styrteknisk utrustning. Vidare skall studenten kunna välja och dimensionera styrteknisk utrustning såsom givare och motorer som används i produktionstekniska sammanhang.

Läs all information om kursen 'Automation 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Grundläggande hållfasthetslära för tekniker, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skaffar sig studenten grundläggande kunskaper i hållfasthetslära. Kunskaper om hållfasthetslära är nödvändig för en tekniker inom det maskintekniska området och ligger också som bas för studier av andra mer avancerade tekniska kurser.

Läs all information om kursen 'Grundläggande hållfasthetslära för tekniker' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Grundläggande maskinelement för tekniker, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen ska studenten skaffa sig kunskaper om maskinelements verkningssätt samt grundläggande dimensionering av dessa och kunskaper om mekaniska konstruktionsmaterial, områden som är viktiga för en konstruktör när denne skall arbete med att konstruera mekaniska produkter. Avsikten är att komplettera de grundläggande kurserna i mekanik och hållfasthetslära.

Läs all information om kursen 'Grundläggande maskinelement för tekniker' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Produktionssystem, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen skall skapa förståelse för den viktiga länk som finns mellan teknik och ekonomi, definiera ekonomiska villkor som ett styrmedel för produktionsutveckling samt ge en bild över hur olika förädlingssteg bildar produktionssystem.

Läs all information om kursen 'Produktionssystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Innovationsprojekt, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen avser att tillämpa kunskaper om innovativ produktframtagning, projekthantering,
miljöanpassad/hållbar produktutveckling som inhämtats i tidigare kurser. I detta ingår strategier, begrepp och metodik för produktutveckling och dess uppkomst samt planläggning från idéförslag och koncept till funktionell produkt. Syftet med kursen är att studenten ska använda basverktyg för att kunna analysera olika produktalternativ utifrån miljöns, omgivningens och kundernas krav.

Läs all information om kursen 'Innovationsprojekt' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillverkningsanpassad konstruktion, 7,5 hp, grundnivå.
 
I denna kurs ska studenten lära sig utföra anpassning av konstruktioner för att få en produkt som är mer optimerad för produktion. Såväl ekonomiska, miljö- som produktionsmässiga aspekter ska vägas in i anpassningen.

Läs all information om kursen 'Tillverkningsanpassad konstruktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Grundläggande företagsekonomi, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge en introduktion till ämnet företagsekonomi med dess olika delområden.

Läs all information om kursen 'Grundläggande företagsekonomi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Introduktion till kandidatarbete, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att lära ut hur man genomför ett examensarbete i maskinteknik på kandidatnivå. Kursen är utformad enligt BTH:s regler och rekommendationer och lär ut hur studenten ska utarbeta sin avhandling. Denna kurs fokuserar inte bara på de obligatoriska momenten, här ges också meningsfulla råd om hur den studerande ska planera och utföra sitt arbete med projektet.

Läs all information om kursen 'Introduktion till kandidatarbete' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Kandidatarbete i maskinteknik, 15 hp, grundnivå.
 
Kandidatarbetet är ett avslutande moment i utbildningen i vilket studenten skall visa att han/hon kan tillämpa de kunskaper som byggts upp under den tidigare utbildningen. Kandidatarbetet görs enskilt eller i grupp företrädesvis i samarbete med något företag eller organisation.

Läs all information om kursen 'Kandidatarbete i maskinteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Simulering med finita elementmetoden, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen ska behandla hur man använder Finita Element Metoden till olika typer av simuleringar, bland annat hållfasthetsanalyser av konstruktioner. Studenten tränar sig i att utföra FEM-beräkningar samt analysera det resultat som kommer fram. Studenten skaffar sig också en orientering om den teoretiska underbyggnaden för metoden.

Läs all information om kursen 'Simulering med finita elementmetoden' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Strukturdynamik i mekaniska konstruktioner, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet är att studenterna ska utveckla förståelse för grundläggande dynamik, svängningar och obalanser hos mekaniska system, samt uppöva förmågan att utföra beräkningar inom området.

Läs all information om kursen 'Strukturdynamik i mekaniska konstruktioner' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Eftersom programmet ges på distans kan studenten välja att bedriva sina studier från utlandet.


Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Med en examen från programmet kan du bl.a. arbeta inom konsultbranschen eller inom verkstadsindustri med ny- eller omkonstruktion och produktutveckling där produkterna även kan vara delar av en produktionsutrustning.

Det är flera f.d. studenter från föregångare till detta program som har ledande befattningar inom företag runt om i världen. Men vanligast förekommande är att man ingår i en konstruktörs- eller produktutvecklargrupp som vidareutvecklar ett företags produkter eller komponenter eller maskiner som ingår i en produktionsprocess.

I programmet ingår inga direkta kurser eller moment som förbereder för arbete internationellt.

Fortsatta studier

Student med examen på 120 högskolepoäng från programmet kan generellt inte söka vidare utbildning på avancerad nivå.
Student med 180 högskolepoäng kan söka vidare på andra utbildningar där matematiknivån motsvarar dessa utbildningars antagningskrav.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder 2 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Stefan Sjödahl

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

Examination

Examen

Högskoleexamen/Filosofie kandidat med inriktning mot maskinteknik.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Alumni

Uttalande från f.d. studenter.

Tomas Grönberg:
”Jag arbetar fortfarande kvar på mitt tidigare jobb som verktygs-makare på Gestamp Hardtech AB i Luleå. Utbildningen var dock mycket relevant för mitt arbete och jag får numera även hjälpa till med mer avancerade arbetsuppgifter. Företaget har även gett utsikter om mer avancerat jobb om och när jag själv önskar detta. ”

Admir Omic´:
”Jag arbetar kvar hos min tidigare arbetsgivare, Johnson Metall AB. Tidigare arbetade jag som NC-operatör men efter avslutad utbildning arbetar jag som produktionstekniker. Utbildningen var mycket relevant för mitt arbete och jag har mer avancerade arbetsuppgifter nu. Jag bereder legojobb och ser till att de hamnar i rätt maskingrupper för bearbetning och ser till att förutsättningar för att göra jobben finns. ”

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

25

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela