Produktutveckling Halvfart

180 högskolepoäng (start ht-13)
Detta programtillfälle startar ej höstterminen 2013!
Nu kan du studera på högskola hemifrån! En del väljer att studera samtidigt som de jobbar eller har något annat som gör att de inte vill flytta. Programmet är en kortare vidareutbildning för dig som har gått tekniskt inriktat program i gymnasieskolan. Du lär dig utveckling av såväl befintliga som nya maskintekniska produkter.

Översikt

Profil - innehåll

I detta program inhämtar du grundkunskaper inom området produktutveckling, d.v.s. utveckling av såväl befintliga som nya maskintekniska produkter. Avsikten med programmet är att erbjuda en kortare vidareutbildning för dig som har gått tekniskt inriktat program i gymnasieskolan. Programmet ges helt på distans för att göra studier möjliga även för dig som av sociala- eller tidsmässiga skäl vill studera från hemorten.

Examen

Högskoleexamen/Filosofie kandidat med inriktning mot maskinteknik.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2019 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Maskinteknik

Programansvarig

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs grundläggande behörighet.


Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:

Urval till utbildning sker där inte samtliga behöriga sökande kan erbjudas plats. Detta görs till utbildningar med hjälp av olika typer av meritvärden/jämförelsetal beroende av vilken typ av utbildning anmälan avser och vilken bakgrund den sökande har. Sökande kan tillhöra flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2019 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Maskinteknik

Programansvarig

Lärandemål

Profil - innehåll

I detta program inhämtar du grundkunskaper inom området produktutveckling, d.v.s. utveckling av såväl befintliga som nya maskintekniska produkter. Avsikten med programmet är att erbjuda en kortare vidareutbildning för dig som har gått tekniskt inriktat program i gymnasieskolan. Programmet ges helt på distans för att göra studier möjliga även för dig som av sociala- eller tidsmässiga skäl vill studera från hemorten.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning ska du:
- kunna, tekniskt och ekonomiskt, analysera och ge förslag på vilka tillverkningsmetoder som är lämpliga för tillverkning av maskintekniska produkter.
- självständigt kunna ge förslag för att förbättra och vidareutveckla produkter.
- kunna analysera och simulera en produkts funktion.
- kunna göra en enklare analys av en produkts hållfasthet.
- behärska vanligt förekommande hjälpmedel och metoder som finns för att klara dessa uppgifter.
- förstå en produkts miljöpåverkan och därmed ha förmåga att väga in även dessa aspekter i utvecklingsarbetet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2019 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Maskinteknik

Programansvarig

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Tabellen nedan beskriver den rekommenderade ordningsföljd på obligatoriska kurser ingående i programmet med antagning Ht11. Vissa av programmets kurser samläses av flera program, vilket kan påverka ordningsföljden och placering av kurser i tid. Därför reserverar vi oss för eventuella förändringar under utbildningens gång.

Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.


Inga kurser ännu kopplade till detta tillfälle.

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Eftersom programmet ges på distans kan studenten välja att bedriva sina studier från utlandet.


Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Med en examen från programmet kan du bl.a. arbeta inom konsultbranschen eller inom verkstadsindustri med ny- eller omkonstruktion och produktutveckling där produkterna även kan vara delar av en produktionsutrustning.

Det är flera f.d. studenter från föregångare till detta program som har ledande befattningar inom företag runt om i världen. Men vanligast förekommande är att man ingår i en konstruktörs- eller produktutvecklargrupp som vidareutvecklar ett företags produkter eller komponenter eller maskiner som ingår i en produktionsprocess.

I programmet ingår inga direkta kurser eller moment som förbereder för arbete internationellt.

Fortsatta studier

Student med examen på 120 högskolepoäng från programmet kan generellt inte söka vidare utbildning på avancerad nivå.
Student med 180 högskolepoäng kan söka vidare på andra utbildningar där matematiknivån motsvarar dessa utbildningars antagningskrav.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder 2 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Stefan Sjödahl

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2019 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Maskinteknik

Programansvarig

Examination

Examen

Högskoleexamen/Filosofie kandidat med inriktning mot maskinteknik.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Alumni

Uttalande från f.d. studenter.

Tomas Grönberg:
”Jag arbetar fortfarande kvar på mitt tidigare jobb som verktygs-makare på Gestamp Hardtech AB i Luleå. Utbildningen var dock mycket relevant för mitt arbete och jag får numera även hjälpa till med mer avancerade arbetsuppgifter. Företaget har även gett utsikter om mer avancerat jobb om och när jag själv önskar detta. ”

Admir Omic´:
”Jag arbetar kvar hos min tidigare arbetsgivare, Johnson Metall AB. Tidigare arbetade jag som NC-operatör men efter avslutad utbildning arbetar jag som produktionstekniker. Utbildningen var mycket relevant för mitt arbete och jag har mer avancerade arbetsuppgifter nu. Jag bereder legojobb och ser till att de hamnar i rätt maskingrupper för bearbetning och ser till att förutsättningar för att göra jobben finns. ”

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2019 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Maskinteknik

Programansvarig

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela