Säkerhetsteknik

120 högskolepoäng (start ht-12)
Som en duktig säkerhetstekniker har du många valmöjligheter i en bransch som har vuxit och väntas fortsätta att expandera starkt inom den närmaste framtiden. Vi har högskoleutbildningen som passar dig som vill jobba med den senaste larm- och sensortekniken.

Översikt

Profil - innehåll

Allt fler företag, myndigheter och privatpersoner utsätts för hot och risker och det finns därför ett stort behov av kompetens inom området säkerhetsteknik. Säkerhetsbranschen har blivit en högteknologisk miljö som kräver goda kunskaper om larm-, el-, dator- och passagesystem. Mycket av den teknik som är på väg att bli etablerad bygger på komplexa system med kommunikation över mobila nätverk och övervakning via Internet. Utöver dessa områden är även kunskaper inom juridik, psykologi och riskanalys viktiga.
Säkerhetsteknikprogrammet är en utbildning som genomgående förenar avancerad teknik med praktiska kunskaper. Syftet med programmet är att förvärva kunskaper kring de verktyg som behövs för att effektivt kunna projektleda komplexa säkerhetslösningar. Utbildningen sker i nära samarbete med företag och organisationer inom säkerhetsbranschen. Studenterna kommer att få arbeta med den senaste larm- och sensortekniken men även få en ökad förståelse och kunskap om informationssäkerhet och sårbarhetsanalys. Utbildningen ger dessutom en helhetssyn på användarbehov, lagar, föreskrifter och försäkringskrav inom området.
Säkerhetstekniksprogrammet omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en högskoleexamen med inriktning mot säkerhetsteknik. Efter fullgjord utbildning skall studenten kunna arbeta med att analysera risker och hot, planera, konfigurera, ta fram underlag för upphandling, installera och underhålla larm-, säkerhets-, brand- och övervakningssystem. Man skall även kunna arbeta som säkerhetsinformatör och utbildare samt kunna bedöma skyddsnivåer i ett säkerhetsprojekt.
En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen:
Högskoleexamen med inriktning mot säkerhetsteknik.
Motsvarande benämning på engelska är
Higher Education Diploma with specialization in Safety and Security Technology.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet gäller Områdesbehörighet 7: Matematik B

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:
BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.
BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:
HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:
ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:
Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Lärandemål

Profil - innehåll

Allt fler företag, myndigheter och privatpersoner utsätts för hot och risker och det finns därför ett stort behov av kompetens inom området säkerhetsteknik. Säkerhetsbranschen har blivit en högteknologisk miljö som kräver goda kunskaper om larm-, el-, dator- och passagesystem. Mycket av den teknik som är på väg att bli etablerad bygger på komplexa system med kommunikation över mobila nätverk och övervakning via Internet. Utöver dessa områden är även kunskaper inom juridik, psykologi och riskanalys viktiga.
Säkerhetsteknikprogrammet är en utbildning som genomgående förenar avancerad teknik med praktiska kunskaper. Syftet med programmet är att förvärva kunskaper kring de verktyg som behövs för att effektivt kunna projektleda komplexa säkerhetslösningar. Utbildningen sker i nära samarbete med företag och organisationer inom säkerhetsbranschen. Studenterna kommer att få arbeta med den senaste larm- och sensortekniken men även få en ökad förståelse och kunskap om informationssäkerhet och sårbarhetsanalys. Utbildningen ger dessutom en helhetssyn på användarbehov, lagar, föreskrifter och försäkringskrav inom området.
Säkerhetstekniksprogrammet omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en högskoleexamen med inriktning mot säkerhetsteknik. Efter fullgjord utbildning skall studenten kunna arbeta med att analysera risker och hot, planera, konfigurera, ta fram underlag för upphandling, installera och underhålla larm-, säkerhets-, brand- och övervakningssystem. Man skall även kunna arbeta som säkerhetsinformatör och utbildare samt kunna bedöma skyddsnivåer i ett säkerhetsprojekt.
En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen.
Efter genomförd utbildning skall studenten
  • självständigt och kritiskt kunna söka, bearbeta, tillgodogöra sig och förmedla information och kunskaper i ett snabbt föränderligt område.
  • ha förvärvat kunskaper om analys, installation, projektering och upphandling av säkerhetsteknik.
  • ha förvärvat kunskaper om organisatoriska aspekter på ämnesområdet säkerhetsteknik.
  • ha förvärvat kunskaper och färdigheter i språk- och presentationsteknik.
  • förstå att arbete inom säkerhetsområdet kräver ett etiskt såväl som moraliskt ansvarstagande.
  • ha förvärvat kunskaper och kännedom om olika säkerhetsorganisationer i samhället, deras verksamhet och roller.
  • ha förvärvat kunskaper för fastställande av risknivå med hjälp av genomförd riskanalys, riskidentifiering och riskvärdering.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Studenten på utbildningsprogrammet förväntas studera heltid under två år där programmet är konstruerat av större områdesblock med flera mindre kursmoduler som belyser olika aspekter av områdesblocket. Om man som student inte har för avsikt att ta ut en högskoleexamen kan man i samråd med programansvarig studera delar av programmet.
Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet och kursernas placering i tiden förändras.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Introduktion till säkerhet, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens huvudsakliga syfte är att studenter utan grundläggande kunskaper i datavetenskap ska förvärva en introduktion till datasäkerhet i synnerhet och säkerhet i allmänhet i både teori och praktik som den ser ut i samhället idag.

Säkerhet handlar om att skydda tillgångar, tillgångar som alltmer förlitar sig på datorbaserade system. Detta gör att organisationer blir mer beroende av dessa system. Allt eftersom användandet av Internet ökar, så exponeras fler av dessa system för allmänheten. På så sätt ställs individen regelbundet inför säkerhetslösningar som erbjuder olika nivå av skydd. Idag måste individer och organisationer förlita sig på att skyddsnivån på de olika datorsystem de använder är tillräcklig, medan designers och utvecklare av dessa system måste säkerställa att deras lösningar är pålitliga.

Läs all information om kursen 'Introduktion till säkerhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Säkerhetsteknikens grunder, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall förvärva kunskaper kring uppbyggnaden av övervaknings- och säkerhetssystem genom att studera grundläggande principer inom tillämpad matematik, tillämpad fysik, elteknik, elektronik, mätteknik och datorteknik.

Läs all information om kursen 'Säkerhetsteknikens grunder' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Informations- och kommunikationsteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att kursdeltagarna skall utveckla grundläggande teoretisk och praktisk kunskap i hur datorer och datanätverk fungerar. Deltagaren kommer även att förvärva kunskaper i felsökningsmetodik.

Läs all information om kursen 'Informations- och kommunikationsteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Inbrottsskydd och övervakning, 7,5 hp, grundnivå.
 
Studenten ska under kursen tillförskaffa sig en översikt inom övervakning samt inbrottsskyddsutrustning för att förebygga/ förhindra inbrott. Studenten ska förvärva kunskap om vilka lagar, regler och normer som gäller vid installation av de olika skyddsmetoderna.

Läs all information om kursen 'Inbrottsskydd och övervakning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Passage-, brand- och transportsäkerhet, 7,5 hp, grundnivå.
 
Efter genomgången kurs ska studenten ha förvärvat grundläggande kunskaper avseende passageskydd, brandskydd samt transport för upprätthållande av en erforderlig säkerhetsnivå. Studenten förvärvar grundläggande kunskaper rörande metoder samt tekniker, normer och standarder.

Läs all information om kursen 'Passage-, brand- och transportsäkerhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Risk- och säkerhetsanalys, 15 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska erhålla en förståelse för hur systematisk riskhantering fungerar som ett centralt instrument för att kunna bedöma vilka investeringar i mekaniskt, tekniskt och personellt skydd som behövs för att skydda en verksamhet.

Läs all information om kursen 'Risk- och säkerhetsanalys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Organisatorisk säkerhetsteknik, 22,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studerande skall utveckla grundläggande kunskap, förståelse, färdighet, förmåga och förhållningssätt inom psykologi i förhållande till organisatorisk säkerhetsteknik. Kursen avser att öka förståelsen av mänskliga processer och reaktioner som utgör säkerhetsrisker ur psykologiskt perspektiv med fokus arbetspsykologi och kognitionspsykologi.

Läs all information om kursen 'Organisatorisk säkerhetsteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Biometri och övervakningssystem, 7,5 hp, grundnivå.
 
Att bevisa sin eller andras identitet kan göras genom att mäta fysiologiska kännetecken hos en person. Efter genomgången kurs skall studenten ha inhämtat en grundläggande förståelse för biometrisk identifiering, samt ha insikt om ISO standarder kopplat till ansikts-, fingeravtrycks- och irisigenkänning.

Läs all information om kursen 'Biometri och övervakningssystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Säkerhetsjuridisk översiktskurs, 15 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall tillgodogöra sig
grundläggande kunskaper om det svenska
rättssystemet, med särskild tonvikt på rättsliga
frågeställningar som är relevanta för företag resp.
andra associationer samt anställda som är
verksamma inom bevakningsbranschen, samt att
studenten härvid även skall bli förtrogen med
grundläggande juridisk terminologi. Kursen har
härutöver som syfte att studenten skall erhålla en
allmän introducerande orientering vad gäller
EU-rätt.

Läs all information om kursen 'Säkerhetsjuridisk översiktskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Säkerhetsprojekt II, 7,5 hp, grundnivå.
 
Studenten ska under kursen tillämpa sina tidigare inhämtade kunskaper i fysisk säkerhetsteknik samt organisatorisk säkerhetsteknik samt riskanalys i ett självständigt projekt. Projektet kan ses som en förstudie till kommande examensarbete.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Projektorganisation och organisationsbeteende, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studerande skall utveckla grundläggande kunskaper och insikter om projektarbete som arbetsform. De studerande skall utveckla generella akademiska förmågor samt tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt.

Läs all information om kursen 'Projektorganisation och organisationsbeteende' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Självständigt arbete i Elektroteknik med inriktning mot säkerhetsteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall förvärva erfarenheter av att tillämpa sina teoretiska och praktiska kunskaper från tidigare studier i ett projekt inom säkerhetsteknik.

Läs all information om kursen 'Självständigt arbete i Elektroteknik med inriktning mot säkerhetsteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Avancerad säkerhetsteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att nå avancerade kunskaper inom säkerhetssystem med avseende på integritet, tillgänglighet, konfidentialitet och sårbarhet. Kursen ger även erfarenheter av tillämpningar som är inriktade mot IT-säkerhet.

Läs all information om kursen 'Avancerad säkerhetsteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

I dagsläget finns ingen möjlighet till internationellt utbyte.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Studenten skall efter fullgjord utbildning kunna arbeta med att analysera risker och hot, planera, konfigurera och ta fram underlag för upphandling av larm-, säkerhets-, brand- och övervakningssystem. Studenten ska även kunna arbeta som säkerhetsinformatör och utbildare samt kunna bedöma skyddsnivåer i ett säkerhetsprojekt. Arbetsuppgifterna ska kunna utföras som anställd alternativt som egen företagare eller konsult.

Fortsatta studier

I dagsläget finns ingen möjlighet till fortsatta studier.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder 2 gånger per år.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen:
Högskoleexamen med inriktning mot säkerhetsteknik.
Motsvarande benämning på engelska är
Higher Education Diploma with specialization in Safety and Security Technology.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet utvärderas årligen av studenterna.
Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Alumni

Programmet har ännu inget eget alumninätverk.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Program inom samma utbildningsområde

Share Dela