Sjuksköterskeprogrammet

180 högskolepoäng (start ht-12)
I arbetet som sjuksköterska möter du människor i olika omvårdnadssituationer. För att du ska vara väl förberedd för detta är undervisningen problembaserad. Dessutom får du utöva ditt kommande yrke inom speciella utbildningsenheter redan under utbildningen.

Översikt

Profil - innehåll

Sjuksköterskeprogrammet vid BTH syftar till att studenten skall tillägna sig kunskaper och färdigheter inom sjuksköterskans huvudsakliga kärnkompetenser; Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård och Informatik. Utbildningen vid BTH skall vara knuten till teknik, innovation och hållbar utveckling och ha en stark internationell prägling där möjlighet bl.a. ges till studentutbyte inom och utom Europa. Sjuksköterskeutbildningen vid BTH ger den vetenskapliga kunskap som den allmänna hälso- och sjukvården baseras på. Utbildningen ger också kunskaper om den friska och sjuka människans anatomi, fysiologiska funktioner, utveckling och beteenden. Utbildningen visar på sambandet mellan människans hälsotillstånd och den fysiska, psykiska, sociala och kulturella miljön. Utbildningen ger även kunskaper om professionens värderingar och etik samt de allmänna principerna för vård och omsorg. Under utbildningen tränas studenten i att integrera och implementera nya forskningsresultat samt lära sig reflektera över sitt eget arbetssätt i förhållande till forskning och utveckling.

Personcentrerad vård kännetecknas av att patienten blir sedd, förstådd och bemött utifrån individuella behov, värderingar och förväntningar. Sjuksköterskan och dess team skall kunna möta patienten och närstående med evidensbaserad kunskap, empati och med ett etiskt förhållningssätt. Teamarbetet främjar kontinuitet, stärker kompetenser och säkerheten för patienten i vården. I sjuksköterskans profession ingår att vara ledare, att kunna handleda och undervisa både teamet, patienten och närstående, att arbeta förebyggande och som hälsopedagog. Sjuksköterskan deltar kontinuerligt i förbättringsarbete för att utveckla kvalitet, kunskaper och säkerhet för patienten och teamet. Kommunikation, informationsteknik och hälsoteknik inom vården är i ständig utveckling, ett arbete som sjuksköterskan måste engagera sig i.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Sjuksköterskeexamen.

Utbildningen leder också fram till
Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: Omvårdnad.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Nursing Science.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, , heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Omvårdnad

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

75

Antagning

Förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier (godkänt betyg i kärnämnena svenska, engelska och matematik) för tillträde till utbildningsprogrammet gäller:
Områdesbehörighet 16: Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap B (alternativt Fysik, Kemi och Biologi A) med lägst betyget Godkänd.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:

Gr I utan kompletteringar

Gr II med kompletteringar

Gr III utländska betyg

Gr IV folkhögskola

Provurval:

HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Särskilt urval

Vid varje antagningsomgång reserveras ett visst antal platser som tillsätts med s.k. särskilt urval. Det görs enligt följande metod:
Ett antal av platserna till detta program kommer att tillsättas genom ett särskilt urval. För att delta i det särskilda urvalet krävs, utöver de ordinarie förkunskapskraven att du har en avslutad:
Collegeutbildning vid BTH alternativt godkänd KY-utbildning inom Vård, Omsorg eller Psykiatri vid BTH.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, , heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Omvårdnad

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

75

Lärandemål

Profil - innehåll

Sjuksköterskeprogrammet vid BTH syftar till att studenten skall tillägna sig kunskaper och färdigheter inom sjuksköterskans huvudsakliga kärnkompetenser; Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård och Informatik. Utbildningen vid BTH skall vara knuten till teknik, innovation och hållbar utveckling och ha en stark internationell prägling där möjlighet bl.a. ges till studentutbyte inom och utom Europa. Sjuksköterskeutbildningen vid BTH ger den vetenskapliga kunskap som den allmänna hälso- och sjukvården baseras på. Utbildningen ger också kunskaper om den friska och sjuka människans anatomi, fysiologiska funktioner, utveckling och beteenden. Utbildningen visar på sambandet mellan människans hälsotillstånd och den fysiska, psykiska, sociala och kulturella miljön. Utbildningen ger även kunskaper om professionens värderingar och etik samt de allmänna principerna för vård och omsorg. Under utbildningen tränas studenten i att integrera och implementera nya forskningsresultat samt lära sig reflektera över sitt eget arbetssätt i förhållande till forskning och utveckling.

Personcentrerad vård kännetecknas av att patienten blir sedd, förstådd och bemött utifrån individuella behov, värderingar och förväntningar. Sjuksköterskan och dess team skall kunna möta patienten och närstående med evidensbaserad kunskap, empati och med ett etiskt förhållningssätt. Teamarbetet främjar kontinuitet, stärker kompetenser och säkerheten för patienten i vården. I sjuksköterskans profession ingår att vara ledare, att kunna handleda och undervisa både teamet, patienten och närstående, att arbeta förebyggande och som hälsopedagog. Sjuksköterskan deltar kontinuerligt i förbättringsarbete för att utveckla kvalitet, kunskaper och säkerhet för patienten och teamet. Kommunikation, informationsteknik och hälsoteknik inom vården är i ständig utveckling, ett arbete som sjuksköterskan måste engagera sig i.

Lärandemål

Efter genomförd utbildning skall studenten kunna
 • arbeta utifrån ett personcentrerat, vetenskapligt, evidensbaserat och etiskt förhållningssätt för patienten och närstående,
 • identifiera och visa respekt för olika kulturella och transkulturella förhållande och dess betydelse för mötet med människan i omvårdnaden,
 • tillämpa omvårdnad, medicinsk vetenskap och folkhälsovetenskap i professionen som sjuksköterska för en god och säker vård,
 • tillämpa handledning och undervisning av patienten, närstående och vårdpersonal för att tillvarata olika resurser i vårdarbetet,
 • tillämpa kunskaper i vetenskapliga metoder för att kunna följa och delta i forskning och förbättringsarbete i professionen som sjuksköterska,
 • inhämta kunskap utifrån ett problembaserat livslångt lärandeperspektiv och tillämpa denna i professionen som sjuksköterska,
 • leda, kommunicera och samverka i teamet för att utforma omvårdnadsarbetet utifrån evidensbaserad kunskap,
 • leda och organisera ett team samt lära sig effektiva strategier och tillvägagångssätt för konfliktlösning,
 • ha förmåga och färdighet att tillämpa och implementera informations- och kommunikationsteknologi som stöd i omvårdnadsarbetet och kunna tillämpa hållbar utveckling i sin profession som sjuksköterska.
Sjuksköterskeexamen, 180 högskolepoäng (Utdrag ur Svensk författningssamling SFS 2006:1053)

För sjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska.

Kunskap och förståelse

För sjuksköterskeexamen skall studenten
 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet,
 • visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, kvinnors och mäns hälsa,
 • visa kunskap om relevanta författningar.
Färdighet och förmåga

För sjuksköterskeexamen skall studenten
 • visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående
 • identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling,
 • visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar,
 • visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring,
 • visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
 • visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten
Värderingsförmåga och förhållningssätt

För sjuksköterskeexamen skall studenten
 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete) Dnr BTH
För sjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna
 • ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.
Kandidatexamen

Omfattning

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.

Mål

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)

För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Övrigt

För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
Högskolespecifikt för BTH: (lokal examensordning)

För kandidatexamen krävs minst 30 högskolepoäng på G2-nivå i huvudområdet, varav det självständiga arbetet (kandidatarbete) ska utgöra minst 15 högskolepoäng (G2E-nivå

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, , heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Omvårdnad

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

75

Upplägg

Upplägg av utbildningen


Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar tre års heltidsstudier och det huvudsakliga området inom sjuksköterskeprogrammet är omvårdnad. Utbildningen leder fram till såväl en yrkesexamen som sjuksköterska och en kandidatexamen i omvårdnad. I utbildningen ingår också medicinsk vetenskap och folkhälsovetenskap. Utbildningen består av både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs inom olika hälso- och sjukvårdsverksamheter i Blekinges kommuner och i Landstinget Blekinge. Undervisningen följer den problembaserade lärandemodellen (PBL). Utbildningen är IT-inriktad och integrerar forskning inom omvårdnad, medicinsk vetenskap och folkhälsovetenskap. Utbildningen utgör även grund för fortsatta studier inom sjuksköterskeyrket samt för studier på avancerad och forskarnivå. En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Profession och omvårdnad, 9 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om sjuksköterskans vetenskapliga och yrkesmässiga förhållningssätt. Kursen syftar till att introducera till högskolestudier och akademiskt skrivande.

Läs all information om kursen 'Profession och omvårdnad' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Sjuksköterskeprofessionen och samhället, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om sjuksköterskans profession i samhället för att möta individer, från olika sociala och kulturella grupper. Kursen syftar vidare till att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om sjuksköterskans profession som hälsopedagog.

Läs all information om kursen 'Sjuksköterskeprofessionen och samhället' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Mötet med människor, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om mötet med indvider i olika vårdande kontext.

Läs all information om kursen 'Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Mötet med människor' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Medicin I, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om människans anatomi och fysiologi för att förstå uppbyggnad och samspel mellan cell, vävnad, organ och organsystem samt samspelet mellan människan och naturen.

Läs all information om kursen 'Medicin I' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Grundläggande omvårdnad, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande tillägnar sig grundläggande kunskaper om individens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga. Kursen syftar vidare till att skaffa sig grundläggande kunskaper om omvårdnadsprocessen för att förstå dess funktion för sjuksköterskan i mötet med vårdtagaren och dess närstående.

Läs all information om kursen 'Grundläggande omvårdnad' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Människan och omvårdnaden, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall skaffa sig fördjupade kunskaper om omvårdnadsprocessen och tillämpa dessa i mötet med den vårdbehövande. Syftet med kursen är också att den studerande skall träna basala omvårdnadsmoment.

Läs all information om kursen 'Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Människan och omvårdnaden' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Medicin II, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper i mikrobiologi och vårdhygien för att förstå risker och att säkra rutiner. Vidare syftar kursen till att den studerande skall tillägna sig kunskaper om kroppens beredskap för att med hjälp av fysiologiska och psykologiska försvarsmekanismer kunna bevara den inre balansen.

Läs all information om kursen 'Medicin II' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Medicin III, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om patologi, psykopatologi och medicinsk teknik. Kursen syftar dessutom till att den studerande tillägnar sig kunskaper i allmän farmakologi och läkemedelshantering.

Läs all information om kursen 'Medicin III' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Omvårdnad vid ohälsa, 12 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig kunskaper om ohälsotillstånd hos individen i olika vårdkontext. Kursen syftar vidare till att den studerande skaffar sig fördjupade kunskaper om omvårdnadsprocessen och dess betydelse för sjuksköterskans funktion i mötet med vårdtagare och närstående.

Läs all information om kursen 'Omvårdnad vid ohälsa' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Sjuksköterskan och folkhälsoarbete, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskap och utveckla förståelse för salutogenes och ett hälsofrämjande angreppssätt som utgångspunkt för förebyggande och hälsofrämjande arbete i sin roll som sjuksköterska.

Läs all information om kursen 'Sjuksköterskan och folkhälsoarbete' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inriktad mot primär vård, 10,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper inom primär vård och integrera teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. Kursen syftar till att utifrån evidensbaserad vård, förena bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap med beprövad erfarenhet och kunskap om enskilda vårdtagares enskilda situation och upplevelse, för att ge en så god och effektiv vård som möjligt. Kursen syftar vidare till att kunna reflektera över och fördjupa förståelsen för vårdtagarens situation vid ohälsa och för dess närstående för att som sjuksköterska kunna ge personcentrerad omvårdnad.

Läs all information om kursen 'Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inriktad mot primär vård' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inriktad mot psykiatrisk omvårdnad och demensvård, 10,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper inom psykiatrisk omvårdnad och demensvård och integrera teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. Kursen syftar till att utifrån evidensbaserad omvårdnad, förena bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap med beprövad erfarenhet och kunskap om enskilda vårdtagares enskilda situation och upplevelse, för att ge en så god och effektiv vård som möjligt. Kursen syftar vidare till att kunna reflektera över och fördjupa förståelsen för vårdtagaren situation vid ohälsa och för dess närstående för att som sjuksköterska kunna ge personcentrerad omvårdnad.

Läs all information om kursen 'Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inriktad mot psykiatrisk omvårdnad och demensvård' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inriktad mot somatisk vård, 10,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper inom somatisk vård och integrera teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. Kursen syftar till att utifrån evidensbaserad vård, förena bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap med beprövad erfarenhet och kunskap om vårdtagarens enskilda situation och upplevelse, för att ge en så god och effektiv vård som möjligt. Kursen syftar vidare till att den studerande skall kunna reflektera över och fördjupa förståelsen för vårdtagarens situation vid ohälsa och för dess närstående för att som sjuksköterska kunna ge personcentrerad omvårdnad.

Läs all information om kursen 'Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inriktad mot somatisk vård' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Omvårdnad, vetenskapliga teorier och metoder, 9 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper om omvårdnads- och vetenskapliga teorier och metoder. Kursen syftar vidare till att självständigt skriva och försvara en projektidé inför examensarbete i omvårdnad.

Läs all information om kursen 'Omvårdnad, vetenskapliga teorier och metoder' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inriktad mot primär vård, 10,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper inom primär vård och integrera teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. Kursen syftar till att utifrån evidensbaserad vård, förena bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap med beprövad erfarenhet och kunskap om enskilda vårdtagares enskilda situation och upplevelse, för att ge en så god och effektiv vård som möjligt. Kursen syftar vidare till att kunna reflektera över och fördjupa förståelsen för vårdtagarens situation vid ohälsa och för dess närstående för att som sjuksköterska kunna ge personcentrerad omvårdnad.

Läs all information om kursen 'Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inriktad mot primär vård' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inriktad mot psykiatrisk omvårdnad och demensvård, 10,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper inom psykiatrisk omvårdnad och demensvård och integrera teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. Kursen syftar till att utifrån evidensbaserad omvårdnad, förena bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap med beprövad erfarenhet och kunskap om enskilda vårdtagares enskilda situation och upplevelse, för att ge en så god och effektiv vård som möjligt. Kursen syftar vidare till att kunna reflektera över och fördjupa förståelsen för vårdtagaren situation vid ohälsa och för dess närstående för att som sjuksköterska kunna ge personcentrerad omvårdnad.

Läs all information om kursen 'Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inriktad mot psykiatrisk omvårdnad och demensvård' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inriktad mot somatisk vård, 10,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper inom somatisk vård och integrera teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. Kursen syftar till att utifrån evidensbaserad vård, förena bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap med beprövad erfarenhet och kunskap om vårdtagarens enskilda situation och upplevelse, för att ge en så god och effektiv vård som möjligt. Kursen syftar vidare till att den studerande skall kunna reflektera över och fördjupa förståelsen för vårdtagarens situation vid ohälsa och för dess närstående för att som sjuksköterska kunna ge personcentrerad omvårdnad.

Läs all information om kursen 'Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inriktad mot somatisk vård' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inriktad mot primär vård, 10,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper inom primär vård och integrera teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. Kursen syftar till att utifrån evidensbaserad vård, förena bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap med beprövad erfarenhet och kunskap om enskilda vårdtagares enskilda situation och upplevelse, för att ge en så god och effektiv vård som möjligt. Kursen syftar vidare till att kunna reflektera över och fördjupa förståelsen för vårdtagarens situation vid ohälsa och för dess närstående för att som sjuksköterska kunna ge personcentrerad omvårdnad.

Läs all information om kursen 'Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inriktad mot primär vård' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inriktad mot psykiatrisk omvårdnad och demensvård, 10,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper inom psykiatrisk omvårdnad och demensvård och integrera teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. Kursen syftar till att utifrån evidensbaserad omvårdnad, förena bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap med beprövad erfarenhet och kunskap om enskilda vårdtagares enskilda situation och upplevelse, för att ge en så god och effektiv vård som möjligt. Kursen syftar vidare till att kunna reflektera över och fördjupa förståelsen för vårdtagaren situation vid ohälsa och för dess närstående för att som sjuksköterska kunna ge personcentrerad omvårdnad.

Läs all information om kursen 'Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inriktad mot psykiatrisk omvårdnad och demensvård' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inriktad mot somatisk vård, 10,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper inom somatisk vård och integrera teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. Kursen syftar till att utifrån evidensbaserad vård, förena bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap med beprövad erfarenhet och kunskap om vårdtagarens enskilda situation och upplevelse, för att ge en så god och effektiv vård som möjligt. Kursen syftar vidare till att den studerande skall kunna reflektera över och fördjupa förståelsen för vårdtagarens situation vid ohälsa och för dess närstående för att som sjuksköterska kunna ge personcentrerad omvårdnad.

Läs all information om kursen 'Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inriktad mot somatisk vård' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Sjuksköterskan som ledare, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper om sjuksköterskan som ledare och utbildare i olika vård- och omsorgsorganisationer. Kursen syftar även till att den studerande skall förstå vikten av och kunna implementera förändrings- och förbättringsarbete.

Läs all information om kursen 'Sjuksköterskan som ledare' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Examensarbete i omvårdnad, 15 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall fördjupa och tillämpa tidigare kunskaper i omvårdnad och forskningsprocessen för att kunna genomföra ett examensarbete på kandidatnivå inom omvårdnad. Kursen syftar vidare till att den studerande skall fördjupa och tillämpa kunskaper i att kritiskt granska och analysera vetenskapliga arbeten.

Läs all information om kursen 'Examensarbete i omvårdnad' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Det vårdande mötet och den vårdande miljön, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper om det vårdande mötets och den vårdande miljöns betydelse för individens hälsa, välbefinnande och lidande samt kunna analysera de omvårdnadsvetenskapliga begreppens innebörd i ett teoretiskt och praktiskt vårdsammanhang. Kursen syftar vidare till att den studerande skall kunna analysera det vårdande mötet och den vårdande miljön ur etiskt, estetiskt och existentiellt perspektiv.

Läs all information om kursen 'Det vårdande mötet och den vårdande miljön' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Farmakologisk omvårdnad, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper om hur farmakologisk omvårdnad säkerställs vid vissa tillstånd ur ett patientperspektiv och ur ett hållbart utvecklingsperspektiv. Vidare att uppmärksamma och få förståelse för de konsekvenser som kan uppstå till följd av hanteringsfel, biverkningar, polyfarmaci, samtidigt intag av naturläkemedel, ålder samt låg följsamhet. Kursen syftar dessutom till att studenten skall tillägna sig kunskaper om olika professioners roller inom läkemedelshanteringen.

Läs all information om kursen 'Farmakologisk omvårdnad' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Omvårdnad med inriktning mot palliativ vård, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande ska inhämta fördjupade kunskaper i palliativ vård genom att öka förståelsen för de specifika behov som patienter och närstående har. Kursen syftar också till att förbereda student för arbete med att minska lidande och förbättra livskvaliteten vid sjukdom när bot inte längre är möjlig.

Läs all information om kursen 'Omvårdnad med inriktning mot palliativ vård' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Omvårdnad vid hjärtsjukdom, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall inhämta fördjupande kunskaper i omvårdnad vid hjärtsjukdom genom en ökad förståelse för patientens och närståendes specifika behov genom hela vårdkedjan från prehospital till palliativ vård.

Läs all information om kursen 'Omvårdnad vid hjärtsjukdom' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Omvårdnad vid stroke, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande ska inhämta fördjupade kunskaper i stroke genom att öka förståelsen för de specifika behov som patienter och närstående har. Kursen syftar också till att förbereda student för att arbeta med patienter, som insjuknat i stroke, genom hela vårdprocessen utifrån evidensbaserad vård för att ge en så god och effektiv vård som möjligt.

Läs all information om kursen 'Omvårdnad vid stroke' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknik i vården, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper om teknikens betydelse för individens hälsa, välbefinnande och lidande. Vidare skall den studerande kunna analysera de omvårdnadsvetenskapliga begreppens innebörd i ett teoretiskt och praktiskt vårdsammanhang. Kursen syftar dessutom till att den studerande skall kunna analysera teknikens betydelse i vården ur ett etiskt, estetiskt och existentiellt perspektiv.

Läs all information om kursen 'Teknik i vården' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tvärkulturell vård, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper om människors hälsa, ohälsa, välbefinnande, lidande och behov i ett tvärkulturellt perspektiv. Kursen syftar vidare till att den studerande skall kunna analysera och förstå specifika behov i samband med vård och omsorg ur ett tvärkulturellt perspektiv.

Läs all information om kursen 'Tvärkulturell vård' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Fördjupning av sjuksköterskans profession, 10,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall kunna sammanfatta och analysera sjuksköterskans huvudområden och integrera dessa för att inta ett professionellt förhållningssätt till både yrke och akademi.

Läs all information om kursen 'Fördjupning av sjuksköterskans profession' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Sjuksköterskans omvårdnad vid akuta situationer och tillstånd, 4,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall fördjupa och förstå omvårdnadsbehov i samband med akuta situationer, såväl inom som utom vårdinrättning och kunna tillämpa katastrofmedicinska principer.Syftet med kursen är vidare att den studerande skall fördjupa sina kunskaper, förstå och tillämpa omvårdnad i situationer där hot om våld och risk för skada föreligger.

Läs all information om kursen 'Sjuksköterskans omvårdnad vid akuta situationer och tillstånd' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Sjuksköterskans profession i verksamheten, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall kunna behärska och tillämpa sjuksköterskans profession utifrån huvudområdena; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Kursen syftar vidare till att den studerande skall fördjupa och tillämpa kunskaper om omvårdnad utifrån patientens och närståendes specifika behov vid hälsa, ohälsa, lidande och välbefinnande på ett respektfullt sätt. I kursen skall studenten dessutom tillämpa sjuksköterskans undervisande funktion, vårdplanering, ledarskap och samarbete med olika yrkesprofessioner i teamet.

Läs all information om kursen 'Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Sjuksköterskans profession i verksamheten' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Ett kandidatarbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet omvårdnad.

Internationellt innehåll

Det finns möjlighet att bedriva en del av studierna under årskurs 2 och 3 utomlands. Vi har ett framgångsrikt utbyte med flera länder. Som utbytesstudent ges du möjligheten att få en insikt i andra länders hälso- och sjukvård.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Efter avslutad utbildning till sjuksköterska kan du arbeta både nationellt och internationellt inom såväl privat som offentlig sektor.

Fortsatta studier

Du kan läsa vidare till specialistsjuksköterska eller fortsätta att studera på avancerad och forskarnivå (magister-master och doktorsexamen).

På BTH finns följande program på avancerad nivå;
 • Specialistsjuksköterskeprogram för inriktning mot vård av äldre
 • Specialistsjuksköterskeprogram till distriktssköterska
 • Magisterprogram i vårdvetenskap
På BTH finns följande program på forskarnivå;
 • Tillämpad hälsoteknik

Programråd

Syftet med litet programråd är att i samverkan med, främst lokala, verksamhetsföreträdare och studenter gemensamt reflektera över programmen, dess kvalité och relevans. Rådgivande inför strategiskt beslut. Deltagare: Programansvarig, huvudområdesföreträdare, lärarrepresentant, studeranderepresentant, alumn, representant/er från arbetsmarknaden/handledare i verksamheten eller motsvarande.
Arbetsbeskrivning:
Träffas minst en gång per termin. Diskutera kurs och programutvärderingar, planera för eventuella förbättringsåtgärder och säkerställa utbildningens användbarhet/anställningsbarhet. Genomförs både hos verksamhetsföreträdarna och vid Sektionen för hälsa.
Kontaktperson: Christel Borg

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, , heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Omvårdnad

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

75

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Sjuksköterskeexamen.

Utbildningen leder också fram till
Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: Omvårdnad.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Nursing Science.

Bedömning och examination

Kurser bedöms med betygen Underkänd eller
Godkänd. Examination sker genom skriftligt och muntligt redovisade tentamina samt genom
kontinuerlig bedömning av studerandes
studieprestationer vid deltagande i basgruppsmöten, seminarier och
gruppdiskussioner.

Det ges 2 tillfällen till omtentamen inom 1 år. Studerande som underkänns på tentamen har rätt att genomgå sammanlagt 5 tentamenstillfällen i teoretiska kurser. Studerande som underkänns i verksamhetsförlagd
utbildning har rätt att genomföra verksamhetsförlagd utbildning vid ytterligare ett tillfälle (= totalt 2 tillfällen).

Programutvärderingar

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Programmet i helhet utvärderas under sista kursen.

Alumni

På BTH har vi ett nätverk med studenter som pluggat på BTH, våra alumner. Har du frågor om hur det är att plugga på BTH kan du skicka ett e-brev till alumni@bth.se.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, , heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Omvårdnad

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

75

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela