Civilingenjör i spel- och programvaruteknik

300 högskolepoäng (start ht-11)

Översikt

Profil - innehåll

En tydlig trend inom IT-sektorn är att interaktion och den visuella upplevelsen blir allt viktigare. Samtidigt är en djupgående förståelse och kunskap om den bakomliggande tekniken viktig. Utbildningen till civilingenjör i spel- och programvaruteknik siktar på att studenterna blir duktiga på att tillämpa det senaste inom spel, visualisering och interaktionsteknik såväl som grundläggande datavetenskap och programvaruteknik. Under utbildningen utvecklar studenterna flera demoapplikationer, som kan användas i framtida anställningsansökningar. Studenterna kommer även att arbeta i större projekt där de tillsammans utvecklar spel. Utbildningen avslutas med ett examensarbete, på en termin, som knyter samman och fördjupar de kunskaper och färdigheter studenten har tillägnat sig under utbildningen. Studenten får också lära sig grunderna i företagande och hållbar utveckling. Detta ger en helhetssyn på mjukvaruprocessen.

Betydande delar av undervisningen är schemalagd vilket ger ökade möjligheter till individuell kontakt mellan lärare och studenter.

Efter utbildningen kan studenterna arbeta inom spelindustrin eller med utveckling av andra tekniskt avancerade programvarusystem.

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen Civilingenjörsexamen i spel- och programvaruteknik.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science in Engineering: Game and Software Engineering.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

45

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet gäller Områdesbehörighet 9: Fysik B och Matematik E. (Kemi A krävs ej.)

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:

BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:

HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

45

Lärandemål

Profil - innehåll

En tydlig trend inom IT-sektorn är att interaktion och den visuella upplevelsen blir allt viktigare. Samtidigt är en djupgående förståelse och kunskap om den bakomliggande tekniken viktig. Utbildningen till civilingenjör i spel- och programvaruteknik siktar på att studenterna blir duktiga på att tillämpa det senaste inom spel, visualisering och interaktionsteknik såväl som grundläggande datavetenskap och programvaruteknik. Under utbildningen utvecklar studenterna flera demoapplikationer, som kan användas i framtida anställningsansökningar. Studenterna kommer även att arbeta i större projekt där de tillsammans utvecklar spel. Utbildningen avslutas med ett examensarbete, på en termin, som knyter samman och fördjupar de kunskaper och färdigheter studenten har tillägnat sig under utbildningen. Studenten får också lära sig grunderna i företagande och hållbar utveckling. Detta ger en helhetssyn på mjukvaruprocessen.

Betydande delar av undervisningen är schemalagd vilket ger ökade möjligheter till individuell kontakt mellan lärare och studenter.

Efter utbildningen kan studenterna arbeta inom spelindustrin eller med utveckling av andra tekniskt avancerade programvarusystem.

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under punkt 8, gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning ska studenten
  • ha förvärvat omfattande kunskaper inom spel, visualisering och interaktionsteknik såväl som grundläggande datavetenskap och programvaruteknik.
  • skaffat sig grundläggande kunskaper i matematik, d v s förmåga att genomföra matematiska resonemang och att definiera och analysera matematiska modeller samt god analytisk problemlösningsförmåga
  • behärska spelprogrammering, speciellt realtidsgrafik och avancerad grafikprogrammering för flera plattformar
  • förstå och självständigt kunna analysera och tillämpa den vetenskapliga utvecklingen inom datavetenskap i allmänhet och spelprogrammering i synnerhet
  • behärska att kommunicera, balansera och förverkliga idéer inom en arbetsgrupp och skapa en produktiv samverkan
  • förstå hela processen för spelutveckling och de moment som finns i denna
  • visa kunskap om hållbar utveckling och dess konsekvenser för informationsteknologiska systems utformning
  • ha producerat flera demoapplikationer
  • förstå konstruktionen av spelmotorer och hur de designas

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

45

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet och kursernas placering i tiden förändras.

Det finns två valfria 7,5 hp kurser som kan väljas helt fritt.

Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2011

Obligatoriska kurser

Grunder i spelutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Spelutveckling handlar om att implementera och förverkliga en spelidé. Syftet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper om hur datorspel utvecklas i teorin och i praktiken. Kursen är därför uppbyggd kring kända spelkoncept och teorier som presenteras kommer att tillämpas i ett praktiskt spelprototyputvecklingsprojekt. Då speltekniker sällan har erfarenhet att använda verktyg för att skapa spel kommer kursen att vara en viktig del i studentens fortsatta utveckling inom området spelutveckling.

Läs all information om kursen 'Grunder i spelutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Objektorienterad spelprogrammering, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen går ut på att implementera ett 2D-spel med hjälp av objektorienterade metoder. Huvudidén är att använda spelet som drivkraft, det som gör att studenterna behöver lära sig huvuddragen i objektorienterad programmering för att lyckas implementera ett 2D-spel.

Läs all information om kursen 'Objektorienterad spelprogrammering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Diskret matematik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att introducera matematiska begrepp, metoder och problemställningar inom diskret matematik och att ge en grund för fortsatta studier inom matematik och datavetenskap.

Läs all information om kursen 'Diskret matematik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2012

Obligatoriska kurser

Algoritmer och datastrukturer i C# och C++, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till en förståelse av algoritmer och datastrukturer i både teoretisk mening och hur de implementeras. I kursen används de två språken C# och C++ som implementationsspråk.

Läs all information om kursen 'Algoritmer och datastrukturer i C# och C++' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Analys för civilingenjörer i spel- och programvaruteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys och dess tillämpningar inom framför allt speltekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Analys för civilingenjörer i spel- och programvaruteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Databasteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Inom tillämpad informationsteknologi är utveckling av applikationer baserade på databaser ett stort område. En viktig komponent i dessa applikationer är utvecklingen av själva databasen där aspekter såsom modellering och design, prestanda och svarstider, samt strukturerad programmering och utbyggbarhet är viktiga komponenter.
Studenten får här en grundlig genomgång i ämnet, både teoretisk och praktisk, som syftar till att studenten självständigt skall förstå och lära sig använda processen att modellera och implementera en databasapplikation.

Läs all information om kursen 'Databasteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Scripting och interpretatorteknik, 3,5 hp, grundnivå.
 
Alla som sysslar med programkonstruktion och problemlösning med datorer använder någon form av översättare, antingen interpretator eller kompilator. Förståelse för översättning underlättar programkonstruktion och användningen av översättare. Inom området spelprogrammering använder man ofta scriptspråk och interpretering i stället för eller som komplement till kompilerande system.
I denna kurs studerar studenten översättarteknik med tonvikt på interpretering, men också något om skillnaderna mot kompilerande system.

Läs all information om kursen 'Scripting och interpretatorteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Datakommunikation, 4 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska förvärva grundläggande kunskaper i ämnet datakommunikation med inriktning mot Internet och dess tillämpningar.

Läs all information om kursen 'Datakommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Fysik för spelteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskap om de fysikaliska lagar som styr kroppars rörelse, kunna ställa upp rörelseekvationer utifrån dessa lagar samt kunna lösa ekvationerna med olika numeriska metoder för att sedan implementera detta i simuleringar.

Läs all information om kursen 'Fysik för spelteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Linjär algebra, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenten inhämta de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska utbildningsprogram.

Läs all information om kursen 'Linjär algebra' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
3D-programmering I, 7,5 hp, grundnivå.
 
3D-programmering är en av huvudbyggstenarna inom spelproduktion och utgör en brygga mellan 3D-modellering och berättelse. Syftet med kursen är att studenterna ska skaffa sig en ökad förståelse för 3D-grafik och 3D-programmering samt kunskap om de viktigaste begreppen i ämnet. Den teoretiska grunden för 3D grafik kombineras med praktiska tillämpningar för att öka förståelsen för sambandet mellan teori och praktik.
Aktuella tekniker som bland annat används inom spelindustrin, introduceras i kursen. Teknikerna utgör en bas för studenternas vidare kunskapsutveckling.

Läs all information om kursen '3D-programmering I' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Objektorienterad design, 7,5 hp, grundnivå.
 
Objektorienterad programmering har blivit standard i programvaruutveckling. Kursen syftar till att designa objektorienterade system på ett genomtänkt sätt genom att lära studenterna förstå betydelsen av och att känna igen god design samt att kunna analysera konsekvenserna av olika designbeslut. Speciellt kommer Unified Modeling Language (UML) att användas vid analys och design, eftersom detta har visat sig vara ett framgångsrikt stöd under utvecklingsprocessen. Kursen är koncentrerad på en undersökande inställning av design där olika designalternativ skissas och undersöks i en iterativ process.

Läs all information om kursen 'Objektorienterad design' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

3D-programmering II, 7,5 hp, grundnivå.
 
3D-programmering är en av huvudbyggstenarna inom spelproduktion och utgör en brygga mellan 3D-modellering och berättelse. Syftet med kursen är att studenterna ska skaffa sig en ökad förståelse för 3D-grafik och 3D-programmering samt kunskap om de viktigaste begreppen i ämnet. Aktuella tekniker som bland annat används inom spelindustrin, introduceras i kursen. Teknikerna utgör en bas för studenternas vidare kunskapsutveckling.

Läs all information om kursen '3D-programmering II' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Fördjupning i objektorienterade tekniker, 7,5 hp, grundnivå.
 
Objektorienterad design och programmering är en central del inom programvaruutveckling. Det är därför viktigt att kunna skapa en objektorienterad design enligt goda designprinciper (som kan skilja sig åt i olika domäner), kunna väga olika designalternativ mot varandra och förstå kopplingen mellan det designade och det sedermera implementerade. Kursen syftar till att öva dessa färdigheter genom att i projektform iterativt designa, implementera och integrera ett flertal moduler som tillsammans resulterar i en spelapplikation. Systemdesign beskrivs med hjälp av UML och stor vikt läggs på den gränssnittskonstruktion som krävs för att modulerna ska kunna integreras.

Läs all information om kursen 'Fördjupning i objektorienterade tekniker' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Litet spelprojekt, 7,5 hp, grundnivå.
 
För att bli en duktig spelutvecklare krävs goda samarbetsförmågor samt en känsla för vad god kvalitet är. Kursen syftar till att, i mindre grupp om ca 3-5 studenter, fullständigt designa, implementera och dokumentera en småskalig spelidé. För att lyckas behöver studenterna förstå betydelsen av och att känna igen god design samt att kunna analysera konsekvenserna av olika designbeslut.

Läs all information om kursen 'Litet spelprojekt' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Numerisk analys, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig kunskap i numeriska metoder för att kunna uppskatta de lösningar till matematiska uppgifter som inte kan beräknas analytiskt. Inom telekommunikation, signalbehandling, maskinteknik med mera är tekniska problem formulerade med hjälp av matematiska modeller som innehåller stora mängder av data, ofta givna som närmevärden. För att finna skattade lösningar till sådana problem med största noggrannhet studeras tekniken att bygga algoritmer bestående av regelbundet upprepade steg.

Läs all information om kursen 'Numerisk analys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Programvaruarkitektur och kvalitet, 7,5 hp, grundnivå.
 
Programvaruarkitekturer är ett viktigt tekniskt koncept i modern storskalig programvaruutveckling som tjänar flera syften; man planerar utvecklingsresurser baserat på arkitekturen, man analyserar problemdomänen ur ett flertal perspektiv med hjälp av arkitekturen, och man abstraherar stora mängder information för att kunna få en användbar överblick med hjälp av arkitekturen. Dessutom är arkitekturen, och hur man väljer att konstruera arkitekturen, en nyckelkomponent för att planera och åstadkomma en viss kvalitetsnivå i ett system, vilket därmed bestämmer hur framgångsrikt systemet kommer vara.

I den här kursen förväntas studenten införskaffa detaljerade kunskaper om programvaruarkitekturer och programvarukvalitet och, i synnerhet, hur det senare påverkas av det förra.

Vidare förväntas studenten införskaffa en förståelse av hur man konstrurerar en programvaruarkitektur baserat på moderna metoder och idéer såsom designmönster, objektorienterade ramverk och komponentbaserad programvaruteknik som tar hänsyn till den planerade produkten, den omgivande teknologin och den utvecklande organisationen på ett sätt som skapar långlivade och hållbara system med en planerad och predikterbar kvalitetsnivå.

Läs all information om kursen 'Programvaruarkitektur och kvalitet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Realtids- och operativsystem, 7,5 hp, grundnivå.
 
Ett operativsystem utgör gränssnitt mellan mjukvaruapplikationer och hårdvara. Operativsystemet hanterar och fördelar datorsystemets resurser och påverkar därför alla mjukvaruapplikationers prestanda och realtidsegenskaper. Det är därför nödvändigt att mjukvaruutvecklare har god förståelse för hur ett operativsystem fungerar.

Läs all information om kursen 'Realtids- och operativsystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Artificiell intelligens för spel, 7,5 hp, grundnivå.
 
I datorspel är det viktigt att datorstyrda karaktärer beter sig på ett trovärdigt och till synes intelligent sätt för att öka upplevelsen för spelaren. En ökad spelupplevelse gör att spelaren återvänder till spelet utan att tröttna, vilket är viktigt då produktion av moderna spel till PC och konsoler är kostsamt. Det är också av högsta vikt att använda resurssnåla algoritmer då det oftast ges begränsad minnes- och processorkraft till den del som styr karaktärer.

Kursen syftar till att introducera studenten till området artificiell intelligens och dess tillämpning i digitala spel.

Läs all information om kursen 'Artificiell intelligens för spel' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Prestandaoptimering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Prestanda är en viktig aspekt i alla programvaror. För att kunna utveckla bra program med hög prestanda är det väsentligt att studenten har en god förståelse för olika metoder och tekniker för att analysera och optimera prestandan för ett datorprogram samt kan tillämpa och använda dessa metoder och tekniker.

Läs all information om kursen 'Prestandaoptimering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Linjär algebra, fortsättningskurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge fördjupad förståelse för linjär algebra.

Läs all information om kursen 'Linjär algebra, fortsättningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Visualisering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen introducerar tekniker för visualiserg av data. Stora mängder data som genereras är svåra att överblicka. Visualiseringen av data ger oss en förenkling av en annars alldeles för komplex information. Exempel på områden där visualisering används är inom spel, teknik, miljö och hälsa.

Läs all information om kursen 'Visualisering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad ljudteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Tillämpad ljudteknik är en viktig del i datorspelsutveckling. Modern ljudhårdvara har stöd för flerkanaligt ljud och ljudbearbetning. För att kunna förmedla och uppnå en fulländad spelupplevelse krävs goda kunskaper om ljud, dess egenskaper samt ljudbearbetning. Kursen syftar till att förvärva kunskaper inom digital ljudhantering anpassad mot spel.

Läs all information om kursen 'Tillämpad ljudteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Datorteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge en introduktion till hur ett datorsystem fungerar på maskinspråksnivå.
Inom alla datavetenskapens områden arbetar man med datorer. Det är då viktigt att ha kännedom om de tekniska förutsättningarna i en dator. Kännedom om datorns logiska funktion på låg nivå behövs för att man ska förstå och kunna hantera datorn även om man använder högnivåspråk.

Läs all information om kursen 'Datorteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Elkretsteori, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att kursdeltagare skall utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i metoder att analysera elektriska nät. Sådana kunskaper och färdigheter är nödvändiga grunder för vidare högskolestudier inom elektroteknikområdet och för professionellt arbete som ingenjör med anknytning till områdena elektroteknik och datateknik.

Läs all information om kursen 'Elkretsteori' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Multiprocessorsystem, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Parallellism har under många år varit ett sätt att uppnå hög prestanda i datorsystem. Att skriva parallella program är svårt och tidskrävande, och har därför tidigare oftast bara använts i storskaliga
serversystem. Bilden har dock ändrats med introduktionen av sk multicoreprocessorer. Idag är i princip varje dator försedd med en liten multiprocessor. För att kunna utnyttja denna till fullo, behöver man skriva parallella program. Mao, multiprocessorsystem och parallell programmering är fundamentala grundstenar för dagens och framtidens datorer.

För att kunna utveckla bra parallella program för framtidens datorer är det väsentligt att studenten utvecklar en god förståelse för olika konstruktionsprinciper för multiprocessorsystem, samt en god förståelse för olika metoder och tekniker för att utveckla parallella program.

Läs all information om kursen 'Multiprocessorsystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Säkerhetsmodeller och riskhantering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenterna utvecklar en grundläggande förståelse för nyckelbegrepp och modeller inom området informationssäkerhet, samt dess historiska bakgrund. Dessutom skaffar sig studenterna en förståelse för möjligheter och begränsningar inom området informationssäkerhet.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Teknikhistoria och Samhällsutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att skapa förståelse för samspelet mellan teknisk/teknologisk utveckling och samhällsutveckling i ett historiskt perspektiv; att bibringa förståelse för interaktionen mellan tekniska, ekonomiska, sociala, ekologiska och politiska förändringar under olika historiska epoker och i olika regioner. Kursen avser också att problematisera teknisk utveckling i ett genusperspektiv samt att skapa förståelse för teknologisk och samhällelig utveckling och förändring i vår tid mot bakgrund av äldre tiders teknologiska och samhälleliga förhållanden.

Läs all information om kursen 'Teknikhistoria och Samhällsutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknisk Kommunikation, 4 hp, grundnivå.
 
Under kursen ska studenten utveckla sin medveten om vikten av effektiv kommunikation. I kursen tränar studenten sin förmåga att söka information samt muntliga och skriftliga kommunikativa färdigheter både för användning i de akademiska studierna och för den framtida professionella yrkesrollen.

Läs all information om kursen 'Teknisk Kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Agil projektutveckling, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med denna kurs är att förmedla en projektlivscykel i hur man planerar, utför och slutför ett projekt. Detta innebär projektstyrning och administration från början till slut samt tillämpning av metoder och tekniker för att säkerställa att projektet avslutas på ett framgångsrikt sätt. Kursen syftar vidare till förståelse för hur olika intressenters roller och behov i ett typiskt projekt ska uppnås.

Läs all information om kursen 'Agil projektutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Avancerad multicoreprogrammering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Spelindustrin driver utvecklingen av datorsystem med hög prestanda inom konsumentmarknaden. Hög prestanda levereras framför allt av regelbundna arrayer (matriser) av SIMD processorkärnor, ofta i samverkan med ett mindre antal generella processorkärnor. Dessa arrayer av kärnor är speciellt lämpade för den typ av problem som uppstår vid spelutveckling: grafikrendering och fysiksimulering. Denna kurs syftar till att studenten ska lära sig att designa parallella program för båda arkitekturtyperna med hjälp av exempelprogram från spelområdet.

Läs all information om kursen 'Avancerad multicoreprogrammering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Stort spelprojekt, 30 hp, avancerad nivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 15 hp

Syftet med kursen är att förbereda för yrkesverksamhet inom spelindustrin.
Att utveckla en omfattande spelprogramvara för ställer stora krav på tekniskt kunnande. Utvecklaren måste vara skicklig i att programmera samt kunna designa och dokumentera arkitekturen för större programvaror. Utvecklaren måste även ha kunskap om tredjepartsprogramvaror samt ha förmågan att integrera dessa med sin egen programvara. Metoder och utvecklingsprocesser inom kursen är inriktade på iterativa, agila och informella arbetssätt som är vanligt i spelindustrin. Kursen är upplagd för att efterlikna ett projekt som det kan bedrivas ute i industrin.

Läs all information om kursen 'Stort spelprojekt' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Gränssnitt för spelredigeringsverktyg, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syftar till fördjupade kunskaper i analys, design och implementation av grafiska gränssnitt för spelredigeringsverktyg

Läs all information om kursen 'Gränssnitt för spelredigeringsverktyg' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Introduktion till hållbar teknikutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska få
grundläggande kunskaper i strategisk hållbar utveckling och teknik samt i hur dessa områden kan integreras till stöd ingenjörsarbete för hållbarhet.

Läs all information om kursen 'Introduktion till hållbar teknikutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2015

Obligatoriska kurser

Spelmotorarkitekturer, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att ge en avancerad förståelse, genom analys, utvärdering, och implementation av vanligt förekommande spelmotorarkitekturer. Skaffa kunskap om och förståelse för arkitekturernas styrkor och svagheter för att kunna utifrån kravställning och målsättning välja lämplig arkitektur.

Läs all information om kursen 'Spelmotorarkitekturer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Aktuella speltekniker, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall uppdatera sig på delar av aktuell forskning inom spelteknikområdet, samt fördjupa sig inom ett specifikt valt spelteknikområde.

Läs all information om kursen 'Aktuella speltekniker' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Introduktion till industriell ekonomi, 8 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att de studerande ska få en introduktion till industriell ekonomi samt en översiktlig bild över hur dess delområden hänger samman.

Läs all information om kursen 'Introduktion till industriell ekonomi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2016

Obligatoriska kurser

Examensarbete för civilingenjörer, 30 hp, avancerad nivå.
 
Examensarbetet syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom den valda utbildningen. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en tillämpning och syntes av de under utbildningen förvärvade kunskaper som krävs för att arbeta självständigt som civilingenjör.

Läs all information om kursen 'Examensarbete för civilingenjörer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Internationellt innehåll

Studenter på programmet uppmuntras att studera en termin utomlands.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta inom spelbranschen med spelmotordesign.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdena Datavetenskap, Programvaruteknik och Utveckling av digitala spel. BTH har forskarprogam inom alla dessa områden.

Programråd

Civilingenjörsprogrammen vid BTH har ett gemensamt programråd som har till uppgift att säkerställa kvaliteten hos och enhetligheten mellan programmen.

Programrådet består av ordförande, programansvariga samt biträdande programansvariga för civilingenjörsprogrammen.

Programrådet sammanträder 4 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är Gunnar Råhlén.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

45

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen Civilingenjörsexamen i spel- och programvaruteknik.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science in Engineering: Game and Software Engineering.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet kommer fr.o.m. 2011 att årligen utvärderas av studenterna.

Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Alumni

Programmet är nytt och har därför inga alumni ännu.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

45

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela