Civilingenjör i spel- och programvaruteknik

300 högskolepoäng (start ht-13)
Är din dröm att bli en duktig spelprogrammerare? Då behöver du lära dig avancerad programvaruteknik. Vårt civilingenjörsprogram i spel- och programvaruteknik ger dig en spetskompetens inom spelteknik och en stabil grund inom programvaruteknik.

Översikt

Profil - innehåll

Inlärning stimuleras i hög grad genom interaktion mellan människor, därför är betydande delar av undervisningen schemalagd vilket ger ökade möjligheter till individuell kontakt mellan lärare och studenter.
Under utbildningen utvecklar du flera demoapplikationer som du kan använda då du söker jobb. Du kommer även få möjligheten att arbeta i större projekt där du och din grupp tillsammans utvecklar spel. Du lär dig att bygga komplexa programsystem från grunden och att utnyttja moderna multi-core-processorer. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på en termin som knyter samman och fördjupar de kunskaper och färdigheter du har tillägnat dig under utbildningen. Eftersom BTH har goda kontakter med näringslivet, både inom spel och annan verksamhet, har du möjlighet att göra ditt examensarbete tillsammans med ett företag inom spelområdet eller annan verksamhet. Det ger dig en naturlig inkörsport till fördjupade kontakter och samarbeten med företag och organisationer.
Nyckelord för utbildningen är till exempel: programmering, 3D-motor, fysik, matematik, nätverk, ljud, C++, C#, trådar, shaders, GPGPU, DirectX, OpenGL, Lua, Python, XNA, prestandaoptimering, arkitektur och AI.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen Civilingenjörsexamen i spel- och programvaruteknik.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science in Engineering: Game and Software Engineering.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2018 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

50

Antagning

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 9: Fysik B, Matematik E, (Kemi A krävs ej).
alt.
Områdesbehörighet A9: Fysik 2, Matematik 4, (Kemi 1 krävs ej).

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Urval till utbildning sker där inte samtliga behöriga sökande kan erbjudas plats. Detta görs till utbildningar med hjälp av olika typer av meritvärden/jämförelsetal beroende av vilken typ av utbildning anmälan avser och vilken bakgrund den sökande har. Sökande kan tillhöra flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsbaserade grupper:
BI - Sökande med betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning (grupp I)

BII - Sökande med betyg från gymnasiebetyg i kombination med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där (grupp II)

BIII - Sökande med betyg från utländsk utbildning och internationell utbildning (grupp III)

BIV - Sökande med studieomdöme från folkhögskola (grupp IV)

Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande. Därefter ska, i ett andra steg, antalet platser i grupp II reduceras med en tredjedel. Denna tredjedel ska tillföras grupp I.

Högskoleprovsbaserade grupper:
HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:
ÖS - Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA - Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.
Fördelning av platser:

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i samtliga.

Behöriga sökande med lika meriter:
Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillgrips lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2018 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

50

Lärandemål

Profil - innehåll

Inlärning stimuleras i hög grad genom interaktion mellan människor, därför är betydande delar av undervisningen schemalagd vilket ger ökade möjligheter till individuell kontakt mellan lärare och studenter.
Under utbildningen utvecklar du flera demoapplikationer som du kan använda då du söker jobb. Du kommer även få möjligheten att arbeta i större projekt där du och din grupp tillsammans utvecklar spel. Du lär dig att bygga komplexa programsystem från grunden och att utnyttja moderna multi-core-processorer. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på en termin som knyter samman och fördjupar de kunskaper och färdigheter du har tillägnat dig under utbildningen. Eftersom BTH har goda kontakter med näringslivet, både inom spel och annan verksamhet, har du möjlighet att göra ditt examensarbete tillsammans med ett företag inom spelområdet eller annan verksamhet. Det ger dig en naturlig inkörsport till fördjupade kontakter och samarbeten med företag och organisationer.
Nyckelord för utbildningen är till exempel: programmering, 3D-motor, fysik, matematik, nätverk, ljud, C++, C#, trådar, shaders, GPGPU, DirectX, OpenGL, Lua, Python, XNA, prestandaoptimering, arkitektur och AI.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under avsnitt 8, gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning ska studenten:

Kunskap och förståelse
  • ha förvärvat omfattande kunskaper inom spel, visualisering och interaktionsteknik såväl som grundläggande datavetenskap och programvaruteknik.
  • förstå hela processen för spelutveckling och de moment som finns i denna
  • förstå konstruktionen av spelmotorer och hur de designas
Färdighet och förmåga
  • ha grundläggande kunskaper i matematik, d v s förmåga att genomföra matematiska resonemang och att definiera och analysera matematiska modeller samt god analytisk problemlösningsförmåga
  • behärska spelprogrammering, speciellt realtidsgrafik och avancerad grafikprogrammering för flera plattformar
  • förstå och självständigt kunna analysera och tillämpa den vetenskapliga utvecklingen inom datavetenskap i allmänhet och spelprogrammering i synnerhet
  • behärska att kommunicera, balansera och förverkliga idéer inom en arbetsgrupp och skapa en produktiv samverkan
  • ha producerat flera demoapplikationer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • visa kunskap om hållbar utveckling och dess konsekvenser för informationsteknologiska systems utformning

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2018 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

50

Upplägg

Upplägg av utbildningen

De tre första åren är uppbyggda för att studenten skall tillägna sig en bas i spelutveckling, datavetenskap och programvaruteknik och få en träning i ingenjörsmässighet. Detta görs genom att kombinera mer teoretiska kurser med praktiska spelspecifika kurser. Under årskurs fyra och fem fördjupar sig studenten i spelutveckling som kombineras med praktiska och teoretiska projektkurser samt introduktion till hur man startar eget företag. Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng.

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer, inlämningsuppgifter och projekt. Inlärning stimuleras i hög grad genom interaktion mellan människor, därför är betydande delar av undervisningen schemalagd. Detta ger ökade möjligheter till individuell kontakt mellan lärare och studenter i situationer där studenterna skall öva upp sin praktiska förmåga att tillämpa teoretiska moment.

Gästföreläsare från spelindustrin förekommer i utbildningen. Utbildningen bedrivs huvudsakligen på svenska men föreläsningar på engelska kan förekomma.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Forskningsorientering inom spel- och programvaruteknik, 2 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skaffar sig en överblick över forskningsområden relaterade till spel- och programvaruteknik. Studenten får tillfällen att träffa forskare verksamma inom programmets inriktning.

Läs all information om kursen 'Forskningsorientering inom spel- och programvaruteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Grunder i spelutveckling, 8 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att teoretiskt och praktiskt förvärva kunskap om hur en spelidé konceptualiseras i ett spelutvecklingsprojekt.

Läs all information om kursen 'Grunder i spelutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematik grundkurs, 4 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en introduktion till matematikstudier på universitetsnivå.
I kursen behandlas centrala moment såsom tal, logik, mängdlära och bevis för att förbereda studenten för fortsatta studier i matematik. Studenten övar problemlösning, att kommunicera matematik både muntligt och skriftligt samt tränar ämnesspecifik studieteknik i matematik.

Läs all information om kursen 'Matematik grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Analys 1, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Analys 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Grunder i LaTeX, 2 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall skaffa sig de grundläggande färdigheter i programvarupaketet LaTeX, som krävs för att på egen hand kunna producera bland annat laborationsrapporter, uppsatser, vetenskapliga rapporter och examensarbete med hjälp av LaTeX.

Läs all information om kursen 'Grunder i LaTeX' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Inledande programmering i C, 8 hp, grundnivå.
 
Programmering ligger till grund för det mesta som hör till tillämpad IT. Syftet med kursen är att ge en student, som inte har någon tidigare erfarenhet av programmering, en introduktion till problemlösning och programmering i programspråket C.

Läs all information om kursen 'Inledande programmering i C' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Analys 2, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall skaffa sig grundläggande förståelse för matematisk analys i en variabel med tillämpningar inom framför allt tekniska ämnesområden.

Läs all information om kursen 'Analys 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programmering i C++, 8 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är kunskap i objektorienterad programmering, dels för fortsatta studier inom datavetenskap, dels för att kunna lösa generella programmerings-uppgifter i arbetslivet. Som verktyg i kursen används C++.

Läs all information om kursen 'Programmering i C++' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Algoritmer och datastrukturer, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en introduktion till algoritmer och datastrukturer när det gäller såväl teoretiska aspekter som implementeringsaspekter.

Läs all information om kursen 'Algoritmer och datastrukturer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Diskret matematik, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge en introduktion till matematiska begrepp, metoder och problemställningar inom diskret matematik. Den diskreta matematiken utgör en viktig bas för studier inom datavetenskap och många digitala tillämpningsområden.

Läs all information om kursen 'Diskret matematik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknisk Kommunikation, 4 hp, grundnivå.
 
Under kursen ska studenten utveckla sin medveten om vikten av effektiv kommunikation. I kursen tränar studenten sin förmåga att söka information samt muntliga och skriftliga kommunikativa färdigheter både för användning i de akademiska studierna och för den framtida professionella yrkesrollen.

Läs all information om kursen 'Teknisk Kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Fysik grundkurs, 4 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper i mekanik som en bas för fortsatta studier inom ingenjörsvetenskap. Studenten tränar ingenjörsmässigt modelltänkande och förmåga till problemlösning samt utvecklar sin förståelse för matematisk modellering av naturen.

Läs all information om kursen 'Fysik grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Linjär algebra 1, 6 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att deltagarna inhämtar de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska utbildningsprogram.

Läs all information om kursen 'Linjär algebra 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematisk statistik, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenterna skall skaffa sig kunskaper i såväl sannoliketsteori som statistisk teori och metodik. Tonvikten ligger på sanno-likhetsteori med tekniska tillämpningar som grund för fortsatta studier i tekniska ämnen, t.ex. till-förlitlighetsteknik, signalbehandling och tele-kommunikation samt även ekonomi.

Läs all information om kursen 'Matematisk statistik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
3D-Programmering för civilingenjörer, 16 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 8 hp

3D-programmering är en av huvudbyggstenarna inom spelproduktion och utgör en brygga mellan 3D-modellering och spelberättelse. Syftet med kursen är att studenterna ska skaffa sig en ökad förståelse för 3D-grafik och 3D-programmering samt kunskap om de viktigaste begreppen i ämnet. Aktuella tekniker som bland annat används inom spelbranschen, introduceras i kursen. Teknikerna utgör en bas för studenternas vidare kunskapsutveckling.

Läs all information om kursen '3D-Programmering för civilingenjörer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Industriell ekonomi, översiktskurs, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att de studerande ska få en introduktion till industriell ekonomi samt en översiktlig bild över hur dess delområden hänger samman.

Läs all information om kursen 'Industriell ekonomi, översiktskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Linjär algebra 2, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge fördjupad förståelse för linjär algebra.

Läs all information om kursen 'Linjär algebra 2' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Objektorienterad design, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge insikt i den speciella design- och implementationsproblematik som objektorienterad programvaruutveckling medför. Utgående från grundläggande objektorienterade begrepp modelleras struktur och beteende hos objektorienterade system med hjälp av modelleringsspråket UML (Unified Modeling Language). Designprinciper och designmönster introduceras som verktyg för att skapa robust programvara och förbättra möjligheten till organisation och underhåll av programvara. Designmönster är standardiserade metoder för att sätta samman objekt och klasser för att lösa vanligt förekommande designproblem. Utvecklare av objektorienterad programvara bör veta hur designmönster kan användas för att förenkla utvecklingsarbetet och kunna bedöma kvaliteten och eventuella förbättringar av källkoden. Kursen omfattar laborationer där designkunskaperna tillämpas och implementeras i källkod.

Läs all information om kursen 'Objektorienterad design' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad datorkommunikation, 4 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper i ämnet datakommunikation
med inriktning mot Internet och dess tillämpningar.

Läs all information om kursen 'Tillämpad datorkommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2015

Obligatoriska kurser

Fysik för spelteknik, 8 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskap om de fysikaliska lagar som styr kroppars rörelse, kunna ställa upp rörelseekvationer utifrån dessa lagar samt kunna lösa ekvationerna med olika numeriska metoder för att sedan implementera detta i simuleringar.

Läs all information om kursen 'Fysik för spelteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Realtids- och operativsystem, 6 hp, grundnivå.
 
Ett operativsystem utgör gränssnittet mellan mjukvaruapplikationen och hårdvaran. Därför är det för mjukvarutvecklare nödvändigt att besitta en förståelse för de uppgifter som operativsystemet hanterar, så att de kan skriva applikationer som samarbetar snarare än motarbetar, med underliggande nivåer. För att uppnå en teknisk förståelse för mjukvaruutvecklingsfrågor, så är det av största vikt att besitta en grundlig förståelse för operativsystemets uppgifter och realtidsaspekter, då eventuella fel och begränsningar i operativsystemet får direkt påverkan på alla applikationer.
Det primära syftet med kursen är att ge studenter med en grundläggande kunskap om programmering en fördjupad teknisk förståelse för design och implementation av operativsystem i allmänhet, samt praktisk erfarenhet av implementation av ett antal operativsystemskonstruktioner.

Under kursens gång kommer i huvudsak, prestanda och realtidsaspekter hos olika
operativsystemslösningar att behandlas, men även aspekter som responsivitet och
användbarhet kommer att beröras.

Läs all information om kursen 'Realtids- och operativsystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Miljöstrategi och hållbar utveckling, 6 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskap om och förmåga till helhetssyn kring begreppet hållbar utveckling.

Läs all information om kursen 'Miljöstrategi och hållbar utveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvaruarkitektur och kvalitet, 6 hp, grundnivå.
 
Programvaruarkitekturer är ett viktigt tekniskt koncept i modern storskalig programvaruutveckling som tjänar flera syften; man planerar utvecklingsresurser baserat på arkitekturen, man analyserar problemdomänen ur ett flertal perspektiv med hjälp av arkitekturen, och man abstraherar stora mängder information för att kunna få en användbar överblick med hjälp av arkitekturen. Dessutom är arkitekturen, och hur man väljer att konstruera arkitekturen, en nyckelkomponent för att planera och åstadkomma en viss kvalitetsnivå i ett system, vilket därmed bestämmer hur framgångsrikt systemet kommer vara.

I den här kursen förväntas studenten införskaffa detaljerade kunskaper om programvaruarkitekturer och programvarukvalitet och, i synnerhet, hur det senare påverkas av det förra.
Vidare förväntas studenten införskaffa en förståelse av hur man konstruerar en programvaruarkitektur baserat på moderna metoder och idéer såsom designmönster, objektorienterade ramverk, och komponentbaserad programvaruteknik som tar hänsyn till den planerade produkten, den omgivande teknologin och den utvecklande organisationen på ett sätt som skapar långlivade och hållbara system med en planerad och predikterbar kvalitetsnivå.

Läs all information om kursen 'Programvaruarkitektur och kvalitet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Spelteknik för webben, 4 hp, grundnivå.
 
För att implementera ett webbaserat datorspel krävs en process där ett flertal olika tekniker samverkar. Kunskaper om hur, när och varför olika tekniker kan och bör nyttjas påverkar till hög grad i samtliga utvecklingsstadier. Kursen syftar till att studenten skall förstå hur spelteknik kan appliceras, utan direkta plattformsrestriktioner, inom ramarna för webbutveckling.

Läs all information om kursen 'Spelteknik för webben' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2016

Obligatoriska kurser

Ledarskap och projektverksamhet, 4 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska förvärva grundläggande kunskap, förståelse, färdighet, förmåga och förhållningssätt inom ledarskap och projektverksamhet.

Läs all information om kursen 'Ledarskap och projektverksamhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Litet spelprojekt, 10 hp, grundnivå.
 
Som spelutvecklare krävs god samarbetsförmåga samt en förståelse för vad god kvalitet innebär. Kursen syftar till att, i mindre grupp om ca fem studenter, designa, implementera och dokumentera en småskalig spelidé. Projekten kommer att drivas utifrån en agil mjukvaruutveckling, som är ett samlingsnamn för interativa och inkrementella metoder där krav successivt utvecklas under processens gång. Syftet är att förmedla och ge erfarenheter hur man planerar, utför och slutför ett projekt.

Läs all information om kursen 'Litet spelprojekt' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Scripting och interpretatorteknik, 6 hp, grundnivå.
 
Den teknik som används inom översättning och kompilering är tillämpbar inom många områden, varför kunskaper i detta ämne är värdefulla. Det är av stort värde att känna till kompilatorer och översättares funktion, dels för att kunna bedöma dess kvalitet, dels för att vara avancerade användare av dessa. Vidare har man ofta behov av enkel eller mer komplicerad översättning varvid man själv kan behöva konstruera översättare.

Läs all information om kursen 'Scripting och interpretatorteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Numerisk analys, 6 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge grunderna i numeriska metoder. Inom tekniska tillämpningar är det vanligt att matematiska problem inte går eller är opraktiska att lösa analytiskt. Därför introduceras studenten till algoritmer för att med stor noggrannhet som möjligt bestämma approximativa lösningar.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Teknikhistoria och samhällsutveckling, 4 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att skapa förståelse för samspelet mellan teknisk/teknologisk utveckling och samhällsutveckling i ett historiskt perspektiv; att bibringa förståelse för interaktionen mellan tekniska, ekonomiska, sociala, ekologiska och politiska förändringar under olika historiska epoker och i olika regioner. Kursen avser också att problematisera teknisk utveckling i ett genusperspektiv samt att skapa förståelse för teknologisk och samhällelig utveckling och förändring i vår tid mot bakgrund av äldre tiders teknologiska och samhälleliga förhållanden.

Läs all information om kursen 'Teknikhistoria och samhällsutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2016

Inriktning: Programvaruteknik (PVT1)

Obligatoriska kurser

Forskningsmetodik i spel- och programvaruteknik, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att introducera forskningsmetodik genom framtagning, utvärdering och jämförelse av metoder, tekniker och verktyg och hur dessa påverkar olika system eller organisationer. I denna kurs får studenten en förståelse för forskningsmetodik som gör en sådan utvärdering och jämförelse möjlig. Studenten får erfarenheter av att planera, motivera, genomföra och rapportera ett forskningsprojekt.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Spelmotorarkitekturer, 15 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att ge en avancerad förståelse, genom analys, utvärdering, och implementation av vanligt förekommande spelmotorarkitekturer. Skaffa kunskap om och förståelse för arkitekturernas styrkor och svagheter för att kunna utifrån kravställning och målsättning välja lämplig arkitektur.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 

Inriktning: Spelteknik (SPT1)

Obligatoriska kurser

Forskningsmetodik i spel- och programvaruteknik, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att introducera forskningsmetodik genom framtagning, utvärdering och jämförelse av metoder, tekniker och verktyg och hur dessa påverkar olika system eller organisationer. I denna kurs får studenten en förståelse för forskningsmetodik som gör en sådan utvärdering och jämförelse möjlig. Studenten får erfarenheter av att planera, motivera, genomföra och rapportera ett forskningsprojekt.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Prestandaoptimering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Prestanda är en viktig aspekt i alla programvaror. För att kunna utveckla bra program med hög prestanda är det väsentligt att studenten har en god förståelse för olika metoder och tekniker för att analysera och optimera prestandan för ett datorprogram,
samt kan tillämpa och använda dessa metoder och tekniker.

Läs all information om kursen 'Prestandaoptimering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Avancerad multicoreprogrammering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Spelindustrin driver utvecklingen av datorsystem med hög prestanda inom konsumentmarknaden. Hög prestanda levereras framför allt av regelbundna arrayer (matriser) av SIMD processorkärnor, ofta i samverkan med ett mindre antal generella processorkärnor. Dessa arrayer av kärnor är speciellt lämpade för den typ av problem som uppstår vid spelutveckling: grafikrendering och fysiksimulering. Denna kurs syftar till att studenten ska lära sig att designa parallella program för båda arkitekturtyperna med hjälp av exempelprogram från spelområdet.

Läs all information om kursen 'Avancerad multicoreprogrammering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2017

Inriktning: Programvaruteknik (PVT1)

Obligatoriska kurser

Verifiering och validering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
All programvara av betydande storlek behöver verifieras och valideras för att säkerställa en viss kvalitetsnivå. Målet med den här kursen är att nå en översiktlig bild av verifiering och validering (V&V) för programvarusystem. Dessutom praktiseras och undersöks flera tekniker som används i industrin och akademin. Detta gör det möjligt för studenter att reflektera över metoder och de val de behöver i praktiken.

Läs all information om kursen 'Verifiering och validering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Visualisering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen introducerar tekniker för visualiserg av data. Stora mängder data som genereras är svåra att överblicka. Visualiseringen av data ger oss en förenkling av en annars alldeles för komplex information. Exempel på områden där visualisering används är inom spel, teknik, miljö och hälsa.

Läs all information om kursen 'Visualisering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Gränssnitt för spelredigeringsverktyg, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syftar till att studenterna fördjupar sina kunskaper i att analysera och skapa gränssnitt för spelredigeringsverktyg.

Läs all information om kursen 'Gränssnitt för spelredigeringsverktyg' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Spelteknik (SPT1)

Obligatoriska kurser

3D-programmering III, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
3D-programmering är en av huvudbyggstenarna inom spelproduktion och utgör en brygga mellan 3D-modellering och berättelse. Kursens syfte är att studenten skaffar sig fördjupad kunskap och förståelse inom ett specifikt område inom 3D-programmering.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Visualisering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen introducerar tekniker för visualiserg av data. Stora mängder data som genereras är svåra att överblicka. Visualiseringen av data ger oss en förenkling av en annars alldeles för komplex information. Exempel på områden där visualisering används är inom spel, teknik, miljö och hälsa.

Läs all information om kursen 'Visualisering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad ljudteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Tillämpad ljudteknik är en viktig del i datorspelsutveckling. Modern ljudhårdvara har stöd för flerkanaligt ljud och ljudbearbetning. För att kunna förmedla och uppnå en fulländad spelupplevelse krävs goda kunskaper om ljud, dess egenskaper samt ljudbearbetning. Kursen syftar till att förvärva kunskaper inom digital ljudhantering anpassad mot spel.

Läs all information om kursen 'Tillämpad ljudteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2017

Inriktning: Programvaruteknik (PVT1)

Obligatoriska kurser

Stort spelprojekt, 30 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att förbereda för yrkesverksamhet inom spelindustrin.
Att utveckla en omfattande spelprogramvara för ställer stora krav på tekniskt kunnande. Utvecklaren måste vara skicklig i att programmera samt kunna designa och dokumentera arkitekturen för större programvaror. Utvecklaren måste även ha kunskap om tredjepartsprogramvaror samt ha förmågan att integrera dessa med sin egen programvara. Metoder och utvecklingsprocesser inom kursen är inriktade på iterativa, agila och informella arbetssätt som är vanligt i spelindustrin. Kursen är upplagd för att efterlikna ett projekt som det kan bedrivas ute i industrin.

Läs all information om kursen 'Stort spelprojekt' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Spelteknik (SPT1)

Obligatoriska kurser

Stort spelprojekt, 30 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att förbereda för yrkesverksamhet inom spelindustrin.
Att utveckla en omfattande spelprogramvara för ställer stora krav på tekniskt kunnande. Utvecklaren måste vara skicklig i att programmera samt kunna designa och dokumentera arkitekturen för större programvaror. Utvecklaren måste även ha kunskap om tredjepartsprogramvaror samt ha förmågan att integrera dessa med sin egen programvara. Metoder och utvecklingsprocesser inom kursen är inriktade på iterativa, agila och informella arbetssätt som är vanligt i spelindustrin. Kursen är upplagd för att efterlikna ett projekt som det kan bedrivas ute i industrin.

Läs all information om kursen 'Stort spelprojekt' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2018

Inriktning: Programvaruteknik (PVT1)

Obligatoriska kurser

Examensarbete för civilingenjörer, 30 hp, avancerad nivå.
 
Examensarbetet syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom den valda utbildningen. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en tillämpning och syntes av de under utbildningen förvärvade kunskaper som krävs för att arbeta självständigt som civilingenjör.

Läs all information om kursen 'Examensarbete för civilingenjörer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Inriktning: Spelteknik (SPT1)

Obligatoriska kurser

Examensarbete för civilingenjörer, 30 hp, avancerad nivå.
 
Examensarbetet syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom den valda utbildningen. Examensarbetet ska ligga i slutet av utbildningen och innebära en tillämpning och syntes av de under utbildningen förvärvade kunskaper som krävs för att arbeta självständigt som civilingenjör.

Läs all information om kursen 'Examensarbete för civilingenjörer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Internationellt innehåll

Programmet arbetar i enlighet med BTH:s internationaliseringspolicy. Studenter på programmet uppmuntras att studera en termin utomlands. Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet. Det finns även möjlighet att studera flera terminer utomlands, men detta kräver då mer förberedelser och ett mera styrt val av kurser på det utländska universitetet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Programmet ger dig förutom ypperliga spelutvecklingskunskaper, även en allmän kompetens så att du kan arbeta med mjukvaruproduktion inom de flesta typer av verksamhetsområden i samhället. Kanske väljer du att utveckla större affärssystem eller specialiserar dig på interaktiva 3D-applikationer. Oavsett vilket intresse du har ger utbildningen dig en gedigen grund för ditt framtida yrkesliv.

Röst från spelindustrin:
- Ett fenomen som är ganska unikt för spelutveckling är att det finns väldigt många olika sorters tjänster och att man som anställd kan komma från många olika bakgrunder. Vår ambition är att hitta de allra bästa på alla områden, och därför är det väldigt bra att vi kan samarbeta med civilingenjörsutbildningen i Spel- och programvaruteknik och hjälpa dem att utforma deras utbildning. Jag är övertygad om att vi genom det här samarbetet kommer att hitta många duktiga civilingenjörer.
Martin Walfisz, grundare och tidigare VD för Massive Entertainment
För mera information besök vår hemsida på www.bth.se/civingspel

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdena Datavetenskap, Programvaruteknik och Utveckling av digitala spel. BTH har forskarprogam inom alla dessa områden.

Programråd

Civilingenjörsprogrammen vid BTH har ett gemensamt programråd som har till uppgift att säkerställa kvaliteten hos och enhetligheten mellan programmen.

Programrådet består av ordförande, programansvariga samt biträdande programansvariga för civilingenjörsprogrammen.

Programrådet sammanträder 4 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är Gunnar Råhlén.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2018 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

50

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen Civilingenjörsexamen i spel- och programvaruteknik.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science in Engineering: Game and Software Engineering.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet kommer fr.o.m. 2011 att årligen utvärderas av studenterna.

Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Alumni

Programmet är nytt och har därför inga alumni ännu.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2018 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

50

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela