Europeiskt masterprogram i Software Engineering

120 högskolepoäng (start ht-13)

Översikt

Profil - innehåll

Programvara har blivit ett allt viktigare element i många produkter som utvecklas idag. Det har skett en förändring i utvecklingskostnaderna från hårdvaruutveckling till programvarulösningar. Detta ökar behovet av att kunna utveckla programvaror med rätt funktionalitet, kvalitet, i tid och inom budget. European Master i Software Engineering är konstruerat för att möta dessa utmaningar genom att utbilda programvaruutvecklare i avancerade koncept inom programvaruteknik som täcker hela utvecklingskedjan, från företagsledningens perspektiv till de tekniska och de utvecklande perspektiven. Denna utbildning sker också på med ett europeiskt perspektiv då studenten läser ett av sina två år utomlands (antingen det första eller det sista året).

Utbildningsprogrammet är tvåårigt och organiseras runt en grupp av obligatoriska kurser. De obligatoriska kurserna ger en bred bas och täcker flera avancerade ämnen som programvaruteknikindustrin för närvarande är i behov av. Dessutom säkrar de en generell grund för alla studenter. Alla kurser är designade för att erbjuda en blandning av den senaste praktiken och de senaste rönen. Detta stärks ännu mer av det faktum att högskolan har aktiv forskning inom alla av de obligatoriska kursernas ämnen. Undervisningen genomförs av personer som har betydande kontakter inom industrin och många av dem är också aktiva i forskargruppen inom programvaruteknik. Denna forskargrupp är internationellt uppmärksammad inom området.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie masterexamen.
Huvudområde: programvaruteknik.
Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (120 credits).
Main field of study: Software Engineering
Studenterna har rätt att tillgodoräkna sig kurser från tre andra universitet i Europa: Universidad Politécnica de Madrid (Spanien), Technische Universität Kaiserslautern (Tyskland) och Free University of Bozen/Bolzano (Italien), när de ansöker om examensbevis, och studenterna går under double diploma avtal som BTH slutit med ovan nämnda lärosäten.
Examensbevisen som studenten får från detta program har alltid ett medföljande s.k. ”diploma supplement”. Diploma supplement är ett dokument som i detalj förklarar programmets upplägg, innehåll och syfte, och klargör för en framtida arbetsgivare att studenten innehar examensbevis från ett masterprogram som genomförs på europeisk nivå.

Anmälan

Programtid

2013 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs en Kandidatexamen i Programvaruteknik eller i Datavetenskap, vilken innefattar avslutade studier motsvarande 90 högskolepoäng inom området programvaruteknik, samt Engelska B.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Då detta program drivs av fyra olika lärosäten i fyra olika länder sker ansökning, urval och rekrytering på Europanivå. Detta innebär att utöver de svenska lagar och förordningar tillämpas ett särskilt urval (se Bilaga A) där även Executive Agency for Education, vilket är underställt Europeiska Kommissionen och direkt ansvarigt för Erasmus Mundus programmen, lägger till specifika urvalskriterier som tar strikt europeiska hänsyn i beaktande.

Ansökan till European Master in Software Engineering görs via webbsidan: http://emse.fi.upm.es/ och sista ansökningsdatum brukar ligga i december/januari.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Programtid

2013 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Lärandemål

Profil - innehåll

Programvara har blivit ett allt viktigare element i många produkter som utvecklas idag. Det har skett en förändring i utvecklingskostnaderna från hårdvaruutveckling till programvarulösningar. Detta ökar behovet av att kunna utveckla programvaror med rätt funktionalitet, kvalitet, i tid och inom budget. European Master i Software Engineering är konstruerat för att möta dessa utmaningar genom att utbilda programvaruutvecklare i avancerade koncept inom programvaruteknik som täcker hela utvecklingskedjan, från företagsledningens perspektiv till de tekniska och de utvecklande perspektiven. Denna utbildning sker också på med ett europeiskt perspektiv då studenten läser ett av sina två år utomlands (antingen det första eller det sista året).

Utbildningsprogrammet är tvåårigt och organiseras runt en grupp av obligatoriska kurser. De obligatoriska kurserna ger en bred bas och täcker flera avancerade ämnen som programvaruteknikindustrin för närvarande är i behov av. Dessutom säkrar de en generell grund för alla studenter. Alla kurser är designade för att erbjuda en blandning av den senaste praktiken och de senaste rönen. Detta stärks ännu mer av det faktum att högskolan har aktiv forskning inom alla av de obligatoriska kursernas ämnen. Undervisningen genomförs av personer som har betydande kontakter inom industrin och många av dem är också aktiva i forskargruppen inom programvaruteknik. Denna forskargrupp är internationellt uppmärksammad inom området.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning skall studenten:
  • förstå utmaningarna i storskalig utveckling av programvaruteknik.
  • förstå rådande praxis i storskalig utveckling av programvaruteknik.
  • visa de färdigheter som behövs för att anpassa och tillämpa rådande praxis i en given situation i programvaruutveckling.
  • visa förmåga att kritiskt utvärdera utmaningar och föreslagna lösningar för storskalig utveckling, att identifiera starka och svaga punkter och möjligheter till förbättring.
  • visa förmåga att självständigt leda en undersökning inom området.
  • visa färdigheter att agera utifrån ett europeiskt perspektiv.

Anmälan

Programtid

2013 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Studenterna förväntas studera heltid under två läsår. Kurserna ges på campus och på engelska. Ett undantag är Magisterarbetet i programvaruteknik som kan läsas som en distanskurs om det anses lämpligt (i de fall studenterna läser sitt andra år på ett annat lärosäte än BTH sker givetvis examensarbetet på distans och handledningen sköts främst av fakulteten vid det andra lärosätet).

Alla kurserna på EMSE programmet är obligatoriska för att på så sätt garanterna att samtliga studenter som läser vid BTH, under första eller andra året, tillgodoräknar sig en minsta gemensam nämnare avseende genomförda kurser. Detta är ett krav från EMSE-konsortiet och i slutändan Europeiska Kommissionen för att lättare synkronisera utbildningens genomförande som sker på två universitet i Europa (där BTH är ett av dessa universitet).

Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Avancerad projektstyrning inom programvarutillverkning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Merparten av programvaran utvecklas i team så därför är det mycket viktigt att utvecklare har ingående kunskaper och färdigheter i att leda och arbeta effektivt i projektteam.
Denna kurs syftar till att ge studenterna en solid teoretisk kunskapsbas inom allmän projektledning, beteendevetenskap och organisationsstudier relaterat till frågeställningar som rör projektstyrning inom programvaruutveckling (SPM).

Läs all information om kursen 'Avancerad projektstyrning inom programvarutillverkning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvaruarkitektur och kvalitet, 7,5 hp, grundnivå.
 
Programvaruarkitekturer är ett viktigt tekniskt koncept i modern storskalig programvaruutveckling som tjänar flera syften; man planerar utvecklingsresurser baserat på arkitekturen, man analyserar problemdomänen ur ett flertal perspektiv med hjälp av arkitekturen, och man abstraherar stora mängder information för att kunna få en användbar överblick med hjälp av arkitekturen. Dessutom är arkitekturen, och hur man väljer att konstruera arkitekturen, en nyckelkomponent för att planera och åstadkomma en viss kvalitetsnivå i ett system, vilket därmed bestämmer hur framgångsrikt systemet kommer vara.

I den här kursen förväntas studenten införskaffa detaljerade kunskaper om programvaruarkitekturer och programvarukvalitet och, i synnerhet, hur det senare påverkas av det förra.

Vidare förväntas studenten införskaffa en förståelse av hur man konstrurerar en programvaruarkitektur baserat på moderna metoder och idéer såsom designmönster, objektorienterade ramverk och komponentbaserad programvaruteknik som tar hänsyn till den planerade produkten, den omgivande teknologin och den utvecklande organisationen på ett sätt som skapar långlivade och hållbara system med en planerad och predikterbar kvalitetsnivå.

Läs all information om kursen 'Programvaruarkitektur och kvalitet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Praktisk kravhantering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Den stora utmaningen i samband med programvaruutveckling är att säkerställa att rätt system utvecklas, dvs kravhantering. Fokus i denna kurs är att studenten förvärvar en förståelse för hur insamling av relevanta krav bör genomföras samt hur kraven säkerställs och hålls uppdaterade under utvecklingsprocessen.

Läs all information om kursen 'Praktisk kravhantering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Praktisk projektstyrning inom programvarutillverkning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Idag utvecklas merparten av programvara i projektform. Därför är det viktigt att programvaruutvecklare har kunskap om och erfarenhet av detta arbetssätt.
Kursen syftar till kunskap om hur projekt planeras, utförs och slutförs. Ytterligare ett syfte är att uppnå förståelse för och kunskap om intressenters roller och behov i ett typiskt projekt.

Läs all information om kursen 'Praktisk projektstyrning inom programvarutillverkning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Produktledning för mjukvara och mjukvaruintensiva system, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen introducerar produktledning baserat på rekommendationer från International Software Product Management Association (ISPMA). Det omfattar koncept och teknik för produktstrategi, produktplanering samt samordning av funktionella enheter av företaget.

Läs all information om kursen 'Produktledning för mjukvara och mjukvaruintensiva system' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programmering i UNIX-miljö, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig en fördjupad förståelse för UNIX-baserade system och för operativsystemnära programmering. Detta innebär bl a att kunna programmera på operativsystemets mest abstrakta nivå, närmast användaren, och nedåt genom abstraktionsnivåerna till den lägsta nivån, systemanropen.
Kursen lär ut hur man designar mjukvara som interagerar med datorn via operativsystemet UNIX (och UNIX-baserade/liknande operativsystem såsom Linux och MacOS). Den lägger grunden för vidare studier inom andra områden (till exempel datasäkerhet) som kräver konkret förståelse för den underliggande teknologin. Syftet uppnås genom att studenten via en serie laborationer får praktisk erfarenhet av att utveckla program i en UNIX-miljö.

Läs all information om kursen 'Programmering i UNIX-miljö' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvarusäkerhet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens huvudsakliga syfte är att förstå samt hantera olika programvarusäkerhetsproblem i en säker och kontrollerad miljö. Under kursen kommer studenten att tillägna sig teoretiska och praktiska kunskaper om olika typer av säkerhetsproblem hos programvara, och tekniker som kan användas för att skydda programvaran. Studenten kommer också att lära sig förstå motståndarnas arbetssätt, vilket kan användas för att öka programvarans pålitlighet.

Läs all information om kursen 'Programvarusäkerhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Forskningsmetodik i programvaruteknik och datavetenskap, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
En nyckelfråga i forskningen inom programvaruteknik och datavetenskap är framtagning, utvärdering och jämförelse av metoder, tekniker och verktyg och hur dessa påverkar olika system eller organisationer.
Kursen syftar till en förståelse för forskningsmetodik som gör en sådan utvärdering och jämförelse möjlig. Vidare syftar kursen till en introduktion till samhälleliga och etiska aspekter av sådan forskning samt erfarenheter av att planera, genomföra och rapportera ett forskningsprojekt.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetodik i programvaruteknik och datavetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Verifiering och validering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
All programvara av betydande storlek behöver verifieras och valideras för att säkerställa en viss kvalitetsnivå. Målet med den här kursen är att nå en översiktlig bild av verifiering och validering (V&V) för programvarusystem. Dessutom praktiseras och undersöks flera tekniker(som används i industrin och akademin). Detta gör det möjligt för studenter att reflektera över metoder och de val de behöver i praktiken.

Läs all information om kursen 'Verifiering och validering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Multiprocessorsystem, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Parallellism har under många år varit ett sätt att uppnå hög prestanda i datorsystem. Att skriva parallella program är svårt och tidskrävande, och har därför tidigare oftast bara använts i storskaliga
serversystem. Bilden har dock ändrats med introduktionen av sk multicoreprocessorer. Idag är i princip varje dator försedd med en liten multiprocessor. För att kunna utnyttja denna till fullo, behöver man skriva parallella program. Mao, multiprocessorsystem och parallell programmering är fundamentala grundstenar för dagens och framtidens datorer.

För att kunna utveckla bra parallella program för framtidens datorer är det väsentligt att studenten utvecklar en god förståelse för olika konstruktionsprinciper för multiprocessorsystem, samt en god förståelse för olika metoder och tekniker för att utveckla parallella program.

Läs all information om kursen 'Multiprocessorsystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mätningar av programvara, 7,5 hp, grundnivå.
 
Inom ingenjörsdisciplinerna så tillämpas begreppet ''best engineering practice'', med vilket menas goda exempel/modeller eller (be)prövad erfarenhet, ständigt vid alla aspekter på utvecklingen av ett system. Det kan röra sig om en bro, en bil, eller en stor byggnad. Begreppet inbegriper en lång tradition av experimenterande, analys, och mätning.
Det är att tillämpa vetenskapliga principer på en lösning av ett komplext utvecklingsprojekt. Kärnan i denna tillämpning är själva mätningen. Mätningar i radarsystem ger oss, till exempel, förmågan att upptäcka flygplan när siktförhållandena dåliga.
Mätvärden i medicinska system möjliggör för läkare att diagnostisera specifika sjukdomar.
Inom programvaruutveckling, så måste vi förstå och kontrollera programvaruprojekt. Vi behöver veta vad varje process kostar, och hur produktiv personalen är. Vi behöver veta vad vi kan förbättra, etc. För att besvara dessa frågor, så behöver vi mäta.
Målet med den här kursen är att förse studenten med grunderna inom mätning av programvara. De kommer att tillägna sig kunskap om hur mätning av programvara kan användas för att kontrollera, hantera och förutse utveckling av programvaruprocesser. De kommer att tillägna sig grundläggande förståelse för processen för mätning
av programvara och en medvetenhet om de problem som kan relateras till tillämpning av
mätning av programvara, samt erfarenhet i att arrangera mätningar och modeller för detta.

Läs all information om kursen 'Mätningar av programvara' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Global programvaruteknik, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till kunskap, kompetens och praktisk erfarenhet gällande kommunikation, samarbete och koordinering av programvaruutvecklingsprojekt utifrån det globala perspektivet. Kursen syftar även till att lära studenterna olika sätt att kommunicera i ett globalt nätverk, i ett globalt team och hur de ska tolka och lyhört utnyttja mångfald i sina yrkesmässiga liv.

Läs all information om kursen 'Global programvaruteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvaruarkitektur och kvalitet, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen har som syfte att:
studenten skall skaffa sig grundläggande teoretiska kunskaper om design, dokumentation, analys, värdering, implementation och transformation av programvaruarkitektur så att studenten kan förstå sammanhang, förväntningar, och instruktioner rörande programvaruarkitektur;

studenten skall skaffa sig grundläggande färdighet i att designa, dokumentera, värdera, transformera och kommunicera en specifik programvaruarkitektur så att studenten självständigt kan utveckla sin förmåga vidare och på sikt möta de krav som ställs på en programvaruarkitekt i arbetslivet;

att studenten på ett sakligt och faktabaserat sätt, kan resonera kring en programvaruarkitekturs lämplighet för sitt ändamål och därmed skapa det beslutsunderlag som förväntas för att besluta om tex. implementation, inköp, verksamhetsprocesser, organisation, resurs- och kompetensbehov;

studenten skall skaffa sig kännedom om relevant forskning på området programvaruarkitektur.

Läs all information om kursen 'Programvaruarkitektur och kvalitet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Fördjupningskurs i Datavetenskap och kommunikation, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge studenterna möjligheter till att fördjupa sina kunskaper och sin förståelse inom ett specifikt område inom datavetenskap eller programvaruteknik. Kursen utgör en direkt förberedelse för ett kommande magisterarbete.

Läs all information om kursen 'Fördjupningskurs i Datavetenskap och kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Produktlinjer och modellering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är en förståelse för idén om domänutveckling. Detta är exemplifierat med de grundläggande begreppen bakom två tillvägagångssätt: produktlinje för programvara (software product line, SPL) och domänspecifik modellering (domain specific modeling, DSM). SPL- delen av kursen inkluderar en introduktion till processen med design och användning av domänspecifik arkitektur, men inbegriper också tillhörande organisations- och affärsaspekter. DSM-delen av kursen handlar om att skapa en domänspecifik miljö med dess språkbruk, terminologi och ramverk, samt själva processen av att skapa mjukvara för domänen.

Läs all information om kursen 'Produktlinjer och modellering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Produktledning för mjukvara och mjukvaruintensiva system, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen introducerar produktledning baserat på rekommendationer från International Software Product Management Association (ISPMA). Det omfattar koncept och teknik för produktstrategi, produktplanering samt samordning av funktionella enheter av företaget.

Läs all information om kursen 'Produktledning för mjukvara och mjukvaruintensiva system' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programmering i UNIX-miljö, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig en fördjupad förståelse för UNIX-baserade system och för operativsystemnära programmering. Detta innebär bl a att kunna programmera på operativsystemets mest abstrakta nivå, närmast användaren, och nedåt genom abstraktionsnivåerna till den lägsta nivån, systemanropen.
Kursen lär ut hur man designar mjukvara som interagerar med datorn via operativsystemet UNIX (och UNIX-baserade/liknande operativsystem såsom Linux och MacOS). Den lägger grunden för vidare studier inom andra områden (till exempel datasäkerhet) som kräver konkret förståelse för den underliggande teknologin. Syftet uppnås genom att studenten via en serie laborationer får praktisk erfarenhet av att utveckla program i en UNIX-miljö.

Läs all information om kursen 'Programmering i UNIX-miljö' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kvalitetsstyrning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till detaljerad förståelse av programvarukvalitet och utmaningar för att uppnå hög kvalitet. Dessutom diskuteras ämnen såsom kvalitetstyrning av programvara och dess roll inom ramen för programvaruutveckling och de aktiviteter, tekniker och modeller som är centrala för att säkra programvarukvalitet.
Deltagarna ska under kursen utveckla en medvetenhet om rådande state-of-the-art och inom mjukvaruindustrin.

Läs all information om kursen 'Kvalitetsstyrning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Storskalig kravhantering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
En utmaning i programvaruutveckling är att säkerställa att rätt system utvecklas, dvs kravhantering. I denna kurs förväntas studenten förvärva en förståelse av hur relevanta krav samlas från relevanta källor innan utvecklingen börjar.
Kursen fokuserar på de problem som uppstår vid hantering av krav i en föränderlig och kostnadskänslig verklighet. I kursen diskuteras problem som är relaterade med storskalig kravhantering och marknadsdriven kravhantering. Områden såsom kontinuerlig kravhantering, processförbättring på kravhantering och teknisk produkthantering diskuteras och relateras till industripraxis.

Läs all information om kursen 'Storskalig kravhantering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Strategi och IT, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen kommer deltagarna att kunna uppnå fördjupad förståelse av företagets strategi utifrån olika perspektiv samt ämnets koppling till IT.
Studenterna kommer att kunna förvärva:
  • kunskap om ett företags strategiska nivåer och processer,
  • kunskap om strategisk analys av ett företag och dess omvärld inklusive ett företags olika strategiska nivåer och processer.


Läs all information om kursen 'Strategi och IT' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Masterarbete i programvaruteknik, 30 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska träna sin förmåga att definiera, planera, genomföra och redovisa ett självständigt vetenskapligt forskningsarbete. Studenten förväntas tillämpa de under utbildningen förvärvade kunskaperna för att självständigt fördjupa sig inom ett eller flera specifika delområden inom huvudområdet programvaruteknik. Målet för studenten är att muntligen och skriftligen redovisa resultatet av forskningsarbetet samt att kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete. Redovisningen ska uppfylla de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text.

Läs all information om kursen 'Masterarbete i programvaruteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Internationellt innehåll

Som ett obligatoriskt moment i programmet ingår att studenten studerar 2 termin(er) utomlands.

Utomlandsstudierna bedrivs vid något av våra partneruniversitet: Universidad Politécnica de Madrid, Free University Bozen-Bolzano eller Technische Universität Kaiserslautern.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta inom samtliga branscher där programvaruutveckling sker med följande typer av arbetsuppgifter: kravframställning, projektledning, design, implementering och verifiering och validering.

Utbildningen är särskilt intressant för studenter som vill arbeta i utlandet.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet programvaruteknik samt datavetenskap.

På BTH finns följande program på forskarnivå som är öppna för studenter med examen från detta program: programvaruteknik.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder två gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Prof. Natalia Juristo, natalia@fi.ump.es

Anmälan

Programtid

2013 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie masterexamen.
Huvudområde: programvaruteknik.
Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (120 credits).
Main field of study: Software Engineering
Studenterna har rätt att tillgodoräkna sig kurser från tre andra universitet i Europa: Universidad Politécnica de Madrid (Spanien), Technische Universität Kaiserslautern (Tyskland) och Free University of Bozen/Bolzano (Italien), när de ansöker om examensbevis, och studenterna går under double diploma avtal som BTH slutit med ovan nämnda lärosäten.
Examensbevisen som studenten får från detta program har alltid ett medföljande s.k. ”diploma supplement”. Diploma supplement är ett dokument som i detalj förklarar programmets upplägg, innehåll och syfte, och klargör för en framtida arbetsgivare att studenten innehar examensbevis från ett masterprogram som genomförs på europeisk nivå.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programutvärdering sker årligen vid den workshop som anordnas av de fyra partneruniversiteten. Alla synpunkter tas till vara och analyseras av samtliga fyra universitet. Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Alumni

Tidigare studenter arbetar nu bl.a. som: forskarstuderande, deltagare i större programvaruprojekt samt projektledare.

Programmet har ett eget alumninätverk.

Anmälan

Programtid

2013 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela