Masterprogram i Software Engineering

120 högskolepoäng (start ht-13)
Programmet ger dig en insikt i frågeställningar och vetenskapliga metoder kring programvaruutveckling, kravhantering och produktledning. Programmet innehåller forskningsmetodik och ett masterarbete under en termin, vilket även positionerar dig för en fortsatt karriär inom akademin, lika väl som inom industrin.

Översikt

Profil - innehåll

Programvara har blivit ett allt viktigare element i många produkter som utvecklas idag. Detta ökar behovet av att kunna utveckla programvaror med rätt funktionalitet, kvalitet, i tid och inom budget.

Masterprogrammet i programvaruteknik är konstruerat för att möta dessa utmaningar genom att utbilda programvaruutvecklare i avancerade koncept inom programvaruteknik som täcker hela utvecklingskedjan, från företagsledningens perspektiv till de tekniska och de utvecklande perspektiven.

Utbildningsprogrammet är tvåårigt och består av obligatoriska och valbara kurser. De obligatoriska kurserna ger en bred bas och täcker flera avancerade ämnen som programvaruteknikindustrin för närvarande är i behov av. De valbara kurserna ger studenterna möjlighet att påverka innehållet i deras examen och bidrar till att öka deras attraktivitet för framtida arbetsgivare på ett sätt som studenten själv väljer. Kurserna erbjuder en blandning av den senaste praktiken och de senaste rönen. Detta stärks ännu mer av det faktum att högskolan har aktiv forskning inom alla av de obligatoriska kursernas ämnen.

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Teknologie masterexamen
Huvudområde: Programvaruteknik
Engelsk översättning av examen:
Degree of Master of Science (120 credits)
Main field of study: Software engineering

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningen krävs: kandidatexamen (180 högskolepoäng) inom datavetenskap eller programvaruteknik, varav minst 90 högskolepoäng i huvudområdet programvaruteknik. Kandidatexamen ska omfatta minst 15 högskolepoäng i matematik. Engelska B.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser görs ett urval. Detta går till på följande sätt.

METOD 12 Masterprogram inom teknikområdet

Allmänt
Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet till masterprogrammen bland annat Electrical Engineering, Computer Science och Software Engineering.

Urvalsgrund
Tidigare högskoleutbildning och engelska.

Precisering av urvalsgrund
Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för det sökta programmets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskraven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.
Slutligen normeras den sökandes TOEFL - respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL/IELTS-nivåer får meritvärdet 1.
Dessa två värden läggs till ett samlat meritvärde som kan variera mellan 0-2.

Högsta meritvärde
Maximalt 2 poäng ges, enligt beskrivningen ovan.

Arbetsmetod
Ansökningar som accepteras för granskning baserad på de grundläggande förkunskapskraven för programmet kommer att rangordnas enligt ovan. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Lärandemål

Profil - innehåll

Programvara har blivit ett allt viktigare element i många produkter som utvecklas idag. Detta ökar behovet av att kunna utveckla programvaror med rätt funktionalitet, kvalitet, i tid och inom budget.

Masterprogrammet i programvaruteknik är konstruerat för att möta dessa utmaningar genom att utbilda programvaruutvecklare i avancerade koncept inom programvaruteknik som täcker hela utvecklingskedjan, från företagsledningens perspektiv till de tekniska och de utvecklande perspektiven.

Utbildningsprogrammet är tvåårigt och består av obligatoriska och valbara kurser. De obligatoriska kurserna ger en bred bas och täcker flera avancerade ämnen som programvaruteknikindustrin för närvarande är i behov av. De valbara kurserna ger studenterna möjlighet att påverka innehållet i deras examen och bidrar till att öka deras attraktivitet för framtida arbetsgivare på ett sätt som studenten själv väljer. Kurserna erbjuder en blandning av den senaste praktiken och de senaste rönen. Detta stärks ännu mer av det faktum att högskolan har aktiv forskning inom alla av de obligatoriska kursernas ämnen.

Lärandemål

Efter fullgjorda studier ska studenten:

Kunskap och förståelse
  • Ha förståelse för problemställningar, teorier och utmaningar inom storskalig programvaruutveckling.
  • Ha bred förståelse för metoder inom programvaruteknikområdet.
  • Ha fördjupad metodkunskap inom delar av programvaruteknikområdet.
Färdighet och förmåga
  • Ha de färdigheter som behövs för att anpassa och tillämpa metoder en given situation inom programvaruutveckling.
  • Ha förmågan att identifiera styrkor och svagheter i metodtillämpning och arbetsresultat samt kunna förbereda/implementera förbättringsförslag.
  • Ha förmåga att självständigt leda en undersökning inom området i enighet med vetenskapliga metoder.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Ha förmåga att kritiskt utvärdera problemställning, föreslagna lösningar för storskalig utveckling.
  • Kunna hantera problemställningar med ett vetenskapligt förhållningssätt
  • Kunna reflektera, värdera och beskriva etiska och samhälleliga aspekter kopplat till området.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Programvaruteknik är ett brett ämne som sträcker sig mellan management och teknik. Programmet avser spegla denna bredd genom kurser både riktade mot projekt och kravhantering men även teknik. Undervisningen sker ofta problembaserat med stort eget ansvar av studenterna, ofta med inslag av grupparbete.

Första året är 45 av 60 hp obligatoriska kurser. Detta ger grunden inom ämnet och ovanpå denna grund har studenterna möjlighet att välja valbara kurser efter eget intresse.

Studenten ansvarar för att genom valbara kurser totalt sett inte överstiga 30 högskolepoäng på grundnivå (inkluderat både obligatoriska- och valbara kurser). Studenterna informeras kontinuerligt om detta, men det är den enskilde studentens ansvar att inte genom val överstiga denna gräns.

Programmet ges på Engelska.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Avancerad projektstyrning inom programvarutillverkning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Merparten av programvaran utvecklas i team så därför är det mycket viktigt att utvecklare har ingående kunskaper och färdigheter i att leda och arbeta effektivt i projektteam.
Denna kurs syftar till att ge studenterna en solid teoretisk kunskapsbas inom allmän projektledning, beteendevetenskap och organisationsstudier relaterat till frågeställningar som rör projektstyrning inom programvaruutveckling (SPM).

Läs all information om kursen 'Avancerad projektstyrning inom programvarutillverkning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvaruarkitektur och kvalitet, 7,5 hp, grundnivå.
 
Programvaruarkitekturer är ett viktigt tekniskt koncept i modern storskalig programvaruutveckling som tjänar flera syften; man planerar utvecklingsresurser baserat på arkitekturen, man analyserar problemdomänen ur ett flertal perspektiv med hjälp av arkitekturen, och man abstraherar stora mängder information för att kunna få en användbar överblick med hjälp av arkitekturen. Dessutom är arkitekturen, och hur man väljer att konstruera arkitekturen, en nyckelkomponent för att planera och åstadkomma en viss kvalitetsnivå i ett system, vilket därmed bestämmer hur framgångsrikt systemet kommer vara.

I den här kursen förväntas studenten införskaffa detaljerade kunskaper om programvaruarkitekturer och programvarukvalitet och, i synnerhet, hur det senare påverkas av det förra.

Vidare förväntas studenten införskaffa en förståelse av hur man konstrurerar en programvaruarkitektur baserat på moderna metoder och idéer såsom designmönster, objektorienterade ramverk och komponentbaserad programvaruteknik som tar hänsyn till den planerade produkten, den omgivande teknologin och den utvecklande organisationen på ett sätt som skapar långlivade och hållbara system med en planerad och predikterbar kvalitetsnivå.

Läs all information om kursen 'Programvaruarkitektur och kvalitet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Praktisk kravhantering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Den stora utmaningen i samband med programvaruutveckling är att säkerställa att rätt system utvecklas, dvs kravhantering. Fokus i denna kurs är att studenten förvärvar en förståelse för hur insamling av relevanta krav bör genomföras samt hur kraven säkerställs och hålls uppdaterade under utvecklingsprocessen.

Läs all information om kursen 'Praktisk kravhantering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Praktisk projektstyrning inom programvarutillverkning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Idag utvecklas merparten av programvara i projektform. Därför är det viktigt att programvaruutvecklare har kunskap om och erfarenhet av detta arbetssätt.
Kursen syftar till kunskap om hur projekt planeras, utförs och slutförs. Ytterligare ett syfte är att uppnå förståelse för och kunskap om intressenters roller och behov i ett typiskt projekt.

Läs all information om kursen 'Praktisk projektstyrning inom programvarutillverkning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Forskningsmetodik i programvaruteknik och datavetenskap, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
En nyckelfråga i forskningen inom programvaruteknik och datavetenskap är framtagning, utvärdering och jämförelse av metoder, tekniker och verktyg och hur dessa påverkar olika system eller organisationer.
Kursen syftar till en förståelse för forskningsmetodik som gör en sådan utvärdering och jämförelse möjlig. Vidare syftar kursen till en introduktion till samhälleliga och etiska aspekter av sådan forskning samt erfarenheter av att planera, genomföra och rapportera ett forskningsprojekt.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetodik i programvaruteknik och datavetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Verifiering och validering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
All programvara av betydande storlek behöver verifieras och valideras för att säkerställa en viss kvalitetsnivå. Målet med den här kursen är att nå en översiktlig bild av verifiering och validering (V&V) för programvarusystem. Dessutom praktiseras och undersöks flera tekniker(som används i industrin och akademin). Detta gör det möjligt för studenter att reflektera över metoder och de val de behöver i praktiken.

Läs all information om kursen 'Verifiering och validering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Fördjupningskurs i Datavetenskap och kommunikation, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge studenterna möjligheter till att fördjupa sina kunskaper och sin förståelse inom ett specifikt område inom datavetenskap eller programvaruteknik. Kursen utgör en direkt förberedelse för ett kommande magisterarbete.

Läs all information om kursen 'Fördjupningskurs i Datavetenskap och kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mätningar av programvara, 7,5 hp, grundnivå.
 
Inom ingenjörsdisciplinerna så tillämpas begreppet ''best engineering practice'', med vilket menas goda exempel/modeller eller (be)prövad erfarenhet, ständigt vid alla aspekter på utvecklingen av ett system. Det kan röra sig om en bro, en bil, eller en stor byggnad. Begreppet inbegriper en lång tradition av experimenterande, analys, och mätning.
Det är att tillämpa vetenskapliga principer på en lösning av ett komplext utvecklingsprojekt. Kärnan i denna tillämpning är själva mätningen. Mätningar i radarsystem ger oss, till exempel, förmågan att upptäcka flygplan när siktförhållandena dåliga.
Mätvärden i medicinska system möjliggör för läkare att diagnostisera specifika sjukdomar.
Inom programvaruutveckling, så måste vi förstå och kontrollera programvaruprojekt. Vi behöver veta vad varje process kostar, och hur produktiv personalen är. Vi behöver veta vad vi kan förbättra, etc. För att besvara dessa frågor, så behöver vi mäta.
Målet med den här kursen är att förse studenten med grunderna inom mätning av programvara. De kommer att tillägna sig kunskap om hur mätning av programvara kan användas för att kontrollera, hantera och förutse utveckling av programvaruprocesser. De kommer att tillägna sig grundläggande förståelse för processen för mätning
av programvara och en medvetenhet om de problem som kan relateras till tillämpning av
mätning av programvara, samt erfarenhet i att arrangera mätningar och modeller för detta.

Läs all information om kursen 'Mätningar av programvara' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Serverarkitekturer, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Vid utveckling av ett större distribuerat datorsystem, så måste ett antal ibland motstridiga krav hanteras. När stora datorsystem designas väljs och integreras därför ett antal hård- och mjukvarukomponenter så att en acceptabel balans mellan motstridiga krav kan uppnås. Detta kräver djup teknisk kunskap om komponenterna och avsedda icke-funktionella egenskaper. Ett typiskt användningsfall för både tillförlitlig och skalbar infrastruktur är realiseringen av ett serversystem.
Moderna serversystem implementeras inte längre med enbart en maskin, utan använder klustertekniker. Klustersystem realiserar jämförelsevis billiga och skalbara plattformar, som uppfyller krav på både tillgänglighet och prestanda för distribuerade applikationer.
Huvudämnet för kursen är klustersystem, och kursen tar bland annat upp kompromisser och konflikter rörande kvalitetsaspekter mellan utvecklingsattribut (till exempel underhåll, återanvändning) och driftattribut(till exempel prestanda, pålitlighet).

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 

Kurser höstterminen 2014

Valbara kurser

Global programvaruteknik, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till kunskap, kompetens och praktisk erfarenhet gällande kommunikation, samarbete och koordinering av programvaruutvecklingsprojekt utifrån det globala perspektivet. Kursen syftar även till att lära studenterna olika sätt att kommunicera i ett globalt nätverk, i ett globalt team och hur de ska tolka och lyhört utnyttja mångfald i sina yrkesmässiga liv.

Läs all information om kursen 'Global programvaruteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programmering i UNIX-miljö, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig en fördjupad förståelse för UNIX-baserade system och för operativsystemnära programmering. Detta innebär bl a att kunna programmera på operativsystemets mest abstrakta nivå, närmast användaren, och nedåt genom abstraktionsnivåerna till den lägsta nivån, systemanropen.
Kursen lär ut hur man designar mjukvara som interagerar med datorn via operativsystemet UNIX (och UNIX-baserade/liknande operativsystem såsom Linux och MacOS). Den lägger grunden för vidare studier inom andra områden (till exempel datasäkerhet) som kräver konkret förståelse för den underliggande teknologin. Syftet uppnås genom att studenten via en serie laborationer får praktisk erfarenhet av att utveckla program i en UNIX-miljö.

Läs all information om kursen 'Programmering i UNIX-miljö' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kvalitetsstyrning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till detaljerad förståelse av programvarukvalitet och utmaningar för att uppnå hög kvalitet. Dessutom diskuteras ämnen såsom kvalitetstyrning av programvara och dess roll inom ramen för programvaruutveckling och de aktiviteter, tekniker och modeller som är centrala för att säkra programvarukvalitet.
Deltagarna ska under kursen utveckla en medvetenhet om rådande state-of-the-art och inom mjukvaruindustrin.

Läs all information om kursen 'Kvalitetsstyrning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Produktlinjer och modellering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är en förståelse för idén om domänutveckling. Detta är exemplifierat med de grundläggande begreppen bakom två tillvägagångssätt: produktlinje för programvara (software product line, SPL) och domänspecifik modellering (domain specific modeling, DSM). SPL- delen av kursen inkluderar en introduktion till processen med design och användning av domänspecifik arkitektur, men inbegriper också tillhörande organisations- och affärsaspekter. DSM-delen av kursen handlar om att skapa en domänspecifik miljö med dess språkbruk, terminologi och ramverk, samt själva processen av att skapa mjukvara för domänen.

Läs all information om kursen 'Produktlinjer och modellering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvarusäkerhet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens huvudsakliga syfte är att förstå samt hantera olika programvarusäkerhetsproblem i en säker och kontrollerad miljö. Under kursen kommer studenten att tillägna sig teoretiska och praktiska kunskaper om olika typer av säkerhetsproblem hos programvara, och tekniker som kan användas för att skydda programvaran. Studenten kommer också att lära sig förstå motståndarnas arbetssätt, vilket kan användas för att öka programvarans pålitlighet.

Läs all information om kursen 'Programvarusäkerhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Storskalig kravhantering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
En utmaning i programvaruutveckling är att säkerställa att rätt system utvecklas, dvs kravhantering. I denna kurs förväntas studenten förvärva en förståelse av hur relevanta krav samlas från relevanta källor innan utvecklingen börjar.
Kursen fokuserar på de problem som uppstår vid hantering av krav i en föränderlig och kostnadskänslig verklighet. I kursen diskuteras problem som är relaterade med storskalig kravhantering och marknadsdriven kravhantering. Områden såsom kontinuerlig kravhantering, processförbättring på kravhantering och teknisk produkthantering diskuteras och relateras till industripraxis.

Läs all information om kursen 'Storskalig kravhantering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Masterarbete i programvaruteknik, 30 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska träna sin förmåga att definiera, planera, genomföra och redovisa ett självständigt vetenskapligt forskningsarbete. Studenten förväntas tillämpa de under utbildningen förvärvade kunskaperna för att självständigt fördjupa sig inom ett eller flera specifika delområden inom huvudområdet programvaruteknik. Målet för studenten är att muntligen och skriftligen redovisa resultatet av forskningsarbetet samt att kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete. Redovisningen ska uppfylla de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text.

Läs all information om kursen 'Masterarbete i programvaruteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt masterarbete motsvarande 30 hp.

Internationellt innehåll

Utbildningsprogrammet arbetar i enlighet med BTH:s internationaliseringpolicy.

Studenter på programmet uppmuntras att studera en termin utomlands.
Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Då programmet attraherar en stor andel internationella studenter, så är studiemiljön inom programmet internationell där flera kulturer och traditioner blandas. Programansvarig arbetar aktivt med sektionen för att behålla en bra mix av internationella studenter.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Efter examen förväntas studenterna kunna utföra arbete inom samtliga delar av området programvaruteknik, då kopplat till teknik och metodik för utveckling av programvarusystem på generell till specialist nivå. Rollerna kan vara specialist på teknik eller domän till olika ledningstjänster så som teknikansvarig, arkitekt, projektledare eller annat.
Inom utbildningsprogrammet erbjuds möjligheter att studera utomlands i upp till en termin då detta helt kan ske inom det valbara blocket av kurser. BTH har flera olika kontakter och möjliga samarbetspartners för studentutbyte.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan söka sig vidare inom forskarutbildning, vid BTH, nationellt och internationellt. Nivån på utbildningen och magisterarbeten som genomförs har hög klass, och har i flera fall lett till publicering internationellt, vilket är ett bra avstamp till forskarutbildning.

Programråd

Det finns idag inget etablerat programråd för programmet. Ett programråd kommer att etableras under 2011 då vi ser att utbildningen och antagningen till utbildningen kommer att förändras. Programrådet kommer att följa de generella riktlinjer som tagits fram av BTHs kvalitetsråd i ”Program och handlingsplan för Kvalitetsarbete”.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå:
Teknologie masterexamen
Huvudområde: Programvaruteknik
Engelsk översättning av examen:
Degree of Master of Science (120 credits)
Main field of study: Software engineering

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

''Det sker kontinuerlig utvärdering av kurserna inom programmet, detta sker automatiskt då varje kurstillfälle avslutats. Denna information granskas av programansvarig. Det sker i dagsläget ingen utvärdering av programmet som helhet på ett strukturerat sätt. Dock så är kontakten med forskargrupper på BTH tät för att säkerställa att programmets sammansättning är uppdaterad och tillfredställande.
Utvärdering av programmet som helhet är planerat och då kommer studenternas åsikter vara en viktig del, men även ämnesföreträdare och industrikontakter kommer involveras i denna process. ''

Alumni

Utbildningen har ingen speciell alumni plats utan det hanteras genom den vanliga ALUMNI fuktionen vid BTH.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela