Masterprogram i Software Engineering

120 högskolepoäng (start ht-12)
Programmet ger dig en insikt i frågeställningar och vetenskapliga metoder kring programvaruutveckling, kravhantering och produktledning. Programmet innehåller forskningsmetodik och ett masterarbete under en termin, vilket även positionerar dig för en fortsatt karriär inom akademin, lika väl som inom industrin.

Översikt

Profil - innehåll

Programvara har blivit ett allt viktigare element i många produkter som utvecklas idag. Det har skett en för¬ändring i utvecklingskostnaderna från hårdvaruutveckling till programvarulösningar. Detta ökar behovet av att kunna utveckla programvaror med rätt funktionalitet, kvalitet, i tid och inom budget.

Masterprogrammet i programvaruteknik är konstruerat för att möta dessa utmaningar genom att utbilda programvaruutvecklare i avancerade koncept inom programvaruteknik som täcker hela utvecklingskedjan, från företagsledningens perspektiv till de tekniska och de utvecklande perspektiven.

Utbildningsprogrammet är tvåårigt och organiseras runt en grupp av obligatoriska och valbara kurser. De obligatoriska kurserna ger en bred bas och täcker flera avancerade ämnen som programvaruteknikindustrin för närvarande är i behov av. Dessutom säkrar de en generell grund för alla studenter. De valbara kurserna ger studenterna möjlighet att specialisera sig i ett specifikt perspektiv och bidrar därmed till att öka deras attraktivitet för framtida arbetsgivare på ett sätt som studenten själv väljer. Alla kurser är designade för att erbjuda en blandning av den senaste praktiken och de senaste rönen. Detta stärks ännu mer av det faktum att högskolan har aktiv forskning inom alla av de obligatoriska kursernas ämnen.

Undervisningen genomförs av professionella personer som har betydande kontakter inom industrin och många av dem är också aktiva i forskargruppen inom programvaruteknik. Denna forskargrupp är internationellt uppmärksammad inom området och medlemmar i gruppen har vunnit flera prestigefulla utmärkelser genom åren.

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Examen

Avseende examen med inriktning måste, utöver PA2503, en grupp av totalt minst 30 högskolepoäng från rekommenderade kurser med given inriktning vara slutförda.

Utan inriktning

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie- alt. Filosofie masterexamen.
Huvudområde: Programvaruteknik

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science (120 credits).
Main field of study: Software engineering

Inriktning utveckling

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie- alt. Filosofie masterexamen.
Huvudområde: Programvaruteknik
Inriktning: Utveckling

Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (120 credits).
Main field of study: Software engineering
Specialization: development

Inriktning teknisk management

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie- alt. Filosofie masterexamen.
Huvudområde: Programvaruteknik
Inriktning: Teknisk management

Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (120 credits).
Main field of study: Software engineering
Specialization: technical management

Inriktning affärsutveckling

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie- alt. Filosofie masterexamen.
Huvudområde: Programvaruteknik
Inriktning: Affärsutveckling

Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (120 credits).
Main field of study: Software engineering
Specialization: business management

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

5

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs kandidatexamen (180 högskolepoäng) med nå-got av huvudområdena datavetenskap eller programvaruteknik, varav minst 90 högskolepoäng i huvudområdet programvaruteknik. Kandidatexamen ska omfatta minst 15 högskolepoäng i matematik. Engelska B.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

Metod 12: särskilt urval för mastersprogram inom teknikområdet; bland annat Electrical Engineering, Computer Science och Software Engineering.

Urvalssteg:
Akademisk examen - Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för det sökta programmets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskraven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.

GPA (general point average) - Sedan normeras den sökandes GPA till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimala betygsnivåer på alla kurser och 1 är maximala betygsnivåer på alla kurser.

TOEFL - Slutligen normeras den sökandes TOEFL - respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL/IELTS-nivåer får meritvärdet 1.

Dessa tre värden läggs till ett samlat meritvärde som kan variera mellan 0-3.

Behöriga sökande med lika meriter:
Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

5

Lärandemål

Profil - innehåll

Programvara har blivit ett allt viktigare element i många produkter som utvecklas idag. Det har skett en för¬ändring i utvecklingskostnaderna från hårdvaruutveckling till programvarulösningar. Detta ökar behovet av att kunna utveckla programvaror med rätt funktionalitet, kvalitet, i tid och inom budget.

Masterprogrammet i programvaruteknik är konstruerat för att möta dessa utmaningar genom att utbilda programvaruutvecklare i avancerade koncept inom programvaruteknik som täcker hela utvecklingskedjan, från företagsledningens perspektiv till de tekniska och de utvecklande perspektiven.

Utbildningsprogrammet är tvåårigt och organiseras runt en grupp av obligatoriska och valbara kurser. De obligatoriska kurserna ger en bred bas och täcker flera avancerade ämnen som programvaruteknikindustrin för närvarande är i behov av. Dessutom säkrar de en generell grund för alla studenter. De valbara kurserna ger studenterna möjlighet att specialisera sig i ett specifikt perspektiv och bidrar därmed till att öka deras attraktivitet för framtida arbetsgivare på ett sätt som studenten själv väljer. Alla kurser är designade för att erbjuda en blandning av den senaste praktiken och de senaste rönen. Detta stärks ännu mer av det faktum att högskolan har aktiv forskning inom alla av de obligatoriska kursernas ämnen.

Undervisningen genomförs av professionella personer som har betydande kontakter inom industrin och många av dem är också aktiva i forskargruppen inom programvaruteknik. Denna forskargrupp är internationellt uppmärksammad inom området och medlemmar i gruppen har vunnit flera prestigefulla utmärkelser genom åren.

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Lärandemål

Efter genomförd utbildning skall studenten:
  • förstå utmaningarna i storskalig utveckling av programvaruteknik.
  • förstå rådande praxis i storskalig utveckling av programvaruteknik.
  • visa de färdigheter som behövs för att anpassa och tillämpa rådande praxis i en given situation i programvaruutveckling.
  • visa förmåga att kritiskt utvärdera utmaningar och föreslagna lösningar för storskalig utveckling, att identifiera starka och svaga punkter och möjligheter till förbättring.
  • visa förmåga att självständigt leda en undersökning inom området.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

5

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Studenterna förväntas studera heltid under två läsår. Kurserna ges på campus och på engelska. Ett undantag är Magisterarbetet i programvaruteknik som kan läsas som en distanskurs om det anses lämpligt.

Alla kurser är uppdelade i separata inriktningar (tracks), där varje inriktning omfattar ett viktigt perspektiv av programvaruteknik. Inriktningarna är: Development, Technical Management, och Business Management. Observera att visa kurser spänner över flera inriktningar. Det finns även de som inte tillhör någon alls. Stu¬denterna har möjlighet att plocka och välja bland kurserna i alla inriktningarna för att kunna skräddarsy en examen som passar deras framtida förväntade karriär.
Den rekommenderade studieplanen presenteras i figurerna nedan. I dessa figurer visas för varje år av pro¬grammet de olika inriktningarna eller perspektiven och kurserna som ges inom dessa inriktningar och när dessa kurser ges. Vissa kurser kan tillhöra mer än en inriktning och i dessa fall är kurserna ritade tvärsöver de inriktningar de tillhör. Det är dessutom angett vilka kurser som är obligatoriska och vilka som är valbara. Observera att de obligatoriska kurserna är obligatoriska för alla studenter, oberoende av vilken inriktning de väljer att specialisera sig inom. Ett specialfall är masterarbetet i Programvaruteknik där det endast är obliga¬toriskt att genomföra en av specialiseringarna av kursen, inte alla tre erbjudna specialiseringarna.

Av de 120 högskolepoäng som krävs för examen får högst 30 högskolepoäng komma från grundnivå.

För teknologie masterexamen krävs minst 15 högskolepoäng i matematik eller tillämpad matematik på högskolenivå. I de fall studenten inte har detta med sig från sin kandidatexamen måste programmets två valbara matematikkurser ingå.

Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Avancerad projektstyrning inom programvarutillverkning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Idag utvecklas merparten av programvara i team. Det är därför mycket viktigt att utvecklare har ingående kunskaper och färdigheter i att leda och arbeta effektivt i projektteam.
Denna kurs syftar till att ge deltagarna en solid teoretisk kunskapsbas inom allmän projektledning, beteendevetenskap och organisationsstudier relaterat till frågeställningar som rör projektstyrning inom programvaruutveckling (SPM).
Kursen förutsätter att deltagarna redan har praktiskt erfarenhet av projektarbete.

Läs all information om kursen 'Avancerad projektstyrning inom programvarutillverkning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvaruarkitektur och kvalitet, 7,5 hp, grundnivå.
 
Programvaruarkitekturer är ett viktigt tekniskt koncept i modern storskalig programvaruutveckling som tjänar flera syften; man planerar utvecklingsresurser baserat på arkitekturen, man analyserar problemdomänen ur ett flertal perspektiv med hjälp av arkitekturen, och man abstraherar stora mängder information för att kunna få en användbar överblick med hjälp av arkitekturen. Dessutom är arkitekturen, och hur man väljer att konstruera arkitekturen, en nyckelkomponent för att planera och åstadkomma en viss kvalitetsnivå i ett system, vilket därmed bestämmer hur framgångsrikt systemet kommer vara.

I den här kursen förväntas studenten införskaffa detaljerade kunskaper om programvaruarkitekturer och programvarukvalitet och, i synnerhet, hur det senare påverkas av det förra.

Vidare förväntas studenten införskaffa en förståelse av hur man konstrurerar en programvaruarkitektur baserat på moderna metoder och idéer såsom designmönster, objektorienterade ramverk, och komponentbaserad programvaruteknik som tar hänsyn till den planerade produkten, den omgivande teknologin och den utvecklande organisationen på ett sätt som skapar långlivade och hållbara system med en planerad och predikterbar kvalitetsnivå.

Läs all information om kursen 'Programvaruarkitektur och kvalitet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Praktisk kravhantering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Den första utmaningen i programvaruutveckling är att säkerställa att man utvecklar rätt system, dvs kravhantering. I den här kursen förväntas studenten förvärva en förståelse av hur man samlar relevanta krav från relevanta källor innan man börjar utvecklingen.
I den här kursen fokuserar vi på vikten av, och hur man säkerställer att, kraven hålls uppdaterade genom hela utvecklingsansatsen. Studenterna förväntas lära sig hur man hittar rätt intressenter för ett system och hur man får information (krav) från dem. Studenterna förväntas lära sig hur man skriver och underhåller en användbar kravspecifikation. Studenterna erbjuds en insikt i hur kraven prioriteras och paketeras för olika releaser av programvarusystem.

Läs all information om kursen 'Praktisk kravhantering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Praktisk projektstyrning inom programvarutillverkning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Idag utvecklas merparten av programvara i projektform. Därför är det viktigt att programvaruutvecklare har kunskap om och erfarenhet av detta arbetssätt.
Målet med denna kurs är att förmedla hur man planerar, utför och slutför ett projekt. Detta inkluderar, men begränsas inte till, projektstyrning och administration från början till slut, tillämpning av metoder och tekniker för att säkerställa att projektet avslutas på ett framgångsrikt sätt. Ytterligare ett syfte är att uppnå en förståelse för, och kunskap om, hur man ska tolka olika intressenters roller och behov i ett typiskt projekt.

Läs all information om kursen 'Praktisk projektstyrning inom programvarutillverkning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Forskningsmetodik i programvaruteknik och datavetenskap, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
En nyckelfråga i forskningen inom programvaruteknik och datavetenskap är framtagning, utvärdering och jämförelse av metoder, tekniker och verktyg och hur dessa påverkar olika system eller organisationer.
I denna kurs får studenten en förståelse för forskningsmetodik som gör en sådan utvärdering och jämförelse möjligt. Studenten får en introduktion till samhälleliga och etiska aspekter av sådant forskning och får första erfarenheter av att planera, genomföra och rapportera ett forskningsprojekt.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetodik i programvaruteknik och datavetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Verifiering och validering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
All programvara av betydande storlek behöver verifieras och valideras för att säkerställa en viss kvalitetsnivå. Målet med den här kursen är att förse studenterna med en översiktlig bild av verifiering och validering (V&V) för programvarusystem. Dessutom praktiseras och undersöks flera tekniker (som används i industrin och akademin).

Läs all information om kursen 'Verifiering och validering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Fördjupningskurs i Datavetenskap och kommunikation, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att ge studenterna möjligheter till att fördjupa sina kunskaper och sin förståelse inom ett specifikt område inom datavetenskap eller programvaruteknik. Kursen utgör en direkt förberedelse för ett kommande magisterarbete.

Läs all information om kursen 'Fördjupningskurs i Datavetenskap och kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Mätningar av programvara, 7,5 hp, grundnivå.
 
Inom ingenjörsdisciplinerna så tillämpas begreppet ''best engineering practice'', med vilket menas goda exempel/modeller eller (be)prövad erfarenhet, ständigt vid alla aspekter på utvecklingen av ett system. Det kan röra sig om en bro, en bil, eller en stor byggnad. Begreppet inbegriper en lång tradition av experimenterande, analys, och mätning. Det är att tillämpa vetenskapliga principer på en lösning av ett komplext utvecklingsprojekt. Kärnan i denna tillämpning är själva mätningen. Mätningar i radarsystem ger oss, till exempel, förmågan att upptäcka flygplan när siktförhållandena dåliga. Mätvärden i medicinska system möjliggör för läkare att diagnostisera specifika sjukdomar.

Inom programvaruutveckling, så måste vi förstå och kontrollera programvaruprojekt. Vi behöver veta vad varje process kostar, och hur produktiv personalen är. Vi behöver veta vad vi kan förbättra, etc. För att besvara dessa frågor, så behöver vi mäta.

Målet med den här kursen är att förse studenten med grunderna inom mätning av programvara. De kommer att tillägna sig kunskap om hur mätning av programvara kan användas för att kontrollera, hantera och förutse utveckling av programvaruprocesser. De kommer att tillägna sig grundläggande förståelse för processen för mätning av programvara och en medvetenhet om de problem som kan relateras till tillämpning av mätning av programvara, samt erfarenhet i att arrangera mätningar och modeller för detta.

Läs all information om kursen 'Mätningar av programvara' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Serverarkitekturer, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Vid utveckling av ett större distribuerat datorsystem, så måste ett antal ibland motstridiga krav hanteras. När stora datorsystem designas väljs och integreras därför ett antal hård- och mjukvarukomponenter så att en acceptabel balans mellan motstridiga krav kan uppnås. Detta kräver djup teknisk kunskap om komponenterna och avsedda icke-funktionella egenskaper. Ett typiskt användningsfall för både tillförlitlig och skalbar infrastruktur är realiseringen av ett serversystem.
Moderna serversystem implementeras inte längre med enbart en maskin, utan använder klustertekniker. Klustersystem realiserar jämförelsevis billiga och skalbara plattformar, som uppfyller krav på både tillgänglighet och prestanda för distribuerade applikationer.
Huvudämnet för kursen är klustersystem, och kursen tar bland annat upp kompromisser och konflikter rörande kvalitetsaspekter mellan utvecklingsattribut (till exempel underhåll, återanvändning) och driftattribut(till exempel prestanda, pålitlighet).

Läs all information om kursen 'Serverarkitekturer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Valbara kurser

Global programvaruteknik, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till kunskap, kompetens och praktisk erfarenhet gällande kommunikation, samarbete och koordinering av programvaruutvecklingsprojekt utifrån det globala perspektivet. Kursen syftar även till att lära studenterna olika sätt att kommunicera i ett globalt nätverk, i ett globalt team och hur de ska tolka och lyhört utnyttja mångfald i sina yrkesmässiga liv.

Läs all information om kursen 'Global programvaruteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kvalitetsstyrning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till detaljerad förståelse av programvarukvalitet och utmaningar för att uppnå hög kvalitet. Dessutom diskuteras ämnen såsom kvalitetstyrning av programvara och dess roll inom ramen för programvaruutveckling och de aktiviteter, tekniker och modeller som är centrala för att säkra programvarukvalitet.
Deltagarna ska under kursen utveckla en medvetenhet om rådande state-of-the-art och inom mjukvaruindustrin.

Läs all information om kursen 'Kvalitetsstyrning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Produktledning för mjukvara och mjukvaruintensiva system, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursen introducerar produktledning baserat på rekommendationer från International Software Product Management Association (ISPMA). Det omfattar koncept och teknik för produktstrategi, produktplanering samt samordning av funktionella enheter av företaget.

Läs all information om kursen 'Produktledning för mjukvara och mjukvaruintensiva system' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programmering i UNIX-miljö, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig en fördjupad förståelse för UNIX-baserade system och för operativsystemnära programmering. Detta innebär bl a att kunna programmera på operativsystemets mest abstrakta nivå, närmast användaren, och nedåt genom abstraktionsnivåerna till den lägsta nivån, systemanropen.
Kursen lär ut hur man designar mjukvara som interagerar med datorn via operativsystemet UNIX (och UNIX-baserade/liknande operativsystem såsom Linux och MacOS). Den lägger grunden för vidare studier inom andra områden (till exempel datasäkerhet) som kräver konkret förståelse för den underliggande teknologin. Syftet uppnås genom att studenten via en serie laborationer får praktisk erfarenhet av att utveckla program i en UNIX-miljö.

Läs all information om kursen 'Programmering i UNIX-miljö' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Produktlinjer och modellering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är en förståelse för idén om domänutveckling. Detta är exemplifierat med de grundläggande begreppen bakom två tillvägagångssätt: produktlinje för programvara (software product line, SPL) och domänspecifik modellering (domain specific modeling, DSM). SPL- delen av kursen inkluderar en introduktion till processen med design och användning av domänspecifik arkitektur, men inbegriper också tillhörande organisations- och affärsaspekter. DSM-delen av kursen handlar om att skapa en domänspecifik miljö med dess språkbruk, terminologi och ramverk, samt själva processen av att skapa mjukvara för domänen.

Läs all information om kursen 'Produktlinjer och modellering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvarusäkerhet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens huvudsakliga syfte är att förstå samt hantera olika programvarusäkerhetsproblem i en säker och kontrollerad miljö. Under kursen kommer studenten att tillägna sig teoretiska och praktiska kunskaper om olika typer av säkerhetsproblem hos programvara, och tekniker som kan användas för att skydda programvaran. Studenten kommer också att lära sig förstå motståndarnas arbetssätt, vilket kan användas för att öka programvarans pålitlighet.

Läs all information om kursen 'Programvarusäkerhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Storskalig kravhantering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
En utmaning i programvaruutveckling är att säkerställa att rätt system utvecklas, dvs kravhantering. I denna kurs förväntas studenten förvärva en förståelse av hur relevanta krav samlas från relevanta källor innan utvecklingen börjar.
Kursen fokuserar på de problem som uppstår vid hantering av krav i en föränderlig och kostnadskänslig verklighet. I kursen diskuteras problem som är relaterade med storskalig kravhantering och marknadsdriven kravhantering. Områden såsom kontinuerlig kravhantering, processförbättring på kravhantering och teknisk produkthantering diskuteras och relateras till industripraxis.

Läs all information om kursen 'Storskalig kravhantering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Strategi och IT, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen kommer deltagarna att kunna uppnå fördjupad förståelse av företagets strategi utifrån olika perspektiv samt ämnets koppling till IT.
Studenterna kommer att kunna förvärva:
  • kunskap om ett företags strategiska nivåer och processer,
  • kunskap om strategisk analys av ett företag och dess omvärld inklusive ett företags olika strategiska nivåer och processer.


Läs all information om kursen 'Strategi och IT' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Masterarbete i programvaruteknik, 30 hp, avancerad nivå.
 
Examensarbetet utförs i slutet av en magisterutbildning med progamvaruteknik som huvudområde. Syftet med kursen är att studenten ska träna sin förmåga att definiera, planera, genomföra och redovisa ett självständigt vetenskapligt forskningsarbete. Studenten förväntas tillämpa de under utbildningen förvärvade kunskaperna för att självständigt fördjupa sig inom ett eller flera specifika delområden inom huvudområdet programvaruteknik. Målet för studenten är att muntligen och skriftligen redovisa resultatet av forskningsarbetet samt att kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete. Redovisningen ska uppfylla de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text.

Läs all information om kursen 'Masterarbete i programvaruteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt masterarbete motsvarande 30 hp.

Internationellt innehåll

Studenter har möjlighet att studera en termin utomlands vid något av BTHs partneruniversitet. Detta underlättas genom att det finns en termin med helt valbara kurser som då öppnar för utlandsvistelse. Det finns möjlighet att studera flera terminer utomlands också, men detta kräver då mer förberedelser och ett mera styrt val av kurser på det utländska universitetet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Efter examen förväntas studenterna kunna utföra arbete inom samtliga delar av området programvaruteknik, då kopplat till teknik och metodik för utveckling av programvarusystem på generell till specialist nivå. Rollerna kan vara specialist på teknik eller domän till olika ledningstjänster så som teknikansvarig, arkitekt, projektledare eller annat.
Inom utbildningsprogrammet erbjuds möjligheter att studera utomlands i upp till en termin då detta helt kan ske inom det valbara blocket av kurser. BTH har flera olika kontakter och möjliga samarbetspartners för studentutbyte.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan söka sig vidare inom forskarutbildning, vid BTH, nationellt och internationellt. Nivån på utbildningen och magisterarbeten som genomförs har hög klass, och har i flera fall lett till publicering internationellt, vilket är ett bra avstamp till forskarutbildning.

Programråd

Det finns idag inget etablerat programråd för programmet. Ett programråd kommer att etableras under 2011 då vi ser att utbildningen och antagningen till utbildningen kommer att förändras. Programrådet kommer att följa de generella riktlinjer som tagits fram av BTHs kvalitetsråd i ”Program och handlingsplan för Kvalitetsarbete”.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

5

Examination

Examen

Avseende examen med inriktning måste, utöver PA2503, en grupp av totalt minst 30 högskolepoäng från rekommenderade kurser med given inriktning vara slutförda.

Utan inriktning

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie- alt. Filosofie masterexamen.
Huvudområde: Programvaruteknik

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science (120 credits).
Main field of study: Software engineering

Inriktning utveckling

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie- alt. Filosofie masterexamen.
Huvudområde: Programvaruteknik
Inriktning: Utveckling

Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (120 credits).
Main field of study: Software engineering
Specialization: development

Inriktning teknisk management

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie- alt. Filosofie masterexamen.
Huvudområde: Programvaruteknik
Inriktning: Teknisk management

Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (120 credits).
Main field of study: Software engineering
Specialization: technical management

Inriktning affärsutveckling

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie- alt. Filosofie masterexamen.
Huvudområde: Programvaruteknik
Inriktning: Affärsutveckling

Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (120 credits).
Main field of study: Software engineering
Specialization: business management

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

''Det sker kontinuerlig utvärdering av kurserna inom programmet, detta sker automatiskt då varje kurstillfälle avslutats. Denna information granskas av programansvarig. Det sker i dagsläget ingen utvärdering av programmet som helhet på ett strukturerat sätt. Dock så är kontakten med forskargrupper på BTH tät för att säkerställa att programmets sammansättning är uppdaterad och tillfredställande.
Utvärdering av programmet som helhet är planerat och då kommer studenternas åsikter vara en viktig del, men även ämnesföreträdare och industrikontakter kommer involveras i denna process. ''

Alumni

Utbildningen har ingen speciell alumni plats utan det hanteras genom den vanliga ALUMNI fuktionen vid BTH.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

5

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Program inom samma utbildningsområde

Share Dela