Magisterprogram i Software Engineering

60 högskolepoäng (start ht-12)
Programmet ger en insikt i frågeställningar och metoder inom modern programvaruutveckling, så som verifiering och validering, projektledning och kravhantering. Programmet avslutas med ett magisterarbete omfattande 15 poäng.

Översikt

Profil - innehåll

Programvara har blivit ett allt viktigare element i många produkter som utvecklas idag. Detta ökar behovet av att kunna utveckla programvaror med rätt funktionalitet, kvalitet, i tid och inom budget. Det har dessutom skett en förskjutning i utvecklingskostnaderna från hårdvaruutveckling till programvarulösningar.

Magisterprogrammet i programvaruteknik är konstruerat för att möta dessa utmaningar genom att utbilda programvaruutvecklare i avancerade koncept inom programvaruteknik som täcker hela ut-vecklingskedjan, från företagsledningens perspektiv till de tekniska och de utvecklande perspekti-ven.

Utbildningsprogrammet är ettårigt och består av 6 kurser och ett examensarbete. Kurserna ger en bred bas och täcker flera avancerade ämnen som programvaruteknikindustrin för närvarande är i behov av. Dessutom säkrar de en generell grund för alla inriktningar. Kurserna erbjuder en bland-ning av den senaste praktiken och de senaste rönen. Detta stärks ännu mer av det faktum att högskolan har aktiv forskning inom alla av de obligatoriska kursernas ämnen.

Undervisningen genomförs av lärare som har betydande kontakter med näringslivet. Många av dem är också aktiva i forskargruppen inom programvaruteknik. Denna forskargrupp är internationellt uppmärksammad inom området och medlemmar i gruppen har vunnit flera prestigefulla utmärkelser genom åren.

Möjlighet att läsa vidare efter magisterexamen och ta masterexamen
Studenter som valt att läsa och blivit klara med magisterprogrammet har möjlighet att läsa andra året på masterprogrammet, om de önskar fortsätta sina studier efter magisterexamen. Magisterpro-grammet ger 60 högskolepoäng, medan masterprogrammet ger 120 högskolepoäng.

Vad är det för skillnad mellan magisterprogrammet och masterprogrammet?
Den huvudsakliga skillnaden mellan lärandemålen för magisterprogrammet och lärandemålen för masterutbildningen ligger i att studenten som väljer att läsa till masterexamen under andra året för-väntas utveckla ett djupare vetenskapligt förhållningssätt i sitt arbete samt utveckla och visa fördju-pad kunskap inom ett specifikt tillämpningsområde

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie magisterexamen.
Huvudområde: Programvaruteknik

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science (60 credits).
Main field of study: Software engineering

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

5

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs kandidatexamen (180 högskolepoäng) med nå-got av huvudområdena datavetenskap eller programvaruteknik. Kandidatexamen ska omfatta minst 15 högskolepoäng i matematik. Engelska B.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

METOD 12 Masterprogram inom teknikområdet
Allmänt
Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet till masterprogrammen ibland annat Electrical Engineering, Computer Science och Software Engineering.

Urvalsgrund
Tidigare högskoleutbildning och engelska.

Precisering av urvalsgrund
Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet har för det sökta programmets inriktning. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskraven = meritvärde 0, medel-hög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1.

Slutligen normeras den sökandes TOEFL - respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL/IELTS-nivåer får meritvärdet 1.
Dessa två värden läggs till ett samlat meritvärde som kan variera mellan 0-2.

Högsta meritvärde
Maximalt 2 poäng ges, enligt beskrivningen ovan.

Arbetsmetod
Ansökningar som accepteras för granskning baserad på de grundläggande förkunskapskraven för pro-grammet kommer att rangordnas enligt ovan. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan er-bjudas plats tillgrips lottning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

5

Lärandemål

Profil - innehåll

Programvara har blivit ett allt viktigare element i många produkter som utvecklas idag. Detta ökar behovet av att kunna utveckla programvaror med rätt funktionalitet, kvalitet, i tid och inom budget. Det har dessutom skett en förskjutning i utvecklingskostnaderna från hårdvaruutveckling till programvarulösningar.

Magisterprogrammet i programvaruteknik är konstruerat för att möta dessa utmaningar genom att utbilda programvaruutvecklare i avancerade koncept inom programvaruteknik som täcker hela ut-vecklingskedjan, från företagsledningens perspektiv till de tekniska och de utvecklande perspekti-ven.

Utbildningsprogrammet är ettårigt och består av 6 kurser och ett examensarbete. Kurserna ger en bred bas och täcker flera avancerade ämnen som programvaruteknikindustrin för närvarande är i behov av. Dessutom säkrar de en generell grund för alla inriktningar. Kurserna erbjuder en bland-ning av den senaste praktiken och de senaste rönen. Detta stärks ännu mer av det faktum att högskolan har aktiv forskning inom alla av de obligatoriska kursernas ämnen.

Undervisningen genomförs av lärare som har betydande kontakter med näringslivet. Många av dem är också aktiva i forskargruppen inom programvaruteknik. Denna forskargrupp är internationellt uppmärksammad inom området och medlemmar i gruppen har vunnit flera prestigefulla utmärkelser genom åren.

Möjlighet att läsa vidare efter magisterexamen och ta masterexamen
Studenter som valt att läsa och blivit klara med magisterprogrammet har möjlighet att läsa andra året på masterprogrammet, om de önskar fortsätta sina studier efter magisterexamen. Magisterpro-grammet ger 60 högskolepoäng, medan masterprogrammet ger 120 högskolepoäng.

Vad är det för skillnad mellan magisterprogrammet och masterprogrammet?
Den huvudsakliga skillnaden mellan lärandemålen för magisterprogrammet och lärandemålen för masterutbildningen ligger i att studenten som väljer att läsa till masterexamen under andra året för-väntas utveckla ett djupare vetenskapligt förhållningssätt i sitt arbete samt utveckla och visa fördju-pad kunskap inom ett specifikt tillämpningsområde

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Lärandemål

Efter genomförd utbildning skall studenten:
- förstå utmaningarna i storskalig utveckling av programvaruteknik.
- förstå rådande praxis i storskalig utveckling av programvaruteknik.
- ha de färdigheter som behövs för att anpassa och tillämpa rådande praxis i en given situation i programvaruutveckling.
- ha förmåga att kritiskt utvärdera utmaningar och föreslagna lösningar för storskalig utveckling, att identifiera starka och svaga punkter och möjligheter till förbättring.
- ha förmåga att självständigt leda en undersökning inom huvudområdet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

5

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Detta ettåriga magisterprogram i programvaruteknik ges på engelska och är uppbyggt av obligatoriska kurser. Kurserna tar upp centrala delar inom området programvaruteknik och forskningsmetodik. Magisterarbetet ska skrivas inom programvaruteknik och ska baseras på den kunskap som studenten tillgodogjort sig genom utbildningen. Magisterarbetet avslutas med en öppen presentation av arbetet. Magisterarbetet görs företrädesvis i samarbete med företag med verksamhet relaterad till programvaruteknik.

Av de 60 högskolepoäng som krävs för examen får högst 15 högskolepoäng komma från grundnivå.

Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Avancerad projektstyrning inom programvarutillverkning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Idag utvecklas merparten av programvara i team. Det är därför mycket viktigt att utvecklare har ingående kunskaper och färdigheter i att leda och arbeta effektivt i projektteam.
Denna kurs syftar till att ge deltagarna en solid teoretisk kunskapsbas inom allmän projektledning, beteendevetenskap och organisationsstudier relaterat till frågeställningar som rör projektstyrning inom programvaruutveckling (SPM).
Kursen förutsätter att deltagarna redan har praktiskt erfarenhet av projektarbete.

Läs all information om kursen 'Avancerad projektstyrning inom programvarutillverkning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvaruarkitektur och kvalitet, 7,5 hp, grundnivå.
 
Programvaruarkitekturer är ett viktigt tekniskt koncept i modern storskalig programvaruutveckling som tjänar flera syften; man planerar utvecklingsresurser baserat på arkitekturen, man analyserar problemdomänen ur ett flertal perspektiv med hjälp av arkitekturen, och man abstraherar stora mängder information för att kunna få en användbar överblick med hjälp av arkitekturen. Dessutom är arkitekturen, och hur man väljer att konstruera arkitekturen, en nyckelkomponent för att planera och åstadkomma en viss kvalitetsnivå i ett system, vilket därmed bestämmer hur framgångsrikt systemet kommer vara.

I den här kursen förväntas studenten införskaffa detaljerade kunskaper om programvaruarkitekturer och programvarukvalitet och, i synnerhet, hur det senare påverkas av det förra.

Vidare förväntas studenten införskaffa en förståelse av hur man konstrurerar en programvaruarkitektur baserat på moderna metoder och idéer såsom designmönster, objektorienterade ramverk, och komponentbaserad programvaruteknik som tar hänsyn till den planerade produkten, den omgivande teknologin och den utvecklande organisationen på ett sätt som skapar långlivade och hållbara system med en planerad och predikterbar kvalitetsnivå.

Läs all information om kursen 'Programvaruarkitektur och kvalitet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Praktisk kravhantering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Den första utmaningen i programvaruutveckling är att säkerställa att man utvecklar rätt system, dvs kravhantering. I den här kursen förväntas studenten förvärva en förståelse av hur man samlar relevanta krav från relevanta källor innan man börjar utvecklingen.
I den här kursen fokuserar vi på vikten av, och hur man säkerställer att, kraven hålls uppdaterade genom hela utvecklingsansatsen. Studenterna förväntas lära sig hur man hittar rätt intressenter för ett system och hur man får information (krav) från dem. Studenterna förväntas lära sig hur man skriver och underhåller en användbar kravspecifikation. Studenterna erbjuds en insikt i hur kraven prioriteras och paketeras för olika releaser av programvarusystem.

Läs all information om kursen 'Praktisk kravhantering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Praktisk projektstyrning inom programvarutillverkning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Idag utvecklas merparten av programvara i projektform. Därför är det viktigt att programvaruutvecklare har kunskap om och erfarenhet av detta arbetssätt.
Målet med denna kurs är att förmedla hur man planerar, utför och slutför ett projekt. Detta inkluderar, men begränsas inte till, projektstyrning och administration från början till slut, tillämpning av metoder och tekniker för att säkerställa att projektet avslutas på ett framgångsrikt sätt. Ytterligare ett syfte är att uppnå en förståelse för, och kunskap om, hur man ska tolka olika intressenters roller och behov i ett typiskt projekt.

Läs all information om kursen 'Praktisk projektstyrning inom programvarutillverkning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Forskningsmetodik i programvaruteknik och datavetenskap, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
En nyckelfråga i forskningen inom programvaruteknik och datavetenskap är framtagning, utvärdering och jämförelse av metoder, tekniker och verktyg och hur dessa påverkar olika system eller organisationer.
I denna kurs får studenten en förståelse för forskningsmetodik som gör en sådan utvärdering och jämförelse möjligt. Studenten får en introduktion till samhälleliga och etiska aspekter av sådant forskning och får första erfarenheter av att planera, genomföra och rapportera ett forskningsprojekt.

Läs all information om kursen 'Forskningsmetodik i programvaruteknik och datavetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Verifiering och validering, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
All programvara av betydande storlek behöver verifieras och valideras för att säkerställa en viss kvalitetsnivå. Målet med den här kursen är att förse studenterna med en översiktlig bild av verifiering och validering (V&V) för programvarusystem. Dessutom praktiseras och undersöks flera tekniker (som används i industrin och akademin).

Läs all information om kursen 'Verifiering och validering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Magisterarbete i Programvaruteknik, 15 hp, avancerad nivå.
 
Magisteruppsatsen utgör höjdpunkten av flera års studier inom ett huvudämne. Den skall visa att studenten har mognat till en nivå så att denne kan bidra med vetenskapligt gångbar kunskap inom ämnet.
Kursens syfte är att deltagarna skall vidareutveckla och visa prov på den kunskap och förståelse samt de färdigheter som behövs för att kunna arbeta självständigt och professionellt inom programvaruteknik.
Detta inkluderar förmågan att planera, utföra och rapportera om ett forskningsprojekt, vilket bidrar till ”state-of-the-art”.
Magisterarbetet ska visa prov på god forskning, genom att arbetet har genomförts: (1) med öppna sinnen och med jämförelse av olika alternativ, (2) genom kritisk analys av magisterarbetets resultat och av tidigare relaterade och granskade arbeten, samt (3) med övervägande av allmängiltigheten av resultaten. Deltagarna bör också, när de agerar som opponenter, visa att de känner igen god forskning i andra magisterarbeten.
Den skriftliga magisteruppsatsen som produceras inom kursen ska visa att studenten har kunskap om forskningsmetoder och kan tillämpa vetenskapliga metoder för ge ett bidrag till området programvaruteknik. Magisteruppsatsen ska också visa att studenterna vet hur man rapporterar sina resultat på ett tydligt och korrekt sätt.

Läs all information om kursen 'Magisterarbete i Programvaruteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt masterarbete motsvarande 15 hp

Internationellt innehåll

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Fortsatta studier

Programråd

Det finns idag inget etablerat programråd för programmet. Ett programråd kommer att etableras under 2011 då vi ser att utbildningen och antagningen till utbildningen kommer att förändras. Programrådet kommer att följa de generella riktlinjer som tagits fram av BTHs kvalitetsråd i ”Program och handlingsplan för Kvalitetsarbete”.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

5

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Teknologie magisterexamen.
Huvudområde: Programvaruteknik

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science (60 credits).
Main field of study: Software engineering

Bedömning och examination

Programutvärderingar

Det sker kontinuerlig utvärdering av kurserna inom programmet, detta sker automatiskt då varje kurstillfälle avslutats. Denna information granskas av programansvarig. Det sker i dagsläget ingen utvärdering av programmet som helhet på ett strukturerat sätt. Dock så är kontakten med forskargrupper på BTH tät för att säkerställa att programmets sammansättning är uppdaterad och tillfredställande.
Utvärdering av programmet som helhet är planerat och då kommer studenternas åsikter vara en viktig del, men även ämnesföreträdare och industrikontakter kommer involveras i denna process

Alumni

På BTH har vi ett nätverk med studenter som pluggat på BTH, våra alumner. Har du frågor om hur det är att plugga på BTH kan du skicka ett e-brev till alumni@bth.se.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

5

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Program inom samma utbildningsområde

Share Dela