International Software Engineering

180 högskolepoäng (start ht-13)
Erfarenheten av att vistas en tid utomlands är både utvecklande och meriterande. Detta program ger dig möjligheten att läsa till en eftertraktad programmerare eller programvaruutvecklare delvis i en internationell miljö. Genom ett unikt samarbete mellan BTH och tre internationellt erkända universitet förlägger du en termins studier i USA, Indien eller Thailand. International Software Engineering får dig att växa!

Översikt

Profil - innehåll

Under utbildningens gång får du en mix av traditionella kurser och våra projektkurser. Du läser tekniska kurser såsom programmering, modellering, databasteknik, datorteknik och operativsystem, men även kurser i ämnen som arbetsvetenskap, organisation och ledarskap. Projekten bedrivs tillsammans med externa kunder från industrin, så verklighetsnära som det går att komma i en akademisk miljö. Du får även praktiska kurser i engelska som förbereder dig inför din termin i utlandet.

Under hösten på det tredje året åker du till något av våra samarbetsuniversitet i USA, Indien eller Thailand, där du får möjligheten att läsa valfria kurser. Till våren kommer du tillbaka med nya erfarenheter och avslutar dina studier med den stora projektkursen.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: Programvaruteknik

Motsvarande benämning på engelska är
Degree Bachelor of Science
Main field of study: Software Engineering

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet gäller
Områdesbehörighet A8: Matematik 3b alt. 3c (Fysik 2, Kemi 1 krävs ej)
alt.
Områdesbehörighet 4: Engelska B, Matematik C (Samhällsvetenskap A krävs ej)

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Urval till utbildning sker där inte samtliga behöriga sökande kan erbjudas plats. Detta görs till utbildningar med hjälp av olika typer av meritvärden/jämförelsetal beroende av vilken typ av utbildning anmälan avser och vilken bakgrund den sökande har. Sökande kan tillhöra flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsbaserade grupper:
BI - Sökande med betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning (grupp I)

BII - Sökande med betyg från gymnasiebetyg i kombination med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där (grupp II)

BIII - Sökande med betyg från utländsk utbildning och internationell utbildning (grupp III)

BIV - Sökande med studieomdöme från folkhögskola (grupp IV)

Platserna ska, i ett första steg, fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande. Därefter ska, i ett andra steg, antalet platser i grupp II reduceras med en tredjedel. Denna tredjedel ska tillföras grupp I.

Högskoleprovsbaserade grupper:
HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:
ÖS - Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA - Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.
Fördelning av platser:

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i samtliga.

Behöriga sökande med lika meriter:
Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillgrips lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Lärandemål

Profil - innehåll

Under utbildningens gång får du en mix av traditionella kurser och våra projektkurser. Du läser tekniska kurser såsom programmering, modellering, databasteknik, datorteknik och operativsystem, men även kurser i ämnen som arbetsvetenskap, organisation och ledarskap. Projekten bedrivs tillsammans med externa kunder från industrin, så verklighetsnära som det går att komma i en akademisk miljö. Du får även praktiska kurser i engelska som förbereder dig inför din termin i utlandet.

Under hösten på det tredje året åker du till något av våra samarbetsuniversitet i USA, Indien eller Thailand, där du får möjligheten att läsa valfria kurser. Till våren kommer du tillbaka med nya erfarenheter och avslutar dina studier med den stora projektkursen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • behärska storskalig produktion av programvara av hög kvalitet för såväl administrativa som tekniska tillämpningsområden.
 • förstå och praktiskt kunna tillämpa moderna teknologier för analys, design, konstruktion och test av programvara.
 • ha förvärvat grundläggande kunskaper om de organisatoriska aspekter som påverkar programvarukonstruktionen samt praktiskt kunna tillämpa denna kunskap i en projektgrupp.
 • i detalj förstå de, för programvarukonstruktion, viktigaste utvecklingsmetoderna och deras tillämpningar samt praktiskt kunna tillämpa dem.
Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • visa förmågan att självständigt söka kunskap och på egen hand tillägna sig nya färdigheter i ett snabbt föränderligt område.
 • ha förmågan att snabbt integrera sig i olika och nya programvaruutveklingsmiljöer
 • ha förmågan att integrera sig med nya projektgrupper
 • ha förmågan att snabbt sätta sig in i nya tekniker
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
 • förmåga att självständigt hitta och utvärdera information samt lösningar till olika problem inom programvaruutvekling
 • kunna värdera forskningsresultat
 • ha förhållningssätt som fokuserar på åtagande och ansvarstagande problemlösning och nya möjligheter.
 • ha ett internationellt förhållningssätt till projektmetodik och samarbete.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Studerande på utbildningsprogrammet förväntas studera heltid under 3 år. Utbildningsprogrammet ges enbart på campus.

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner och seminarier. Praktiska moment genomförs som övningar, laborationer eller praktikfall. Det förekommer att kurser eller moment genomförs som projekt med givna tidsramar.

Utbildningens inledande år ägnas åt grundläggande kunskaper i matematik, problemlösning, programmering och modellering. En del av året ägnas åt grundläggande studier inom Datavetenskap såsom data- och telekommunikation samt datorteknik.

Årskurs 2 inleds med ett individuellt projekt där studenten får använda sina hittills tillgodo gjorda kunskaper i programvaruteknik. På detta följer kurser i fördjupningsområden inom Programvaruteknik och Datavetenskap, såsom operativsystem och kompilatorteknik. Årskursen avslutas med ett småskaligt programvaruutvecklingsprojekt i grupper om ca 5 personer.

Termin 5 tillbringar studenten på ett av våra samarbetsuniversitet och genomför där studier motsvarande 30 hp. Utbildningen avslutas med ett storskaligt programvaruutvecklingsprojekt i grupper om maximalt 20 personer, vilket motsvarar kandidatexamenskravet på ett självständigt arbete motsvarande 15 högskolepoäng.

Utbildningen bedrivs huvudsakligen på svenska men enstaka föreläsningar och hela kurser på engelska kan förekomma. Litteraturen är i huvudsak på engelska. Studier vid det utländska universitetet sker på engelska.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Analys med problemlösning, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att introducera matematiska begrepp och metoder inom analys samt träna olika strategier för problemlösning, för att ge en god grund till fortsatta studier inom matematik och datavetenskap.

Läs all information om kursen 'Analys med problemlösning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programmering, datastrukturer och algoritmer, 22,5 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 15 hp

Programmering ligger till grund för det mesta som hör till tillämpad IT. En stor del av dagens system är uppbyggda enligt objektorienterade principer med olika varianter av datastrukturer och algoritmer. Syftet är att studenten efter fullföljd kurs ska ha de kunskaper i objektorienterad programmering, datastrukturer och algoritmer som krävs för fortsatta studier i datavetenskap eller programvaruteknik.

Läs all information om kursen 'Programmering, datastrukturer och algoritmer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Diskret matematik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att introducera matematiska begrepp, metoder och problemställningar inom diskret matematik och att ge en grund för fortsatta studier inom matematik och datavetenskap.

Läs all information om kursen 'Diskret matematik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Programvarudesign, 7,5 hp, grundnivå.
 
För att kunna producera programvara som uppfyller rätt krav för rätt kostnad, inom rätt tidsram och med rätt kvalitet så krävs det att man följer en kontrollerad process och att man lägger tid på tidig planering av programvaruproduktionen (modellering och design).
I den här kursen förväntas studenten införskaffa förståelse för en utvecklingsprocess för mjukvara och för de grundläggande aktiviteter och artefakter som tas fram under utvecklingsprocessen. Vidare förväntas studenten införskaffa förståelse för objektorienterad modellering och design genom användande av UML (Unified Modeling Language). Detta binds sedan samman i och med att studenten förväntas visa sina förvärvade kunskaper genom att utveckla ett mindre mjukvarusystem.

Läs all information om kursen 'Programvarudesign' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Data- och telekommunikation, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är grundläggande kunskaper i ämnet datakommunikation med inriktning mot Internet samt en översikt på systemnivå över GSM-nätet och framtida mobiltelefonnät.

Läs all information om kursen 'Data- och telekommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Datorteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att ge en introduktion till hur ett datorsystem fungerar på maskinspråksnivå.
Inom alla datavetenskapens områden arbetar man med datorer. Det är då viktigt att ha kännedom om de tekniska förutsättningarna i en dator. Kännedom om datorns logiska funktion på låg nivå behövs för att man ska förstå och kunna hantera datorn även om man använder högnivåspråk.

Läs all information om kursen 'Datorteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Databasteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Inom tillämpad informationsteknologi är utveckling av applikationer baserade på databaser ett stort område. En viktig komponent i dessa applikationer är utvecklingen av själva databasen där aspekter såsom modellering och design, prestanda och svarstider, samt strukturerad programmering och utbyggbarhet är viktiga komponenter.
Studenten får här en grundlig genomgång i ämnet, både teoretisk och praktisk, som syftar till att studenten självständigt skall förstå och lära sig använda processen att modellera och implementera en databasapplikation.

Läs all information om kursen 'Databasteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Individuellt programvaruprojekt, 7,5 hp, grundnivå.
 
Att lyckas med programutveckling är en utmaning som ställer krav på ett brett tekniskt kunnande, en förmåga att se fördelar och nackdelar med olika tekniska lösningar, en lyhördhet i kommunikation med beställaren samt ett välorganiserat och strukturerat arbetssätt. Kursen syftar till förmåga att enligt en bestämd tidplan och budget konstruera och leverera mjukvara med tillhörande dokumentation enligt beställarens specifikation. Genom att genomföra ett programutvecklingsprojekt med en extern beställare förvärvar studenten de förmågor, insikter och praktiska erfarenheter som är nödvändiga för att lyckas med projektbaserad småskalig programutveckling.

Läs all information om kursen 'Individuellt programvaruprojekt' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Realtids- och operativsystem, 7,5 hp, grundnivå.
 
Ett operativsystem utgör gränssnitt mellan mjukvaruapplikationer och hårdvara. Operativsystemet hanterar och fördelar datorsystemets resurser och påverkar därför alla mjukvaruapplikationers prestanda och realtidsegenskaper. Det är därför nödvändigt att mjukvaruutvecklare har god förståelse för hur ett operativsystem fungerar.

Läs all information om kursen 'Realtids- och operativsystem' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
UNIX och Linux, en översikt och introduktion, 7,5 hp, grundnivå.
 
Ett operativsystem implementerar någon form av interaktionsfilosofi mellan användare och maskin. UNIX-liknande system betonar programmässiga gränssnitt för enkel automatisering av repetitiva uppgifter. Denna design gör UNIX till det dominerande operativsystemet för storskaliga servrar och småskaliga mobila enheter.

Syftet med denna kurs är att introducera till kommandotolken, grundläggande standardverktyg och kommandon, deras användningsområden och metoder för att kombinera dem till större arbetsflöden. Kursen tar också upp inkrementella metoder för problemlösning genom nedbrytning av problem i delproblem samt hur lösningar av dessa kan integreras till större lösningar.

Kurser ger en introduktion till ämnet och dess teknikmetoder är en tillräcklig utgångspunkt för ytterligare självstudier. Kursen ger även en förtrogenhet med UNIX för daglig användning och de kunskaper som utvecklas i problemlösning kommer i huvudsak till användning i annan utbildning inom mjukvaruutveckling.

Läs all information om kursen 'UNIX och Linux, en översikt och introduktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Programvaruprojekt i grupp, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att, så nära det är möjligt, efterlikna ett projekt som det normalt kan bedrivas ute i industrin.

I denna kurs praktiserar studenten metoder som understödjer detta ingenjörsmässiga arbetssätt. Programvaruutveckling i grupp ställer dessutom krav på organisation, ledning, samarbetsförmåga och muntlig såsom skriftlig kommunikation med medarbetare, kunder och andra intressenter. Inom ramen för denna kurs ges studenten möjlighet att vidare utveckla sina kunskaper inom dessa mjukare bitar av konsten att lyckas med programutveckling.

Sammantaget utvecklar studenten sina förmågor inom programutveckling för att ytterligare förbereda sig inför sin yrkesverksamhet inom programutvecklingsindustrin.

Läs all information om kursen 'Programvaruprojekt i grupp' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Grundläggande systemverifiering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att introducera systemverifiering och testning. Kursen tar upp testmetoder, strategier och testmiljö. Det tas även upp hur gruppen kring testningen kan organiseras och hur testgruppen fungerar tillsammans med övriga delar av systemutvecklingsgruppen. Test av mjukvarusystem är en komplex och viktig del i att få ett fungerande system levererat till användarna. Kompetens inom systemverifiering och test är och kommer vara efterfrågat.

Läs all information om kursen 'Grundläggande systemverifiering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Användbarhet och interaktion, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till kunskap om datoranvändares behov och om användbarheten av befintliga datorer samt design för att förbättra gränssnitten till dessa. Kursen lyfter fram tillvägagångssätt och begrepp som är centrala för bedömning av användbarhet i praktiken. Vidare introducerar kursen till områdena människa-datorinteraktion och interaktionsdesign.

Läs all information om kursen 'Användbarhet och interaktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Fortsättningskurs i algoritmer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att bredda och fördjupa kunskapen om algoritmer och datastrukturer samt att ge en förståelse för problem som är svåra, eller omöjliga, att lösa effektivt på en dator.

Läs all information om kursen 'Fortsättningskurs i algoritmer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kompilator- och översättarteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Den teknik som används inom översättning och kompilering är tillämpbar inom många områden, varför kunskaper i detta ämne är värdefulla. Det är av stort värde att känna till kompilatorer och översättares funktion, dels för att kunna bedöma dess kvalite, dels för att vara avancerade användare av dessa. Vidare har man ofta behov av enkel eller mer komplicerad översättning varvid man själv kan behöva konstruera översättare.

Läs all information om kursen 'Kompilator- och översättarteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2016

Obligatoriska kurser

Kandidatarbete - Stort programvaruprojekt i grupp, 30 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att binda ihop tidigare kunskaper inom ramen för ett stort grupprojekt där en omfattande programvara skall utvecklas. Kursen är upplagd för att, så nära det är möjligt, efterlikna ett projekt som det normalt kan bedrivas ute i industrin och är också ett kandidatarbete i Programvaruteknik.

Att utveckla programvara ställer stora krav på tekniskt kunnande. Det krävs att vara duktig programmerare, att förstå design av större programvaror, och att ha kunskap om tredjeparts programvaror och att integrera dessa med egen programvara.

Programvaruutveckling innebär att tillämpa systematiska, disciplinerade och mätbara metoder för utvecklande, användande och underhåll av programvara. I denna kurs praktiserar studenten metoder som understödjer detta ingenjörsmässiga arbetssätt.

Programvaruutveckling i grupp ställer dessutom krav på organisation, ledning, samarbetsförmåga och muntlig såsom skriftlig kommunikation med medarbetare, kunder och andra intressenter.

Sammantaget utvecklar studenten sina förmågor inom programutveckling för att vara väl förberedd inför en yrkesverksamhet inom programutvecklingsindustrin, alternativt en akademisk karriär.

Läs all information om kursen 'Kandidatarbete - Stort programvaruprojekt i grupp' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt kandidatarbete om 15 hp.

Internationellt innehåll

Utbildningsprogrammet arbetar i enlighet med BTH:s internationaliseringpolicy.
Studenter på programmet studerar en termin utomlands.
Utlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet. Det finns även möjlighet att studera flera terminer utomlands, men detta kräver då mer förberedelser och ett mera styrt val av kurser på det utländska universitetet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Studenter med examen från programmet kan komma att arbeta som följande: Software Engineer, Consultant, Web manager, Key Account Manager, Utbildare, Senior Consultant, Developer, Software Architect, System Manager, Project Manager, Technical product manager

Fortsatta studier

Vill du bygga på en befintlig kandidatexamen så har vi flera masterprogram som kan passa. Närheten till duktiga forskargrupper gör det extra intressant att studera här. Flera av våra masterprogram har internationella kopplingar där du kan studera en viss tid i utlandet. Några av utbildningarna är industrinära och du får tillbringa en del av din tid i företag.

Programråd

Programmet har ännu inte etablerat ett programråd.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen
Huvudområde: Programvaruteknik

Motsvarande benämning på engelska är
Degree Bachelor of Science
Main field of study: Software Engineering

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Det sker kontinuerlig utvärdering av kurserna inom programmet, detta sker automatiskt då varje kurstillfälle avslutats. Denna information granskas av programansvarig.

Alumni

Tidigare studenter arbetar nu bl.a som: Software Engineer, Consultant, Web manager, Key Account Manager, Utbildare, Senior Consultant, Developer, Software Architect, System Manager, Project Manager, Technical product manager.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela