Webbprogrammering

180 högskolepoäng (start ht-13)
HTML, CSS, JavaScript, PHP, databaser, SQL, C, C++, Java, Unix, Linux, jQuery, CMS, objektorientering, webbprogrammering, pattern, Drupal, WordPress, Joomla, SEO, MVC, projektledning, planering, webbutveckling, jobba i team, verkliga kunder, agile, extreme programming. Låter det intressant? Då föreslår vi att du läser vidare om vårt program i Webbprogrammering.

Översikt

Profil - innehåll

Webbprogrammering är en utbildning för dig som vill jobba med utveckling och programmering av applikationer för webben. Med hjälp av de senaste teknikerna får du lära dig utveckla såväl enkla som avancerade webbplatser och webbapplikationer.

I programmets första kurser kommer du igång med programmering, dels traditionell programmering i C++ och Java och dels webbprogrammering med HTML, CSS, JavaScript, PHP och SQL. På de inledande kurserna delas studenterna in i grupper efter kunskapsnivå så att de som behöver mer stöd kan få det och de som redan kommit igång kan fortsätta att utvecklas. Dessa första kur-ser ger en god grund i programmeringskunskap och är en viktig bas för resten av programmet.

Inom webbprogrammeringen lär du dig de senaste teknikerna inom HTML och CSS. Detta är standarder som är i kontinuerlig utveckling och det gäller att hålla sig uppdaterad om vad som händer. JavaScript är en mognande teknik som blir mer och mer utbredd och använd via olika programbibliotek (t.ex. jQuery). JavaScript är en ofta använd teknik för att bygga mer avancerade webbplatser eller för att skapa dynamiska effekter på en webbplats.

Databaser med frågespråket SQL tillsammans med skriptspråket PHP ger dig förmågan att skriva kod för mer avancerade webbplatser. Med hjälp av objektorienterade mönster och tekniker så lär du dig bygga avancerade ramverk för webbapplikationer.

Du kommer att både använda och studera några av de vanligaste ramverken för att bygga webb-applikationer. Du lär dig se när du skall skriva egen kod och när det är bättre att använda ett färdigt ramverk.

I projektbaserade kurser med verkliga kunder lär du dig att använda dina nyvunna kunskaper för att på bästa sätt möta kundens önskemål. I dessa kurser prövas dina tekniska kunskaper och du lär dig att hantera tidplaner, budgetar, kontinuerliga leveranser, testning och dokumentation. Du får använda de senaste arbetsmetoderna för att utveckla och planera programvaruprojekt och du lär dig framförallt vikten av att leverera till kunden.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå:

Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Programvaruteknik.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Software Engineering.

eller

Teknologie kandidatexamen.
Huvudområde: Programvaruteknik.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Software Engineering.

Observera reglerna för Teknologie kandidatexamen som kräver 15 högskolepoäng inom ämnet Matematik eller Tillämpad Matematik; se examensordningen för Blekinge Tekniska Högskola.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Antagning

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 8: Matematik kurs C (Fysik B, Kemi A, Matematik D krävs ej).
Eller:
Områdesbehörighet A8: Matematik 3b alt 3c (Fysik 2, Kemi 1 krävs ej).

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:

BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:

HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:

ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:

Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % I ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Lärandemål

Profil - innehåll

Webbprogrammering är en utbildning för dig som vill jobba med utveckling och programmering av applikationer för webben. Med hjälp av de senaste teknikerna får du lära dig utveckla såväl enkla som avancerade webbplatser och webbapplikationer.

I programmets första kurser kommer du igång med programmering, dels traditionell programmering i C++ och Java och dels webbprogrammering med HTML, CSS, JavaScript, PHP och SQL. På de inledande kurserna delas studenterna in i grupper efter kunskapsnivå så att de som behöver mer stöd kan få det och de som redan kommit igång kan fortsätta att utvecklas. Dessa första kur-ser ger en god grund i programmeringskunskap och är en viktig bas för resten av programmet.

Inom webbprogrammeringen lär du dig de senaste teknikerna inom HTML och CSS. Detta är standarder som är i kontinuerlig utveckling och det gäller att hålla sig uppdaterad om vad som händer. JavaScript är en mognande teknik som blir mer och mer utbredd och använd via olika programbibliotek (t.ex. jQuery). JavaScript är en ofta använd teknik för att bygga mer avancerade webbplatser eller för att skapa dynamiska effekter på en webbplats.

Databaser med frågespråket SQL tillsammans med skriptspråket PHP ger dig förmågan att skriva kod för mer avancerade webbplatser. Med hjälp av objektorienterade mönster och tekniker så lär du dig bygga avancerade ramverk för webbapplikationer.

Du kommer att både använda och studera några av de vanligaste ramverken för att bygga webb-applikationer. Du lär dig se när du skall skriva egen kod och när det är bättre att använda ett färdigt ramverk.

I projektbaserade kurser med verkliga kunder lär du dig att använda dina nyvunna kunskaper för att på bästa sätt möta kundens önskemål. I dessa kurser prövas dina tekniska kunskaper och du lär dig att hantera tidplaner, budgetar, kontinuerliga leveranser, testning och dokumentation. Du får använda de senaste arbetsmetoderna för att utveckla och planera programvaruprojekt och du lär dig framförallt vikten av att leverera till kunden.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning ska studenten
  • behärska storskalig produktion av programvara av hög kvalitet för såväl administrativa som tekniska tillämpningsområden, med fokus på webb och Internet teknologier.
  • förstå och praktiskt kunna tillämpa moderna teknologier för analys, design, konstruktion och test av programvara.
  • ha förvärvat grundläggande kunskaper om de organisatoriska aspekter som påver-kar programvarukonstruktionen samt praktiskt kunna tillämpa denna kunskap i en projektgrupp som är geografiskt utspridd.
  • i detalj förstå de för programvarukonstruktion viktigaste utvecklingsmetoderna och dess tillämpningar samt praktiskt kunna tillämpa dem.
  • behärska förmågan att självständigt söka kunskap och på egen hand tillägna sig nya färdigheter i ett snabbt föränderligt område.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Kurserna läses normalt sett parallellt på halvfart. Kurser på kvartsfart kan förekomma. Varje läsperiod omfattar totalt 15 högskolepoäng.

Valfria kurser
Det tredje året väljer studenten själv 2 kurser som skall läsas. Dessa kurser ska tillsammans omfatta 15 högskolepoäng. Programansvarig bestämmer de kurser som finns tillgängliga att välja bland. Detta ger studenten en möjlighet att själv specialisera eller bredda sin utbildning baserat på studentens eget fokus och intresse.

Övrigt
Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP-programmering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen lär ut webbutveckling där teknikerna HTML, CSS, PHP och SQL används för att tillsammans bygga en databasdriven webbplats. Kursen är för de som vill lära sig om webbutveckling och webbprogrammering.

HTML och CSS ger grundförutsättningarna för hur en webbapplikation kan byggas. Genom att använda server-side skriptprogrammering med PHP så kan webbapplikationen bli mer dynamisk och lagra information i databaser. Dessutom kan webbapplikationen byggas upp med en programmeringsmässig struktur, en struktur som underlättar utveckling och underhåll av webbplatsen.

Detta är en introduktions-kurs för den som vill lära sig teknikerna från grunden. Kursen hanterar helheten kring en webbapplikation. Till att börja med fokuseras på HTML och CSS. Vi använder HTML5 och tittar på vilka möjligheter som CSS3 kommer att erbjuda.

Därefter introduceras PHP som ett skriptspråk och med enkla programmeringskonstruktioner får vi möjlighet att bygga ut vår webbplats på ett strukturerat sätt. Vi fortsätter med att lagra information i en filbaserad databas (SQLite) via PHP's gränssnitt PHP Data Objekt. Vi använder frågespråket SQL och lär oss de grundläggande konstruktionerna.

Sammantaget blir kursen en grundlig introduktion och orientering i de tekniker som vanligtvis används för att skapa webbplatser.

Läs all information om kursen 'Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP-programmering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programmering, datastrukturer och algoritmer, 22,5 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 15 hp

Programmering ligger till grund för det mesta som hör till tillämpad IT. En stor del av dagens system är uppbyggda enligt objektorienterade principer med olika varianter av datastrukturer och algoritmer. Syftet är att studenten efter fullföljd kurs ska ha de kunskaper i objektorienterad programmering, datastrukturer och algoritmer som krävs för fortsatta studier i datavetenskap eller programvaruteknik.

Läs all information om kursen 'Programmering, datastrukturer och algoritmer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Databaser och objektorienterad programmering i PHP, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till kunskap om objektorienterade programmeringstekniker i PHP med fokus på webbprogrammering och webbutveckling av webbapplikationer och webbplatser.

Vid utveckling av professionella webbapplikationer kraävs en god förståelse för programmering och databaskopplingar på server-sidan. Denna kurs ger en bra förståelse för användning av objektorienterad PHP tillsammans med SQL (och HTML och CSS).

Läs all information om kursen 'Databaser och objektorienterad programmering i PHP' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Data- och telekommunikation, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är grundläggande kunskaper i ämnet datakommunikation med inriktning mot Internet samt en översikt på systemnivå över GSM-nätet och framtida mobiltelefonnät.

Läs all information om kursen 'Data- och telekommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Databasdrivna webbapplikationer med PHP och MVC-ramverk, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till väl strukturerade webbplatser och webbapplikationer genom avancerad PHP-programmering och täkande baserat på MVC-ramverk (Model View Controller).

MVC är ett ramverk för att utveckla webbplatser och databasdrivna webbapplikationer. MVC-ramverk ger en stabilitet, ett vokabulär och möjlighet för ordning och reda i utvecklingsprojekten.

Kursen visar på grundstrukturen i ett PHP-baserade MVC-inspirerade ramverk. Du kommer använda befintliga MVC-ramverk och testa dem för att se hur de är uppbyggda. Genom att delvis skapa egen kod och delvis återanvända klasser och komponenter så skapar du ett eget ramverk för att snabbt kunna bygga databasdrivna webbapplikationer.

Via litteraturstudier, praktiska övningar och ett större avslutningsprojekt ges möjlighet att skapa sig en egen bild av vad MVC kan innebära för ett webbutvecklingsprojekt.

Läs all information om kursen 'Databasdrivna webbapplikationer med PHP och MVC-ramverk' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvarudesign, 7,5 hp, grundnivå.
 
För att kunna producera programvara som uppfyller rätt krav för rätt kostnad, inom rätt tidsram och med rätt kvalitet så krävs det att man följer en kontrollerad process och att man lägger tid på tidig planering av programvaruproduktionen (modellering och design).
I den här kursen förväntas studenten införskaffa förståelse för en utvecklingsprocess för mjukvara och för de grundläggande aktiviteter och artefakter som tas fram under utvecklingsprocessen. Vidare förväntas studenten införskaffa förståelse för objektorienterad modellering och design genom användande av UML (Unified Modeling Language). Detta binds sedan samman i och med att studenten förväntas visa sina förvärvade kunskaper genom att utveckla ett mindre mjukvarusystem.

Läs all information om kursen 'Programvarudesign' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Individuellt programvaruprojekt, 7,5 hp, grundnivå.
 
Att lyckas med programutveckling är en utmaning som ställer krav på ett brett tekniskt kunnande, en förmåga att se fördelar och nackdelar med olika tekniska lösningar, en lyhördhet i kommunikation med beställaren samt ett välorganiserat och strukturerat arbetssätt. Kursen syftar till förmåga att enligt en bestämd tidplan och budget konstruera och leverera mjukvara med tillhörande dokumentation enligt beställarens specifikation. Genom att genomföra ett programutvecklingsprojekt med en extern beställare förvärvar studenten de förmågor, insikter och praktiska erfarenheter som är nödvändiga för att lyckas med projektbaserad småskalig programutveckling.

Läs all information om kursen 'Individuellt programvaruprojekt' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
JavaScript, jQuery och AJAX med HTML5 och PHP, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen ger en praktisk insyn i JavaScript och närliggande tekniker, hur de är uppbyggda, hur de används och vad de kan göra för en webbplats.

De flesta av dagens professionella webbplatser innehåller kod och lösningar som i grunden baseras på, eller kräver, JavaScript. JavaScript är ett programmeringsspråk som är nödvändigt i en allsidig webbprogrammerares verktygslåda.

JavaScript, jQuery och AJAX är kända begrepp för de som utvecklar webbplatser och webbapplikationer. Dessa teknologier, som framförallt exekverar på klientsidan av webbapplikationen, dvs i själva webbläsaren, låter utvecklare skapa mer dynamiska användargränssnitt för webbapplikationerna.

Kursen hanterar grunderna i programmeringsspråket JavaScript och går sedan vidare till hur jQuery, ett JavaScript baserat bibliotek, är uppbyggt och kan användas för att bygga in dynamik i en webbplats. Befintliga moduler används för att bygga ut en webbplats och en hel del egen kod skapas.

Via litteraturstudier och framförallt praktiska övningar ges möjlighet att pröva de tekniker som kursen omfattar och via ett större avslutningsprojekt skapar studenten en egen webbplats där resultatet integreras.

Läs all information om kursen 'JavaScript, jQuery och AJAX med HTML5 och PHP' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
UNIX och Linux, en översikt och introduktion, 7,5 hp, grundnivå.
 
Ett operativsystem implementerar någon form av interaktionsfilosofi mellan användare och maskin. UNIX-liknande system betonar programmässiga gränssnitt för enkel automatisering av repetitiva uppgifter. Denna design gör UNIX till det dominerande operativsystemet för storskaliga servrar och småskaliga mobila enheter.

Syftet med denna kurs är att introducera till kommandotolken, grundläggande standardverktyg och kommandon, deras användningsområden och metoder för att kombinera dem till större arbetsflöden. Kursen tar också upp inkrementella metoder för problemlösning genom nedbrytning av problem i delproblem samt hur lösningar av dessa kan integreras till större lösningar.

Kurser ger en introduktion till ämnet och dess teknikmetoder är en tillräcklig utgångspunkt för ytterligare självstudier. Kursen ger även en förtrogenhet med UNIX för daglig användning och de kunskaper som utvecklas i problemlösning kommer i huvudsak till användning i annan utbildning inom mjukvaruutveckling.

Läs all information om kursen 'UNIX och Linux, en översikt och introduktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Analys med problemlösning, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att introducera matematiska begrepp och metoder inom analys samt träna olika strategier för problemlösning, för att ge en god grund till fortsatta studier inom matematik och datavetenskap.

Läs all information om kursen 'Analys med problemlösning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Databasteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Inom tillämpad informationsteknologi är utveckling av applikationer baserade på databaser ett stort område. En viktig komponent i dessa applikationer är utvecklingen av själva databasen där aspekter såsom modellering och design, prestanda och svarstider, samt strukturerad programmering och utbyggbarhet är viktiga komponenter.
Studenten får här en grundlig genomgång i ämnet, både teoretisk och praktisk, som syftar till att studenten självständigt skall förstå och lära sig använda processen att modellera och implementera en databasapplikation.

Läs all information om kursen 'Databasteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Programvaruprojekt i grupp, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att, så nära det är möjligt, efterlikna ett projekt som det normalt kan bedrivas ute i industrin.

I denna kurs praktiserar studenten metoder som understödjer detta ingenjörsmässiga arbetssätt. Programvaruutveckling i grupp ställer dessutom krav på organisation, ledning, samarbetsförmåga och muntlig såsom skriftlig kommunikation med medarbetare, kunder och andra intressenter. Inom ramen för denna kurs ges studenten möjlighet att vidare utveckla sina kunskaper inom dessa mjukare bitar av konsten att lyckas med programutveckling.

Sammantaget utvecklar studenten sina förmågor inom programutveckling för att ytterligare förbereda sig inför sin yrkesverksamhet inom programutvecklingsindustrin.

Läs all information om kursen 'Programvaruprojekt i grupp' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Grundläggande systemverifiering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att introducera systemverifiering och testning. Kursen tar upp testmetoder, strategier och testmiljö. Det tas även upp hur gruppen kring testningen kan organiseras och hur testgruppen fungerar tillsammans med övriga delar av systemutvecklingsgruppen. Test av mjukvarusystem är en komplex och viktig del i att få ett fungerande system levererat till användarna. Kompetens inom systemverifiering och test är och kommer vara efterfrågat.

Läs all information om kursen 'Grundläggande systemverifiering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Användbarhet och interaktion, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till kunskap om datoranvändares behov och om användbarheten av befintliga datorer samt design för att förbättra gränssnitten till dessa. Kursen lyfter fram tillvägagångssätt och begrepp som är centrala för bedömning av användbarhet i praktiken. Vidare introducerar kursen till områdena människa-datorinteraktion och interaktionsdesign.

Läs all information om kursen 'Användbarhet och interaktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Statistik med programvara, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen skall möjliggöra för studenten att skaffa sig grundkunskap och förtrogenhet med begrepp och metoder inom matematisk statistik såsom sannolikhetsteori som statistisk teori och metodik. En väsentlig del är att lära sig hantera statistik med stöd av programvara.

Läs all information om kursen 'Statistik med programvara' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2015

Obligatoriska kurser

Fördjupningskurs i webbutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skaffar sig fördjupad kunskap och förståelse inom ett specifikt område inom webbutveckling. Studenterna fördjupar sin kunskap genom ett praktiskt arbete, en utredning eller teoretisk studie. Studenten väljer fördjupningsområde och tillvägagångsätt i samråd med handledaren.

Läs all information om kursen 'Fördjupningskurs i webbutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Utveckling av mobila applikationer, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att kursdeltageren ska inhämta färdigheter i att utveckla applikationer (appar) med god användbarhet för handhållna enheter.

Läs all information om kursen 'Utveckling av mobila applikationer' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Databasteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Inom tillämpad informationsteknologi är utveckling av applikationer baserade på databaser ett stort område. En viktig komponent i dessa applikationer är utvecklingen av själva databasen där aspekter såsom modellering och design, prestanda och svarstider, samt strukturerad programmering och utbyggbarhet är viktiga komponenter.
Studenten får här en grundlig genomgång i ämnet,både teoretisk och praktisk, som syftar till att studenten självständigt skall förstå och lära siganvända processen att modellera och implementera en databasapplikation.

Läs all information om kursen 'Databasteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Juridisk Översiktskurs, 15 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemet med särskild tonvikt på civilrättsliga frågeställningar som är speciellt relevanta för företag resp. andra associationer och dess anställda samt att härvid även ge deltagarna en förtrogenhet med grundläggande juridisk terminologi. Kursen skall härutöver ge deltagarna en allmän orientering vad gäller EG-rätt.

Läs all information om kursen 'Juridisk Översiktskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Linjär algebra, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen skall studenten inhämta de grundläggande kunskaper inom linjär algebra som fordras inom tekniska utbildningsprogram.

Läs all information om kursen 'Linjär algebra' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programmering i UNIX-miljö, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig en fördjupad förståelse för UNIX-baserade system och för operativsystemnära programmering. Detta innebär bl a att kunna programmera på operativsystemets mest abstrakta nivå, närmast användaren, och nedåt genom abstraktionsnivåerna till den lägsta nivån, systemanropen.
Kursen lär ut hur man designar mjukvara som interagerar med datorn via operativsystemet UNIX (och UNIX-baserade/liknande operativsystem såsom Linux och MacOS). Den lägger grunden för vidare studier inom andra områden (till exempel datasäkerhet) som kräver konkret förståelse för den underliggande teknologin. Syftet uppnås genom att studenten via en serie laborationer får praktisk erfarenhet av att utveckla program i en UNIX-miljö.

Läs all information om kursen 'Programmering i UNIX-miljö' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programmering och Problemlösning med Python, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen lär ut strukturerad programmering och problemlösning med programmerinsspråket Python.

Detta är en grundkurs i programmering vilket innebär att vi startar med att skapa rutiner för problemlösning och felsökning via enkla grundkonstruktioner i Python. Vi bygger en utvecklingsmiljö som hjälper oss med utveckling och felsökning. Efterhand bygger vi mer och mer avancerade konstruktioner i Python, men fortfarande på en rimlig nivå som passar en nybörjare i programmering.

Programmeringsspråket Python är ett högnivåspråk med stöd för olika programmeringsparadigmer som objektorientering och funktionell programmering. Du använder Python för att bekanta dig med dessa olika sätt att skriva sin kod. Du använder också Pythons inbyggda standardbibliotek med bland annat filhantering, datastrukturer, kopplingar till databaser tillsammans med tekniker för att bygga grafiska användargränssnitt och för att skapa webbsidor i Python.

Via litteraturstudier och praktiska övningar får du möjlighet att via programmeringsspråket Python, lära dig grunderna i strukturerad programmering och problemlösning. I slutet av kursen får du visa dina färdigheter i ett praktiskt programmeringsprojekt.

Läs all information om kursen 'Programmering och Problemlösning med Python' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvaruarkitektur och kvalitet, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen har som syfte att: studenten skall skaffa sig grundläggande teoretiska kunskaper om design, dokumentation, analys, värdering, implementation och transformation av programvaruarkitektur så att studenten kan förstå sammanhang, förväntningar, och instruktioner rörande programvaruarkitektur; studenten skall skaffa sig grundläggande färdighet i att designa, dokumentera, värdera, transformera och kommunicera en specifik programvaruarkitektur så att studenten självständigt kan utveckla sin förmåga vidare och på sikt möta de krav som ställs på en programvaruarkitekt i arbetslivet; att studenten på ett sakligt och faktabaserat sätt, kan resonera kring en programvaruarkitekturs lämplighet för sitt ändamål och därmed skapa det beslutsunderlag som förväntas för att besluta om tex. implementation, inköp, verksamhetsprocesser, organisation, resurs- och kompetensbehov; studenten skall skaffa sig kännedom om relevant forskning på området programvaruarkitektur.

Läs all information om kursen 'Programvaruarkitektur och kvalitet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad artificiell intelligens, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Artificiell intelligens i olika former finns i en allt större del av de datoriserade system vi använder - optimeringstekniker inom logistik, datorstyrda karaktärer i datorspel, beslutsstödsystem, bildbehandlingsalgoritmer och mobila robotar. Kursen syftar till att introducera området artificiell intelligens och några av dess tillämpningsområden.

Läs all information om kursen 'Tillämpad artificiell intelligens' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Diskret matematik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att introducera matematiska begrepp, metoder och problemställningar inom diskret matematik och att ge en grund för fortsatta studier inom matematik och datavetenskap.

Läs all information om kursen 'Diskret matematik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kryptering 1, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen ska ge studenten de grundläggande matematiska principerna för olika krypteringsmetoder. Kursdeltagaren ska erhålla förståelse för hur man implementerar olika kryptosystem samt kända styrkor och svagheter hos dessa.

Läs all information om kursen 'Kryptering 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Lokala nätverk, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till kunskap och förståelse för lokala nätverk. Kursen behandlar både nätverkens uppbyggnad samt överföringsmedia, utrustning och protokoll. Vidare är syftet att behärska vanliga tekniska lösningar, från design och konfigurering av nätverksenheter, till de olika tjänster som behöver tillhandahållas för att nätverket skall fungera.

Läs all information om kursen 'Lokala nätverk' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Prestandaoptimering, 7,5 hp, grundnivå.
 
Prestanda är en viktig aspekt i alla programvaror. För att kunna utveckla bra program med hög prestanda är det väsentligt att studenten har en god förståelse för olika metoder och tekniker för att analysera och optimera prestandan för ett datorprogram,
samt kan tillämpa och använda dessa metoder och tekniker.

Läs all information om kursen 'Prestandaoptimering' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programmera webbtjänster i Linux, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen har två fokus, dels att lära ut grunder och beståndsdelar i operativsystemet Linux och dels att lära ut programmering med JavaScript och Node.js i en Linux-miljö. Kursen är för de som skall jobba med webbprogrammering.

Kursen börjar med att du installerar en egen version av Linux. Därefter lär du dig de grundläggande koncepten i Linux såsom terminalen, filsystemet, process-begreppet och att installera tjänster och programvaror och servrar. Du skriver skript-program i programspråket BASH och via praktiska övningar lär du dig mer om grunderna i Linux.

Samtidigt bygger du upp en utvecklingsmiljö för JavaScript och Node.js. Du utforskar Node.js API och via praktiska övningar programmerar du JavaScript-servrar och tjänster som sedan körs i din Linux-miljö.

I slutet av kursen får du visa dina färdigheter i ett praktiskt programmeringsprojekt.

Läs all information om kursen 'Programmera webbtjänster i Linux' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programmering med JavaScript, HTML och CSS, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen lär ut programmering och problemlösning med programmerinsspråket JavaScript tillsammans med HTML och CSS i en webbmiljö.

Detta är en grundkurs i JavaScript vilket innebär att vi startar med att skapa rutiner för problemlösning och felsökning via enkla grundkonstruktioner i språket. Vi bygger upp en utvecklingsmiljö med relevanta verktyg i en webbmiljö.

Vi använder JavaScript tillsammans med HTML och CSS för att skapa klientbaserade webbapplikationer. Du får se hur dessa tekniker samverkar och du får insikt i några av de senaste teknikerna i HTML5s nya API.

Via litteraturstudier och praktiska övningar får du möjlighet att via programmeringsspråket JavaScript tillsammans med HTML och CSS. Du lär dig grunderna i att skapa en klientbaserad webbapplikation. I slutet av kursen får du visa dina färdigheter i ett praktiskt programmeringsprojekt.

Läs all information om kursen 'Programmering med JavaScript, HTML och CSS' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Programvarusäkerhet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens huvudsakliga syfte är att förstå samt hantera olika programvarusäkerhetsproblem i en säker och kontrollerad miljö. Under kursen kommer studenten att tillägna sig teoretiska och praktiska kunskaper om olika typer av säkerhetsproblem hos programvara, och tekniker som kan användas för att skydda programvaran. Studenten kommer också att lära sig förstå motståndarnas arbetssätt, vilket kan användas för att öka programvarans pålitlighet.

Läs all information om kursen 'Programvarusäkerhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Strategi och IT, 7,5 hp, grundnivå.
 
I kursen kommer deltagarna att kunna uppnå fördjupad förståelse av företagets strategi utifrån olika perspektiv samt ämnets koppling till IT.
Studenterna kommer att kunna förvärva:
  • kunskap om ett företags strategiska nivåer och processer,
  • kunskap om strategisk analys av ett företag och dess omvärld inklusive ett företags olika strategiska nivåer och processer.


Läs all information om kursen 'Strategi och IT' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2016

Obligatoriska kurser

Kandidatarbete - Stort programvaruprojekt i grupp, 30 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att binda ihop tidigare kunskaper inom ramen för ett stort grupprojekt där en omfattande programvara skall utvecklas. Kursen är upplagd för att, så nära det är möjligt, efterlikna ett projekt som det normalt kan bedrivas ute i industrin och är också ett kandidatarbete i Programvaruteknik.

Att utveckla programvara ställer stora krav på tekniskt kunnande. Det krävs att vara duktig programmerare, att förstå design av större programvaror, och att ha kunskap om tredjeparts programvaror och att integrera dessa med egen programvara.

Programvaruutveckling innebär att tillämpa systematiska, disciplinerade och mätbara metoder för utvecklande, användande och underhåll av programvara. I denna kurs praktiserar studenten metoder som understödjer detta ingenjörsmässiga arbetssätt.

Programvaruutveckling i grupp ställer dessutom krav på organisation, ledning, samarbetsförmåga och muntlig såsom skriftlig kommunikation med medarbetare, kunder och andra intressenter.

Sammantaget utvecklar studenten sina förmågor inom programutveckling för att vara väl förberedd inför en yrkesverksamhet inom programutvecklingsindustrin, alternativt en akademisk karriär.

Läs all information om kursen 'Kandidatarbete - Stort programvaruprojekt i grupp' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete (kandidatarbete) motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Studenter på programmet uppmuntras att studera 1 termin(er) utomlands.

Utomlandsstudierna kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Efter slutförd utbildning är du redo att jobba inom webb- och programutvecklingsbranschen. Variationen på bolag är stor, det finns allt från små, medelstora, stora och internationella företag, och du kan jobba som anställd, egenföretagare eller på ett konsultbolag. Du kan jobba på företag som är specialiserade på programutveckling eller ett där program och applikationer används för att stödja en annan affärsidé. Många företag har en egen teknisk utvecklingsavdelning där de också hyr in konsulter efter behov. Det finns alltså ett stort utbud av möjliga arbetsplatser. På de internationella företagen brukar det ofta finnas möjlighet att jobba i andra länder.

Din specialitet som webbprogrammerare gör att du passar extra bra för företag som jobbar inom denna nisch. Det finns flera renodlade webbutvecklingsföretag som antingen bygger egna webbaserade applikationer eller fungerar som konsulter och bygger webbplatser. En del av dessa företag är reklambyråer som utvidgat sin verksamhet till webb.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på avancerad nivå.

På BTH finns följande program på avancerad nivå som är öppna för studenter med examen från detta program: Master i Programvaruteknik och Master i Datavetenskap.

Programråd

Programmet har ännu inte etablerat ett programråd.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå:

Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Programvaruteknik.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Software Engineering.

eller

Teknologie kandidatexamen.
Huvudområde: Programvaruteknik.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Bachelor of Science.
Main field of study: Software Engineering.

Observera reglerna för Teknologie kandidatexamen som kräver 15 högskolepoäng inom ämnet Matematik eller Tillämpad Matematik; se examensordningen för Blekinge Tekniska Högskola.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet kommer fr.o.m. 2011 att årligen utvärderas av studenterna.

Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Alumni

Programmet är nytt och ännu finns inga utexaminareade studenter eller alumniverksamhet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Programvaruteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela