Magisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikation

60 högskolepoäng (start ht-12)

Översikt

Profil - innehåll

Mål
Programmet är avsett att förbereda för såväl forskarutbildning och en forskarkarriär som för framtida arbetsområden för samhällsvetare och beteendevetare.
Översikt
Magisterprogrammet vänder sig till dig med filosofie kandidatexamen i pedagogik. Programmet är ettårigt och vi erbjuder huvudsakligen studier på distans. Vi kan erbjuda vissa kurser eller moment som campusundervisning. Undervisningsspråk är svenska.
Innehåll
I utbildningsprogrammet fördjupar du dina kunskaper i pedagogik. Studierna medger ett brett pedagogiskt perspektiv på informations- och kunskapssamhällets behov av problematisering av lärande, utveckling och kommunikation.

Första terminen inleds med metodkurser på avancerad nivå. Syftet med metodkurserna är att fördjupa kunskapen om planering av vetenskapligt arbete, vetenskapsfilosofi, forskningsdesign, datainsamlingsmetoder, databearbetning och presentation. Andra halvan av första terminen kan du helt valfritt läsa kurser om 15 högskolepoäng i vilket huvudområde du vill. Kurserna kan vara på grundläggande nivå eller på avancerad nivå. Andra terminen på programmet fördjupar du dig ytterligare i pedagogik med en kurs på avancerad nivå. Därefter skriver du en magisteruppsats i pedagogik med omfattningen 15 högskolepoäng.

Första terminen 30 högskolepoäng
Metodkurser, 15 högskolepoäng
Valbara kurser på grundnivå eller avancerad nivå, 15 högskolepoäng

Andra terminen 30 högskolepoäng
Pedagogik avancerad nivå. 15 högskolepoäng
Magisteruppsats i pedagogik, 15 högskolepoäng

Examen

Filosofie magisterexamen i pedagogik

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Antagning

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i pedagogik

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Lärandemål

Profil - innehåll

Mål
Programmet är avsett att förbereda för såväl forskarutbildning och en forskarkarriär som för framtida arbetsområden för samhällsvetare och beteendevetare.
Översikt
Magisterprogrammet vänder sig till dig med filosofie kandidatexamen i pedagogik. Programmet är ettårigt och vi erbjuder huvudsakligen studier på distans. Vi kan erbjuda vissa kurser eller moment som campusundervisning. Undervisningsspråk är svenska.
Innehåll
I utbildningsprogrammet fördjupar du dina kunskaper i pedagogik. Studierna medger ett brett pedagogiskt perspektiv på informations- och kunskapssamhällets behov av problematisering av lärande, utveckling och kommunikation.

Första terminen inleds med metodkurser på avancerad nivå. Syftet med metodkurserna är att fördjupa kunskapen om planering av vetenskapligt arbete, vetenskapsfilosofi, forskningsdesign, datainsamlingsmetoder, databearbetning och presentation. Andra halvan av första terminen kan du helt valfritt läsa kurser om 15 högskolepoäng i vilket huvudområde du vill. Kurserna kan vara på grundläggande nivå eller på avancerad nivå. Andra terminen på programmet fördjupar du dig ytterligare i pedagogik med en kurs på avancerad nivå. Därefter skriver du en magisteruppsats i pedagogik med omfattningen 15 högskolepoäng.

Första terminen 30 högskolepoäng
Metodkurser, 15 högskolepoäng
Valbara kurser på grundnivå eller avancerad nivå, 15 högskolepoäng

Andra terminen 30 högskolepoäng
Pedagogik avancerad nivå. 15 högskolepoäng
Magisteruppsats i pedagogik, 15 högskolepoäng

Lärandemål


Utöver de nationellt reglerade målen, gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning ska studenten
 • Kunna identifiera nyckelvillkor och redogöra för kontextens betydelse för arbetsplatsförlagt individuellt och organisatoriskt lärande
 • Kunna diskutera, relatera och exemplifiera hur ett reflekterande arbetssätt påverkar lärande och kunskapsbildning
 • Kunna värdera relationen mellan intuitiv och erfarenhetsbaserad kunskap
 • Kunna redogöra för kunskaper i vetenskapsfilosofi, metodologi, forskningsansatser och konkreta datainsamlings- och analysmetoder för ett vetenskapligt arbete
 • Utföra avancerade analyser av kvantitativa och kvalitativa data samt hantera digitala hjälpmedel
 • Självständigt och kritiskt formulera forskningsproblem som bygger på aktuell vetenskaplig kunskap inom ett valt problemområde i huvudområdet pedagogik samt kunna tillämpa lämplig metodologi för det valda problemområdet
 • Självständigt planera, genomföra och skriftligt rapportera ett vetenskapligt arbete på avancerad nivå inom pedagogik samt kunna försvara, redogöra och argumentera för ställningstaganden i eget arbete
 • Som opponent självständigt granska, värdera och argumentera för ett vetenskapligt arbete
I programmet tränas följande generella förmågor:
 • Självständighet i akademiskt arbete
 • Vetenskapligt skrivande på avancerad nivå
 • Vetenskapligt förhållningssätt
 • Kritiskt och problematiserande förhållningssätt
 • Reflekterande, analyserande och kritiskt tänkande
 • Logisk argumentering vid vetenskapliga seminarier
 • Vetenskaplig metodmedvetenhet

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Utbildningen kommer huvudsakligen att genomföras som nätbaserad distansutbildning, dock kan vi erbjuda att delar av utbildningen genomförs på campus.

Termin 1 inleds med metodkurser på avancerad nivå om 5hp och 10 hp. Därefter kan studenten fritt välja 15 hp på grundnivå eller avancerad nivå oavsett huvudområde.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Planering av vetenskapligt arbete inom Pedagogik och Psykologi, 5 hp, avancerad nivå.
 
Att utveckla kunskap för att planera ett vetenskapligt arbete inom pedagogik eller psykologi på avancerad nivå.

Läs all information om kursen 'Planering av vetenskapligt arbete inom Pedagogik och Psykologi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Metodologikurs Pedagogik och Psykologi avancerad nivå, 10 hp, avancerad nivå.
 
Utveckla fördjupad kunskap om vetenskapsfilosofi, forskningsdesign samt metoder för datainsamling, databearbetning och presentation.

Läs all information om kursen 'Metodologikurs Pedagogik och Psykologi avancerad nivå' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Pedagogik, avancerad nivå, 15 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att de studerande ska förvärva fördjupad kunskap om pedagogiken som vetenskap och dess funktion i samhälle och yrkesliv samt förstå villkoren för vuxnas lärande. De studerande ska tillägna sig och utveckla ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt.

Läs all information om kursen 'Pedagogik, avancerad nivå' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Magisterarbete i pedagogik, 15 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att ge träning i att självständigt bearbeta, genomföra och rapportera en vetenskaplig undersökning i form av en uppsats.

Läs all information om kursen 'Magisterarbete i pedagogik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta med forsknings- och utvecklingsprojekt. Exempel på arbetsområden inom samhälls- och beteendevetenskap är utredare, pedagogisk planerare, arbetsledare, verksamhetschef, informationschef, informatör, projektledare, användbarhetsexpert, marknadskommunikatör etc.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet pedagogik.

Programråd

Programrådet kommer att besättas av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Kontaktperson för programrådet är: Rose-Marie Olsson

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Examination

Examen

Filosofie magisterexamen i pedagogik

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet kommer fr.o.m. programstart 2011. att terminsvis och årligen utvärderas av studenterna.

Studenternas synpunkter på utbildningen ska användas för att förbättra moment i programmet.

Alumni

Programmet är nytt och har därför ingen alumn ännu.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela