Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation Campus

180 högskolepoäng (start ht-13)
Detta programtillfälle startar ej höstterminen 2013!

Översikt

Profil - innehåll

Programmet är treårigt och leder till en filosofie kandidatexamen med pedagogik eller sociologi som huvudämne. Under termin 5 studeras fyra obligatoriska programkurser. Alternativt kan du välja utlandsstudier med öppen inriktning hela eller delar av terminen.

Hur är utbildningen upplagd?
I utbildningen ingår att du arbetar problemorienterat utifrån ett forskande lärande. Viktiga moment är då att bygga upp kunskap genom att iaktta omvärlden, ställa frågor, samla information, analysera och reflektera. Genom ett forskande lärande skaffar du dig erfarenheter av varierande arbetsformer, såväl enskilt som i grupp. Exempel på undervisningsformer är litteraturstudier, fältstudier, seminarier, gruppövningar samt föreläsningar. Undervisningen bedrivs dagtid för både campus och distans. Även på distansprogrammet ingår obligatoriska
tidsbundna möten via kommunikationsprogram på internet.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: pedagogik eller sociologi

Motsvarande benämning på engelska är:
Bachelor of Social Science
Main field of study: Education

Respektive:
Bachelor of Social Science
Main field of study: Sociology

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Pedagogik Sociologi

Utbildningsplan

Programansvarig

Programansvarig

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:
BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:
HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:
ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.


Fördelning av platser:
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:
Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Pedagogik Sociologi

Utbildningsplan

Programansvarig

Programansvarig

Lärandemål

Profil - innehåll

Programmet är treårigt och leder till en filosofie kandidatexamen med pedagogik eller sociologi som huvudämne. Under termin 5 studeras fyra obligatoriska programkurser. Alternativt kan du välja utlandsstudier med öppen inriktning hela eller delar av terminen.

Hur är utbildningen upplagd?
I utbildningen ingår att du arbetar problemorienterat utifrån ett forskande lärande. Viktiga moment är då att bygga upp kunskap genom att iaktta omvärlden, ställa frågor, samla information, analysera och reflektera. Genom ett forskande lärande skaffar du dig erfarenheter av varierande arbetsformer, såväl enskilt som i grupp. Exempel på undervisningsformer är litteraturstudier, fältstudier, seminarier, gruppövningar samt föreläsningar. Undervisningen bedrivs dagtid för både campus och distans. Även på distansprogrammet ingår obligatoriska
tidsbundna möten via kommunikationsprogram på internet.

Lärandemål

Övergripande mål för utbildningsprogrammet är att utveckla en samhällsvetenskaplig kunskapsbas både för kommande yrkesverksamhet och för fortsatta studier på avancerad nivå. Efter fullgjorda studier på utbildningsprogrammet ska studenten visa kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt inom vetenskaperna pedagogik och sociologi enligt målen under nedanstående rubriker.


Kunskap och förståelse
Studenten ska visa kunskap om och förståelse för
 • pedagogikens och sociologins grund, giltighet och relevans
 • vetenskapligt kritiskt förhållningssätt
Sett ur ett pedagogiskt och sociologiskt perspektiv ska studenten visa kunskap om och förståelse för
 • samspel mellan individ, grupp,organisation och samhälle
 • vuxnas lärande och utveckling under olika villkor och i olika arbetsrelaterade situationer
 • hur individens identitet konstrueras och förändras i ett socialt, mångkulturellt och globalt perspektiv
 • information, kommunikation, lärande och kunskapsutveckling vid samspel människa och teknik
 • tillämpad informationsteknik
 • sociokulturell kommunikation
 • arbetslivets utveckling och struktur
 • betydelsen av innovation för hållbar tillväxt inom arbetslivet
Färdighet och förmåga
Studenten ska utveckla förmåga att:
 • söka, värdera och använda information för ett effektivt självständigt lärande i såväl studier som arbetsliv
 • självständigt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar relevanta för utbildningens teman
 • tillämpa kunskaper om pedagogisk och sociologisk teoribildning
 • tillämpa kunskaper för att leda eller bidra till kvalitetsutveckling inom arbetslivet
 • självständigt identifiera, formulera och genomföra en pedagogisk eller sociologisk vetenskaplig undersökning där även moment som analys, tolkning och argumentation ingår
 • tillämpa utvalda vetenskapliga metoder och teorier på ett fördjupat sätt i ett utvecklings-, uppdrags- eller forskningsprojekt
 • behärska olika sökverktyg för att samla, analysera och tolka relevanta data
 • motivera val av relevanta informationskällor för att tillgodose olika informationsbehov
 • bedöma tillförlitligheten hos olika källor
 • presentera vetenskapligt material och resultat på ett tydligt och pedagogiskt sätt för olika målgrupper
 • använda multimodal kommunikation i vetenskapliga presentationer
Studenten ska utveckla fördjupad förmåga att
 • formulera vetenskapliga frågeställningar inom vetenskaperna pedagogik eller sociologi
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska utveckla värderingsförmåga och förhållningssätt för att kunna
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • reflektera över, problematisera och kommunicera ställningstaganden inom pedagogik och sociologi
 • värdera och förhålla sig kritisk till arbetslivets olika delområden
 • värdera vetenskapens roll i samhället
 • värdera de möjligheter och begränsningar människan har i ett samhälle präglat av informations- och kommunikationsteknik

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Pedagogik Sociologi

Utbildningsplan

Programansvarig

Programansvarig

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Programmet ges på helfart. Varje termin är på 30 högskolepoäng (hp). Kurserna är obligatoriska inom programmet förutom termin 5 som endast innehåller valbara kurser. Programmet erbjuds som både campusförlagd utbildning och distansutbildning. Oavsett form integreras tillämpad informationsteknik i utbildningens alla delar. Vissa kurser kan ges i blandad campus/distansform.

Undervisningen bedrivs dagtid för både distans och campus. Även på distansprogrammet ingår obligatoriska tidsbundna möte, dock sker dessa via nätet.

Inga kurser ännu kopplade till detta tillfälle.

Skriftliga arbeten

Programmet innehåller ett antal mindre skriftliga arbete och avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15hp.

Internationellt innehåll

Termin 5 kan studeras utomlands.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Efter genomgången utbildning finns många arbetsområden inom såväl offentlig som privat verksamhet. Gemensamt för dessa är att de kräver djupa kunskaper om människans livsvillkor och handlande, liksom insikter om möjligheter och begränsningar i ett samhälle präglat av informationsteknik. Exempel på sådana arbetsområden är utvärderings- och utredningsarbeten, kvalificerad projektledning samt informationstekniskt inriktade arbeten.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på avancerad nivå inom huvudområdena pedagogik och sociologi.

På BTH finns följande program på avancerad nivå som är öppna för studenter med examen från detta program: Magisterprogram i pedagogik.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt programansvariga, lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder 2 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Rose-Marie Oslson och Gunilla Albinsson

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Pedagogik Sociologi

Utbildningsplan

Programansvarig

Programansvarig

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: pedagogik eller sociologi

Motsvarande benämning på engelska är:
Bachelor of Social Science
Main field of study: Education

Respektive:
Bachelor of Social Science
Main field of study: Sociology

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet utvärderas terminsvis av studenterna.
Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Alumni

Då programmet är nytt finns ännu inga alumner.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2013 vecka 36 till
2016 vecka 22

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Pedagogik Sociologi

Utbildningsplan

Programansvarig

Programansvarig

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela