Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation

60 högskolepoäng (start ht-12)

Översikt

Profil - innehåll

Programmet är avsett att förbereda för såväl forskarutbildning och en forskarkarriär som för andra praktiskt orienterade arbetsområden för samhällsvetare och beteendevetare.

I utbildningsprogrammet fördjupas kunskapsutveckling i psykologi. Studierna medger ett brett psykologiskt perspektiv på informations- och kunskapssamhällets behov av problematisering av lärande, utveckling och kommunikation.

Magisterprogrammet vänder sig till sökande med filosofie kandidatexamen i psykologi. Programmet är ettårigt och undervisningen bedrivs huvudsakligen på distans. Vissa kursmoment kan erbjudas som campusundervisning.

Efter studierna kan arbetsområden inom forsknings- och utvecklingsprojekt väljas, såväl som arbetsområden inom samhälls- och beteendevetenskap, Exempel på arbeten som studenter fått är; utredare, arbetsledare, informationschef, informatör, projektledare, användbarhetsexpert, marknadskommunikatör.

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Filosofie magister. Huvudområde: psykologi

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs kandidatexamen i psykologi om 180 högskolepoäng

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Lärandemål

Profil - innehåll

Programmet är avsett att förbereda för såväl forskarutbildning och en forskarkarriär som för andra praktiskt orienterade arbetsområden för samhällsvetare och beteendevetare.

I utbildningsprogrammet fördjupas kunskapsutveckling i psykologi. Studierna medger ett brett psykologiskt perspektiv på informations- och kunskapssamhällets behov av problematisering av lärande, utveckling och kommunikation.

Magisterprogrammet vänder sig till sökande med filosofie kandidatexamen i psykologi. Programmet är ettårigt och undervisningen bedrivs huvudsakligen på distans. Vissa kursmoment kan erbjudas som campusundervisning.

Efter studierna kan arbetsområden inom forsknings- och utvecklingsprojekt väljas, såväl som arbetsområden inom samhälls- och beteendevetenskap, Exempel på arbeten som studenter fått är; utredare, arbetsledare, informationschef, informatör, projektledare, användbarhetsexpert, marknadskommunikatör.

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under punkt 8, gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning ska studenten
  • Kunna identifiera och redogöra för arbetspsykologiska nyckelbegrepp på individuellt, gruppbaserat och organisatoriskt nivå.
  • Kunna diskutera, relatera och exemplifiera hur ett reflekterande arbetssätt påverkar lärande och kunskapsbildning
  • Kunna värdera relationen mellan intuitiv och erfarenhetsbaserad kunskap
  • Kunna redogöra för kunskaper i vetenskapsfilosofi, metodologi, forskningsansatser och konkreta datainsamlings- och analysmetoder för ett vetenskapligt arbete
  • Utföra avancerade analyser av kvantitativa och kvalitativa data samt hantera digitala hjälpmedel
  • Självständigt och kritiskt formulera forskningsproblem som bygger på aktuell vetenskaplig kunskap inom ett valt problemområde i huvudområdet psykologi amt kunna tillämpa lämplig metodologi för det valda problemområdet
  • Självständigt planera, genomföra och skriftligt rapportera ett vetenskapligt arbete på avancerad nivå inom psykologi samt kunna försvara, redogöra och argumentera för ställningstaganden i eget arbete
  • Som opponent självständigt granska, värdera och argumentera för ett vetenskapligt arbete

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Första terminen inleds med metodkurser på avancerad nivå. Syftet med metodkurserna är att fördjupa kunskapen om planering av vetenskapligt arbete, vetenskapsfilosofi, forskningsdesign, datainsamlingsmetoder, databearbetning och presentation.
Andra halvan av första terminen fördjupas studierna i psykologi med en kurs på avancerad nivå. Första halvan i andra terminen väljs helt valfritt kurser om totalt 15 hp, på valfritt lärosäte. Dessa kurser söks av studenten som fristående kurs/kurser. Tanken är att studenten ska kunna välja att antingen bredda utbildningen med andra huvudområden eller att fördjupa sig ytterligare inom pedagogikens/psykologins område.
Därefter skriver studerande en magisteruppsats i psykologi med omfattningen 15 högskolepoäng.

Programmet är uppbyggt så att studenten totalt erbjuds minst 45 hp på avancerad nivå i huvudområdet psykologi. I den valbarhet som erbjuds kan studenten t.ex. välja avancerad nivå för 15 hp i pedagogik.


Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå. Detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs. Kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Planering av vetenskapligt arbete inom Pedagogik och Psykologi, 5 hp, avancerad nivå.
 
Att utveckla kunskap för att planera ett vetenskapligt arbete inom pedagogik eller psykologi på avancerad nivå.

Läs all information om kursen 'Planering av vetenskapligt arbete inom Pedagogik och Psykologi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Metodologikurs Pedagogik och Psykologi avancerad nivå, 10 hp, avancerad nivå.
 
Utveckla fördjupad kunskap om vetenskapsfilosofi, forskningsdesign samt metoder för datainsamling, databearbetning och presentation.

Läs all information om kursen 'Metodologikurs Pedagogik och Psykologi avancerad nivå' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Psykologi, avancerad nivå, 15 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att de studerande ska förvärva fördjupad kunskap om psykologin som vetenskap och dess funktion i samhälle och yrkesliv samt förstå villkoren för psykologisk vetenskap. De studerande ska tillägna sig och utveckla ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt.

Läs all information om kursen 'Psykologi, avancerad nivå' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Magisterarbete i psykologi, 15 hp, avancerad nivå.
 
Kursen syftar till att ge träning i att självständigt bearbeta, genomföra och rapportera en vetenskaplig undersökning i form av en uppsats.

Läs all information om kursen 'Magisterarbete i psykologi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Exempel på arbetsområden du kan söka inom samhälls- och beteendevetenskap: utredare, pedagogisk planerare, arbetsledare, verksamhetschef, informationschef, informatör, projektledare, användbarhetsexpert, marknadskommunikatör etc.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet psykologi.

Programråd

Programrådet kommer att besättas av studenter, alumn, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.

Kontaktperson för programrådet är: Rose-Marie Olsson

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Filosofie magister. Huvudområde: psykologi

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet kommer fr.o.m. programstart 2011. att terminsvis och årligen utvärderas av studenterna.

Studenternas synpunkter på utbildningen ska användas för att förbättra moment i programmet.

Alumni

Programmet är nytt och har därför ingen alumn ännu.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Språk

Undervisningen ges på svenska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela