Samhällsvetarprogrammet f lärande,utveckling & kommunikation Campus

180 högskolepoäng (start ht-12)
Programmet har sin bas i psykologi och pedagogik. Med dessa kunskaper kan du bättre förstå vilka möjligheter och begränsningar människan har i ett samhälle präglat av informationstekniken.

Översikt

Profil - innehåll

Huvudområden som studeras i programmet är psykologi och pedagogik. Inom psykologin studeras grundläggande mänskliga processer och funktioner utifrån såväl ett individperspektiv som i relation till olika kontexter och arbetsrelaterade sammanhang. Inom pedagogiken studeras människans lärande och utveckling under olika villkor och i olika situationer.
Profilerna i programkurserna är:

- Samspel människa och teknik
- Lärande och förändring i organisationer
- Kommunikation i informationssamhället

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: pedagogik eller psykologi
Motsvarande benämning på engelska är:
Bachelor of Social Science.
Main field of study: Education
Respektive:
Bachelor of Science
Main field of study: Psychology

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Pedagogik Psykologi

Utbildningsplan

Programansvarig

Programansvarig

Länkar

Antal platser

40

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:
BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:
HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:
ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.


Fördelning av platser:
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:
Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Pedagogik Psykologi

Utbildningsplan

Programansvarig

Programansvarig

Länkar

Antal platser

40

Lärandemål

Profil - innehåll

Huvudområden som studeras i programmet är psykologi och pedagogik. Inom psykologin studeras grundläggande mänskliga processer och funktioner utifrån såväl ett individperspektiv som i relation till olika kontexter och arbetsrelaterade sammanhang. Inom pedagogiken studeras människans lärande och utveckling under olika villkor och i olika situationer.
Profilerna i programkurserna är:

- Samspel människa och teknik
- Lärande och förändring i organisationer
- Kommunikation i informationssamhället

Lärandemål

 • utifrån vetenskapliga perspektiv kunna visa insikt i de möjligheter och begränsningar människan har i ett samhälle präglat av informations- och kommunikationsteknik
 • visa kunskap om och förståelse för grundläggande mänskliga processer utifrån psykologiska perspektiv
 • visa kunskap om och förståelse för mänskliga processer i arbetsrelaterade sammanhang ur psykologiska perspektiv
 • visa kunskap om och förståelse för människans lärande och utveckling under olika villkor ur pedagogiska perspektiv
 • visa kunskap om och förståelse för människans lärande och utveckling i olika arbetsrelaterade situationer ur pedagogiska perspektiv
 • kunna reflektera över, problematisera och kommunicera olika perspektiv inom pedagogik och psykologi
 • behärska olika sökverktyg, kunna samla, analysera och tolka relevanta data och kunna motivera val av relevanta informationskällor för att tillgodose olika informationsbehov, samt kunna bedöma tillförlitligheten hos olika källor
 • ha utvecklat sin förmåga att söka, värdera och använda information för ett effektivt självständigt lärande i såväl studier som arbetsliv

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Pedagogik Psykologi

Utbildningsplan

Programansvarig

Programansvarig

Länkar

Antal platser

40

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Programmet ges på helfart. Varje termin är på 30 högskolepoäng (hp). Kurserna är obligatoriska inom programmet förutom termin 5 som endast innehåller valbara kurser. Programmet erbjuds som både campusförlagd utbildning och distansutbildning. Oavsett form integreras tillämpad informationsteknik i utbildningens alla delar. Vissa kurser kan ges i blandad campus/distansform.

Undervisningen bedrivs dagtid för både distans och campus. Även på distansprogrammet ingår obligatoriska tidsbundna möte, dock sker dessa via nätet.


OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Grundläggande programkurs lärande, utveckling och kommunikation, 30 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studerande skall utveckla grundläggande kunskap om pedagogiska och psykologiska problemställningar inom profilområdena samspel människa – teknik, lärande och förändring i organisationer samt kommunikation i informationssamhället.
Studerande skall tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt.

Läs all information om kursen 'Grundläggande programkurs lärande, utveckling och kommunikation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Kognitionspsykologiska perspektiv, 10 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall utveckla grundläggande kunskap om kognitionspsykologiska perspektiv inom profilområdena samspel människa och teknik, lärande och förändring i organisationer samt kommunikation i informationssamhället.
Den studerande skall tillägna sig vetenskapligt förhållningssätt.

Läs all information om kursen 'Kognitionspsykologiska perspektiv' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Arbetspsykologiska perspektiv, 10 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall utveckla grundläggande kunskap om arbetspsykologiska perspektiv kring människors beteende i det moderna tekniksamhället.
Den studerande skall tillägna sig vetenskapligt förhållningssätt.

Läs all information om kursen 'Arbetspsykologiska perspektiv' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Vetenskapliga metoder del I, 10 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studerande skall utveckla fördjupad kunskap om problemställningar inom profilområdena samspel människa och teknik, lärande och förändring i organisation och kommunikation i informationssamhället. Vidare skall den studerande tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt.

Läs all information om kursen 'Vetenskapliga metoder del I' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Kommunikation och lärande, 10 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studerande skall utveckla fördjupad kunskap om pedagogiska
problemställningar med fokus på vuxnas lärande inom profilområdena samspel människa och teknik samt kommunikation i informationssamhället. Studerande skall tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt.

Läs all information om kursen 'Kommunikation och lärande' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Vetenskapliga metoder del II, 10 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall
utveckla grundläggande kunskap om vetenskapliga
problemställningar, forskningsmetodik och
uppsatsskrivning.
Ytterligare ett syfte med kursen är att den
studerande skall tillägna sig vetenskapligt
förhållningssätt.

Läs all information om kursen 'Vetenskapliga metoder del II' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Pedagogik i arbetslivet, 10 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studerande skall utveckla fördjupad kunskap om pedagogiska problemställningar med fokus på pedagogik i arbetslivet inom profilområdena samspel människa och teknik, lärande och förändring i organisationer och kommunikation i informationssamhället. Vidare skall den studerande tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt.

Läs all information om kursen 'Pedagogik i arbetslivet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Profilkurs Projektarbete, 30 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studerande skall vidareutveckla och vetenskaplighet inom något av de tre profilområdena; samspel människa och teknik, lärande och förändring i organisationer eller kommunikation i informationssamhället, utifrån psykologiska och pedagogiska perspektiv. Syftet är även att vidareutveckla kunnandet kring populärvetenskapliga och multimediala presentationer.

Läs all information om kursen 'Profilkurs Projektarbete' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Valbara kurser

Juridisk Översiktskurs, 15 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att ge deltagarna grundläggande
kunskaper om det svenska rättssystemet med
särskild tonvikt på civilrättsliga frågeställningar
som är speciellt relevanta för företag resp. andra
associationer och dess anställda samt att härvid
även ge deltagarna en förtrogenhet med
grundläggande juridisk terminologi. Kursen skall
härutöver ge deltagarna en allmän orientering vad
gäller europarätt.

Läs all information om kursen 'Juridisk Översiktskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Vetenskapliga metoder, del III, 15 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande ska
fördjupa sina kunskaper inom forskningsmetodik
för huvudområdena psykologi och pedagogik.

Läs all information om kursen 'Vetenskapliga metoder, del III' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Vetenskapliga metoder, del III, 15 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande ska
fördjupa sina kunskaper inom forskningsmetodik
för huvudområdena psykologi och pedagogik.

Läs all information om kursen 'Vetenskapliga metoder, del III' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Kandidatarbete i pedagogik, 15 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande ska fördjupa sina kunskaper inom huvudområdet pedagogik och dess forskningsmetodik genom att självständigt planera, genomföra och rapportera ett examensarbete inom huvudområdet. Innehållet i kandidatarbetet skall ha fokus på något av områdena lärande, utveckling eller kommunikation.

Läs all information om kursen 'Kandidatarbete i pedagogik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kandidatarbete i psykologi, 15 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande ska fördjupa sina kunskaper inom huvudområdet psykologi och dess forskningsmetodik genom att självständigt planera, genomföra och rapportera ett examensarbete inom huvudområdet. Innehållet i kandidatarbetet skall ha fokus på något av områdena lärande, utveckling eller kommunikation.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 

Skriftliga arbeten

Programmet innehåller ett antal mindre skriftliga arbete och avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15hp.

Internationellt innehåll

Termin 5 och 6 kan studeras utomlands.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta inom följande branscher:
 • Chef inom privat och offentlig sektor
 • Coach/Jobbcoach
 • Rektor
 • Utredare inom olika branscher, exv. Skatteverket
 • Entreprenör
 • Projektledare
 • Kommunikatör
 • Utvecklingsledare
 • IT-pedagog inom utbildning, offentlig verksamhet
 • Organisationsutvecklare
 • Personalkonsult
 • Omsorgspedagog
 • Utbildningskoordinator
 • Lärare på högskola
 • Kurator
 • Arbetsförmedlare
 • Egna företagare

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på avancerad nivå inom huvudområdena pedagogik och psykolog.

På BTH finns följande program på avancerad nivå som är öppna för studenter med examen från detta program: Magisterprogram i pedagogik, Magisterprogram i psykologi.

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdena arbetsliv, pedagogiskt arbete.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumn, extern representant samt programansvariga, lärare och huvudområdesföreträdare.

Programrådet sammanträder 2 gånger per år.

Kontaktperson för programrådet är: Victoria C Wahlgren, Rikard Liljenfors

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Pedagogik Psykologi

Utbildningsplan

Programansvarig

Programansvarig

Länkar

Antal platser

40

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: pedagogik eller psykologi
Motsvarande benämning på engelska är:
Bachelor of Social Science.
Main field of study: Education
Respektive:
Bachelor of Science
Main field of study: Psychology

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet utvärderas terminsvis av studenterna.
Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Senaste programutvärderingen visar sammanfattningsvis att studenterna är nöjda med utbildningen och undervisningen

Alumni

Tidigare studenter arbetar nu bl.a. som: utredare på försäkringskassan, informatör

Programmet arbetar för att få ett eget alumninätverk.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Pedagogik Psykologi

Utbildningsplan

Programansvarig

Programansvarig

Länkar

Antal platser

40

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela