Samhällsvetarprogrammet f organisation & samhällsförvaltning

180 högskolepoäng (start ht-08)

Översikt

Profil - innehåll

Examen

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2008 vecka 36 till
2011 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Ronneby

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsplan

Programansvarig

Programansvarig

Länkar

Antagning

Förkunskapskrav

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2008 vecka 36 till
2011 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Ronneby

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsplan

Programansvarig

Programansvarig

Länkar

Lärandemål

Profil - innehåll

Lärandemål

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2008 vecka 36 till
2011 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Ronneby

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsplan

Programansvarig

Programansvarig

Länkar

Upplägg

Upplägg av utbildningenOBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2008

Obligatoriska kurser

Sociologisk grundkurs, 30 hp, grundnivå.
 
Sociologisk grundkurs syftar till att studenten skall förvärva kunskap om sociologiämnets grundläggande begrepp, teorier och metoder samt förståelse för relationen mellan individ, grupp och samhälle.

Läs all information om kursen 'Sociologisk grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2009

Obligatoriska kurser

Elektronisk förvaltning, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att deltagarna ska ha en inblick i hur den pågående övergången till en alltmer elektronisk förvaltning påverkar och påverkas av processer och strukturer inom svensk offentlig förvaltning. Kursen syftar också till att deltagarna tillägnar sig kunskaper om politiska målsättningar inom området och har redskap för att kunna granska dessa utifrån olika perspektiv. Kursen bereder dessutom den studerande möjligheter att ta del av praktiska tillämpningar inom området.

Läs all information om kursen 'Elektronisk förvaltning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Förvaltningspolitik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Introducera begrepp och teoretiska utgångspunkter
för studiet av förvaltning och förvaltningspolitik. Inom ramen för kursen behandlas vårt offentliga etos och den offentliga sektorns organisering och funktion. Inplementering ges en särskild plats, där frågor om värdegrund, mål, ledarskap, medarbetarskap och utvärdering belyses. Förvaltningspolitken behandlas även utifrån ett förändringsperspektiv.

Läs all information om kursen 'Förvaltningspolitik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Ekonomisk Introduktionskurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall ha fått en introduktion till olika delområden inom företagsekonomin, främst verksamhetsstyrning, och kunna relatera dessa till de förutsättningar som gäller inom den offentliga sektorn.

Läs all information om kursen 'Ekonomisk Introduktionskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Förvaltningsekonomi, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att de studerande skall förvärva kunskaper om hur en liten öppen samhälls-ekonomi fungerar med utgångspunkt från ekonomiska teorier och aktuella problem. De studerande skall också förvärva kunskaper om de speciella budgeteringsregler och behandlar aktuella problem i den kommunala sfären. Kursen skall ge förmåga att tillämpa ekonomisk teori på aktuella problem. De studerande skall förvärva förmåga att kritiskt granska och analysera ekonomiska förhållanden och trender inom kommuner och landsting. Kursen avser att ge förmåga att förstå konflikterna mellan olika ekonomiska mål.

Läs all information om kursen 'Förvaltningsekonomi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2009

Obligatoriska kurser

Sociologisk fortsättningskurs, 30 hp, grundnivå.
 
Sociologisk fortsättningskurs syftar till att stu-denten skall fördjupa förståelsen för samhällets funktionssätt. Ytterligare ett syfte är att öka kun-skaperna i såväl kvalitativt som kvantitativt ori-enterad sociologisk metod.

Läs all information om kursen 'Sociologisk fortsättningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2010

Obligatoriska kurser

Juridik i offentligrättslig miljö, 15 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att kursdeltagarna skall tillgodogöra sig och utveckla:
  • Grundläggande kunskaper om juridisk terminologi och juridikens metodfrågor.
  • Grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemet med särskild tonvikt på sådana offentligrättsliga avtalsrättsliga och arbetsrättsliga frågeställningar som är särskilt relevanta för yrkesarbete inom samhällsförvaltningar och samhällsorganisationer.
  • Grundläggande kunskaper vad gäller europarätten.


Läs all information om kursen 'Juridik i offentligrättslig miljö' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Utrednings- och projektledningsmetodik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Det övergripande syftet med kursen är att studenten såväl teoretiskt som praktiskt skall förvärva kunskap om utrednings- och projektledningsmetodik.
Utredningsmetodik, syftar till att studenten skall förvärva kunskap och färdighetsträning i olika typer av utredningsmetoder inom skilda organisationer och samhällsförvaltningar. Projektledningsmetodik syftar till att studenten skall förvärva förståelse och färdighetsträning i projektledning, projektorganisering samt utredningsmetodik.

Läs all information om kursen 'Utrednings- och projektledningsmetodik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Socialpsykologins grunder, 7,5 hp, grundnivå.
 
Socialpsykologins grunder syftar till att studenten skall förvärva kunskap om socialpsykologiska teorier med fokus på jagets och medvetandets uppkomst, utveckling och betydelse för olika former av mellanmänskliga relationer. Ytterligare ett syfte är att förvärva kunskap om interaktion och ömsesidigt inflytande mellan grupp och individ.

Läs all information om kursen 'Socialpsykologins grunder' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2011

Obligatoriska kurser

Sociologisk påbyggnadskurs, 30 hp, grundnivå.
 
Sociologisk påbyggnadskurs syftar till att studenten skall utveckla förmågan till självständig analys av sociala företeelser. Ytterligare ett syfte är att fördjupa kunskap och färdigheter i sociologiska forsk-ningsmetoder samt sociologiska teorier med tilllämpning på organisationsnivå.

Läs all information om kursen 'Sociologisk påbyggnadskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Internationellt innehåll

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Fortsatta studier

Programråd

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2008 vecka 36 till
2011 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Ronneby

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsplan

Programansvarig

Programansvarig

Länkar

Examination

Examen

Bedömning och examination

Programutvärderingar

Alumni

På BTH har vi ett nätverk med studenter som pluggat på BTH, våra alumner. Har du frågor om hur det är att plugga på BTH kan du skicka ett e-brev till alumni@bth.se.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2008 vecka 36 till
2011 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Ronneby

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsplan

Programansvarig

Programansvarig

Länkar

 

Vill du vara med och forma framtidens samhällsförvaltning? Då är samhällsvetarprogrammet något för dig. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med kvalificerat projekt- och utredningsarbete inom olika organisationer. Efter genomgången utbildning finns många tänkbara arbeten, exempelvis handläggare, utredare, projektledare, samordnare/koordinator, personalsekreterare. Gemensamt för dessa yrken är att de kräver djupa kunskaper om människor, deras livsvillkor och handlande samt om samhällets resurser.
Återkommande moment under utbildningen är en särskild tematisering av arbetsplatsförlagda studier samt perspektivet e-government. De arbetsplatsförlagda studierna innebär att du under hela utbildningstiden knyts till en organisation, något som innebär integrering av teoretisk och praktisk kunskap. Fortlöpande kontakter med arbetslivet under utbildningstiden stärker dina möjligheter till anställning efter avslutad utbildning. E-government innefattar elektronisk förvaltning, elektroniska tjänster samt elektronisk demokrati och är ett samlingsbegrepp för samhälleliga förändringsprocesser.
Programmets ämnesinnehåll samt tematiseringen av arbetsplatsförlagda studier och e-government gör att Blekinge Tekniska Högskola är ett självklart val när du skall välja studieinriktning.

Mål

Programmets övergripande mål är att ge dig en bred samhällsvetenskaplig kunskapsbas samt yrkesförberedelser anpassade för framtidens samhällsförvaltning/organisationer.

Innehåll

Programmet är treårigt och leder till en filosofie kandidatexamen med sociologi som huvudämne, 90 högskolepoäng. Du studerar även e-government, ekonomi, juridik samt statsvetenskap. Dessutom ingår 30 högskolepoäng valbara kurser. Inom dessa kurser väljer du ett biämne. Du kan fortsätta studierna i något av ämnena ekonomi, juridik eller statsvetenskap upp till 30 högskolepoäng, men även välja ett biämne, som inte finns bland de obligatoriska ämnena i programmet. Inom ramen för valbara kurser kan du även välja att studera utomlands. Under hela utbildningen ingår arbetsplatsförlagda studier.

Årskurs 1
Sociologi 1-30 högskolepoäng
Ekonomisk introduktionskurs 7,5 p
Offentlig och kommunal ekonomi 7,5 p
Förvaltningspolitik 7,5 p
Elektronisk förvaltning 7,5 p

Årskurs 2
Sociologi 31-60 högskolepoäng
Utrednings- och projektledningsmetodik 7,5 p
Socialpsykologi 7,5p
Juridisk översiktskurs offentligrättslig inriktning 15 p

Årskurs 3
Valbara kurser 30 p
Sociologi 61-90 högskolepoäng

Examen
Filosofie kandidatexamen

Ort
Ronneby. Vissa kurser ges i Karlskrona.

Start
Höstterminen 2007

Tillträdeskrav
Grundläggande behörighet

Arbetsområden

Samhällsvetarprogrammet har utformats i samarbete med företrädare för olika organisationer. Utgångspunkten har varit att det inom en femårsperiod kommer att finnas ett stort behov av personalrekrytering inom det samhällsvetenskapliga området, det vill säga yrkesverksamma som självständigt kan initiera och genomföra projekt- utvärderings- och utredningsarbeten samt ansvara för kvalificerad projektledning.
Arbetsmarknaden för dig som har genomgått programmet bedöms därför som mycket god.

Övrigt

Hur är utbildningen upplagd?
I utbildningen ingår att du tillägnar dig ett forskande och undersökande arbetssätt för att stimulera utvecklingen till ett livslångt lärande. Viktiga moment är då att bygga upp kunskap genom att iaktta omvärlden, ställa frågor, samla information, analysera och reflektera. Genom det undersökande arbetssättet skaffar du dig erfarenheter av varierande arbetsformer, såväl enskilt som i grupp. Övriga undervisningsformer är litteraturstudier, fältstudier, seminarier, gruppövningar samt föreläsningar.

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela