Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning

180 högskolepoäng (start ht-12)
Detta programtillfälle startar ej höstterminen 2012!
Vill du vara med och forma framtidens samhälle? Då är Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning något för dig. Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av samhällsfrågor och relationen mellan människa, miljö och samhälle.

Översikt

Profil - innehåll


Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning är en utbildning, som leder till en filosofie kandidatexamen med sociologi som huvudområde. I utbildningen ingår även ekonomi, statsvetenskap, teknovetenskap, socialpsykologi samt juridik. Arbetsplatsanknutna studier utgör en del av innehållet i programmets samtliga delkurser. Dessutom tematiseras särskilt tillämpad informationsteknik och perspektivet hållbar utveckling.

Programmets övergripande syfte är att studenten skaffar sig en bred samhällsvetenskaplig kunskapsbas samt yrkesförberedelser anpassade för framtidens samhällsförvaltningar/organisationer. Inom programmet tillämpas varierande pedagogiska former såväl enskilt som i grupp. En tydlig profil är växelverkan mellan teoretiska frågeställningar och praktiska tillämpningar.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: sociologi

Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Social Science.
Main field of study: Sociology

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsplan

Programansvarig

Programansvarig

Länkar

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp. Detta följer HF och Lokal antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsplan

Programansvarig

Programansvarig

Länkar

Lärandemål

Profil - innehåll


Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning är en utbildning, som leder till en filosofie kandidatexamen med sociologi som huvudområde. I utbildningen ingår även ekonomi, statsvetenskap, teknovetenskap, socialpsykologi samt juridik. Arbetsplatsanknutna studier utgör en del av innehållet i programmets samtliga delkurser. Dessutom tematiseras särskilt tillämpad informationsteknik och perspektivet hållbar utveckling.

Programmets övergripande syfte är att studenten skaffar sig en bred samhällsvetenskaplig kunskapsbas samt yrkesförberedelser anpassade för framtidens samhällsförvaltningar/organisationer. Inom programmet tillämpas varierande pedagogiska former såväl enskilt som i grupp. En tydlig profil är växelverkan mellan teoretiska frågeställningar och praktiska tillämpningar.

Lärandemål

 • Visa förmåga att tillämpa kunskaper om sociologisk och politisk teoribildning
 • Visa sådan färdighet som fordras för att pröva och jämföra olika sociologiska perspektivs giltighet och relevans
 • Visa förståelse för relationen mellan individ, grupp och samhälle
 • Visa kunskap och förståelse gällande rättsregler inom den offentliga rättens och civilrättens område
 • Visa förmåga att tillämpa kunskaper om tillämpad informationsteknik inom offentlig förvaltning
 • Visa kunskap och förståelse för arbetssociologiska frågeställningar
 • Visa förmåga att tillämpa kunskaper om ekonomiska styrmedel inom såväl politiska organisationer som privata företag
 • Visa kunskap och förståelse om hur avgränsade projekt i form av utredningar och utvärderingar genomförs praktiskt
 • Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och självständigt genomföra en sociologisk undersökning med fördjupade tillämpningar av utvalda metoder och teorier

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsplan

Programansvarig

Programansvarig

Länkar

Upplägg

Upplägg av utbildningen


Utbildningen är treårig och leder till en filosofie kandidatexamen med sociologi som huvudområde. Studenten kan under termin 5 välja utlandsstudier med öppen inriktning motsvarande 15 eller 30 högskolepoäng. Övriga 15 högskolepoäng väljs ur terminens kursutbud. Utlandsstudier kan bedrivas där samarbetsavtal finns med Sektionen för management, Blekinge Tekniska Högskola

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Sociologisk grundkurs, 30 hp, grundnivå.
 
Sociologisk grundkurs syftar till att studenten skall förvärva kunskap om sociologiämnets grundläggande begrepp, teorier och metoder samt förståelse för relationen mellan individ, grupp och samhälle.

Läs all information om kursen 'Sociologisk grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Elektronisk förvaltning, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att deltagarna ska ha en inblick i hur den pågående övergången till en alltmer elektronisk förvaltning påverkar och påverkas av processer och strukturer inom svensk offentlig förvaltning. Kursen syftar också till att deltagarna tillägnar sig kunskaper om politiska målsättningar inom området och har redskap för att kunna granska dessa utifrån olika perspektiv. Kursen bereder dessutom den studerande möjligheter att ta del av praktiska tillämpningar inom området.

Läs all information om kursen 'Elektronisk förvaltning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Förvaltningspolitik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Introducera begrepp och teoretiska utgångspunkter för studiet av förvaltning och förvaltningspolitik. Inom ramen för kursen behandlas vårt offentliga etos och den offentliga sektorns organisering och funktion. Inplementering ges en särskild plats, där frågor om värdegrund, mål, ledarskap, medarbetarskap och utvärdering belyses. Förvaltningspolitken behandlas även utifrån ett förändringsperspektiv.

Läs all information om kursen 'Förvaltningspolitik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Ekonomi i offentlig förvaltning, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten skall förvärva kunskap om företagsekonomins olika delområden med fokus på verksamhetsstyrning samt att kunna relatera dessa till förutsättningar som gäller inom den offentliga sektorn. Ytterligare ett syfte är att utveckla en förståelse för likheter och olikheter mellan den offentliga och den privata sektorn samt hur en liten öppen samhällsekonomi fungerar med utgångspunkt i ekonomiska teorier. Studentens skall också förvärva kunskap om speciella budgeteringsregler och ekonomiska direktiv.

Läs all information om kursen 'Ekonomi i offentlig förvaltning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Sociologisk fortsättningskurs, 30 hp, grundnivå.
 
Sociologisk fortsättningskurs syftar till att studenten skall fördjupa kunskapen och förståelsen för människan som samhällsvarelse samt samhällets funktionssätt. Ytterligare ett syfte är att fördjupa och tillämpa kunskaper i såväl kvalitativt som kvantitativt orienterad sociologisk metod.

Läs all information om kursen 'Sociologisk fortsättningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Europarättslig grundkurs, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att studenten skall tillgodogöra sig grundläggande kunskaper om EU och europarätten, varmed särskilt avses de mest centrala delarna av EG-rätten. Stor vikt fästs vid att studenten skall förvärva förståelse för EU:s institutionella system, det europarättsliga källmaterialet samt på vilket sätt europarätten får genomslag i nationell rätt.

Läs all information om kursen 'Europarättslig grundkurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Ledarskap och offentlig etik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten förvärvar kunskap och förståelse för demokrati och etikfrågor i arbetslivet och dess förändring. Kursen syftar även till att studenten förvärvar kunskap om hur man på
ett reflekterande sätt kan analysera och hantera etiska dilemman. Kursen har särskilt fokus på demokrati- och etik i offentlig verk-samhet och riktar sig till personer i ledande ställning eller framtida
chefsbefattningar.

Läs all information om kursen 'Ledarskap och offentlig etik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Elektroniska tjänster, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att deltagarna ska ha grundläggande kunskaper i politiska målsättningar för offentliga elektroniska tjänster, främst inom Sverige. Deltagarna skall också ha grundläggande kunskaper i tekniska och sociala innovationer inom området. Kursen syftar också till att deltagarna skall ha grundläggande kunskaper för att kunna föreslå och utveckla nya e-tjänster.

Läs all information om kursen 'Elektroniska tjänster' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Hållbar jämställdhet, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen Hållbar jämställdhet syftar till att studenten förvärvar kunskap och förståelse för hur jämställdhet kan ses som en del av den hållbara utvecklingen. Ytterligare ett syfte är att studenten förvärvar kunskap om strategiskt arbete för hållbar utveckling samt jämställdhetspolitik.

Läs all information om kursen 'Hållbar jämställdhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Sociologisk analys, 15 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska fördjupa sina kunskaper inom huvudområdet sociologi. Ytterligare ett syfte är att utveckla förmågan till självständig analys av sociala företeelser. Kursen syftar även till att fördjupa kunskap och färdigheter i sociologiska forskningsmetoder samt sociologiska teorier.

Läs all information om kursen 'Sociologisk analys' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kandidatarbete i sociologi, 15 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen att studenten ska fördjupa sina kunskaper inom huvudområdet sociologi. Ytterligare ett syfte är att fördjupa kunskap och färdigheter i sociologiska forskningsmetoder samt sociologiska teorier.

Läs all information om kursen 'Kandidatarbete i sociologi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten


Programmet innehåller ett antal mindre skriftliga arbeten och avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll


Studenten kan under termin 5 välja utlandsstudier med öppen inriktning motsvarande 15 eller 30 högskolepoäng.

Utomlandsstudierna bedrivs vid något av våra partneruniversitet:
University of Pretoria (UP)
Cork Institute of Technology (CIT)

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta inom följande branscher:
 • Folkhögskola
 • Forskningsinstitut
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Hälso- och sjukvård
 • Ideella organisationer
 • Internationella biståndsorganisationer
 • Intresseorganisationer
 • Konsultföretag
 • Kriminalvård
 • Marknadsföringsföretag
 • Offentlig förvaltning
 • Opinionsinstitut
 • Omsorgsverksamhet
 • Politiska och fackliga organisationer
 • Polisväsendet
 • Reklamföretag
 • Socialtjänst

med följande typer av arbetsuppgifter: Bostads- och samhällsplanering, framtids- och befolkningsprognoser, informationsteknik, jämställdhet, kultur och media, miljöpolitik och miljövård, mångfald, personalsocialt och administrativt arbete, socialpolitik samt utbildningsväsendet.

Fortsatta studier


Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på avancerad nivå inom huvudområdet sociologi.

På BTH finns följande program på avancerad nivå som är öppna för studenter med examen från detta program: European Special and Regional Development

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet sociologi.

Programråd


Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.

Programrådet består av studenter, alumni samt programansvariga lärare.

Programrådet sammanträder 6 gånger per år.

Kontaktpersoner för programrådet är Gunilla Albinsson och Kerstin Arnesson.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsplan

Programansvarig

Programansvarig

Länkar

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå, med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: sociologi

Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Social Science.
Main field of study: Sociology

Bedömning och examination


Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar


Programmet utvärderas terminsvis av studenterna. Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Senaste programutvärderingen visar sammanfattningsvis att studenterna är nöjda med utbildningen och undervisningen.

Alumni

Tidigare studenter arbetar nu bl.a. som: handläggare vid Arbetsförmedlingen, handläggare på Försäkringskassan, adjunkt inom huvudområdet sociologi, informatör inom ett politiskt parti, handläggare Migrationsverket, projektledare och utvärdare inom kommunal verksamhet.


Programmet har ett eget alumninätverk.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsplan

Programansvarig

Programansvarig

Länkar

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela