Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet

60 högskolepoäng (start ht-12)

Översikt

Profil - innehåll

Samhället inom biosfären är till sin natur ett mycket komplext system. För att uppnå framgång i detta system, det vill säga ett hållbart samhälle, så krävs kunskaper om hur framgång definieras och hur det kan uppnås. Utifrån en principiell målbild av ett hållbart samhälle kan man genom ”backcasting” formulera en strategi för att nå det önskade målet.

Detta program sträcker sig över två terminer och kretsar kring två integrerade teman. Det första av dessa teman är en internationellt erkänd och vetenskapligt granskad modell (ramverk) för att systematiskt arbeta mot ett attraktivt och hållbart samhälle (strategisk hållbar utveckling). Detta är en allmängiltig modell som kan användas för att arbeta med hållbar utveckling inom många olika områden både globalt, nationellt, i företag, kommuner, i hela samhällen och på det individuella planet.

Denna modell ger ett systematiskt angreppssätt till: analys av nuläget, visualisering av lösningar, att finna strategier för att nå hållbara lösningar samt att välja och utveckla övergripande och kompletterande verktyg för att utveckla indikatorer för hållbar utveckling.

Det andra temat i utbildningen består av koncept relaterade till organisatoriskt lärande och ledarskap. Dessa koncept utvecklas genom studier av hur olika grupper av människor (till exempel organisationer och samhällen) kan använda det ramverk som beskrivs ovan för att identifiera strategier för att nå hållbarhet.

Ovanstående aspekter och koncept kommer inte bara att beskrivas teoretiskt utan även praktiseras under programmet. Utöver detta kommer du att finna nya vägar till kunskap genom att använda ramverket.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen
Filosofie magisterexamen.
Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science (One Year).
Main field of study: Strategic Leadership towards Sustainability.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

12

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs kandidatexamen om 180 högskolepoäng samt Engelska B.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt (Metod 9):

METOD 9 Magisterprogrammet Strategiskt ledarskap för hållbarhet
ALLMÄNT
Denna metod avser att bedöma sökandes motivation och förutsättningar för studier på programmet ”Strategiskt ledarskap för hållbarhet”.

URVALSGRUND
- Meritförteckning (Curriculum Vitae)
- En uppsats som förklarar den sökandes intresse för programmet och ger information om hans eller hennes relevanta personliga eller yrkesmässiga erfarenheter (maximalt 5 sidor, teckenstorlek 12 pt, dubbla radavstånd)
- 2 referensbrev (rekommendationer från två personer som känner till den sökandes förmåga och skicklighet)
- Högskolebetyg

PRECISERING AV URVALSGRUND
Rangordning av de sökande kommer att baseras på den relativa kvalificeringsnivån avseende:
- Akademiskt resultat vid tidigare högskolestudier
- Relevans hos examen (och de kurser som ingår) för vetenskapligt baserade studier på magisternivå i strategisk hållbar utveckling
- Relevant yrkeslivserfarenhet
- Visat intresse i ”Strategiskt ledarskap för hållbarhet” (SLH) (t.ex. genom val av arbete, volontärarbete, andra samhällstjänster eller på annat sätt)

HÖGSTA MERITVÄRDE
Maximalt 8 poäng ges, baserat på följande kriterier:

1. Akademiskt resultat vid tidigare högskolestudier:
- 2 poäng: mycket bra resultat (dvs. ett betydande antal kurser med betyg väl över genomsnittet - t.ex. ’first class’ eller ’pass with distinction’)
- 1 poäng: bra resultat (dvs. ett betydande antal kurser med betyg över genomsnittet - t.ex.
’second class upper division’ eller ’pass with credit’)
- 0 poäng: svagt eller tillräckligt resultat (dvs. ett betydande antal kurser med betyg på genomsnittet eller under - t.ex. ’second class lower division’ eller ’pass’)

2. Relevans hos examen:
- 2 poäng: examen inom naturvetenskap och/eller teknik med ett betydande antal kurser inom miljö, hållbarhet, geovetenskap och/eller sociokulturella studier eller examen inom ekonomi med ett betydande antal kurser inom naturvetenskap, hållbarhet, teknik och/eller sociokulturella studier
- 1 poäng: examen inom samhällsvetenskap eller yrkesexamen med ett betydande antal kurser inom naturvetenskap eller hållbarhet
- 0 poäng: examen inom samhällsvetenskap eller yrkesexamen med få eller inga kurser inom naturvetenskap eller hållbarhet

3. Relevant yrkeslivserfarenhet:
- 2 poäng: motsvarande sammanlagt 3 eller fler års arbete eller volontärerfarenhet i områden som bedöms relevanta för SLH av programmets antagningskommitté
- 1 poäng: motsvarande sammanlagt 1-3 års arbete eller volontärerfarenhet i områden som
bedöms relevanta för SLH av programmets antagningskommitté
- 0 poäng: motsvarande sammanlagt mindre än 1 års arbete eller volontärerfarenhet i områden som bedöms relevanta för SLH av programmets antagningskommitté

4. Visat intresse för programmet ”Strategiskt ledarskap för hållbarhet”
- 2 poäng: Uttrycker ett tydligt intresse för programmet och beskriver tydligt hur den relevanta yrkeslivserfarenhet eller de personliga erfarenheterna är eller kan vara relevanta för hållbarhet
- 1 poäng: Uttrycker intresse för programmet och beskriver hur den relevanta yrkeslivserfarenhet eller de personliga erfarenheterna är eller kan vara relevanta för hållbarhet
- 0 poäng: Uttrycker inget intresse för programmet och beskriver inte hur den relevanta yrkeslivserfarenhet eller de personliga erfarenheterna är eller kan vara relevanta för hållbarhet

ARBETSMETOD
Ansökningar som accepterats för granskning baserad på de grundläggande förkunskapskraven för programmet kommer att rangordnas enligt ovan av programmets antagningskommitté, bestående av lärare för programmet.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

12

Lärandemål

Profil - innehåll

Samhället inom biosfären är till sin natur ett mycket komplext system. För att uppnå framgång i detta system, det vill säga ett hållbart samhälle, så krävs kunskaper om hur framgång definieras och hur det kan uppnås. Utifrån en principiell målbild av ett hållbart samhälle kan man genom ”backcasting” formulera en strategi för att nå det önskade målet.

Detta program sträcker sig över två terminer och kretsar kring två integrerade teman. Det första av dessa teman är en internationellt erkänd och vetenskapligt granskad modell (ramverk) för att systematiskt arbeta mot ett attraktivt och hållbart samhälle (strategisk hållbar utveckling). Detta är en allmängiltig modell som kan användas för att arbeta med hållbar utveckling inom många olika områden både globalt, nationellt, i företag, kommuner, i hela samhällen och på det individuella planet.

Denna modell ger ett systematiskt angreppssätt till: analys av nuläget, visualisering av lösningar, att finna strategier för att nå hållbara lösningar samt att välja och utveckla övergripande och kompletterande verktyg för att utveckla indikatorer för hållbar utveckling.

Det andra temat i utbildningen består av koncept relaterade till organisatoriskt lärande och ledarskap. Dessa koncept utvecklas genom studier av hur olika grupper av människor (till exempel organisationer och samhällen) kan använda det ramverk som beskrivs ovan för att identifiera strategier för att nå hållbarhet.

Ovanstående aspekter och koncept kommer inte bara att beskrivas teoretiskt utan även praktiseras under programmet. Utöver detta kommer du att finna nya vägar till kunskap genom att använda ramverket.

Lärandemål

Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen. Efter genomförd utbildning ska studenten:

- ha kunskaper om och kunna tillämpa det ramverk för hållbar utveckling som lärs ut i programmets kurser.
- ha utvecklat ledarskapsförmåga och förmåga att informera och motivera genom en ökad medvetenhet om organisatoriskt och personligt lärande
- ha utvecklat sin skicklighet inom presentationsteknik, förmåga att leda workshops och möten samt coachning.
- kunna tillämpa programmets två teman i olika situationer för att analysera problem, skapa lösningar och välja eller utveckla kompletterande verktyg och koncept.

Genom att hjälpa studenterna att nå dessa mål kommer programmet att bidra till att skapa ett världsomspännande nätverk av professionella aktörer inom strategiskt hållbar utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

12

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Genomförandet av utbildningen följer en ”icke-linjär approach”. Detta innebär att de fem systemnivåer som programmet är uppbyggt kring och som bygger på principer för organisatoriskt lärande, kommer att presenteras under programmets första dag. En successiv fördjupning av dessa kommer sedan att ske under de följande 4½ månaderna. Detta medför ett lärande angreppssätt vartefter programmet fortskrider. De avslutande 4½ månaderna av programmet ägnas i första hand åt ett examensarbete där studenterna i mindre grupper får möjlighet att applicera sina kunskaper om ramverket i ett verkligt företag, organisation eller annat projekt.

Detta icke-linjära angreppssätt ger också viss möjlighet till anpassning i hur kurserna genomförs genom en kontinuerlig dialog med studenterna. Under programmets fortskridande kommer studenterna att få möjlighet att fördjupa sig i ramverkets samtliga nivåer samtidigt som en koppling till hur de fem nivåerna hör samman diskuteras. Omfattande grupparbeten och lärande i grupp kommer att uppmuntras.

Inlärning sker primärt genom tillämpning av koncept istället för genom traditionella föreläsningar. Genom detta arbetssätt uppmanas studenterna att ömsesidigt utbyta kunskap och erfarenheter med varandra, vilket även är en del av bedömningen av studenternas prestationer. Enkelt uttryckt, kraftfulla personlighetsdrag såsom optimism och kreativitet kommer öppet att uppmuntras såsom en fundamental aspekt i utvecklande av ledarskap.

Programmet kommer att använda följande metoder för lärande:
- Introduktionsföreläsningar - vilket omfattar föreläsningar, utbrytningsgrupper och informella inblickar och diskussioner om koncept och deras användning.
- Både självorganiserade och strukturerade grupparbeten och rollspel.
- Individuella självstudier.
- eLearning och granskningar av relevant material.
- Handledning och workshops.
- Studenterna lär varandra och utvärderar varandra.

Studenterna tar både obligatoriska och valbara kurser, vilka listas nedan. Programmet är indelat i fyra läsperioder med samma längd. De två första studieperioderna innehåller kurser, varav den andra perioden innehåller även valbara kurser, och de två sista studieperioderna ett examensarbete.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Introduktion till Strategiskt Ledarskap för Hållbarhet, 15 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med denna kurs är att lära sig kärnbegreppen i strategiskt hållbar utveckling (SSD), vilket innefattar en djupare begreppsbild av strukturerad planering och beslutsfattningsmodeller för användning i verklighetsbaserade problem.

Läs all information om kursen 'Introduktion till Strategiskt Ledarskap för Hållbarhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Strategisk ledning för hållbarhet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att förse redan erfarna studenter med en överblick av strategiska ledningskoncept och att studenterna får tillämpa ett generellt ledningssystem på en organisation som på ett strategiskt vis omformas mot hållbarhet. Detta svarar mot behovet av att utveckla praktiska ledningsverktyg och metoder för förverkligandet av en strategisk organisatorisk vision.

Läs all information om kursen 'Strategisk ledning för hållbarhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Avancerat samhälleligt ledarskap, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med denna projektbaserade kurs är att låta avancerade studenter inom teknikområdet (i) utveckla en förståelse för hur förändringen sker i komplexa system (med en betoning på sociala system), (ii) att aktivt delta i ett förändringsarbete för en hållbar samhällsutveckling och (iii) utveckla och leverera en utbildande upplevelse om ett ämne som är relaterat till transformell förändring för hållbarhet.

Läs all information om kursen 'Avancerat samhälleligt ledarskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Teknik för ett hållbart samhälle, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att belysa teknikens möjligheter och begränsningar för att stödja utvecklingen till ett hållbart samhälle.

Läs all information om kursen 'Teknik för ett hållbart samhälle' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Examensarbete, Strategiskt ledarskap för hållbarhet, 30 hp, avancerad nivå.
 
Utbildningen Strategiskt ledarskap för hållbarhet handlar om ett strukturerat helhetstänkande.
Examensarbetet genomförs i grupper, där gruppens uppgift är att undersöka ett valt ämne ur ett hållbarhetsperspektiv och därigenom använda ett strukturerat helhetstänkande och ovanstående verktyg för att genom backcasting från grundläggande principer beskriva ett hållbart perspektiv på ämnet.
Gruppen kommer att använda sig av relevanta strategiska verktyg såsom utarbetade i den strategiska ABCD-processen och anamma detta på verktyg och begrepp såsom strategisk livscykelanalys, exergianalys, systemdynamik etc.

Läs all information om kursen 'Examensarbete, Strategiskt ledarskap för hållbarhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 30 hp.

Internationellt innehåll

Innehåller ej möjligheter till studier utomlands.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Efter examen kan du bland annat arbeta som konsult eller yrkesman (interna och externa) inom området hållbarhet i företag, ideella organisationer och inom den offentliga sektorn. Detta kan till exempel vara att arbeta som inom ledningen, som projektledare eller som strategisk planerare. Många utexaminerade studenter har också startat egna företag efter avslutad utbildning.

Programmet är särskilt intressant för studenter som vill arbeta utomlands, eller som är intresserade av att arbeta i internationella eller mångkulturella arbeten, eftersom de kommer att träna de många färdigheter som behövs för samarbete i interkulturell och tvärvetenskapliga arbetslag.

Fortsatta studier

Studenter med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet strategiskt ledarskap för hållbarhet.

På BTH finns följande program på forskarnivå som är öppna för studenter med examen från detta program: strategiskt ledarskap för hållbarhet.

Programråd

Programmet har ett programråd som har till uppgift att säkerställa utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden.
Programrådet består av studenter, alumni, extern representant samt lärare och huvudområdesföreträdare.
Programrådet sammanträder 2 gånger per år.
Kontaktperson för programrådet är: Stefan Sjödahl

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

12

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen
Filosofie magisterexamen.
Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science (One Year).
Main field of study: Strategic Leadership towards Sustainability.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Alumni

Alumni 1:
“Programmet ''knöt ihop allt'' för mig efter år av försök att bygga den erfarenhet som krävs för att bli en hållbarhetsexpert. Innehåll, nätverk, sätt att tänka, känna och interagera och viktigast av allt; jag fick det förtroende och stöd jag behövde för att åstadkomma de dramatiska framsteg mot hållbarhet som mänskligheten så väl behöver.'' Georges Dyer, USA

Alumni 2:
Andrew Outhwaite (Australien). Sustainability Officer, Geraldton, Western Australia, grundare. ''MSLS-programmet tilltalade mig eftersom jag visste att jag behövde bli smartare, kreativare och mer strategisk för att kunna tjäna de mänskliga och ekologiska samhällena i västra Australien bättre. Detta behov fylldes helt av MSLS och jag har lärt mig mer, förändrats mer och fått mer stöd än jag någonsin kunnat föreställa sig.''

Alumni 3:
Julia Ribeiro Pereira (Brasilien). Chef på Instituto Ecoar.
''Det var en upplevelse som förändrade mitt liv i alla avseenden; professionellt, känslomässigt och spirituellt. För mig är det allra bästa nätverket av fantastiska människor (alumner och personal) som bidrog och fortsätter att bidra med en obegränsad mängd inspiration för att arbeta med hållbarhet på ett annorlunda sätt som är riktigt roligt och väldigt effektivt.”

Alumninätverket som drivs av studenter finner du här: http:www.bth.se/ste/tmslm.nsf/pages/alumni2005 . Var vänlig, observera att det finns ytterligare e-postlistor för alumni som inte kan läsas av allmänheten.
Nyhetsbrevet “Trunk & Branches” som är initierat av MSLS-programmet finner du här: http://www.bth.se/ste/tmslm.nsf/pages/trunk

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges på engelska.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

12

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela