Människa, hälsa och teknik

180 högskolepoäng (start ht-11)
Detta programtillfälle startar ej höstterminen 2011!

Översikt

Profil - innehåll

Tillämpad hälsoteknik (THT) är ett nytt tvärvetenskapligt ämne som förenar teknik med hälsa, vård och omsorg. Betydelsen av en kunskapsplattform som kan brygga en accelererande teknikutveckling med ett användningsområde som är mångfacetterat och komplicerat anses stor. Ämnet tillämpad hälsoteknik är ett tekniskt ämne som belyser och förklarar området: hälsa, vård och omsorg ur såväl ett individ som populationsperspektiv. Syftet med ämnet är att skapa större möjlighet till tillämpning, innovation, forskning och utveckling av teknisk tillämpning inom domänen.

Syftet med programmet Människa, hälsa och teknik är att studenten ska utveckla kunskap och förståelse för hur teknik kan användas för att främja hälsa. Hälso- och sjukvården utgör en komplicerad verksamhet med en mängd olika perspektiv på teknikbehov. Studenten kommer därför att beredas kunskap i flera områden som förväntas kunna underlätta för teknisk tillämpning:
 • Studenten kommer att förvärva kunskap i kravhantering och upphandlings-/investeringsteknik samt IT-säkerhet vilka berör teknik inom hälso- och sjukvården och kommer kunna ta del i olika sammanhang av strategiska processer vad gäller exempelvis inköp (eller försäljning) och utveckling av teknik inom vård och omsorg.
 • Studenten kommer att förvärva kunskap relaterat till teknisk tillämpning inom flera områden så som omvårdnad, folkhälsa och medicin och kommer kunna ta del i olika sammanhang av innovation och/eller forsknings och utvecklingsprojekt i såväl offentlig som privat regi.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Tillämpad hälsoteknik
Motsvarande benämning på engelska är
Bachelor of Science.
Main field of study: Applied Health Technology

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2011 vecka 35 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Tillämpad hälsoteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Antagning

Förkunskapskrav

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.
Betygsurval:
BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.
BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.
SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.
Provurval:
HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.
Övriga sökande:
ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.
Fördelning av platser:
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.
Behöriga sökande med lika meriter:
Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning.
För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2011 vecka 35 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Tillämpad hälsoteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Lärandemål

Profil - innehåll

Tillämpad hälsoteknik (THT) är ett nytt tvärvetenskapligt ämne som förenar teknik med hälsa, vård och omsorg. Betydelsen av en kunskapsplattform som kan brygga en accelererande teknikutveckling med ett användningsområde som är mångfacetterat och komplicerat anses stor. Ämnet tillämpad hälsoteknik är ett tekniskt ämne som belyser och förklarar området: hälsa, vård och omsorg ur såväl ett individ som populationsperspektiv. Syftet med ämnet är att skapa större möjlighet till tillämpning, innovation, forskning och utveckling av teknisk tillämpning inom domänen.

Syftet med programmet Människa, hälsa och teknik är att studenten ska utveckla kunskap och förståelse för hur teknik kan användas för att främja hälsa. Hälso- och sjukvården utgör en komplicerad verksamhet med en mängd olika perspektiv på teknikbehov. Studenten kommer därför att beredas kunskap i flera områden som förväntas kunna underlätta för teknisk tillämpning:
 • Studenten kommer att förvärva kunskap i kravhantering och upphandlings-/investeringsteknik samt IT-säkerhet vilka berör teknik inom hälso- och sjukvården och kommer kunna ta del i olika sammanhang av strategiska processer vad gäller exempelvis inköp (eller försäljning) och utveckling av teknik inom vård och omsorg.
 • Studenten kommer att förvärva kunskap relaterat till teknisk tillämpning inom flera områden så som omvårdnad, folkhälsa och medicin och kommer kunna ta del i olika sammanhang av innovation och/eller forsknings och utvecklingsprojekt i såväl offentlig som privat regi.

Lärandemål

Efter genomförd utbildning ska studenten
 • Behärska grundläggande kunskap i medicin, omvårdnad och folkhälsovetenskap för att utveckla en kunskapsplattform med hälsotekniskt fokus i hälsa och ohälsa ur såväl ett individ- som samhällsperspektiv.
 • Behärska grundläggande kunskap i informationsteknik så som programmering, databasteknik, interaktionsdesign och systemarkitektur mm. för att kunna förstå var, när och hur, olika tekniska lösningar inom hälsa, vård och omsorg med fördel kan tillämpas och utvecklas.
 • Självständigt och kritiskt kunna söka, bearbeta, tillgodogöra sig och förmedla information och vetenskaplig kunskap i området tillämpad hälsoteknik.
 • Behärska grundläggande kunskap i informationssäkerhet för att förstå hur den allt bredare användningen och integreringen av informationssystem i hälso- och sjukvården även påverkar domänens sårbarhet.
 • Behärska organisatoriska, hälsoekonomiska, förvaltningsrättsliga och investeringstekniska grunder kring teknik i hälsa, vård och omsorg för att kunna utveckla kunskap i kravhantering, upphandling och inköpsstrategier som kan möte de krav som ställs inom offentlig sektor.
 • Förstå hur tillämpat hälsotekniskt arbete kräver ett etiskt ställningstagande.
 • Visa kunskap och förståelse för ämnet tillämpad hälsoteknik och hur olika vetenskaper kan integreras, bearbetas och tillämpas inom området.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2011 vecka 35 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Tillämpad hälsoteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Upplägg

Upplägg av utbildningenOBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2011

Obligatoriska kurser

Grundkurs IT, 7,5 hp, grundnivå.
 
För att designa och utveckla informations- och kommunikationsteknologi behövs vissa grundläggande kunskaper och färdigheter inom vissa områden. Denna kurs syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om datorteknikens tillämpningar och om begrepp och terminologi som är vanligt förekommande inom IT-området. Studenten ska också skaffa sig grundläggande kunskaper om datorsystems uppbyggnad och funktion, och om konstruktionen av webbsidor. Studenten ska dessutom utveckla viss insikt i aspekter rörande datasäkerhet.

Läs all information om kursen 'Grundkurs IT' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad hälsoteknik – introduktion, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och förståelse för hur olika tekniska lösningar kan tillämpas för olika perspektiv på hälsa vård och omsorg i ämnet tillämpad hälsoteknik.

Läs all information om kursen 'Tillämpad hälsoteknik – introduktion' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Anatomi och fysiologi, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper om människans normala fysiologiska och anatomiska förutsättningar.

Läs all information om kursen 'Anatomi och fysiologi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2012

Obligatoriska kurser

Grundläggande omvårdnad, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande tillägnar sig grundläggande kunskaper om individens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga. Kursen syftar vidare till att skaffa sig grundläggande kunskaper om omvårdnadsprocessen för att förstå dess funktion för sjuksköterskan i mötet med vårdtagaren och dess närstående.

Läs all information om kursen 'Grundläggande omvårdnad' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Introduktion till olika ohälsotillstånd, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande tillägnar sig förståelse för de vanligaste ohälsotillstånden med tillhörande lämplig terminologi.

Läs all information om kursen 'Introduktion till olika ohälsotillstånd' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Tillämpad hälsoteknik, projektkurs 1, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet är att studenten ska utveckla sin förmåga att tillämpa teoretiska kunskaper i en verksamhet. Den studerande ska även utifrån ett hälsotekniskt förhållningssätt tillägna sig kunskaper i utvecklings- och/eller förändringsarbete i en verksamhet och presentera planeringen av ett sådant projekt.

Läs all information om kursen 'Tillämpad hälsoteknik, projektkurs 1' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Webbdesign och användbarhet, 7,5 hp, grundnivå.
 
I takt med att den så kallade 24-timmarsmyndigheten genomförs, ökar kraven på att öka tillgängligheten för webbplatser. Behovet av webbplatser med webbsidor som uppfyller W3C´s kodstandard ökar som en följd av att användningen av alternativa webbläsare ökar. Exempel på sådana är uppläsare för synskadade och webbläsaren i handdatorn eller mobiltelefonen.

Syftet med kursen är att studenten skaffar sig kunskaper i konstruktion av väl strukturerade och tillgänglighetsanpassade webbplatser enligt XHTML- standard med Cascading Style Sheets, med hänsyn tagen till användbarhet och tillgänglighet för skilda webbläsare och målgrupper.

Läs all information om kursen 'Webbdesign och användbarhet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Utomlandsstudier kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler


Programmet förbereder för kvalificerat arbete inom såväl privat som offentlig sektor och vänder sig till dig som är intresserad av teknik och hur den kan tillämpas och utvecklas inom hälsa, vård och omsorg.


Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta inom följande branscher:
 • Offentlig sektor (Hälso- och sjukvården, socialvården, andra organ med utredande och analyserande funktioner, forskning)
 • Privat sektor (IT-företag, Teknikföretag, forskning)
med följande arbetsuppgifter:
Utredare/analytiker, verksamhetsutvecklare, inköpare, upphandlare/kravställare produktutvecklare, systemutvecklare, forskare, projektledare, IT-ansvarig, mm.

Fortsatta studier

Programråd

Syftet med litet programråd är att i samverkan med, främst lokala, verksamhetsföreträdare och studenter gemensamt reflektera över programmen , dess kvalité och relevans. Rådgivande inför strategiskt beslut.
Deltagare: Programansvarig, huvudområdesföreträdare, lärarrepresentant, studeranderepresentant, alumn, representant/-er från arbetsmarknaden/handledare för studenter i verksamheten el motsv.
Arbetsbeskrivning:
Träffas minst 1 gång per termin. Diskutera kurs-och programutvärderingar, planera ev förbättringsåtgärder och säkerställa utbildningens användbarhet. Genomförs både hos verksamhetsföreträdarna och vid Sektionen för hälsa.
Kontaktperson: Marie Persson.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2011 vecka 35 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Tillämpad hälsoteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Tillämpad hälsoteknik
Motsvarande benämning på engelska är
Bachelor of Science.
Main field of study: Applied Health Technology

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Programmet i helhet utvärderas under sista kursen.

Alumni

På BTH har vi ett nätverk med studenter som pluggat på BTH, våra alumner. Har du frågor om hur det är att plugga på BTH kan du skicka ett e-brev till alumni@bth.se.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2011 vecka 35 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Tillämpad hälsoteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

30

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela