Hälsoteknik

180 högskolepoäng (start ht-12)
Detta programtillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Profil - innehåll

Tillämpad hälsoteknik (THT) är ett nytt tvärvetenskapligt ämne som förenar teknik med hälsa, vård och omsorg. Betydelsen av en kunskapsplattform som kan brygga en accelererande teknikutveckling med ett användningsområde som är mångfacetterat och komplicerat anses stor. Ämnet tillämpad hälsoteknik är ett tekniskt ämne som belyser och förklarar området: hälsa, vård och omsorg ur såväl ett individ som populationsperspektiv. Syftet med ämnet är att skapa större möjlighet till tillämpning, innovation, forskning och utveckling av teknisk tillämpning inom domänen.

Syftet med programmet Människa, hälsa och teknik är att studenten ska utveckla kunskap och förståelse för hur teknik kan användas för att främja hälsa. Hälso- och sjukvården utgör en komplicerad verksamhet med en mängd olika perspektiv på teknikbehov. Studenten kommer därför att beredas kunskap i flera områden som förväntas kunna underlätta för teknisk tillämpning:
 • Studenten kommer att förvärva kunskap i kravhantering och upphandlings-/investeringsteknik samt IT-säkerhet vilka berör teknik inom hälso- och sjukvården och kommer kunna ta del i olika sammanhang av strategiska processer vad gäller exempelvis inköp (eller försäljning) och utveckling av teknik inom vård och omsorg.
 • Studenten kommer att förvärva kunskap relaterat till teknisk tillämpning inom flera områden så som omvårdnad, folkhälsa och medicin och kommer kunna ta del i olika sammanhang av innovation och/eller forsknings och utvecklingsprojekt i såväl offentlig som privat regi.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Tillämpad hälsoteknik
Motsvarande benämning på engelska är
Bachelor of Science.
Main field of study: Applied Health Technology

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Tillämpad hälsoteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antagning

Förkunskapskrav

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.
Betygsurval:
BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.
BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.
SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.
Provurval:
HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.
Övriga sökande:
ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.
DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.
Fördelning av platser:
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.
Behöriga sökande med lika meriter:
Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning.
För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Tillämpad hälsoteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Lärandemål

Profil - innehåll

Tillämpad hälsoteknik (THT) är ett nytt tvärvetenskapligt ämne som förenar teknik med hälsa, vård och omsorg. Betydelsen av en kunskapsplattform som kan brygga en accelererande teknikutveckling med ett användningsområde som är mångfacetterat och komplicerat anses stor. Ämnet tillämpad hälsoteknik är ett tekniskt ämne som belyser och förklarar området: hälsa, vård och omsorg ur såväl ett individ som populationsperspektiv. Syftet med ämnet är att skapa större möjlighet till tillämpning, innovation, forskning och utveckling av teknisk tillämpning inom domänen.

Syftet med programmet Människa, hälsa och teknik är att studenten ska utveckla kunskap och förståelse för hur teknik kan användas för att främja hälsa. Hälso- och sjukvården utgör en komplicerad verksamhet med en mängd olika perspektiv på teknikbehov. Studenten kommer därför att beredas kunskap i flera områden som förväntas kunna underlätta för teknisk tillämpning:
 • Studenten kommer att förvärva kunskap i kravhantering och upphandlings-/investeringsteknik samt IT-säkerhet vilka berör teknik inom hälso- och sjukvården och kommer kunna ta del i olika sammanhang av strategiska processer vad gäller exempelvis inköp (eller försäljning) och utveckling av teknik inom vård och omsorg.
 • Studenten kommer att förvärva kunskap relaterat till teknisk tillämpning inom flera områden så som omvårdnad, folkhälsa och medicin och kommer kunna ta del i olika sammanhang av innovation och/eller forsknings och utvecklingsprojekt i såväl offentlig som privat regi.

Lärandemål

Efter genomförd utbildning ska studenten
 • Behärska grundläggande kunskap i medicin, omvårdnad och folkhälsovetenskap för att utveckla en kunskapsplattform med hälsotekniskt fokus i hälsa och ohälsa ur såväl ett individ- som samhällsperspektiv.
 • Behärska grundläggande kunskap i informationsteknik så som programmering, databasteknik, interaktionsdesign och systemarkitektur mm. för att kunna förstå var, när och hur, olika tekniska lösningar inom hälsa, vård och omsorg med fördel kan tillämpas och utvecklas.
 • Självständigt och kritiskt kunna söka, bearbeta, tillgodogöra sig och förmedla information och vetenskaplig kunskap i området tillämpad hälsoteknik.
 • Behärska grundläggande kunskap i informationssäkerhet för att förstå hur den allt bredare användningen och integreringen av informationssystem i hälso- och sjukvården även påverkar domänens sårbarhet.
 • Behärska organisatoriska, hälsoekonomiska, förvaltningsrättsliga och investeringstekniska grunder kring teknik i hälsa, vård och omsorg för att kunna utveckla kunskap i kravhantering, upphandling och inköpsstrategier som kan möte de krav som ställs inom offentlig sektor.
 • Förstå hur tillämpat hälsotekniskt arbete kräver ett etiskt ställningstagande.
 • Visa kunskap och förståelse för ämnet tillämpad hälsoteknik och hur olika vetenskaper kan integreras, bearbetas och tillämpas inom området.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Tillämpad hälsoteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Upplägg

Upplägg av utbildningenInga kurser ännu kopplade till detta tillfälle.

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Utomlandsstudier kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler


Programmet förbereder för kvalificerat arbete inom såväl privat som offentlig sektor och vänder sig till dig som är intresserad av teknik och hur den kan tillämpas och utvecklas inom hälsa, vård och omsorg.


Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta inom följande branscher:
 • Offentlig sektor (Hälso- och sjukvården, socialvården, andra organ med utredande och analyserande funktioner, forskning)
 • Privat sektor (IT-företag, Teknikföretag, forskning)
med följande arbetsuppgifter:
Utredare/analytiker, verksamhetsutvecklare, inköpare, upphandlare/kravställare produktutvecklare, systemutvecklare, forskare, projektledare, IT-ansvarig, mm.

Fortsatta studier

Programråd

Syftet med litet programråd är att i samverkan med, främst lokala, verksamhetsföreträdare och studenter gemensamt reflektera över programmen , dess kvalité och relevans. Rådgivande inför strategiskt beslut.
Deltagare: Programansvarig, huvudområdesföreträdare, lärarrepresentant, studeranderepresentant, alumn, representant/-er från arbetsmarknaden/handledare för studenter i verksamheten el motsv.
Arbetsbeskrivning:
Träffas minst 1 gång per termin. Diskutera kurs-och programutvärderingar, planera ev förbättringsåtgärder och säkerställa utbildningens användbarhet. Genomförs både hos verksamhetsföreträdarna och vid Sektionen för hälsa.
Kontaktperson: Marie Persson.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Tillämpad hälsoteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Tillämpad hälsoteknik
Motsvarande benämning på engelska är
Bachelor of Science.
Main field of study: Applied Health Technology

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Programmet i helhet utvärderas under sista kursen.

Alumni

På BTH har vi ett nätverk med studenter som pluggat på BTH, våra alumner. Har du frågor om hur det är att plugga på BTH kan du skicka ett e-brev till alumni@bth.se.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Tillämpad hälsoteknik

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Program inom samma utbildningsområde

Share Dela