Technical artist i spel

180 högskolepoäng (start ht-11)
Är du intresserad av både programmering och grafik? Då är programmet Technical Artist i spel något för dig! Programmet ger dig en stabil grund inom båda områdena och efter avslutad utbildning kan du arbeta både som grafiker och programmerare men framförallt som specialist för att till exempel göra specialeffekter.

Översikt

Profil - innehåll

Technical artist är en relativt ny utvecklarroll inom spelbranchen. För att utveckla dagens och i synnerhet framtidens spel krävs en kompetens som på ett kreativt sätt kan överskrida gränser i den nuvarande utvecklingsmodellen.
Utbildningen till technical artist siktar på att studenterna skall fungera gränsöverbryggande mellan grafiker och programmerare på flera sätt, bl.a genom att ha kompetensen att konstruera olika typer av verktyg som underlättar arbetet med att infoga och utvärdera grafiska modeller i spelet, vilket i sin tur leder till en effektivare utvecklingsprocess.
Studenten tillförskansar sig under utbildningen sådan teknisk kompetens och insikt om grafiska effekter att de tillsammans med andra kompetenser i arbetslaget kan åstadkomma bättre anpassade lösningar.
Under utbildningen utvecklar studenterna flera demoapplikationer, som kan användas i framtida anställningsansökningar. Studenterna kommer även att arbeta i större projekt där de tillsammans utvecklar spel. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som knyter samman och fördjupar de kunskaper och färdigheter studenten har tillägnat sig under utbildningen.

Betydande delar av undervisningen är schemalagd vilket ger ökade möjligheter till individuell kontakt mellan lärare och studenter.

Efter utbildningen kan studenterna arbeta inom spelindustrin som en länk mellan de grafiker som tar fram 3D-modellerna och de tekniker som implementerar spelet.

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen:
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Utveckling av digitala spel.

Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Digital Game Development

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Utveckling av digitala spel

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

45

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet gäller: Områdesbehörighet 8: Matematik B. (Fysik B, Kemi A och Matematik D krävs ej.)

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:
BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:
HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:
ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:
Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Utveckling av digitala spel

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

45

Lärandemål

Profil - innehåll

Technical artist är en relativt ny utvecklarroll inom spelbranchen. För att utveckla dagens och i synnerhet framtidens spel krävs en kompetens som på ett kreativt sätt kan överskrida gränser i den nuvarande utvecklingsmodellen.
Utbildningen till technical artist siktar på att studenterna skall fungera gränsöverbryggande mellan grafiker och programmerare på flera sätt, bl.a genom att ha kompetensen att konstruera olika typer av verktyg som underlättar arbetet med att infoga och utvärdera grafiska modeller i spelet, vilket i sin tur leder till en effektivare utvecklingsprocess.
Studenten tillförskansar sig under utbildningen sådan teknisk kompetens och insikt om grafiska effekter att de tillsammans med andra kompetenser i arbetslaget kan åstadkomma bättre anpassade lösningar.
Under utbildningen utvecklar studenterna flera demoapplikationer, som kan användas i framtida anställningsansökningar. Studenterna kommer även att arbeta i större projekt där de tillsammans utvecklar spel. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som knyter samman och fördjupar de kunskaper och färdigheter studenten har tillägnat sig under utbildningen.

Betydande delar av undervisningen är schemalagd vilket ger ökade möjligheter till individuell kontakt mellan lärare och studenter.

Efter utbildningen kan studenterna arbeta inom spelindustrin som en länk mellan de grafiker som tar fram 3D-modellerna och de tekniker som implementerar spelet.

En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS).

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning ska studenten
  • förstå problemen med att länka 3D-modellering och implementation av 3D-grafikprogrammering.
  • kunna realisera och implementera verktyg och metoder för koppling mellan 3D-modellering och implementation av 3D-grafikprogrammering.
  • ha grundläggande förståelse för 3D-modellering, 3D-grafik, spelprogrammering och verktygsutveckling.
  • ha färdigheter och förhållningssätt i att kunna läsa av en kontext och iscensätta denna till en användbar spel- eller simulationsmiljö
  • självständigt kunna söka kunskap och på egen hand tillägna sig färdigheter inom det snabbt föränderliga område som spelutveckling
  • förstå och självständigt kunna analysera och tillämpa den vetenskapliga utvecklingen inom utveckling av digitala spel i allmänhet, i synnerhet spelprogrammering och 3D-modellering
  • förstå hela processen för spelutveckling och alla moment som finns i denna
  • förstå vilka andra roller som finns i ett spelutvecklingsprojekt samt hur kunskapsutbytet med dem sker och kan utvecklas

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Utveckling av digitala spel

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

45

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet förändras.

Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2011

Obligatoriska kurser

Grunder i spelutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Spelutveckling handlar om att implementera och förverkliga en spelidé. Syftet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper om hur datorspel utvecklas i teorin och i praktiken. Kursen är därför uppbyggd kring kända spelkoncept och teorier som presenteras kommer att tillämpas i ett praktiskt spelprototyputvecklingsprojekt. Då speltekniker sällan har erfarenhet att använda verktyg för att skapa spel kommer kursen att vara en viktig del i studentens fortsatta utveckling inom området spelutveckling.

Läs all information om kursen 'Grunder i spelutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Objektorienterad spelprogrammering för Technical artist, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen går ut på att implementera ett 2D-spel med hjälp av objektorienterade metoder. Huvudidén är att använda spelet som drivkraft, det som gör att studenterna behöver lära sig huvuddragen i objektorienterad programmering för att lyckas implementera ett 2D-spel.

Läs all information om kursen 'Objektorienterad spelprogrammering för Technical artist' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Grunder i 3D-modellering med skissteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska införskaffa grundkunskaper i 3D-modellerings verktyget Maya. Dessutom ska studenten få en grundförståelse och förmåga att kunna hantera olika ritverktyg, både digitala och analoga.

Läs all information om kursen 'Grunder i 3D-modellering med skissteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2012

Obligatoriska kurser

Interiör och exteriör omgivning med skissteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska få lära sig att skapa både inom- och utomhusmiljöer i 3D-modelleringsverktyget Maya. Dessutom ska studenten få en djupare förståelse för och förmåga att kunna hantera olika ritverktyg, både digitala och analoga.

Läs all information om kursen 'Interiör och exteriör omgivning med skissteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematik för Technical Artists, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att introducera grundläggande matematiska begrepp och metoder inom analys, algebra och linjär algebra för att ge en grund för fortsatta studier inom medieteknik.

Läs all information om kursen 'Matematik för Technical Artists' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Karaktärsmodellering med anatomi, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska lära sig att utifrån skisser och referensmaterial skapa 3D-karaktärer i modelleringsverktyget Maya. Studenten ska skaffa sig en förståelse för människans anatomi samt kunna hantera både digitala och analoga ritverktyg.

Läs all information om kursen 'Karaktärsmodellering med anatomi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Objektorienterad design, 4 hp, grundnivå.
 
Objektorienterad programmering har blivit standard i programvaruutveckling. Kursen syftar till att designa objektorienterade system på ett genomtänkt sätt genom att lära studenterna förstå betydelsen av och att känna igen god design samt att kunna analysera konsekvenserna av olika designbeslut. Speciellt kommer Unified Modeling Language (UML) att användas vid analys och design, eftersom detta har visat sig vara ett framgångsrikt stöd under utvecklingsprocessen.
Kursen är koncentrerad på en undersökande inställning av design där olika designalternativ skissas och undersöks i en iterativ process.

Läs all information om kursen 'Objektorienterad design' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Plugin-konstruktion och skriptspråk, 3,5 hp, grundnivå.
 
Spelutveckling innebär parallella arbetsflöden där grafikfiler skickas mellan flera utvecklarroller. För att underlätta processen bör egenutvecklade importerings- och exporteringsinsticksprogram, så kallade plugins, nyttjas. Kursens syfte är att introducera studenten i pluginutveckling, för grafikprogramvara, med hjälp av programmering och skriptning.

Läs all information om kursen 'Plugin-konstruktion och skriptspråk' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

3D-utskrift och 3D-inskanning, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska lära sig att skanna in fysiska objekt och skriva ut virtuella modeller. Studenten ska även kunna göra en bedömning av när de olika metoderna lämpliga att använda.

Läs all information om kursen '3D-utskrift och 3D-inskanning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Digital skulptering och ZBrush, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska lära sig att med hjälp av digitala skulpteringsprogram kunna skapa både texturer och så kallade normalmaps till lågpolygon spelkaraktärer.

Läs all information om kursen 'Digital skulptering och ZBrush' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
3D-programmering I, 7,5 hp, grundnivå.
 
3D-programmering är en av huvudbyggstenarna inom spelproduktion och utgör en brygga mellan 3D-modellering och berättelse. Syftet med kursen är att studenterna ska skaffa sig en ökad förståelse för 3D-grafik och 3D-programmering samt kunskap om de viktigaste begreppen i ämnet. Den teoretiska grunden för 3D grafik kombineras med praktiska tillämpningar för att öka förståelsen för sambandet mellan teori och praktik.
Aktuella tekniker som bland annat används inom spelindustrin, introduceras i kursen. Teknikerna utgör en bas för studenternas vidare kunskapsutveckling.

Läs all information om kursen '3D-programmering I' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Karaktärsanimation, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att introducera studenten till de grundläggande principerna för riggning och animering av karaktärer till spel. Kursen ger också en introduktion till analys av karaktärers rörelsemönster i analog och digital form.

Läs all information om kursen 'Karaktärsanimation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

3D-programmering II, 7,5 hp, grundnivå.
 
3D-programmering är en av huvudbyggstenarna inom spelproduktion och utgör en brygga mellan 3D-modellering och berättelse. Syftet med kursen är att studenterna ska skaffa sig en ökad förståelse för 3D-grafik och 3D-programmering samt kunskap om de viktigaste begreppen i ämnet. Aktuella tekniker som bland annat används inom spelindustrin, introduceras i kursen. Teknikerna utgör en bas för studenternas vidare kunskapsutveckling.

Läs all information om kursen '3D-programmering II' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Animera mera, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att fördjupa studentens förståelse inom karaktärsanimation genom bland annat skriptning och avancerade animeringstekniker. Kursen ger också en introduktion till motion capture system.

Läs all information om kursen 'Animera mera' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Från grafik till spel – konstruktion av export- och importprogramvara, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper om hur innehållsdata kan hanteras samt hur arbetsprocessen mellan redigeringsprogram och spelmotor kan underlättas med hjälp av egendefinierade dataformat.

Ett centralt moment inom spelutveckling är att hantera och transformera innehållsdata, exempelvis 3D-modeller och bildfiler.

Läs all information om kursen 'Från grafik till spel – konstruktion av export- och importprogramvara' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Litet spelprojekt för Technical Artist, 7,5 hp, grundnivå.
 
För att bli en duktig spelutvecklare krävs goda samarbetsförmågor samt en känsla för vad god kvalitet är. Kursen syftar till att, i mindre grupp om ca 3-5 studenter, fullständigt designa, implementera och dokumentera en småskalig spelidé. För att lyckas behöver studenterna förstå betydelsen av och att känna igen god design samt att kunna analysera konsekvenserna av olika designbeslut.

Läs all information om kursen 'Litet spelprojekt för Technical Artist' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Specialeffekter, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska lära sig skapa och driva modeller, animationer och effekter baserade på dynamik, fysik och partikelsystem.

Läs all information om kursen 'Specialeffekter' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Från grafik till spel - konstruktion av nivåverktyg, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper och färdigheter inom tillämpad effektrealisering för spelapplikationer. Arbetsprocessen mellan redigeringsprogram och spelapplikation kan underlättas med hjälp av egendefinierade datakopplingar. Ett centralt moment inom spelutveckling är därför att hantera och transformera innehållsdata, exempelvis 3D-modeller. Att göra det i realtid kräver förståelse för hur datakopplingar mellan applikationer kan lösas.

Läs all information om kursen 'Från grafik till spel - konstruktion av nivåverktyg' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Stort spelutvecklingsprojekt för Technical Artist, 22,5 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 7,5 hp

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla både gamla och nya färdigheter inom programutveckling av spel som en förberedelse för yrkesverksamhet inom spel- och programutvecklingsindustrin.
Att utveckla spelprogramvara ställer stora krav på tekniskt kunnande. Utvecklaren måste vara skicklig på att programmera, kunna designa arkitekturen för större programvaror, och den måste också ha kunskap om tredjeparts programvaror samt ha förmågan att integrera dessa med sin egen programvara.
Ett flertal av de färdigheter en student förvärvat under sina studier kommer till användning i denna kurs där ett spel skall utvecklas. För att utveckla ett fullständigt spel kommer även nya kunskaper att krävas. Metoder och processer är inriktade på iterativa och informella arbetssätt som är vanligt i spelindustrin. Kursen är upplagd för att efterlikna ett projekt som det kan bedrivas ute i industrin.

Läs all information om kursen 'Stort spelutvecklingsprojekt för Technical Artist' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Kandidatarbete i Utveckling av digitala spel, 15 hp, grundnivå.
 
Studenten ska identifiera ett problem och formulera forskningsfrågor. Studenten skall kunna planera, genomföra och presentera vetenskapligt arbete på kandidatnivå inom området Utveckling av digitala spel.

Läs all information om kursen 'Kandidatarbete i Utveckling av digitala spel' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Möjlighet till studier utomlands finns och uppmuntras.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta som grafiker eller programmerare inom följande branscher: Spelutveckling, reklam, visualisering, utbildning eller annan mjukvaruproduktion.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på avancerad nivå inom huvudområdet utveckling av digitala spel eller datavetenskap.

På BTH finns följande program på avancerad nivå som är öppna för studenter med examen från detta program: Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier.

Programråd

Programmet saknar fn programråd.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Utveckling av digitala spel

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

45

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen:
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Utveckling av digitala spel.

Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Digital Game Development

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet utvärderas årligen av studenterna.

Programmet kommer fr.o.m. 2011 att årligen utvärderas av studenterna.

Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Alumni

Programmet är nytt och har därför inga alumni ännu.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Utveckling av digitala spel

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

45

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela