Technical artist i spel

180 högskolepoäng (start ht-12)
Känns det svårt att välja mellan programmering och grafik? Då är programmet Technical Artist i spel något för dig! Programmet ger dig kunskaper inom båda områdena och efter avslutad utbildning kan du arbeta både som grafiker och programmerare men framförallt som en länk mellan dessa roller, exempelvis inom ett spelföretag.

Översikt

Profil - innehåll

Spelutveckling innehåller avancerade moment där olika tekniker måste integreras på ett bra sätt. Programmeraren implementerar effektiva lösningar på diverse problem och grafikerna förser spelet med grafik. För att lyckas skapa framtida upplevelseapplikationer är det viktigt för spelföretag och övrig industri att kombinera dessa verksamheter på ett effektivt sätt. En Technical Artist har kompetens som möjliggör ett fruktbart samarbete mellan de båda yrkes-grupperna och har samtidigt förmågan att bidra inom båda områdena.

Programmet innehåller många kreativa och tekniska utmaningar. Utöver ämnesrelevanta kurser arbetar man i både små och stora projekt där syftet är att skapa spel. Ett antal kursmoment genomförs tillsammans med studenter från några av de andra spelutbildningarna som finns på högskolan.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som knyter samman och fördjupar de kunskaper och färdigheter studenten har tillägnat sig under utbildningen. Betydande delar av undervisningen är schemalagd vilket ger ökade möjligheter till individuell kontakt mellan lärare och studenter.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen:
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Utveckling av digitala spel.

Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Digital Game Development

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Utveckling av digitala spel

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

45

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet gäller: Områdesbehörighet 8: Matematik B. (Fysik B, Kemi A och Matematik D krävs ej.)

Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:
Alla behöriga sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper parallellt och deltar då i urvalet inom respektive grupp.

Betygsurval:
BG - jämförelsetal i 20-skalan
Slutbetyg från gymnasieskolans program, avgångsbetyg från gymnasieskolans linje, komvux, utländska betyg och samlat betygsdokument.

BF - omdöme
Folkhögskola, med intyg om allmän/grundläggande behörighet och studieomdöme Fördelningen av platser mellan de två betygsgrupperna görs i proportion till antalet sökande i varje grupp.

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

Provurval:
HP - högskoleprov
I provurvalet HP deltar alla behöriga sökande med giltigt högskoleprov. Lägsta godkända resultat för att delta i provurvalet är 0,1 poäng.

Övriga sökande:
ÖS Sökande som uppfyller kravet på behörighet, men saknar meritvärde kan bara antas under förutsättning att samtliga i ovanstående grupper har erbjudits plats.

DA Direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning.

Fördelning av platser:
Vid antagningen till ett utbildningsprogram ska 67 % av platserna fördelas i ett betygsurval och 33 % i ett provurval. Sökande som uppfyller kraven för båda urvalsgrupperna ska ingå i båda.

Behöriga sökande med lika meriter:
Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde ges förtur till underrepresenterat kön. Därefter tillämpas lottning.

För fullständig information om urval se BTH:s antagningsordning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Utveckling av digitala spel

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

45

Lärandemål

Profil - innehåll

Spelutveckling innehåller avancerade moment där olika tekniker måste integreras på ett bra sätt. Programmeraren implementerar effektiva lösningar på diverse problem och grafikerna förser spelet med grafik. För att lyckas skapa framtida upplevelseapplikationer är det viktigt för spelföretag och övrig industri att kombinera dessa verksamheter på ett effektivt sätt. En Technical Artist har kompetens som möjliggör ett fruktbart samarbete mellan de båda yrkes-grupperna och har samtidigt förmågan att bidra inom båda områdena.

Programmet innehåller många kreativa och tekniska utmaningar. Utöver ämnesrelevanta kurser arbetar man i både små och stora projekt där syftet är att skapa spel. Ett antal kursmoment genomförs tillsammans med studenter från några av de andra spelutbildningarna som finns på högskolan.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som knyter samman och fördjupar de kunskaper och färdigheter studenten har tillägnat sig under utbildningen. Betydande delar av undervisningen är schemalagd vilket ger ökade möjligheter till individuell kontakt mellan lärare och studenter.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning ska studenten
  • ha grundläggande förståelse för 3D-modellering, 3D-grafik, spelprogrammering och verktygsutveckling.
  • förstå problemen med att koppla 3D-modellering och implementation av 3D-grafikprogrammering.
  • kunna realisera och implementera verktyg och metoder för koppling mellan 3D-modellering och implementation av 3D-grafikprogrammering.
  • självständigt kunna söka kunskap och på egen hand tillägna sig färdigheter inom snabbt föränderliga område som spelutveckling.
  • förstå och självständigt kunna analysera och tillämpa den vetenskapliga utvecklingen inom utveckling av digitala spel i allmänhet, i synnerhet spelprogrammering och 3D-modellering.
  • förstå hela processen för spelutveckling och alla moment som finns i denna.
  • förstå vilka andra roller som finns i ett spelutvecklingsprojekt samt hur kunskapsutbytet med dem sker och kan utvecklas.
  • kunna beskriva en arbetsprocess för andra både visuellt, verbalt och med text.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Utveckling av digitala spel

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

45

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan medföra att kursutbudet förändras.

Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2012

Obligatoriska kurser

Grunder i spelutveckling, 7,5 hp, grundnivå.
 
Spelutveckling handlar om att implementera och förverkliga en spelidé. Syftet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper om hur datorspel utvecklas i teorin och i praktiken. Kursen är därför uppbyggd kring kända spelkoncept och teorier som presenteras kommer att tillämpas i ett praktiskt spelprototyputvecklingsprojekt. Då speltekniker sällan har erfarenhet att använda verktyg för att skapa spel kommer kursen att vara en viktig del i studentens fortsatta utveckling inom området spelutveckling.

Läs all information om kursen 'Grunder i spelutveckling' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Objektorienterad spelprogrammering för Technical artist, 15 hp, grundnivå.
 
Kursen går ut på att implementera ett 2D-spel med hjälp av objektorienterade metoder. Huvudidén är att använda spelet som drivkraft, det som gör att studenterna behöver lära sig huvuddragen i objektorienterad programmering för att lyckas implementera ett 2D-spel.

Läs all information om kursen 'Objektorienterad spelprogrammering för Technical artist' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Grunder i 3D-modellering med skissteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska införskaffa grundkunskaper i 3D-modellerings verktyget Maya. Dessutom ska studenten få en grundförståelse och förmåga att kunna hantera olika ritverktyg, både digitala och analoga.

Läs all information om kursen 'Grunder i 3D-modellering med skissteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Interiör och exteriör omgivning med skissteknik, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska få lära sig att skapa både inom- och utomhusmiljöer i 3D-modelleringsverktyget Maya. Dessutom ska studenten få en djupare förståelse för och förmåga att kunna hantera olika ritverktyg, både digitala och analoga.

Läs all information om kursen 'Interiör och exteriör omgivning med skissteknik' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Introduktion till spelprogrammering i C++, 7,5 hp, grundnivå.
 
Spelprogrammering handlar om att implementera och förverkliga en spelidé. Kursen är uppbyggd kring kända speltekniker och dess tillämpningar. Teorier som presenteras kommer att tillämpas praktiskt i ett spelprojekt. Att implementera spelprojektet är en utmaning som kräver fördjupade kunskaper inom området spelprogrammering. Syftet med kursen är att den student, som inte har någon tidigare erfarenhet av spelprogrammering, ska introduceras till spelprogrammering i programspråket C++.

Läs all information om kursen 'Introduktion till spelprogrammering i C++' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Karaktärsmodellering med anatomi, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska lära sig att utifrån skisser och referensmaterial skapa 3D-karakäter med tekniskt fungernade topologi i modelleringsverktyget Maya.
Studenten ska även skaffa sig en förståelse för människans grundläggande anatomi i förhållande till en 3D-karaktär. Studenten förväntas efter kursens slut kunna hantera både digitala och analoga ritverktyg.

Läs all information om kursen 'Karaktärsmodellering med anatomi' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Objektorienterad design, 4 hp, grundnivå.
 
Objektorienterad programmering har blivit standard i programvaruutveckling. Kursen syftar till att designa objektorienterade system på ett genomtänkt sätt genom att lära studenterna förstå betydelsen av och att känna igen god design samt att kunna analysera konsekvenserna av olika designbeslut. Speciellt kommer Unified Modeling Language (UML) att användas vid analys och design, eftersom detta har visat sig vara ett framgångsrikt stöd under utvecklingsprocessen.
Kursen är koncentrerad på en undersökande inställning av design där olika designalternativ skissas och undersöks i en iterativ process.

Läs all information om kursen 'Objektorienterad design' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Plugin-konstruktion och skriptspråk, 3,5 hp, grundnivå.
 
Spelutveckling innebär parallella arbetsflöden där grafikfiler skickas mellan flera utvecklarroller. För att underlätta processen bör egenutvecklade importerings- och exporteringsinsticksprogram, så kallade plugins, nyttjas. Kursens syfte är att introducera studenten i pluginutveckling, för grafikprogramvara, med hjälp av programmering och skriptning.

Läs all information om kursen 'Plugin-konstruktion och skriptspråk' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Digital skulptering och ZBrush, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska lära sig att med hjälp av digitala skulpteringsprogram kunna skapa både texturer och så kallade normalmaps till lågpolygon spelkaraktärer.

Läs all information om kursen 'Digital skulptering och ZBrush' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Matematik för Technical Artists, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursens syfte är att introducera grundläggande matematiska begrepp och metoder inom analys, algebra och linjär algebra för att ge en grund för fortsatta studier inom medieteknik.

Läs all information om kursen 'Matematik för Technical Artists' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
3D-programmering I, 7,5 hp, grundnivå.
 
3D-programmering är en av grundstenarna inom spelproduktion och utgör en brygga mellan 3D-modellering och spelberättelse. Syftet med kursen är att studenterna ska skaffa sig en ökad förståelse för 3D-grafik och 3D-programmering samt kunskap om de mest relevanta begreppen i ämnet. Aktuella tekniker som bland annat används inom spelindustrin, introduceras i kursen och dessa utgör en bas för studenternas vidare kunskapsutveckling.

Läs all information om kursen '3D-programmering I' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Karaktärsanimation, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att introducera studenten till de grundläggande principerna för riggning och animering av karaktärer till spel. Kursen ger också en introduktion till analys av karaktärers rörelsemönster i analog och digital form.

Kursen och programmet är under utveckling och ingen mer information är tillgänglig för närvarande.
 
Karaktärsanimation, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att introducera studenten till de grundläggande principerna för riggning och animering av karaktärer till spel. Kursen ger också en introduktion till analys av karaktärers rörelsemönster i analog och digital form.

Läs all information om kursen 'Karaktärsanimation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

3D-programmering II, 7,5 hp, grundnivå.
 
3D-programmering är en hörnsten för spelproduktion och en brygga mellan 3D-modellering och spelberättelse. Syftet med kursen är en ökad förståelse för 3D-grafik och 3D-programmering samt kunskap om de viktigaste begreppen i ämnet. Aktuella tekniker som används inom spelindustrin, introduceras i kursen. Dessa utgör basen för studenternas vidare kunskapsutveckling.

Läs all information om kursen '3D-programmering II' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Avancerad animation, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till fördjupad förståelse för karaktärsanimation genom skript-programmering och avancerade animeringstekniker. Kursen ger också en introduktion till motion capture-system.

Läs all information om kursen 'Avancerad animation' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Från grafik till spel: konstruktion av export- och importprogramvara, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper om hur innehållsdata kan hanteras samt hur arbetsprocessen mellan redigeringsprogram och spelmotor kan underlättas med hjälp av egendefinierade dataformat. Ett centralt moment inom spelutveckling är att hantera och transformera innehållsdata, exempelvis 3D-modeller och bildfiler.

Ett centralt moment inom spelutveckling är att hantera och transformera innehållsdata, exempelvis 3D-modeller och bildfiler.

Läs all information om kursen 'Från grafik till spel: konstruktion av export- och importprogramvara' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Litet spelprojekt för Technical Artist, 7,5 hp, grundnivå.
 
Som spelutvecklare krävs god samarbetsförmåga samt förståelse för vad god kvalitet innebär. Kursen syftar till att, i mindre grupp om ca 5 studenter, designa, implementera och dokumentera en småskalig spelidé. För att uppnå detta behöver studenterna förstå betydelsen av motiverad design samt kunna analysera konsekvenserna av olika designbeslut.

Läs all information om kursen 'Litet spelprojekt för Technical Artist' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Från grafik till spel - konstruktion av nivåverktyg, 7,5 hp, grundnivå.
 
Syftet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper och färdigheter inom tillämpad effektrealisering för spelapplikationer. Arbetsprocessen mellan redigeringsprogram och spelapplikation kan underlättas med hjälp av egendefinierade datakopplingar. Ett centralt moment inom spelutveckling är därför att hantera och transformera innehållsdata, exempelvis 3D-modeller. Att göra det i realtid kräver förståelse för hur datakopplingar mellan applikationer kan lösas.

Läs all information om kursen 'Från grafik till spel - konstruktion av nivåverktyg' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Specialeffekter, 7,5 hp, grundnivå.
 
Kursen syftar till att studenten ska lära sig skapa och driva modeller, animationer och effekter baserade på dynamik, fysik och partikelsystem.

Läs all information om kursen 'Specialeffekter' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Stort spelutvecklingsprojekt för Technical Artist, 22,5 hp, grundnivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 7,5 hp

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla både gamla och nya färdigheter inom programutveckling av spel som en förberedelse för yrkesverksamhet inom spel- och programutvecklingsindustrin.
Att utveckla spelprogramvara ställer stora krav på tekniskt kunnande. Utvecklaren måste vara skicklig på att programmera, kunna designa arkitekturen för större programvaror, och den måste också ha kunskap om tredjeparts programvaror samt ha förmågan att integrera dessa med sin egen programvara.
Ett flertal av de färdigheter en student förvärvat under sina studier kommer till användning i denna kurs där ett spel skall utvecklas. För att utveckla ett fullständigt spel kommer även nya kunskaper att krävas. Metoder och processer är inriktade på iterativa och informella arbetssätt som är vanligt i spelindustrin. Kursen är upplagd för att efterlikna ett projekt som det kan bedrivas ute i industrin.

Läs all information om kursen 'Stort spelutvecklingsprojekt för Technical Artist' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2015

Obligatoriska kurser

Kandidatarbete i Utveckling av digitala spel, 15 hp, grundnivå.
 
Studenten ska identifiera ett problem och formulera forskningsfrågor. Studenten skall kunna planera, genomföra och presentera vetenskapligt arbete på kandidatnivå inom området Utveckling av digitala spel.

Läs all information om kursen 'Kandidatarbete i Utveckling av digitala spel' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Möjlighet till studier utomlands finns och uppmuntras.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Student med examen från programmet kan bl.a. arbeta som grafiker eller programmerare inom följande branscher: Spelutveckling, reklam, visualisering, utbildning eller annan mjukvaruproduktion.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på avancerad nivå inom huvudområdet utveckling av digitala spel eller datavetenskap.

På BTH finns följande program på avancerad nivå som är öppna för studenter med examen från detta program: Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier.

Programråd

Programmet saknar fn programråd.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Utveckling av digitala spel

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

45

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på grundnivå med benämningen:
Filosofie kandidatexamen.
Huvudområde: Utveckling av digitala spel.

Motsvarande benämning på engelska är:
Degree of Bachelor of Science
Main field of study: Digital Game Development

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Programmet utvärderas årligen av studenterna.

Programmet kommer fr.o.m. 2011 att årligen utvärderas av studenterna.

Studenternas synpunkter på utbildningen används för att förbättra moment i programmet.

Alumni

Programmet är nytt och har därför inga alumni ännu.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2012 vecka 36 till
2015 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Grundnivå

Huvudområde

Utveckling av digitala spel

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

45

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela