Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

75 högskolepoäng (start ht-11)

Översikt

Profil - innehåll

Specialistutbildning till distriktssköterska är en akademisk yrkesutbildning som leder fram till en specialistsjuksköterskeexamen. Utbildningsprogrammet avser att skapa förutsättningar för den professionella kompetens som krävs för självständigt yrkesutövande som specialistutbildad distriktssköterska. Arbetsformerna varierar och bygger på såväl individuellt arbete som på samverkan i grupp med syftet att främja djupinlärning samt för att främja och vidareutveckla studenternas kritisk analytiska förmåga. En klar och tydlig koppling mellan teori och klinisk verksamhet implementeras genom hela utbildningen. Vetenskaplig metodik integreras i samtliga obligatoriska kurser (sammanlagt 7,5 hp). Ett självständigt examensarbete omfattande 7,5 högskolepoäng ingår i programmet men möjligheten att genomföra ett magisterarbete omfattande 15 högskolepoäng erbjuds även.
Utbildningen förbereder för att kunna leda, utveckla, implementera och utvärdera kunskapsbaserad omvårdnad, utföra medicinsk vård och behandling, självständigt samt i samverkan med andra aktörer. Undervisningen sker både på campus och delvis på nätet och omfattar 75 högskolepoäng.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska.

Motsvarande benämning på engelska är
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Primary Health Care.

Om kursfordringar motsvarande magisterexamen i vårdvetenskap har uppfyllts så kan utbildningen även leda fram till en akademisk examen på avancerad nivå med benämningen

Filosofie magisterexamen.
Huvudområde; Vårdvetenskap.

Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (60 credits)
Main field of study; Caring Science

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Antagning

Förkunskapskrav


Alt.1: För tillträde till utbildningsprogrammet krävs kandidatexamen om 180 högskolepoäng inom vårdvetenskap/omvårdnad, ett års dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska med svensk legitimation.

Alt 2: Sjuksköterskeexamen, vårdvetenskap/omvårdnad 90 högskolepoäng med kandidatexamen samt ett års dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska med svensk legitimation.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:

Till utbildning på avancerad nivå tillämpas särskilt urval. Det särskilda urvalet innebär att en eller flera urvalsgrunder vägs samman enligt någon metod som resulterar i ett meritvärde.

Metodbeskrivningar

Det särskilda urvalet innebär att en eller flera av urvalsgrunderna

1. betyg
2. högskoleprov
3. andra särskilda prov
4. akademiska meriter (högskolepoäng)
5. arbetslivserfarenhet
6. särskilda skäl

vägs samman enligt någon metod som resulterar i ett meritvärde.

Metod 1: för särskilt urval med akademiska meriter

Endast antal avklarade högskolepoäng som sökande dokumenterat i samband med sin anmälan beaktas.
Utländska poäng omräknas enligt riktlinjer från Högskoleverket.

Urvalsgrupper:

AP - akademiska meriter

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

DA - direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning

Högsta meritvärde:

Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng utöver tillträdeskrav och max meritvärde är 225 högskolepoäng.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillgrips lottning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Lärandemål

Profil - innehåll

Specialistutbildning till distriktssköterska är en akademisk yrkesutbildning som leder fram till en specialistsjuksköterskeexamen. Utbildningsprogrammet avser att skapa förutsättningar för den professionella kompetens som krävs för självständigt yrkesutövande som specialistutbildad distriktssköterska. Arbetsformerna varierar och bygger på såväl individuellt arbete som på samverkan i grupp med syftet att främja djupinlärning samt för att främja och vidareutveckla studenternas kritisk analytiska förmåga. En klar och tydlig koppling mellan teori och klinisk verksamhet implementeras genom hela utbildningen. Vetenskaplig metodik integreras i samtliga obligatoriska kurser (sammanlagt 7,5 hp). Ett självständigt examensarbete omfattande 7,5 högskolepoäng ingår i programmet men möjligheten att genomföra ett magisterarbete omfattande 15 högskolepoäng erbjuds även.
Utbildningen förbereder för att kunna leda, utveckla, implementera och utvärdera kunskapsbaserad omvårdnad, utföra medicinsk vård och behandling, självständigt samt i samverkan med andra aktörer. Undervisningen sker både på campus och delvis på nätet och omfattar 75 högskolepoäng.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under punkt 8, gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning skall studenten:
- ha tillägnat sig kunskap och färdigheter om, principerna för en social hållbar utveckling och hur en sådan utveckling kan implementeras och tillämpas i professionen som specialistsjuksköterska och inom primär hälso- och sjukvård.
- ha tillägnat sig kunskap om hur informations- och kommunikationsteknologi (IKT) kan implementeras och tillämpas i professionen som specialistsjuksköterska och inom primär hälso- och sjukvård.
- ha tillägnat sig kunskaper om och färdigheter i hur innovation kan tillämpas för implementering av en kunskapsbaserad omvårdnad i professionen som distriktssköterska.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Upplägg

Upplägg av utbildningen


Specialistsjuksköterskeprogrammet till distriktssköterska omfattar 75 högskolepoäng och är organiserat som heltidsstudier. Utbildningen bedrivs på campus men med nätbaserade inslag. Utbildningsprogrammet följs genom kontinuerlig utvärdering och utveckling vilket kan medföra att kursutbudet och kursernas placering i tiden förändras.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2011

Obligatoriska kurser

Vetenskap, teori och metod i relation till sjuksköterskeprofessionen, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper om centrala begrepp inom huvudområdet i såväl ett teoretiskt, som ett empiriskt sammanhang, samt om relationen vetenskap, teori, metod, forskning, evidens och professionen.

Läs all information om kursen 'Vetenskap, teori och metod i relation till sjuksköterskeprofessionen' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Omvårdnad av äldre med fokus på hälsa och det goda åldrandet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskap om äldres hälsa, ohälsa och hälsoproblem. Kursen syftar även till att den studerande självständigt och systematiskt skall kunna förstå, analysera och bedöma behov av omvårdnad hos äldre och vilka olika faktorer som kan påverka omvårdnaden och det goda åldrandet.

Läs all information om kursen 'Omvårdnad av äldre med fokus på hälsa och det goda åldrandet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Barns och deras familjers hälsa, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande utvecklar kunskap om barns och barnfamiljers hälsa, livsvillkor och ohälsa samt fördjupad förståelse för samhällets hälsofrämjande och förebyggande arbete med barn och deras föräldrar.

Läs all information om kursen 'Barns och deras familjers hälsa' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Farmakologi och sjukdomslära inriktad mot förskrivningsrätt av vissa läkemedel, 15 hp, avancerad nivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 7,5 hp

Kursen syftar till att den studerande skaffar fördjupade kunskaper i farmakologi, sjukdomslära och förskrivning av läkemedel inriktad mot förskrivningsrätt av vissa läkemedel för att självständigt och under medicinskt och kvalitetsmedvetet betryggande former kunna förskriva de läkemedel och hjälpmedel som regleras i gällande författningar.

Läs all information om kursen 'Farmakologi och sjukdomslära inriktad mot förskrivningsrätt av vissa läkemedel' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2012

Obligatoriska kurser

Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbetet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupad kunskap om olika teorier av vikt för kursämnet och syftet är även att tillägna sig förmåga till att systematiskt organisera, planera, leda, samordna och utvärdera omvårdnadsarbetet och omvårdnadsprocessen.

Läs all information om kursen 'Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbetet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Hälsoarbete i primärvård, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande tillägnar sig fördjupad teoretisk kunskap om hälsoarbete i primär hälso- och sjukvård samt utvecklar professionell kompetens för att medverka i och utveckla hälsoarbete för barn, ungdomar, vuxna, äldre och deras familjer inom distriktssköterskans verksamhetsområde.

Läs all information om kursen 'Hälsoarbete i primärvård' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Omvårdnad i primärvården, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper om vårdvetenskapens värdemässiga och vetenskapliga grunder för att kunna implementera, leda och utveckla omvårdnad samt hälsoarbete. Kursen syftar vidare till att studenten skall tillägna sig kommunikativ och vårdpedagogisk skicklighet i olika handlednings- och undervisningssituationer.

Läs all information om kursen 'Omvårdnad i primärvården' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2012

Valbara kurser

Forskningsdesign och metod I, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper om forskningsdesign inom paradigmen naturalism, positivism och pragmatism samt deras filosofiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter applicerbara inom hälso – och sjukvården.

Läs all information om kursen 'Forskningsdesign och metod I' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Magisterarbete i vårdvetenskap, 15 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall kunna tillämpa forskningsprocessens alla steg i ett individuellt vårdvetenskapligt examensarbete.

Läs all information om kursen 'Magisterarbete i vårdvetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Omvårdnad – fördjupningskurs, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall fördjupa sina kunskaper inom omvårdnad och omsätta dessa i primär eller sekundär hälso- och sjukvårdsverksamhet samt kunna leda och utveckla omvårdnaden utifrån distriktssköterskans eller äldresjuksköterskans verksamhetsområde.

Läs all information om kursen 'Omvårdnad – fördjupningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Examensarbete, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskap om forskningsprocessen samt genomföra ett självständigt examensarbete i form av ett förbättrings/utvecklings/kvalitetsarbete med anknytning till forskning och utveckling inom huvudområdet vårdvetenskap.

Läs all information om kursen 'Examensarbete' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 7,5 hp eller ett magisterarbete motsvarande 15hp.

Internationellt innehåll

Utomlandsstudier kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Behovet av specialistsjuksköterskor är idag stort varför Dina möjligheter att kunna arbeta inom såväl landsting, kommun som privata vårdgivare är stora.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet Omvårdnad/vårdvetenskap.

På BTH finns följande program på forskarnivå som är öppna för studenter med examen från detta program: Tillämpad Hälsoteknik.

Programråd

Syftetmed litet programråd är att i samverkan med, främst lokala, verksamhetsföreträdare och studenter gemensamt reflektera över programmen , dess kvalité och relevans. Rådgivande inför strategiskt beslut.
Deltagare: Programansvarig, huvudområdesföreträdare, lärarrepresentant, studeranderepresentant, alumn, representant/-erfrån arbetsmarknaden/handledare för studenter i verksamheten el motsv.
Arbetsbeskrivning:
Träffas minst 1 gång per termin. Diskutera kurs-och programutvärderingar, planera ev förbättringsåtgärder och säkerställa utbildningens användbarhet. Genomförs både hos verksamhetsföreträdarna och vid Sektionen för hälsa.
Kontaktperson: Gunilla Borglin.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska.

Motsvarande benämning på engelska är
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Primary Health Care.

Om kursfordringar motsvarande magisterexamen i vårdvetenskap har uppfyllts så kan utbildningen även leda fram till en akademisk examen på avancerad nivå med benämningen

Filosofie magisterexamen.
Huvudområde; Vårdvetenskap.

Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (60 credits)
Main field of study; Caring Science

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Programmet i helhet utvärderas under sista kursen.

Alumni

På BTH har vi ett nätverk med studenter som pluggat på BTH, våra alumner. Har du frågor om hur det är att plugga på BTH kan du skicka ett e-brev till alumni@bth.se.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

15

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela