Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

75 högskolepoäng (start ht-12)
Detta programtillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Profil - innehåll

Specialistutbildning till distriktssköterska är en akademisk yrkesutbildning som leder fram till en specialistsjuksköterskeexamen. Utbildningsprogrammet avser att skapa förutsättningar för den professionella kompetens som krävs för självständigt yrkesutövande som specialistutbildad distriktssköterska. Arbetsformerna varierar och bygger på såväl individuellt arbete som på samverkan i grupp med syftet att främja djupinlärning samt för att främja och vidareutveckla studenternas kritisk analytiska förmåga. En klar och tydlig koppling mellan teori och klinisk verksamhet implementeras genom hela utbildningen. Vetenskaplig metodik integreras i samtliga obligatoriska kurser (sammanlagt 7,5 hp). Ett självständigt examensarbete omfattande 7,5 högskolepoäng ingår i programmet men möjligheten att genomföra ett magisterarbete omfattande 15 högskolepoäng erbjuds även.
Utbildningen förbereder för att kunna leda, utveckla, implementera och utvärdera kunskapsbaserad omvårdnad, utföra medicinsk vård och behandling, självständigt samt i samverkan med andra aktörer. Undervisningen sker både på campus och delvis på nätet och omfattar 75 högskolepoäng.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska.

Motsvarande benämning på engelska är
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Primary Health Care.

Om kursfordringar motsvarande magisterexamen i vårdvetenskap har uppfyllts så kan utbildningen även leda fram till en akademisk examen på avancerad nivå med benämningen

Filosofie magisterexamen.
Huvudområde; Vårdvetenskap.

Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (60 credits)
Main field of study; Caring Science

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antagning

Förkunskapskrav


Alt.1: För tillträde till utbildningsprogrammet krävs kandidatexamen om 180 högskolepoäng inom vårdvetenskap/omvårdnad, ett års dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska med svensk legitimation.

Alt 2: Sjuksköterskeexamen, vårdvetenskap/omvårdnad 90 högskolepoäng med kandidatexamen samt ett års dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska med svensk legitimation.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:

Till utbildning på avancerad nivå tillämpas särskilt urval. Det särskilda urvalet innebär att en eller flera urvalsgrunder vägs samman enligt någon metod som resulterar i ett meritvärde.

Metodbeskrivningar

Det särskilda urvalet innebär att en eller flera av urvalsgrunderna

1. betyg
2. högskoleprov
3. andra särskilda prov
4. akademiska meriter (högskolepoäng)
5. arbetslivserfarenhet
6. särskilda skäl

vägs samman enligt någon metod som resulterar i ett meritvärde.

Metod 1: för särskilt urval med akademiska meriter

Endast antal avklarade högskolepoäng som sökande dokumenterat i samband med sin anmälan beaktas.
Utländska poäng omräknas enligt riktlinjer från Högskoleverket.

Urvalsgrupper:

AP - akademiska meriter

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

DA - direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning

Högsta meritvärde:

Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng utöver tillträdeskrav och max meritvärde är 225 högskolepoäng.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillgrips lottning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Lärandemål

Profil - innehåll

Specialistutbildning till distriktssköterska är en akademisk yrkesutbildning som leder fram till en specialistsjuksköterskeexamen. Utbildningsprogrammet avser att skapa förutsättningar för den professionella kompetens som krävs för självständigt yrkesutövande som specialistutbildad distriktssköterska. Arbetsformerna varierar och bygger på såväl individuellt arbete som på samverkan i grupp med syftet att främja djupinlärning samt för att främja och vidareutveckla studenternas kritisk analytiska förmåga. En klar och tydlig koppling mellan teori och klinisk verksamhet implementeras genom hela utbildningen. Vetenskaplig metodik integreras i samtliga obligatoriska kurser (sammanlagt 7,5 hp). Ett självständigt examensarbete omfattande 7,5 högskolepoäng ingår i programmet men möjligheten att genomföra ett magisterarbete omfattande 15 högskolepoäng erbjuds även.
Utbildningen förbereder för att kunna leda, utveckla, implementera och utvärdera kunskapsbaserad omvårdnad, utföra medicinsk vård och behandling, självständigt samt i samverkan med andra aktörer. Undervisningen sker både på campus och delvis på nätet och omfattar 75 högskolepoäng.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under punkt 8, gäller följande mål för utbildningen.

Efter genomförd utbildning skall studenten:
- ha tillägnat sig kunskap och färdigheter om, principerna för en social hållbar utveckling och hur en sådan utveckling kan implementeras och tillämpas i professionen som specialistsjuksköterska och inom primär hälso- och sjukvård.
- ha tillägnat sig kunskap om hur informations- och kommunikationsteknologi (IKT) kan implementeras och tillämpas i professionen som specialistsjuksköterska och inom primär hälso- och sjukvård.
- ha tillägnat sig kunskaper om och färdigheter i hur innovation kan tillämpas för implementering av en kunskapsbaserad omvårdnad i professionen som distriktssköterska.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Upplägg

Upplägg av utbildningen


Specialistsjuksköterskeprogrammet till distriktssköterska omfattar 75 högskolepoäng och är organiserat som heltidsstudier. Utbildningen bedrivs på campus men med nätbaserade inslag. Utbildningsprogrammet följs genom kontinuerlig utvärdering och utveckling vilket kan medföra att kursutbudet och kursernas placering i tiden förändras.

Inga kurser ännu kopplade till detta tillfälle.

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 7,5 hp eller ett magisterarbete motsvarande 15hp.

Internationellt innehåll

Utomlandsstudier kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Behovet av specialistsjuksköterskor är idag stort varför Dina möjligheter att kunna arbeta inom såväl landsting, kommun som privata vårdgivare är stora.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet Omvårdnad/vårdvetenskap.

På BTH finns följande program på forskarnivå som är öppna för studenter med examen från detta program: Tillämpad Hälsoteknik.

Programråd

Syftetmed litet programråd är att i samverkan med, främst lokala, verksamhetsföreträdare och studenter gemensamt reflektera över programmen , dess kvalité och relevans. Rådgivande inför strategiskt beslut.
Deltagare: Programansvarig, huvudområdesföreträdare, lärarrepresentant, studeranderepresentant, alumn, representant/-erfrån arbetsmarknaden/handledare för studenter i verksamheten el motsv.
Arbetsbeskrivning:
Träffas minst 1 gång per termin. Diskutera kurs-och programutvärderingar, planera ev förbättringsåtgärder och säkerställa utbildningens användbarhet. Genomförs både hos verksamhetsföreträdarna och vid Sektionen för hälsa.
Kontaktperson: Gunilla Borglin.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska.

Motsvarande benämning på engelska är
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Primary Health Care.

Om kursfordringar motsvarande magisterexamen i vårdvetenskap har uppfyllts så kan utbildningen även leda fram till en akademisk examen på avancerad nivå med benämningen

Filosofie magisterexamen.
Huvudområde; Vårdvetenskap.

Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (60 credits)
Main field of study; Caring Science

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Programmet i helhet utvärderas under sista kursen.

Alumni

På BTH har vi ett nätverk med studenter som pluggat på BTH, våra alumner. Har du frågor om hur det är att plugga på BTH kan du skicka ett e-brev till alumni@bth.se.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela