Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

75 högskolepoäng (start ht-13)
Utbildningsprogrammet avser att skapa förutsättningar för den professionella kompetens som erfordras för att självständigt kunna arbeta som specialistutbildad distriktssköterska.

Översikt

Profil - innehåll


Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska vid BTH är en akademisk yrkesutbildning som leder fram till en specialistsjuksköterskeexamen. Utbildningsprogrammet avser att skapa förutsättningar för den professionella kompetens som krävs för självständigt yrkesutövande som specialistutbildad distriktssköterska. Vidare avser utbildningen att ge beredskap för medverkan i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård i ett samhälle präglat av mångfald. I utbildningen speglas BTH ´s vision om att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt.
I utbildningsprogrammet ingår kunskapsområdena vårdvetenskap, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap för att kunna svara upp mot distriktssköterskans funktionsansvar för såväl omvårdnad, sjukvårdande insatser som för hälsofrämjande- och förebyggande arbete inom primär hälso- och sjukvård. Vetenskaplig metodik integreras i samtliga obligatoriska kurser (sammanlagt 7,5 hp). Ett självständigt examensarbete omfattande 7,5 högskolepoäng ingår i programmet men möjligheten att genomföra ett magisterarbete omfattande 15 högskolepoäng erbjuds även. Undervisningen sker på campus och delvis på nätet och omfattar 75 högskolepoäng.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska.

Motsvarande benämning på engelska är
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Primary Health Care.

Om kursfordringar motsvarande magisterexamen i vårdvetenskap har uppfyllts, kan utbildningen även leda fram till en akademisk examen på avancerad nivå med benämningen

Filosofie magisterexamen.
Huvudområde; Vårdvetenskap.

Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (75 credits)
Main field of study; Caring Science

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

15

Antagning

Förkunskapskrav


För tillträde till utbildningsprogrammet krävs
Alt.1: Kandidatexamen om 180 högskolepoäng (hp) inom vårdvetenskap/omvårdnad, ett års dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska med svensk legitimation.
Alt 2: Sjuksköterskeexamen, vårdvetenskap/omvårdnad 90 högskolepoäng med kandidatexamen samt ett års dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska med svensk legitimation.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

Vid fler antal behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval med akademiska meriter som grund. Detta går till på följande sätt:

METOD 1 Generell metod
Allmänt
Denna metod är enkel och har en hög grad av legitimitet och rättsäkerhet. Den fungerar bra då de sökande förväntas ha en likartad utbildningsbakgrund

Urvalsgrund
Tidigare utbildning.

Precisering av urvalsgrund
Endast antal avklarade högskolepoäng som sökande dokumenterat i samband med sin anmälan beaktas. Utländska poäng omräknas enligt riktlinjer från Högskoleverket.

Högsta meritvärde
Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng och beräknas i intervallet 30 - 285 högskolepoäng.

Arbetsmetod
Urvalet kan till stor del genomföras maskinellt. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

15

Lärandemål

Profil - innehåll


Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska vid BTH är en akademisk yrkesutbildning som leder fram till en specialistsjuksköterskeexamen. Utbildningsprogrammet avser att skapa förutsättningar för den professionella kompetens som krävs för självständigt yrkesutövande som specialistutbildad distriktssköterska. Vidare avser utbildningen att ge beredskap för medverkan i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård i ett samhälle präglat av mångfald. I utbildningen speglas BTH ´s vision om att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt.
I utbildningsprogrammet ingår kunskapsområdena vårdvetenskap, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap för att kunna svara upp mot distriktssköterskans funktionsansvar för såväl omvårdnad, sjukvårdande insatser som för hälsofrämjande- och förebyggande arbete inom primär hälso- och sjukvård. Vetenskaplig metodik integreras i samtliga obligatoriska kurser (sammanlagt 7,5 hp). Ett självständigt examensarbete omfattande 7,5 högskolepoäng ingår i programmet men möjligheten att genomföra ett magisterarbete omfattande 15 högskolepoäng erbjuds även. Undervisningen sker på campus och delvis på nätet och omfattar 75 högskolepoäng.

Lärandemål


Utöver de nationellt reglerade målen för Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska (SFS 2006:1053) som anges i punkt 14, gäller följande mål för utbildningen vid Blekinge Tekniska Högskola.

Kunskap och förståelse
För specialistutbildning till distriktssköterska ska studenten: 3 BTH-4.1.2-0358-2013
- visa kunskap om principer för social hållbar utveckling och hur dessa kan implementeras och tillämpas inom primär hälso- och sjukvård,
- visa kunskap och förståelse för innovationsprocessens tillämpning i kunskapsbaserad omvårdnad inom professionen som distriktssköterska.

Färdighet och förmåga
För specialistutbildning till distriktssköterska ska studenten:
- visa färdighet och förmåga att självständigt kunna omsätta teoretisk kunskap om sjuksköterskans kärnkompetenser i utvecklings- och förbättringsarbete inom primär hälso- och sjukvård,
- visa färdighet och förmåga att använda och utvärdera olika former av informations- och kommunikationsteknologi (IKT), tillämpbara inom distriktssköterskans ansvarsområde i primär hälso- och sjukvård.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistutbildning till distriktssköterska ska studenten:
- visa förmåga att värdera insatser utifrån perspektivet hållbart aktivt åldrande,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt för kulturella och transkulturella förhållanden och dess betydelse för mötet med människan inom primär hälso- och sjukvård.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

15

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Specialistsjuksköterskeprogrammet till distriktssköterska omfattar 75 högskolepoäng och är organiserat som heltidsstudier. Utbildningen bedrivs på avancerad nivå där studierna präglas av ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt i vilket studenten självständigt och i grupp utvecklar kunskaper och färdigheter baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. I utbildningen ingår både teoretiska och verksamhetsförlagd studier.
Utbildningsprogrammet följs genom kontinuerlig utvärdering och utveckling vilket kan medföra att kursutbudet och kursernas placering i tiden förändras.
OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Vetenskap, teori och metod i relation till sjuksköterskeprofessionen, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall tillägna sig fördjupade kunskaper om centrala begrepp inom huvudområdet i såväl ett teoretiskt, som ett empiriskt sammanhang, samt om relationen vetenskap, teori, metod, forskning, evidens och professionen.

Läs all information om kursen 'Vetenskap, teori och metod i relation till sjuksköterskeprofessionen' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Omvårdnad av äldre med fokus på hälsa och det goda åldrandet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall tillägna sig kunskap om äldres hälsa, ohälsa och hälsoproblem. Kursen syftar även till att studenten självständigt och systematiskt skall kunna förstå, analysera och bedöma behov av omvårdnad hos äldre och vilka olika faktorer som kan påverka omvårdnaden och det goda åldrandet.

Läs all information om kursen 'Omvårdnad av äldre med fokus på hälsa och det goda åldrandet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Barns och deras familjers hälsa, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten utvecklar kunskap om barns och barnfamiljers hälsa, livsvillkor och ohälsa samt fördjupad förståelse för samhällets hälsofrämjande och förebyggande arbete med barn och deras föräldrar.

Läs all information om kursen 'Barns och deras familjers hälsa' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Farmakologi och sjukdomslära inriktad mot förskrivningsrätt av vissa läkemedel, 15 hp, avancerad nivå.
 
Denna kurs sträcker sig över flera terminer, denna termin läser man 7,5 hp

Kursen syftar till att studenten skaffar fördjupade kunskaper i farmakologi, sjukdomslära och förskrivning av läkemedel inriktad mot förskrivningsrätt av vissa läkemedel för att självständigt och under medicinskt och kvalitetsmedvetet betryggande former kunna förskriva de läkemedel och hjälpmedel som regleras i gällande författningar.

Läs all information om kursen 'Farmakologi och sjukdomslära inriktad mot förskrivningsrätt av vissa läkemedel' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbetet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall tillägna sig fördjupad kunskap om olika teorier av vikt för kursämnet och syftet är även att tillägna sig förmåga till att systematiskt organisera, planera, leda, samordna och utvärdera omvårdnadsarbetet och omvårdnadsprocessen.

Läs all information om kursen 'Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbetet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Hälsoarbete i primärvård, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten tillägnar sig fördjupad teoretisk kunskap om hälsoarbete i primär hälso- och sjukvård samt utvecklar professionell kompetens för att medverka i och utveckla hälsoarbete för barn, ungdomar, vuxna, äldre och deras familjer inom distriktssköterskans verksamhetsområde.

Läs all information om kursen 'Hälsoarbete i primärvård' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Omvårdnad i primärvården, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall tillägna sig kunskaper om vårdvetenskapens värdemässiga och vetenskapliga grunder för att kunna implementera, leda och utveckla omvårdnad samt hälsoarbete. Kursen syftar vidare till att studenten skall tillägna sig kommunikativ och vårdpedagogisk skicklighet i olika handlednings- och undervisningssituationer.

Läs all information om kursen 'Omvårdnad i primärvården' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Obligatoriska kurser

Magisterarbete i vårdvetenskap, 15 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall kunna tillämpa forskningsprocessens alla steg i ett individuellt vårdvetenskapligt examensarbete.

Läs all information om kursen 'Magisterarbete i vårdvetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 7,5 hp eller ett magisterarbete motsvarande 15hp.

Internationellt innehåll

Utomlandsstudier kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Behovet av specialistsjuksköterskor är idag stort varför Dina möjligheter att kunna arbeta inom såväl landsting, kommun som privata vårdgivare är stora.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet Omvårdnad/vårdvetenskap samt inom närliggande forskarutbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet.

På BTH finns följande program på forskarnivå som är öppna för studenter med examen från detta program: Tillämpad Hälsoteknik.

Programråd

Syftetmed litet programråd är att i samverkan med, främst lokala, verksamhetsföreträdare och studenter gemensamt reflektera över programmen , dess kvalité och relevans. Rådgivande inför strategiskt beslut.
Deltagare: Programansvarig, huvudområdesföreträdare, lärarrepresentant, studeranderepresentant, alumn, representant/-er från arbetsmarknaden och handledare för studenter i verksamhetsförlagd utbildning eller motsvarande.
Arbetsbeskrivning:
Träffas minst 1 gång per termin. Diskutera kurs-och programutvärderingar, planera ev förbättringsåtgärder och säkerställa utbildningens användbarhet. Genomförs både hos verksamhetsföreträdarna och vid Sektionen för hälsa.
Kontaktperson: Ewy Olander.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

15

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå med benämningen Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska.

Motsvarande benämning på engelska är
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Primary Health Care.

Om kursfordringar motsvarande magisterexamen i vårdvetenskap har uppfyllts, kan utbildningen även leda fram till en akademisk examen på avancerad nivå med benämningen

Filosofie magisterexamen.
Huvudområde; Vårdvetenskap.

Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (75 credits)
Main field of study; Caring Science

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Programmet i helhet utvärderas under sista kursen.

Alumni

På BTH har vi ett nätverk med studenter som pluggat på BTH, våra alumner. Har du frågor om hur det är att plugga på BTH kan du skicka ett e-brev till alumni@bth.se.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Språk

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma.

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

15

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela