Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre

60 högskolepoäng (start ht-13)
Utbildningsprogrammet avser att skapa förutsättningar för den professionella kompetens som erfordras för att självständigt kunna arbeta som specialistutbildad sjuksköterska med inriktning mot vård av äldre.

Översikt

Profil - innehåll


Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre vid BTH är en akademisk yrkesutbildning som leder fram till en specialistsjuksköterskeexamen. Utbildningsprogrammet avser att skapa förutsättningar för den professionella kompetens som krävs för självständigt yrkesutövande som specialistutbildad sjuksköterska. Vidare avser utbildningen att ge beredskap för en aktiv medverkan i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård som bedrivs i ett allt innovativare högteknologiskt kunskapssamhälle. I utbildningen speglas BTH ´s vision om att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt.

I utbildningsprogrammet ingår kunskapsområdet vårdvetenskap för att kunna svara upp mot specialistsjuksköterskans funktionsansvar för såväl omvårdnad, sjukvårdande insatser samt för att kunna arbeta preventivt inom vården av äldre. Vetenskaplig metodik integreras i samtliga obligatoriska kurser (sammanlagt 7,5 hp). Ett självständigt examensarbete omfattande 7,5 högskolepoäng ingår i programmet men möjligheten att genomföra ett magisterarbete omfattande 15 högskolepoäng erbjuds även. Undervisningen sker på campus och delvis på nätet och omfattar 60 högskolepoäng.

Examen

Utbildningen leder fram till en yrkesexamen på avancerad nivå med benämningen Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre.

Motsvarande benämning på engelska är
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Elderly Care.

Om kursfordringar motsvarande magisterexamen i vårdvetenskap har uppfyllts kan utbildningen även leda fram till en akademisk examen på avancerad nivå med benämningen

Filosofie magisterexamen.
Huvudområde; Vårdvetenskap.

Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (60 credits)
Main field of study; Caring Science

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, , heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

7

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs

Alt.1: Kandidatexamen om 180 högskolepoäng (hp) inom vårdvetenskap/omvårdnad, ett års dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska med svensk legitimation.

Alt 2: Sjuksköterskeexamen, vårdvetenskap/omvårdnad 90 högskolepoäng med kandidatexamen samt ett års dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska med svensk legitimation.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval


Vid fler antal behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval med akademiska meriter som grund. Detta går till på följande sätt:

METOD 1 Generell metod
Allmänt
Denna metod är enkel och har en hög grad av legitimitet och rättsäkerhet. Den fungerar bra då de sökande förväntas ha en likartad utbildningsbakgrund

Urvalsgrund
Tidigare utbildning.

Precisering av urvalsgrund
Endast antal avklarade högskolepoäng som sökande dokumenterat i samband med sin anmälan beaktas. Utländska poäng omräknas enligt riktlinjer från Högskoleverket.

Högsta meritvärde
Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng och beräknas i intervallet 30 - 285 högskolepoäng.

Arbetsmetod
Urvalet kan till stor del genomföras maskinellt. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats tillgrips lottning

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, , heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

7

Lärandemål

Profil - innehåll


Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre vid BTH är en akademisk yrkesutbildning som leder fram till en specialistsjuksköterskeexamen. Utbildningsprogrammet avser att skapa förutsättningar för den professionella kompetens som krävs för självständigt yrkesutövande som specialistutbildad sjuksköterska. Vidare avser utbildningen att ge beredskap för en aktiv medverkan i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård som bedrivs i ett allt innovativare högteknologiskt kunskapssamhälle. I utbildningen speglas BTH ´s vision om att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt.

I utbildningsprogrammet ingår kunskapsområdet vårdvetenskap för att kunna svara upp mot specialistsjuksköterskans funktionsansvar för såväl omvårdnad, sjukvårdande insatser samt för att kunna arbeta preventivt inom vården av äldre. Vetenskaplig metodik integreras i samtliga obligatoriska kurser (sammanlagt 7,5 hp). Ett självständigt examensarbete omfattande 7,5 högskolepoäng ingår i programmet men möjligheten att genomföra ett magisterarbete omfattande 15 högskolepoäng erbjuds även. Undervisningen sker på campus och delvis på nätet och omfattar 60 högskolepoäng.

Lärandemål


Utöver de nationellt reglerade målen för Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre (SFS 2006:1053) som anges i punkt 14, gäller följande mål för utbildningen vid Blekinge Tekniska Högskola. 3 BTH-4.1.2-0359-2013

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre ska studenten
- visa kunskap om principer för social hållbar utveckling och hur dessa kan implementeras och tillämpas inom hälso- och sjukvård för äldre,
- visa kunskap och förståelse för innovationsprocessens tillämpning i kunskapsbaserad omvårdnad inom vård av äldre.
Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre ska studenten
- visa färdighet och förmåga att självständigt kunna omsätta teoretisk kunskap om sjuksköterskans kärnkompetenser i initiering av utvecklings- och förbättringsarbete inom vård av äldre,
- visa färdighet och förmåga att använda och utvärdera olika former av informations- och kommunikationsteknologi (IKT), tillämpbara inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde inom vård av äldre.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre ska studenten
- visa förmåga att värdera insatser utifrån perspektivet hållbart aktivt åldrande,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt för kulturella och transkulturella förhållanden och dess betydelse för mötet med människan inom vård av äldre

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, , heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

7

Upplägg

Upplägg av utbildningen


Specialistsjuksköterskeprogrammet för inriktning mot vård av äldre omfattar 60 högskolepoäng och är organiserat som heltidsstudier. Utbildningen bedrivs på avancerad nivå där studierna präglas av ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt i vilket studenten självständigt och i grupp utvecklar kunskaper och färdigheter baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. I utbildningen ingår både teoretiska och verksamhetsförlagd studier.


Utbildningsprogrammets mål uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan.

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2013

Obligatoriska kurser

Vetenskap, teori och metod i relation till sjuksköterskeprofessionen, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall tillägna sig fördjupade kunskaper om centrala begrepp inom huvudområdet i såväl ett teoretiskt, som ett empiriskt sammanhang, samt om relationen vetenskap, teori, metod, forskning, evidens och professionen.

Läs all information om kursen 'Vetenskap, teori och metod i relation till sjuksköterskeprofessionen' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Omvårdnad av äldre med fokus på hälsa och det goda åldrandet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall tillägna sig kunskap om äldres hälsa, ohälsa och hälsoproblem. Kursen syftar även till att studenten självständigt och systematiskt skall kunna förstå, analysera och bedöma behov av omvårdnad hos äldre och vilka olika faktorer som kan påverka omvårdnaden och det goda åldrandet.

Läs all information om kursen 'Omvårdnad av äldre med fokus på hälsa och det goda åldrandet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Omvårdnad av äldre, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall tillägna sig fördjupad förmåga att initiera, implementera hälsofrämjande och förebyggande arbete i vården av den äldre. Kursen syftar även till att studentensjälvständigt skall kunna bedöma, planera, implementera samt utvärdera interventioner och åtgärder som främjar den äldres fysiska, psykiska och sociala hälsa.

Läs all information om kursen 'Omvårdnad av äldre' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Värdighet, självständighet och livskvalitet i åldrandet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall tillägna sig kunskaper om etiska, moraliska principer samt dess betydelse för omvårdnad och bemötande av äldre och närstående. Kursen syftar vidare till att studenten ska tillägna sig kunskap om forskningsprocessen, och om den forskning, beprövad erfarenhet och evidens som finns avseende bärande begrepp av vikt för omvårdnaden av äldre.

Läs all information om kursen 'Värdighet, självständighet och livskvalitet i åldrandet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2014

Obligatoriska kurser

Palliativ omvårdnad av äldre, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall fördjupa sin förmåga att kunna identifiera behov av vård och omvårdnad utifrån omvårdnadsprocessen och principer för palliativ omvårdnad.

Läs all information om kursen 'Palliativ omvårdnad av äldre' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbetet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall tillägna sig fördjupad kunskap om olika teorier av vikt för kursämnet och syftet är även att tillägna sig förmåga till att systematiskt organisera, planera, leda, samordna och utvärdera omvårdnadsarbetet och omvårdnadsprocessen.

Läs all information om kursen 'Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbetet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Valbara kurser

Examensarbete, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall tillägna sig kunskap om forskningsprocessen samt genomföra ett självständigt examensarbete i form av ett förbättrings/utvecklings/kvalitetsarbete med anknytning till forskning och utveckling inom huvudområdet vårdvetenskap.

Läs all information om kursen 'Examensarbete' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Forskningsdesign och metod I, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper om forskningsdesign inom paradigmen naturalism, positivism och pragmatism samt deras filosofiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter applicerbara inom hälso – och sjukvården.

Läs all information om kursen 'Forskningsdesign och metod I' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Magisterarbete i vårdvetenskap, 15 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall kunna tillämpa forskningsprocessens alla steg i ett individuellt vårdvetenskapligt examensarbete.

Läs all information om kursen 'Magisterarbete i vårdvetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Omvårdnad – fördjupningskurs, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall fördjupa sina kunskaper inom omvårdnad och omsätta dessa i primär eller sekundär hälso- och sjukvårdsverksamhet samt kunna leda och utveckla omvårdnaden utifrån distriktssköterskans eller äldresjuksköterskans verksamhetsområde.

Läs all information om kursen 'Omvårdnad – fördjupningskurs' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2014

Valbara kurser

Magisterarbete i vårdvetenskap, 15 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att studenten skall kunna tillämpa forskningsprocessens alla steg i ett individuellt vårdvetenskapligt examensarbete.

Läs all information om kursen 'Magisterarbete i vårdvetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 7,5 högskolepoäng eller ett magisterarbete motsvarande 15 högskolepoäng.

Internationellt innehåll

Utomlandsstudier kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Behovet av specialistsjuksköterskor är idag stort varför Dina möjligheter att kunna arbeta inom såväl landsting, kommun som privata vårdgivare är stora.

Fortsatta studier

Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet Omvårdnad/vårdvetenskap samt inom närliggande forskarutbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet.

På BTH finns följande program på forskarnivå som är öppna för studenter med examen från detta program: Tillämpad Hälsoteknik.

Programråd

Syftet med litet programråd är att i samverkan med, främst lokala, verksamhetsföreträdare och studenter gemensamt reflektera över programmen , dess kvalité och relevans. Rådgivande inför strategiskt beslut.
Deltagare: Programansvarig, huvudområdesföreträdare, lärarrepresentant, studeranderepresentant, alumn, representant/-er från arbetsmarknaden och handledare för studenter i verksamhetsförlagd utbildning eller motsvarande.

Arbetsbeskrivning:
Träffas minst 1 gång per termin. Diskutera kurs-och programutvärderingar, planera ev förbättringsåtgärder och säkerställa utbildningens användbarhet. Genomförs både hos verksamhetsföreträdarna och vid Sektionen för hälsa.
Kontaktperson: Ewy Olander.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, , heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

7

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en yrkesexamen på avancerad nivå med benämningen Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre.

Motsvarande benämning på engelska är
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Elderly Care.

Om kursfordringar motsvarande magisterexamen i vårdvetenskap har uppfyllts kan utbildningen även leda fram till en akademisk examen på avancerad nivå med benämningen

Filosofie magisterexamen.
Huvudområde; Vårdvetenskap.

Motsvarande benämning på engelska är
Master of Science (60 credits)
Main field of study; Caring Science

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Under utbildningens gång utvärderas varje kurs och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Programmet i helhet utvärderas under sista kursen.

Alumni

På BTH har vi ett nätverk med studenter som pluggat på BTH, våra alumner. Har du frågor om hur det är att plugga på BTH kan du skicka ett e-brev till alumni@bth.se.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2013 vecka 36 till
2014 vecka 23

Undervisningsform

Campus, , heltid

Ort

Karlskrona

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Länkar

Antal platser

7

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Share Dela