Magisterprogram i vårdvetenskap

60 högskolepoäng (start ht-11)

Översikt

Profil - innehåll

Magisterprogrammet syftar till att den studerande ska fördjupa sina kunskaper, färdigheter och förmågor på en avancerad nivå inom området vårdvetenskap i förhållande till utbildning på grundnivå. Programmet ska, utöver vad som gäller på grundnivå ytterligare utveckla studentens förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper för att hantera komplexa vårdvetenskapliga frågeställningar och situationer. Programmet ska vidare förbereda studenten för utveckling av sjuksköterskans profession samt fördjupa studentens förmåga att ta initiativ och utveckla omvårdnadsarbetet samt förbereda för fortsatta studier på forskarnivå. Arbetsformerna varierar och bygger på såväl individuellt arbete som samverkan i grupp med syfte att främja lärandet samt utveckla självkännedom och empatisk förmåga. Utbildningen bedrivs i en kombination med undervisning på campus och nätbaserat. Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och leder fram till en magisterexamen i vårdvetenskap.

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Filosofie magisterexamen.
Huvudområde: Vårdvetenskap.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science (One Year).
Main field of study: Caring Science.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

30

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningsprogrammet krävs kandidatexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad.

Läs mer om grundläggande behörighet på avancerad nivå.

Urval

Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga platser, till aktuell programstart, görs ett urval. Detta går till på följande sätt:

Till utbildning på avancerad nivå tillämpas särskilt urval. Det särskilda urvalet innebär att en eller flera urvalsgrunder vägs samman enligt någon metod som resulterar i ett meritvärde.

Metodbeskrivningar

Det särskilda urvalet innebär att en eller flera av urvalsgrunderna

1. betyg
2. högskoleprov
3. andra särskilda prov
4. akademiska meriter (högskolepoäng)
5. arbetslivserfarenhet
6. särskilda skäl

vägs samman enligt någon metod som resulterar i ett meritvärde.

Metod 1: för särskilt urval med akademiska meriter

Endast antal avklarade högskolepoäng som sökande dokumenterat i samband med sin anmälan beaktas.
Utländska poäng omräknas enligt riktlinjer från Högskoleverket.

Urvalsgrupper:

AP - akademiska meriter

SA - sent anmälda
Denna urvalsgrupp är till för sena anmälningar. Sökande som inkommer med en sen anmälan placeras i denna urvalsgrupp och tilldelas meritvärde efter ankomstdag.

DA - direktantagning kan ske i särskilda fall genom individuell prövning

Högsta meritvärde:

Meritvärdet utgörs av antal avklarade högskolepoäng utöver tillträdeskrav och max meritvärde är 225 högskolepoäng.

Behöriga sökande med lika meriter:

Om två eller flera sökande till ett sökalternativ på grund- och avancerad nivå har samma meritvärde tillgrips lottning.

Antagningsprocedur

Läs mer om antagningsproceduren.

Tillgodoräknande av tidigare studier och utlandsstudier

Student som antagits till programmet och som tidigare läst någon kurs, som motsvarar en kurs inom programmet, kan ansöka om att få kursen tillgodoräknad. Om det är möjligt erbjuds studenten att genomgå en alternativ kurs. Vid studier utomlands under tiden programmet pågår kan en större del (vanligtvis en hel termin) tillgodoräknas. I detta fall ges ett förhandsbesked om tillgodoräknandet via s k Learning agreement.

Läs mer om studier utomlands

Praktisk information

Praktisk information hittas under 'Vill studera'.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

30

Lärandemål

Profil - innehåll

Magisterprogrammet syftar till att den studerande ska fördjupa sina kunskaper, färdigheter och förmågor på en avancerad nivå inom området vårdvetenskap i förhållande till utbildning på grundnivå. Programmet ska, utöver vad som gäller på grundnivå ytterligare utveckla studentens förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper för att hantera komplexa vårdvetenskapliga frågeställningar och situationer. Programmet ska vidare förbereda studenten för utveckling av sjuksköterskans profession samt fördjupa studentens förmåga att ta initiativ och utveckla omvårdnadsarbetet samt förbereda för fortsatta studier på forskarnivå. Arbetsformerna varierar och bygger på såväl individuellt arbete som samverkan i grupp med syfte att främja lärandet samt utveckla självkännedom och empatisk förmåga. Utbildningen bedrivs i en kombination med undervisning på campus och nätbaserat. Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och leder fram till en magisterexamen i vårdvetenskap.

Lärandemål

Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under punkt 8, gäller följande mål för utbildningen.

Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning skall studenten:
- kunna visa fördjupad kunskap om vårdvetenskapens grunder,
- kunna visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom vårdvetenskap såväl teoretiskt som metodologiskt,
- tillägna sig fördjupade kunskaper i såväl kvalitativ som kvantitativ forskningsansats.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning skall studenten:
- kunna kritiskt och systematiskt integrera vårdvetenskapens teori och evidens för att analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar,
- kunna diskutera och argumentera kring vårdvetenskapens teori och evidens i dialog med andra yrkesgrupper,
- kunna medverka i forskningsarbete samt initiera och medverka i utvecklingsarbete relaterat till vårdvetenskapens områden,
- kunna identifiera och genomföra omvårdnadsåtgärder som vilar på vetenskaplig grund.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning skall studenten:
- kunna självständigt göra bedömningar, värdera och prioritera omvårdnadsåtgärder med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, etiska aspekter och hållbar utveckling med vårdtagarens perspektiv i centrum,
- kunna visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
- kunna identifiera eget behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling och förbereda för forskarutbildning,
- kunna visa förståelse för och upprätthålla patientens integritet och patientsäkerhet i vårdsituationer där tillämpad informations- och kommunikationsteknologi eller annan medicinsk teknik används.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

30

Upplägg

Upplägg av utbildningen

Magisterprogrammet omfattar 60 högskolepoäng och är organiserat för halvtidsstudier. Utbildningen bedrivs i en kombination med undervisning på campus och nätbaserat. Utbildningsprogrammet följs genom kontinuerlig utvärdering och utveckling vilket kan medföra att kursutbudet och kursernas placering i tiden förändras.

OBS! Lägg märke till att det är kursens starttermin som anges i tabellen nedan. Se varje kurs för att se kursens faktiska utsträckning i tiden.
 

Kurser höstterminen 2011

Obligatoriska kurser

Vetenskap, teori och metod i relation till sjuksköterskeprofessionen, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper om centrala begrepp inom huvudområdet i såväl ett teoretiskt, som ett empiriskt sammanhang, samt om relationen vetenskap, teori, metod, forskning, evidens och professionen.

Läs all information om kursen 'Vetenskap, teori och metod i relation till sjuksköterskeprofessionen' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Kvalitativa forskningsmetoder inom vårdvetenskap, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande ska kunna applicera kvalitativa metoder och dess vetenskapsteori, samt kunna värdera hur kvalitativa metoder kan användas inom vårdvetenskaplig forskning. Syftet är också att studenten ska kunna tillämpa och applicera minst en kvalitativ metod inom det vårdvetenskapliga kunskapsfältet.

Läs all information om kursen 'Kvalitativa forskningsmetoder inom vårdvetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2012

Obligatoriska kurser

Kvantitativa forskningsmetoder inom vårdvetenskap, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Kursens syfte är att den studeranden skall fördjupa förståelsen av kvantitativa metoder och statistiska bearbetningar, för att applicera dessa metoder inom vårdvetenskaplig forskning. Syftet är också att fördjupa de kunskaper som erfordras för att genom tillämpning kunna påvisa, dra slutsatser och värdera hur metoderna används inom det vårdvetenskapliga kunskapsfältet.

Läs all information om kursen 'Kvantitativa forskningsmetoder inom vårdvetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Metoder för evidens – systematisk litteraturgranskning, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande ska fördjupa förståelsen för principerna för en evidensbaserad vård. Syftet är också att den studerande ska fördjupa de kunskaper som erfodras för att samla in, granska och värdera data för att kunna dokumentera evidens i ett vårdsammanhang.

Läs all information om kursen 'Metoder för evidens – systematisk litteraturgranskning' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser höstterminen 2012

Valbara kurser

e-Hälsa i ett omvårdnadsperspektiv, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupande kunskaper om centrala begrepp inom e-Hälsa likväl ett vetenskapligt tänkande för att kunna värdera och kritiskt granska tillämpning av e-Hälsas utveckling och användning, med utgångspunkt från människans behov i ett vårdsammanhang.

Läs all information om kursen 'e-Hälsa i ett omvårdnadsperspektiv' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Omvårdnad av äldre med fokus på hälsa och det goda åldrandet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskap om äldres hälsa, ohälsa och hälsoproblem. Kursen syftar även till att den studerande självständigt och systematiskt skall kunna förstå, analysera och bedöma behov av omvårdnad hos äldre och vilka olika faktorer som kan påverka omvårdnaden och det goda åldrandet.

Läs all information om kursen 'Omvårdnad av äldre med fokus på hälsa och det goda åldrandet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 
Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbetet, 7,5 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupad kunskap om olika teorier av vikt för kursämnet och syftet är även att tillägna sig förmåga till att systematiskt organisera, planera, leda, samordna och utvärdera omvårdnadsarbetet och omvårdnadsprocessen.

Läs all information om kursen 'Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbetet' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Kurser vårterminen 2013

Obligatoriska kurser

Magisterarbete i vårdvetenskap, 15 hp, avancerad nivå.
 
Syftet med kursen är att den studerande skall kunna tillämpa forskningsprocessens alla steg i ett individuellt vårdvetenskapligt examensarbete.

Läs all information om kursen 'Magisterarbete i vårdvetenskap' (länken öppnas i ett nytt fönster)
 

Skriftliga arbeten

Programmet avslutas med ett skriftligt magisterarbete motsvarande 15 hp.

Internationellt innehåll

Utomlandsstudier kan antingen bedrivas vid något av våra partneruniversitet eller vid andra lämpliga universitet.

Läs om utlandsstudier

Jobbprofiler

Programmet förbereder för kvalificerat arbete inom hälso- och sjukvården och vänder sig till dig som arbetar inom detta område. Efter avslutad utbildning skall den studerande utifrån vårdvetenskaplig grund och evidens kunna utföra avancerat vårdande i komplexa vårdsituationer samt medverka i förbättringsarbete.

Student med examen från utbildningen kan bland annat arbeta med följande typ av arbetsuppgifter: avancerad klinisk omvårdnad, vårdutveckling, arbetsledning, undervisning.

Fortsatta studier


Student med examen från programmet kan generellt söka vidare utbildning på forskarnivå inom huvudområdet Omvårdnad/vårdvetenskap.

På BTH finns följande program på forskarnivå som är öppna för studenter med examen från detta program: Tillämpad Hälsoteknik.

Programråd

Syftetmed litet programråd är att i samverkan med, främst lokala, verksamhetsföreträdare och studenter gemensamt reflektera över programmen , dess kvalité och relevans. Rådgivande inför strategiskt beslut.
Deltagare: Programansvarig, huvudområdesföreträdare, lärarrepresentant, studeranderepresentant, alumn, representant/-erfrån arbetsmarknaden/handledare för studenter i verksamheten el motsv.
Arbetsbeskrivning:
Träffas minst 1 gång per termin. Diskutera kurs-och programutvärderingar, planera ev förbättringsåtgärder och säkerställa utbildningens användbarhet. Genomförs både hos verksamhetsföreträdarna och vid Sektionen för hälsa.
Kontaktperson: Gunilla Borglin.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

30

Examination

Examen

Utbildningen leder fram till en examen på avancerad nivå, med benämningen
Filosofie magisterexamen.
Huvudområde: Vårdvetenskap.

Motsvarande benämning på engelska är
Degree of Master of Science (One Year).
Main field of study: Caring Science.

Bedömning och examination

Bedömning och examination varierar mellan olika kurser i programmet. Se information för respektive kurs i programmet.

Programutvärderingar

Alumni


På BTH har vi ett nätverk med studenter som pluggat på BTH, våra alumner. Har du frågor om hur det är att plugga på BTH kan du skicka ett e-brev till alumni@bth.se.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Programtid

2011 vecka 35 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Nivå

Avancerad nivå

Huvudområde

Vårdvetenskap

Utbildningsplan

Programansvarig

Antal platser

30

 

Prata med oss

Kontakta studievägledare

För övergripande frågor om studier på BTH, kontakta våra centrala Studie- och Karriärvägledare.

Program inom samma utbildningsområde

Share Dela